Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління грошовими потоками на підприємстві


Дипломна
K-16311

Вступ
Розділ 1 теоретичні та методологічні основи управління грошовими потоками на підприємстві
1.1 Планування та контролінг грошових потоків
1.2 Теоретичний базис та функції управління грошовими потоками
1.3 Методологічні системи забезпечення та методичний інструментарій управління грошовими потоками
Розділ 2 політика управління грошовими потоками підприємства ват «черкаський комбінат хлібопродуктів»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз руху грошових потоків
2.3 Оцінка результативності діючої політики управління грошовими потоками та розрахунок фінансової потреби ВАТ «Черкаський комбінат хлібопродуктів»
Розділ 3 оптимізація грошових потоків на підприємстві ват «черкаський комбінат хлібопродуктів»
3.1 Методи збалансування грошових потоків на підприємстві
3.2 Управління грошовими потоками за допомогою платіжного календаря
3.3 Моделювання управління грошовими потоками на підприємстві
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

На сьогодні в Україні під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Однак, на наш погляд, більш змістовним та точним визначенням цієї категорії є таке, за яким грошовий потік являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються господарською діяльністю підприємства.
У ринкових умовах поява терміну «грошовий потік» поряд з існуванням категорії коштів є цілком виправданою. Адже термін «грошовий потік» розкриває динамізм підприємницької діяльності, де грошові надходження й витрачання мають постійний характер, ідуть безперервними потоками. Тільки в балансі підприємства його кошти показані на певну дату.
Оцінка ефективності управління грошовими потоками являється складовим елементом моделі управління грошовими потоками підприємства як на етапі кількісної та якісної оцінки результатів (досягнення поставлених цілей), так і на етапі прогнозування та планування грошових потоків, а також корегування планових показників відповідно до зміни зовнішнього та внутрішнього середовища здійснення підприємницької діяльності суб'єктом господарювання. Це, у свою чергу, надає нам право виокремиш дану проблему як окреме питання даної теми.
Так, зважаючи на сказане вище, можна виділити наступні завдання, що можуть ставитися перед підприємством при проведенні оцінки ефективності моделі управління грошовими потоками, зокрема: ретроспективний аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємства та визначення основних факторів формування його фінансових результатів; дослідження особливостей формування тенденцій та розвитку трендів фінансування (перш за все, самофінансування) суб'єкта господарювання та рівень їх узгодженості із фінансовою його стратегією; визначення оптимальних параметрів та показників фінансового плану підприємства, у тому числі стратегічного та оперативного; оцінка обґрунтованості прогнозних показників руху грошових коштів суб'єкта господарювання та інших планових фінансових показників та рівня їх впливу на формування фінансових результатів підприємства; визначення форм та методів впливу фінансового менеджменту підприємства на основні параметри його грошових потоків з метою забезпечення цільового рівня прибутковості за прийнятного рівня ліквідності та платоспроможності суб'єкта господарювання та інші завдання, що випливають із фінансової та корпоративної стратегії.
В роботі проведено аналіз теоретичних та практичних підходів, пов’язаних з управлінням фінансовою санацією, одержаніт результати свідчать про досягнення поставленої мети і дають змогу хробити наступні висновки теоретико-методологічного і науково-практичного характеру.
1. У результаті дипломного дослідження встановлено, що у зарубіжних та вітчизняних джерелах немає єдиного визначення грошового потоку. Адже вжитий відокремлено і без певних характеристик цей термін не має значного змістовного навантаження. У зв’язку з цим розрізняють різні види грошових потоків залежно від тих чи інших аналітичних потреб.
Однак, на наш погляд, більш змістовним та точним визначенням цієї категорії є таке, за яким грошовий потік являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються господарською діяльністю підприємства.
Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємств є власні та залучені кошти. До власних належать: статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід та прибуток. До залучених - отримані кредити, пайові та інші внески, кошти мобілізовані на фінансовому ринку.
2. Дослідженням встановлено, що ступінь використання грошових потоків підприємства формується під впливом цілого ряду чинників.
До числа зовнішніх чинників можна віднести: політичні - ступінь монополізації виробництва, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, тощо; економічні - рівень розвитку виробництва, наявність платоспроможного попиту; соціально-правові - форми власності, система оподаткування, соціальні гарантії; територіальні - джерела сировини, ринки збуту, розвиток інфраструктури; демографічні - чисельність населення, міграційні процеси; екологічні - стан навколишнього природного середовища.
Управління грошовими потоками – це процес прийняття ефективних управлінських рішень, що поєднують у собі досвід професіоналів та певні умови, що складаються в конкретний момент часу і потребують вирішення оперативних і стратегічних завдань.
3. Встановлено, що для оцінки ефективності використання грошових потоків потрібно використовувати ряд показників.
Потрібно для аналізу використання грошових потоків використовувати як узагальнюючі, так і окремі фінансові показники ефективності, які взаємопов'язані між собою. Узагальнюючі показники будуть давати інтегральну оцінку фінансового аспекту ефективності виробництва і характеризувати специфіку формування і використання грошових потоків підприємства. Крім того, фінансова оцінка ефективності запропонованих варіантів повинна включати докладний аналіз головних причин і чинників, що мають різноспрямований вплив на динаміку узагальнюючих показників.
Для цієї мети необхідно використовувати проміжні фінансові показники ефективності, за допомогою яких можуть бути визначені основні тенденції і закономірності чинників зростання ефективності використання грошових потоків в динаміці.
4. В ході дослідження проведено аналіз виробничо – господарської діяльності ВАТ «Черкаський комбінат хлібопродуктів».
ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів" складається iз трьох хлiбзаводiв, якi очолюють начальники виробництв. У вiддiлах пiдприємства та на виробництвi працюють висококвалiфiкованi спецiалiсти, якi добре знають свою справу.
Дохід від реалізації продукції на протязі трьох останніх років має таку тенденцію – в 2007 році підвищується більше ніж в 8 разів, потім знову знижується в 2008 році майже вполовину. На це вплинули наступні фактори: втрата в 2008 році значної долі ринку, що пов’язано з появою на території області нового потужного конкурента, у зв’язку з розширенням збутової мережі у 2007 році та збільшенням цін на продукцію підприємства спостерігаються збільшення доходів. Аналогічна тенденція спостерігається з динамікою собівартості підприємства за вказані роки, яка знижується в 2008 році, перед цим підвищившись в 2007 році. Але при цьому валовий прибуток 2008 і 2007 років майже однаковий, але майже в 4,5 рази більший за показник 2006 року. Таким чином, фінансові результати від діяльності підприємства є наступними: в 2006 році підприємство є збитковим, прибуток підприємство отримує в 2007 році, а в 2008 році цей показник знижується майже вдвічі.
Фонд оплати праці поступово збільшується в 2007 році і в 2008 році, середньомісячна оплата праці збільшилась в 2007 році і в 2008 році. Вартість майна підприємства зростає. При цьому збільшення показала вартість необоротних активів в 2008 році і в 2008 році. Вартість оборотних активів знизилась в 2008 році та в 2007 році.
5. Зробивши відповідні розрахунки і здійснивши аналіз організації грошових потоків на ВАТ «Черкаський комбінат хлібопродуктів» можна говорити про наступне. Коефіцієнт участі грошових потоків на протязі 2006 -2008 рр. постійно знижується і становить 0,013 в 2006 році, в 2007 році зменшується на 0,011 і становить 0,02, в 2008 році ще знижується на 0,0013 і становить 0,0007. Це означає, що питома вага грошових потоків підприємства досить низька і таке становище зумовлено нераціональною структурою оборотних активів підприємства, що має негативний вплив на його платоспроможність. Період обороту грошових потоків значно знижується - в 2006 році він становив 4,59, в 2007 році знизився на 3,492 і становив 1,098, в 2008 році знову зменшився на 0,809 і становив 0,289. Така тенденція є позитивною, оскільки свідчить про збільшення періоду витрачання коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію. Відповідно змінюється і обернений показник – кількість оборотів грошових потоків підприємства – в 2006 році він становить 9,84, в 2007 році зростає на 400,03 і становить 409,87, в 2008 році збільшується ще на 85,2 і становить 495,07. Зменшення періоду обороту грошових коштів призводить до збільшення їх оборотності.
Протягом 2006-2008 р. оборотність грошових коштів підприємства зросла більш як у 16 разів – в 2006 році показник становив 79,55, в 2007 році зріс на 252,93 і становив 332,48, а в 2008 році ще раз збільшився на 932,39 і становив 1264,87. Нормативне значення коефіцієнту ліквідності грошових потоків становить 1. В 2006 році показник становив 0,88, тобто не досягав даної величини, що означає перевищення витрачання грошових потоків над їх надходженням, в 2007 році зріс на 0,57 і становив 1,45, в 2008 році знову знизився на 0,44 і становив 1,01, тобто в 2007-2008 рр. відповідав нормативу. Нормативне значення коефіцієнту ефективності використання грошових потоків 0. Як видно, спостерігаємо нормативне значення лише в 2008 році, коли показник становив 0,0008.
Негативне значення показника означає від’ємні чисті потоки в 2006-2007 рр. Оскільки підприємство не сплачує процентів і дивідендів, коефіцієнт реінвестування рівний 1 в 2006-2008 рр. Рекомендоване значення коефіцієнту руху грошових потоків в результаті операційної діяльності – більше 0, збільшення. Як видно, в 2006 році показник рівний 0,39, в 2007 році він зростає на 0,16 і становить 0,55, в 2008 році знижується на 0,12 і становить 0,43.
6. За результатами дослідження були розроблені шляхи покращення організації грошових потоків ВАТ «Черкаський комбінат хлібопродуктів». Для того, щоб прийняти оптимальне рішення необхідно розглянути декілька варіантів проектів розвитку з їх подальшим порівнянням. Оскільки підприємство досить тривалий час діє на ринку хлібопродукції, засвоїло специфіку його функціонування, набуло досвіду освоєння ринків збуту та високу репутацію серед споживачів, на нашу думку, найбільш ефективним варіантом є розширення бізнесу. Диверсифікація діяльності для ВАТ означає освоєння нових ринків. Отже, враховуючи перелічені факти, зупинимося на розробці варіанту розширення бізнесу.
Згідно з планом технічного розвитку ВАТ керівництво визначило можливість створити промислові потужності по відкриттю і функціонуванню нового магазину. Магазин буде знаходитись в центрі та це гарантує їх високу рентабельність і швидку віддачу. Магазин буде реалізувати хлібну продукцію ВАТ «Черкаський комбінат хлібопродуктів» та інші види продукції.
7. В дипломній роботі було проаналізовано ефективність впровадження даних заходів. Динаміка даних показників свідчить про доцільність впровадження даного проекту, оскільки, термін окупності достатньо невеликий – 2,8 року, чиста теперішня вартість після 4 року – 198,254 тис.грн., тобто є більшою за 0 і індекс прибутковості – 2, тобто на кожну вкладену гривню отримується 2 грн. прибутку. З метою забезпечення безперебійної роботи лінії по виробництву макаронних виробів швидкого приготування, поліпшення якості продукції пропонується провести модернізацію лінії: встановити ротаційну тістомісильну машину марки А2-ШЛК замість ланцюгової тістомісильної машини, що дозволить підвищити коефіцієнт використання потужності цієї лінії. У результаті заходу збільшиться обсяг виробництва, зросте продуктивність праці, знизиться собівартості продукції, що позитивно вплине на показники роботи підприємства та на конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Чинники, що впливають на ефективність використання грошових потоків підприємства
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Агрегований баланс для аналізу ліквідності підприємства, тис. грн.
Таблиця 2.3 Оцінка ліквідності активів ВАТ "Черкаський хлiбокомбiнат"
Таблиця 2.4 Оцінка фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.5 Оцінка ділової активності підприємства
Таблиця 2.6 Аналіз звіту про фінансові результати (тис.грн.)
Рис. 2. 1 Динаміка доходів і прибутку від реалізації продукції
Таблиця 2.7 Аналіз динаміки оборотних фондів
Рис. 2.2 Аналіз динаміки оборотних фондів
Таблиця 2.8 Структура оборотних активів
Таблиця 2.9 Джерела формування грошових потоків підприємства
Рис.2.3 Джерела формування майна
Таблиця 2.10 Структура джерел формування грошових потоків
Таблиця 2.11 Аналітична таблиця для аналізу грошових потоків
Таблиця 2.12 Аналіз ефективності використання грошових потоків
Таблиця 3.1 Витрати ВАТ «Черкаський комбінат хлібопродуктів» на відкриття нового магазину
Таблиця 3.2 Розрахунок амортизаційних відрахувань
Таблиця 3.3 Виручка і прибуток від реалізованої продукції в 2008 році
Таблиця 3.4 Показники доходності проекту (без дисконтування)
Таблиця 3.5 Розрахунок дисконтованих грошових потоків підприємства за 4 роки проекту
Таблиця 3.6 Показники доходності проекту (з дисконтуванням)
Таблиця 3.7 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.8 Змінні поточні витрати
Таблиця 3.9 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.11 Незмінні поточні витрати
Таблиця 3.13 Калькуляція макаронних виробів
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал, звітність, презентація
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.