Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Недержавне пенсійне забезпечення


Дипломна
K-15267

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1.1. Економічний зміст та роль недержавного пенсійного забезпечення в системі соціального захисту
1.2. Нормативно-правові засади становлення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні
1.3. Державне регулювання недержавного пенсійного забезпечення в Україні
1.4. Особливості організації недержавного пенсійного забезпечення в Україні

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ В УКРАЇНІ
2.1. Аналіз динаміки розвитку недержавних пенсійних фондів
2.2. Оцінка ролі страхових компаній в системі недержавного пенсійного забезпечення
2.3. Специфіка діяльності комерційних банків в системі недержавного пенсійного забезпечення

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
3.1. Зарубіжний досвід недержавного пенсійного забезпечення та можливості його застосування в Україні
3.2. Напрямки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВСТУП

Процес становлення та реформування пенсійних систем продовжується у багатьох країнах світу: як економічно розвинутих, так і тих, що розвиваються. Не стала виключенням і Україна. Загальні параметри формування пенсійних систем визначають режим функціонування суб'єктів пенсійних відносин у змінному середовищі тієї чи іншої країни.
В економічно розвинутих та деяких менш економічно успішних країнах (таких, що приділяють належну увагу становленню потужної пенсійної системи у державі), більшість громадян охоплені системою недержавного пенсійного забезпечення. Ключовими суб'єктами такого забезпечення виступають Недержавні пенсійні фонди. Такі фонди поряд з іншими суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ), є важливою складовою соціально значущої системи взаємовідносин з приводу формування, ефективного адміністрування та розподілу фондів накопичення між її учасниками.
На сьогоднішній день в Україні прийнято ряд нормативно-правових актів щодо створення і функціонування системи НПЗ. Разом з тим, виникає ряд проблем щодо її становлення та ефективного функціонування.
Наявність гострих проблем та суперечностей розвитку пенсійної системи України актуалізують наукові дослідження можливостей розвитку однієї із її підсистем - недержавного пенсійного забезпечення. Це є важливим завданням для суспільства, адже його вирішення сприятиме підвищенню соціальної захищеності громадян України, створенню додаткового, стратегічного фінансового ресурсу для пожвавлення внутрішнього інвестування «довгими» коштами тощо. Важливим аспектом є визначення перспектив діяльності вітчизняних фінансових компаній в зазначеному контексті, що зумовлено необхідністю розв’язання багатьох практичних завдань: подолання непрозорої конкуренції в системі недержавного пенсійного забезпечення, активного впровадження нових фінансових інструментів, усунення прогалин та суперечливих положень в нормативно-правових актах, які регулюють сферу недержавного пенсійного забезпечення.
На сучасному етапі головною умовою становлення і подальшого розвитку пенсійної системи України є підвищення зацікавленості всіх суб'єктів НПЗ у її ефективному функціонуванні. Значна увага з боку держави повинна бути приділена мотиваційним механізмам, які виробила світова практика та які можуть дати потужний поштовх розвитку НПЗ в нашій державі. Механізми формування та розподілу соціально значущих фондів коштів завжди мають бути прозорими, зрозумілими для учасників системи, виключати або мінімізувати загальносистемні і специфічні ризики, спиратися на практичний досвід та висококваліфікованих фахівців.
Різні аспекти пенсійного забезпечення розглядаються у працях зарубіжних та вітчизняних економістів. Значимий внесок у формування національної концепції пенсійного забезпечення та його складової - недержавного пенсійного забезпечення, зробили В.Базилевич, З.Варналій, Ю.Вітка, В. Гордієнко, В. Грушко, М.Дем’яненко, С. Злупко, Ю.Коваленко, М.Крупка, Д.Леонов, Е. Лібанова, С.Науменкова, М. Папієв, М. Ріппа, Д.Полозенко, І. Сахань, С. Сивак, Л.Тулуш, Б. Сташків, Н. Тихоненко, Г.Терещенко, О.Худолій та інші.
Проведений аналіз надбань вітчизняної науки і практики вказує на відсутність належної системності в дослідженнях багатьох проблем недержавного пенсійного забезпечення. Чимало суджень про державну підтримку, організацію і способи діяльності фінансових установ в системі недержавного пенсійного забезпечення, шляхи вдосконалення відповідного фінансового механізму є на сьогодні суперечливими та дискусійними. Зазначене свідчить про необхідність комплексного наукового дослідження і обґрунтування можливостей підвищення ефективності функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні, підтверджує актуальність наукових досліджень у цій сфері.
Метою написання дипломної роботи є поглиблення теоретичних засад та обґрунтування пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення системи недержавного пенсійного забезпечення в умовах українського економічного середовища, підвищення ефективності діяльності вітчизняних фінансових установ у цій сфері.
Для досягнення мети роботи передбачалось вирішення таких завдань:
- дослідити теоретичні підходи до формування ефективного недержавного пенсійного забезпечення в Україні як складової системи соціального захисту;
- вивчити нормативно-правові засади та особливості державного регулювання вітчизняної системи недержавного пенсійного забезпечення;
- виявити особливості організації системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні;
- проаналізувати сучасні тенденції розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні та здійснити оцінку ефективності його організації;
- вивчити зарубіжний досвід недержавного пенсійного забезпечення;
- обґрунтувати та запропонувати шляхи вдосконалення недержавного пенсійного забезпечення як складової пенсійної системи в Україні.
Об’єктом дослідження є система недержавного пенсійного забезпечення в Україні.
Предметом дипломної роботи є теоретичні положення та практичні аспекти функціонування і розвитку недержавного пенсійного забезпечення в умовах українського економічного середовища.
Теоретичну й методологічну основу дослідження складають наукові положення сучасної економічної теорії, концепції економічного розвитку, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, що містяться у монографічній, спеціальній та періодичній літературі; матеріали наукових і науково-практичних конференцій; нормативно-правові документи.(доповнити)
Методами дослідження є системний підхід, методи аналізу і синтезу, аналогії і порівняльного аналізу, статистичні методи, графічний та табличний методи аналізу.
Інформаційною базою для написання дипломної роботи стало використання статистичних даних Державного комітету статистики України, Держфінпослуг, Міністерства фінансів України, Пенсійного фонду України, результатів наукових і прикладних досліджень, Асоціації недержавних пенсійних фондів та Ліги страхових організацій України, інших установ і організацій.
Це кусок із методички, який допоможе Вам доопрацювати вступ.Вказати на практичне значення одержаних результатів, тобто, де і яким чином результати дослідження можна використати на практиці. У дипломній роботі, що має теоретичне значення, подають відомості про наукове використання результатів дослідження або рекомендацій щодо їх використання, а у роботі з прикладними результатами - відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендацій щодо їх використання.
Перерахувати структурні елементи дипломної роботи та навести їх коротку анотацію.
Основна частина дипломної роботи містить ґрунтовний виклад матеріалу дослідження та складається з розділів і підрозділів, їх заголовки мають відображати зміст викладеного у них тексту, не скорочуючи або розширюючи обсяг
Кожний розділ починають з нової сторінки. В кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладом наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу виділити важливі положення, уникаючи другорядних подробиць. Матеріал має містити дискусійні питання, пов'язані з переглядом усталених поглядів і уявлень, а також оригінальні погляди автора на вирішення досліджуваної проблеми.
Написання дипломної роботи розпочинають з першого розділу, У ньому висвітлюють теоретичний аспект обраної теми, який є результатом ґрунтовного аналізу та критичної оцінки наукової літератури. Стисло і критично проводять огляд інформаційних джерел за темою та визначають напрямки дослідження.
У цьому розділі можна зробити історичний екскурс у минуле, щоб краще зрозуміти та визначити тенденції розвитку досліджуваного явища чи процесу. Варто також показати законодавче та нормативне забезпечення досліджуваної проблеми. Зарубіжний досвід організації досліджуваного явища чи процесу та обґрунтування можливості й доцільності його використання у вітчизняних умовах подають у першому, або третьому розділах (автор самостійно визначає, враховуючи обсяг розділів, дотримуючись принципу пропорційності та логіки викладу).
У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку дослідження, проводять виклад загальної методики й основних методів розв'язання проблемних питань з обраної теми. Автор має виявити рівень володіння науковими методами, а також способи їх використання для отримання результату.
Автором проводиться систематизація й узагальнення фактів, їх візуальна ілюстрація, інтерпретація виявлених тенденцій і закономірностей. При цьому автор проводить практичне дослідження та аналіз досліджуваних питань на прикладі конкретної (чи декількох) господарюючої структури опираючись на бухгалтерські та статистичні дані.
У третьому розділі викладають результати досліджень автора з висвітленням новизни, яку він вносить у розробку проблеми. Студент повинен дати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, достовірності одержаних результатів, їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних авторів, обґрунтувати перспективи подальшої розробки проблеми, можливості запровадження у практику та напрями вдосконалення.
Ціна

300

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.