Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Шляхи покращення фінансового стану підприємства


Дипломна
K-16486

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти аналізу фінансового стану
Підприємства
1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового
стану підприємства
1.2 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства
1.3 Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства
Розділ 2 аналітична оцінка фінансового стану ват „паляниця”
2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ „Паляниця”
2.2 Оцінка майнового стану та структури капіталу підприємства
2.3 Аналіз фінансових показників та ризику банкрутства
підприємства
Розділ 3 шляхи поліпшення фінансового стану ват „паляниця”
3.1 Напрями фінансового оздоровлення підприємств
3.2 Шляхи поліпшення фінансового стану ВАТ „Паляниця”
Висновки
Список використаної літератури

Результати в будь-якій сфері бізнесу залежать від наявності та ефективності використання фінансових ресурсів, які прирівнюються до „кровоносної” системи, що забезпечує життєдіяльність підприємства. Тому турбота про фінанси є відправним моментом та кінцевим результатом будь-якого суб’єкту господарювання. В умовах ринкової економіки ці питання набувають першочергового значення.
Професійне управління фінансами обов’язково потребує глибокого аналізу, що дає можливість більш точно оцінити невизначеність ситуації за допомогою сучасних кількісних методів дослідження. В зв’язку з цим суттєво зростають пріоритетність і роль фінансового аналізу, основним змістом якого слугує комплексне системне вивчення фінансового стану підприємства та факторів його формування з метою оцінки ступеня фінансових ризиків та прогнозування рівня дохідності підприємства.
У ринкових умовах господарювання аналіз фінансового стану підприємств набуває системного і комплексного підходу до одержання інформації для потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів. Тому при формуванні та функціонуванні фінансового ринку найкращим способом оцінки потенційного партнера є одержання й аналіз усієї інформації про нього, включаючи дані про господарську діяльність у динаміці, її масштабність, фінансовий стан та перспективи подальшого розвитку.
Фінансовий стан – це економічна категорія, що відображає стан капіталу в процесі його кругообігу і здатність суб’єкта господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу.
Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.
В об’єктивній оцінці фінансового стану зацікавлені всі користувачі фінансової звітності – фізичні та юридичні особи, інші підприємства, державні органи.
Основними завданнями аналізу фінансового стану є:
- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;
- дослідження ефективності використання майна (капіталу)
підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними
коштами;
- об’єктивне оцінювання динаміки та стану ліквідності,
платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;
- оцінювання становища суб’єкта господарювання на фінансовому
ринку та, як результат, кількісна оцінка його
конкурентоспроможності;
- визначення ефективності використання фінансових ресурсів.
Аналіз фінансового стану поділяється на внутрішній та зовнішній. Вони суттєво різняться за своєю метою та змістом.
Внутрішній аналіз фінансового стану – це процес дослідження механізму формування, розміщення та використання капіталу з метою пошуку резервів укріплення фінансового стану, підвищення доходності та росту власного капіталу суб’єкта господарювання.
Зовнішній аналіз представляє собою процес дослідження фінансового стану суб’єкта господарювання з метою прогнозування ступеня ризику інвестованого капіталу та рівня його дохідності.
З точки зору багатьох авторів, в аналіз фінансового стану включаються наступні блоки:
1. Оцінка майнового стану і структури капіталу.
1.1 Аналіз розміщення капіталу.
1.2. Аналіз джерел формування капіталу.
2. Оцінка ефективності та інтенсивності використання капіталу.
2.1 Аналіз рентабельності (доходності) капіталу.
2.2 Аналіз оборотності капіталу.
3. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності.
3.1 Аналіз фінансової стійкості.
3.2 Аналіз ліквідності та платоспроможності.
4. Оцінка кредитоспроможності та ризику банкрутства.
Інформаційними джерелами для розрахунку показників і проведення аналізу є річна і квартальна бухгалтерська звітності: Ф-1 „Баланс”, Ф-2 „Звіт про фінансові результати”, Ф-3 „Звіт про рух грошових коштів”, Ф-4 „Звіт про власний капітал”, Ф-5 „Примітки для річної фінансової звітності”, а також дані бухгалтерського обліку і необхідні аналітичні розшифрування руху і залишків за синтетичними рахунками.
Основними методами (прийомами) аналізу звітності є:
1. Читання звітності (порівняльний аналіз) – вивчення абсолютних показників, представлених у звітності.
2. Горизонтальний аналіз – дозволяє визначити абсолютні і відносні зміни різних статей звітності у порівнянні з попереднім періодом.
3. Вертикальний аналіз – аналіз внутрішньої структури звітності.
4. Факторний аналіз – визначає вплив окремих факторів на результативний показник.
При написанні дипломної роботи ставилось за мету узагальнення методики дослідження аналізу фінансового стану підприємства та, на прикладі ВАТ „Паляниця”, застосування структурування балансу, проведенні його вертикального та горизонтального аналізу, обчисленні системи аналітичних коефіцієнтів, виявлення їх взаємозв’язків і динамічного розвитку.
В результаті проведення аналізу фінансового стану ВАТ „Паляниця” виявилось, що підприємство ВАТ “Паляниця” має недостатню фінансову стійкість. Це підтверджують отримані дані коефіцієнту абсолютної ліквідності, які свідчать, що підприємство може негайно погасити лише 2,7% короткострокової заборгованості.
Загальний коефіцієнт покриття свідчить, що на кожну гривню короткострокових зобов’язань припадає 0,49 грн. оборотних коштів. Коефіцієнт автономії показує, що підприємство дуже залежне від позикових коштів.
Згідно коефіцієнту співвідношення власних та позикових коштів на кожну гривню власних коштів припадає 3 грн. на початок аналізуємого періоду та 19 грн. позикових коштів на кінець 2005 року.
Показники рентабельності свідчать, що на кожну одиницю власних коштів, виробничих фондів та реалізованої продукції приходиться все більше одиниць збитків.
Коефіцієнти оборотності активів, власного капіталу, дебіторської та кредиторської заборгованостей знижуються, а період обороту в днях – збільшується.
Всі показники свідчать про високу ймовірність банкрутства підприємства. До цієї ситуації призвело втручання держави в роботу підприємств хлібопекарської промисловості шляхом обмеження рентабельності виробництва в межах 5%. Тому при збільшенні цін на сировину та енергоносії, підприємство не може підняти ціну на свій товар, а отже несе збитки. Виходить, що за рахунок хлібопекарських підприємств держава оплачує соціальний захист населення. Також критичний стан зумовлений використанням застарілого обладнання, адже коштів на придбання нового у хлібозаводів немає, а з огляду на їх неприбутковість відсутня можливість отримання кредитів та інвестицій.
Єдиним виходом з цієї ситуації є підтримка держави шляхом зниження ставки ПДВ для продажу хлібобулочних виробів. Цей механізм давно практикується в розвинутих європейських державах. Шляхом зменшення ставки ПДВ можна підняти прибутковість хлібозаводу та цільовим призначенням направити реінвестований прибуток на оновлення технологічної бази. Це дасть змогу зменшити собівартість продукції та не допустить збільшенню цін на продукт першої необхідності.
Але поки цей механізм тільки в розрахунках, керівництву ВАТ „Паляниця” потрібно самим знаходити вихід з критичного стану. Для цього в роботі запропоновано кілька пропозицій.
1. Для здешевлення основної сировини – борошна, яке займає найбільшу питому вагу в формуванні собівартості, спробувати створити підсобне господарство для вирощення пшениці, щоб не залежати від цін на зерно на Державній аграрній біржі. Також слід ознайомитись з процесом екструзії, що зменшує використання борошна, а також тривалість технологічного процесу.
2. Головним питанням залишається застаріле обладнання, внаслідок роботи якого підприємство не працює на повну потужність, задіяно набагато більше робітників та йдуть втрати від браку продукції. Для оновлення технологічної бази підприємству запропоновано придбати нові печі шляхом лізінгу.
3. Значне зростання дебіторської заборгованості в 2005 році привело до необхідності створити на підприємстві спеціальний розділ з управління дебіторською заборгованістю. Для реінвестування дебіторської заборгованості запропоновано ряд заходів, серед яких – факторинг, що допоможе зняти з підприємства ризик неплатежів.
4. Велику увагу потрібно приділити маркетинговій політиці, адже на ринку хлібобулочних виробів існує дуже сильна конкуренція. Потрібно розробити ефективну збутову політику, а головне, визначити, які позиції в асортименті підприємства вже не приносять очікуваного доходу, і зняти їх з виробництва. Останнім часом спостерігається тенденція до споживання хліба, кориснішого для здоров’я (з вмістом йоду, кальцію, синтетичних вітамінів), тому пропонується приділяти увагу цим видам продукції, в яких, як правило, і ціна і рентабельність набагато вища.
Але з огляду на низьку спроможність покупців, все ж таки основним продуктом є загальновідомі види хлібобулочних виробів і на них іде основний упор на підприємстві. Тому, які б шляхи не було запропоновано, без підтримки держави підприємству важко буде вийти з критичного стану.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Схема аналізу фінансового стану підприємства
Рис. 1.3 Класифікація показників фінансової діяльності
Таблиця 1.2 Етапи проведення експрес-аналізу фінансового стану підприємства
Таблиця 1.3 Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів
Таблиця 1.5 Баланс підприємства (в агрегованому вигляді)
Таблиця 1.6 Види фінансування
Рис. 1.6 Взаємозв’язок між показниками ліквідності і платоспроможності
Таблиця 2.2 Структура активів підприємства
Рис. 2.2 Динаміка і структура основних засобів
Рис. 2.3 Динаміка структури оборотних активів
Таблиця 2.4 Характеристика оборотних коштів
Таблиця 2.5 Аналіз динаміки джерел капіталу, тис. грн
Рис. 2.4. Динаміка структури капіталу
Рис. 2.5 Динаміка позикових коштів
Таблиця 2.6 Агрегований баланс для аналізу ліквідності підприємства, тис. грн.
Таблиця 2.7 Аналіз показників ліквідності підприємства
Таблиця 2.8 Показники фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.9 Зведена таблиця показників, які характеризують забезпеченість запасів і затрат відповідними джерелами їх формування, тис. грн.
Таблиця 2.10 Показники рентабельності
Таблиця 2.11 Показники ділової активності
Таблиця 2.12 Ймовірність банкрутства за методом Альтмана
Таблиця 2.13 Ймовірність банкрутства за методом Талера
Таблиця 2.14 Ймовірність банкрутства за методом Тафлера
Таблиця 2.15 Узагальнюючі результати діагностики банкрутства ВАТ „Паляниця”
Таблиця 3.1 Порівняння ставок ПДВ у деяких країнах Європи
Таблиця 3.2 Розрахункова рентабельність продукції хлібопекарських підприємств у разі зниження ставки ПДВ
Таблиця 3.3 Основні конкуренти ВАТ „Паляниця”
Таблиця 3.4 SWOT-аналіз ВАТ „Паляниця”
Таблиця 3.5 Калькуляція собівартості хліба білого формового 0,7 кг
Рис. 3.1 Структура виробничої собівартості 1 тони хліба білого пшеничного
Ціна

65

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.