Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналітична оцінка фінансового стану підприємства


Дипломна
K-16484

Вступ
Розділ 1. Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства
1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення
1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств
1.3 Показники фінансового стану підприємства
1.4 Комплексна оцінка фінансового стану підприємства
Розділ 2. Аналітична оцінка фінансового стану підприємства на прикладі тов „вітал-агро”
2.1 Економічна характеристика підприємства ТОВ „Вітал-Агро”
2.2 Аналіз структури та ліквідності балансу
2.3 Аналіз рівнів динаміки фінансових результатів 2.4 Аналіз ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності ТОВ „Вітал-Агро” за 2003 – 2005 рр
2.5 Аналіз показників рентабельності підприємства, діагностика ймовірності банкрутства ТОВ „Вітал-Агро” за 2003 – 2005 рр
Розділ 3. Шляхи поліпшення фінансового стану підприємства тов „вітал-агро”
3.1 Чинники зростання ефективності (прибутковості )діяльності підприємства
3.2 Комп'ютеризація, як один з шляхів поліпшення аналітичної роботи на підприємстві
3.3 Пропозиції, щодо поліпшення фінансового стану підприємства ТОВ „Вітал-Агро” за результатами аналізу
Висновки
Список використаної літератури

Перехід до ринкової економіки негативно позначився на господарській, а особливо виробничій діяльності багатьох національних підприємств, тому що підприємства не звикли працювати в ринкових умовах.
Неочікувані банкрутства, не передбачувана поведінка інфляції, посилення податкового тиску, зниження рівнів доходів населення, - це все те, до чого змушені були звикнути. На ринкову економіку покладено всі надії, але вона має бодай не вирішати всі існуючи проблеми, але забезпечити ефективні механізми для цього.
Останнім часом у сфері економіки України почали формуватися передумови до давно очікуваної стабілізації. Про це свідчать політика на підтримку підприємства, заохочення інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств шляхом надання пільг.
Благополучний фінансовий стан підприємства – це важлива умова його безперервного і ефективного функціонування. Для його досягнення необхідно забезпечити постійну платоспроможність суб’єкта, високу ліквідність його балансу, фінансову незалежність і високу результативність господарювання.
Оскільки фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів, то в ринковій економіці воно відображає кінцеві результати діяльності підприємства. Фінансовий аналіз є неодмінним елементом як фінансового менеджменту на підприємстві, так і економічних взаємин його з партнерами, з фінансово-кредитною системою, з податковими органами і ін. Таким чином, видно, яку значущість має оцінка фінансового стану підприємства. І що дана проблема є найбільш актуальною в нашій країні.
При проведенні фінансового аналізу підприємства ТОВ “Вітал-Агро” – виявлено ряд переваг та недоліків фінансово-господарської діяльності.
Аналізуючи підсумки виробничої діяльності підприємства ТОВ “Вітал-Агро” за 2003 – 2005 рр. слід відмітити, що в складних економічних умовах підприємство забезпечило виконання основних завдань, тим самим досягло певних позитивних результатів в господарській діяльності. В конкретних умовах господарювання виявлено ряд переваг та недоліків формування фінансових результатів діяльності підприємства, а саме:
1. На підприємстві спостерігалась різка зміна обсягів реалізації послуг. Якщо у 2003 році обсяг реалізації послуг становив 150,0 тис. грн., то у 2004 році – 132,9 тис. грн. Спад обсягів реалізації послуг поглинув значні обсяги потенційних прибутків. В 2005 році порівняно з попереднім роком відбувається зростання обсягу реалізації послуг у грошовому виразі на 19,6 тис. грн. і обсяг станове 152,5 тис. грн.
Нарощування обсягів реалізації послуг та зниження витрат виробництва і обігу є однією з шляхів підвищення прибутку підприємства.
Вирішення цього завдання досягається шляхом:
- вдосконалення технології виробництва, підвищення рівня його автоматизації в результаті упровадження нової прогресивної техніки;
- підвищення ефективності використання вже існуючого обладнання, здійснення своєчасного його налагодження з метою запобігання зниження якості та випуску бракованих послуг;
- підвищення продуктивності праці – для цього пропонується:
 при введенні в експлуатацію нового обладнання приділяти достатньо уваги навчанню та підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації, для ефективного використання обладнання та недопущення його псування через низьку кваліфікацію;
 в подальшому розробити та ввести ефективну систему матеріального стимулювання персоналу, тісно пов’язану з основними результатами господарської діяльності підприємства;
 використання системи деприміювання працівників при порушенні трудової чи технологічної дисципліни;
 розробити та здійснити заходи, спрямовані на покращення морального клімату в колективі, що у підсумку відіб’ється на підвищенні продуктивності праці;
- пошуку дешевих видів сировини;
- усунення непродуктивних витрат.
2. Негативною тенденцією для фінансових результатів є зростання собівартості послуг. Обсяг реалізації послуг даного підприємства досить чітко залежить від її собівартості. Ця залежність прямо пропорційна: в 2004 році знизився обсяг реалізації і собівартість також знизилася, але це мало і об’єктивні причини тому, що змінилися ціни на сировину і енергію і впали ціни на продукцію підприємства, але резерви собівартості у даного підприємства є і це видно на собівартості окремих видів послуг підприємства: більш рентабельні види ремонтів приладів мають значно нижчу собівартість (і тому вищу рентабельність), ніж менш рентабельні. Тому, зниження собівартості послуг – один з реальних і перспективних шляхів підвищення прибутковості даного підприємства. Собівартість можна знизити багатьма способами і зокрема економним відношенням до матеріалів та енергії, підсиленням і модернізуванням матеріально-технічної бази, підвищенням ступеня автоматизації робіт, підвищенням кваліфікації робітників.
3. Також негативним моментом для фінансових результатів є:
- те, що підприємство ТОВ “Вітал-Агро” у 2004 році мало збиток у розмірі 1,3 тис. грн. Це сталося в першу чергу через значне невиконання завдано з валового прибутку (-7,4 тис. грн.);
- збільшення залученого капіталу, що також є негативним аспектом діяльності підприємства ТОВ “Вітал-Агро”;
- ефективність майна підприємства знижена;
- відсутність організованої маркетингової служби.
Фінансовий стан підприємства в цілому можна охарактеризувати як незадовільне. Це підтверджує, в першу чергу, недостатньо високий рівень ліквідності і платоспроможності підприємства.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на початок та на кінець 2003 – 2004 років перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0.2,0. На кінець 2005 року його значення зменшилося, і становило 0,72.
Негативна тенденція спостерігається і у зменшенні коефіцієнта швидкої ліквідності та абсолютної ліквідності.
Обсяг власних оборотних коштів підприємства ТОВ “Вітал-Агро” на кінець звітного періоду зменшився на 5 тис. грн., порівняно із значенням на початок звітного періоду.
Як наслідок цього, значення коефіцієнта забезпеченості підприємства власними оборотними коштами хоч і відповідає нормативному рівню (мінімум 0,1), але надалі відбувається спад, і на кінець 2005 року цей показник має від’ємне значення, і становить –0,28.
Підтримання ліквідності підприємства на рівні, відповідає високим критеріям оцінки його платоспроможності та кредитоспроможності.
Вирішення цього завдання досягається в наслідок управління грошовим оборотом підприємства, вжиттям заходів щодо його оптимізації, своєчасних розрахунків з дебіторами та кредиторами.
Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства ТОВ “Вітал-Агро”. Це обумовило зниження деяких показників фінансової стійкості.
Так у 2003 році коефіцієнт фінансової стійкості становив 0,97, а у 2005 році він зменшився до 0,92, що в межах нормативного рівня. Проте, зросло значення коефіцієнта заборгованості у 2005 році порівняно з 2003 роком з 0,03 до 0,08.
Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу зменшилося з 0,04 до 0,01. Зменшення значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства, оскільки свідчить про зменшення можливості вільно маневрувати власними коштами.
Таким чином, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають чітку тенденцію незадовільної фінансової стійкості підприємства ТОВ “Вітал-Агро” за 2003 – 2005 рр.
Посилення ділової активності наступною ланкою зміцнення фінансового стану підприємства ТОВ “Вітал-Агро”. Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації) – оцінює ефективність використання підприємством всіх маючих ресурсів. Впродовж аналізує мого періоду відбувається збільшення цього коефіцієнта, що є позитивом у роботі підприємства. Під час аналізу показників підприємства спостерігається збільшення і коефіцієнта оборотності власного капіталу, від 1,43 у 2003 році до 1,74 у 2005 році, що є позитивним явищем. Також прослідковується тенденція до зростання коефіцієнта оборотності основних засобів, що є позитивним у роботі підприємства ТОВ “Вітал-Агро”.
Вирішення завдання щодо посилення ділової активності підприємства досягається в результаті:
- прискорення господарських розрахунків з постачальниками сировини і покупцями послуг, використання факторингу для прискорення доплати послуг;
- прискорення процесу реалізації послуг шляхом укладання стійких та тривалих господарських договорів.
Деякі негативні аспекти також проявляються у зниженні показників рентабельності.
Динаміка рентабельності підприємства за три аналізуємі роки (2003 – 2005 рр.) нестабільна, і, будучи найбільш узагальнюючим показником діяльності будь-якого підприємства і досліджуваного також, дуже добре відображає стан фінансово-економічної ситуації на підприємстві.
В рентабельності, як об’єктивному показникові діяльності підприємства синтезується майже всі інформація про виробничий процес на даному підприємстві, про оборотні кошти, про реалізацію послуг та позареалізаційні фінансові результати діяльності підприємства.
Рентабельність підприємства знизилася у 2005 році порівняно з 2003 роком, з 4,4% до 2,9%. Зниження рентабельності підприємства, власного капіталу та виробничих фондів відбулося внаслідок того, що підприємство ТОВ “Вітал-Агро” у 2004 році мало збиток.
Спад прибутковості підприємства ТОВ “Вітал-Агро” – одна з перших ознак руху до банкрутства. Поняття банкрутства органічно притаманне сучасним ринковим відношенням. Ймовірність банкрутства підприємства ТОВ “Вітал-Агро” дуже висока. Значення індексу “Z” (за Е. Альтманом) становить у 2005 році 1,7. Тому необхідне вживання стабілізуючих методів для покращення фінансового стану підприємства ТОВ “Вітал-Агро”, щоб запобігти банкрутства. Необхідно у найближчий час відшукати додаткові резерви підвищення рентабельності своїх послуг, здійснити заходи щодо прискорення оборотності оборотних коштів.
На основі результатів дослідження теоретичних і методичних аспектів аналізу фінансових результатів підприємства розроблено систему заходів, щодо покращення фінансового стану підприємства ТОВ “Вітал-Агро”.
Запропоновані заходи щодо покращення фінансового стану підприємства за рахунок:
1) налагодження збуту, призведе до того, що доход збільшиться на 7,63 тис. грн.;
2) здача в оренду нежилі приміщення та транспортних засобів в розрахунку за рік збільшить доход на 20,9 тис. грн.;
1) здійснення контролю за своєчасним поверненням дебіторської заборгованості та наданням послуг по зберіганню продукції;
2) впровадження системи аналізу фінансового стану підприємства і розрахунку фінансово-економічних показників – всі ці пропозиції підвищать прибутковість районного виробничо-технічного центру стандартизації, метрології та якості продукції ТОВ “Вітал-Агро”.
Отже, поряд з вищеназваними шляхами поліпшення фінансового ставну, слід приділити увагу також, щодо зниження собівартості послуг, усунення непродуктивних витрат, запровадження сучасних методів маркетингових досліджень, створення українських систем швидкого реагування, застосування фінансового планування (розробки фінансових планів, бізнес-планів). Крім того, рекомендується колективу досліджуваного підприємства вивчати досвід своїх колег.
Головним важелем впливу на поліпшення фінансово-господарського стану підприємства ТОВ “Вітал-Агро” має бути максимізація прибутку, яка досягається шляхом нарощування обсягів реалізації послуг і налагодження збуту.
Чистий прибуток підприємства є одним з найважливіших джерел самофінансування – після його розподілу по всіх мінімально необхідних напрямках має бути використаний, насамперед, з метою виробничих інвестицій, тобто спрямований до фонду розвитку виробництва. Це дасть змогу істотно оновити склад основних засобів і забезпечити конкурентоспроможність підприємства у майбутньому. Уся діяльність підприємства повинна бути спрямована на те, щоб забезпечити зростання прибутку.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Основні причини банкрутства підприємств
Рис. 1.2 Сутність можливих симптомів банкрутства підприємства
Рис. 1.3 Основні етапи порушення справи про банкрутство підприємства
Таблиця 1.1 Можливість банкрутства підприємства (організації) за Е. Альтманом
Рис. 2.1 Структура підприємства ТОВ „Вітал-Агро”
Таблиця 2.1 Економічні показники діяльності підприємства ТОВ " Вітал-Агро " за 2003 - 2005 рр.
Таблиця 2.2 Структура активів підприємства на початок та кінець звітного періоду
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та складу за видами оборотних коштів за 2003 - 2005рр.
Таблиця 2.4 Аналіз динаміки ы структури джерел фінансових ресурсів підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості
Таблиця 2.6 Динаміка структури залученого капіталу
Таблиця 2.7 Аналіз ліквідності балансу за 2003 - 2005 рр. (тис. грн.)
Таблиця 2.8 Фінансові результати діяльності підприємстваТОВ " Вітал-Агро " за 2003 - 2005 рр.
Таблиця 2.9 Показники ліквідності та платоспроможностіТОВ " Вітал-Агро " за 2003 - 2005 рр.
Таблиця 2.10 Показники фінансової стійкості підприємства за 2003 - 2005 рр.
Таблиця 2.11 Показники фінансової стійкості ТОВ "Вітал-Агро" за 2003 - 2005 рр.
Аналіз ділової активності ТОВ „Вітал-Агро” за 2003 – 2005 рр.
Таблиця 2.12 Показники ділової активності підприємства ТОВ "Вітал-Агро" за 2003 - 2005 рр.
Таблиця 2.13 Рентабельність господарської діяльності ТОВ „Вітал-Агро” за 2003 – 2005 рр.
Таблиця 2.14 Аналіз рентабельності підприємства за 2003 - 2005 рр.
Рис. 3.1 Інтегрована модель класифікація чинників ефективності діяльності певних суб’єктів господарювання
Поставка готової продукції (цукру)
Таблиця 3.1 Оперативні заходи щодо підвищення фінансового стану
Таблиця 3.2 Порівняння коефіцієнтів рентабельності
Ціна

75

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.