Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз фінансового стану підприємства


Дипломна
K-16622

Вступ
Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств
1.1 Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств
1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик аналізу фінансового
стану підприємств
1.3 Завдання та методика аналізу фінансового стану відкритих
акціонерних товариств в умовах ринку
Розділ 2 аналіз фінансового стану ват “черкаське хімволокно”
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз майна, власних та позичкових коштів ВАТ «Черкаське
Хімволокно»
2.3 Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості ВАТ
«Черкаське Хімволокно»
Розділ 3 шляхи удосконалення аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств
Висновки
Список літератури

В випускній роботі були проаналізовані теоретичні і практичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства і подані пропозиції щодо його покращення.
Перший розділ роботи описує інформаційну базу і основні методики оцінки і аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств.
В другомі розділі описано практичні аспекти застосування методики оцінки фінансового стану на підприємстві ВАТ «Черкаське Хімволокно». В процесі аналізу фінансового стану ВАТ було розглянуто комплекс показників, які всебічно характеризують результати господарської діяльності підприємства та його фінансову стійкість. Зокрема був зроблений висновок про нестійке фінансове становище досліджуваного суб’єкта господарювання, яке має риси низької платоспроможності по своїх поточних зобов’язаннях, але разом з тим зберігає потенціал та тенденції для відновлення порушеної рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів, збільшення власних оборотних засобів та за рахунок додаткового залучення довгострокових пасивів.
Аналіз показників фінансової стійкості і зокрема тих, що характеризують співвідношення власних та залучених коштів, свідчить про достатню незалежність даного підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Це було досягнуто за рахунок постійного збільшення абсолютної величини власного капіталу, яке стало можливим завдяки реінвестуванню отриманого прибутку у виробництво та створенню резервів. Слід однак відмітити, що поряд зі зростанням акціонерного капіталу в абсолютній сумі його питома вага в загальній вартості джерел фінансування підприємства за останні п’ять років постійно скорочувалася. Це хоча і не вплинуло суттєво на баланс власних і залучених коштів, але дає привід керівництву уважніше слідкувати за динамікою структури пасиву.
Стосовно стану оборотних засобів підприємства можна зробити наступні висновки. На підставі комплексного аналізу відповідних показників було визначено, що в цілому підприємство не має суттєвих проблем в цій сфері, про свідчать показники забезпеченості матеріально-виробничих запасів власними оборотними засобами та показник маневреності функціонального капіталу. Значення цих коефіціентів цілком задовольняють рекомендованим критеріям оптимальності. Однак варто звернути увагу на динаміку показника маневреності власних оборотних засобів, який є досить низьким порівняно з рекомендованим значенням.
Про достатній потенціал підприємства свідчить і остання група показників фінансового стану. Зокрема коефіціент реальної вартості майна є таким вимірником. На даному підприємстві цей коефіціент у 1999 році перевищував рекомендоване значення на 60 %, що свідчить про повну забезпеченість виробничого процесу засобами виробництва. Слід однак звернути увагу на коефіціент накопичення амортизації, величина якого свідчить про досить велику зношеність основних засобів. Якщо найближчим часом підприємство не вжиє відповідних заходів, то воно не зможе на рівних конкурувати з високотехнологічними виробництвами інших підприємств, а з огляду на переважно експортну спрямованість діяльності досліджуваного підприємства ця проблема стає ще більш актуальною.
Поряд з проведеним аналізом фактичних даних за останні п’ять років було здійснено і перспективний аналіз прибутку підприємства на найближчі три роки (2004-2006 роки) у третьому розділі випускної роботи. Для цього було використано методи математичного моделювання і зокрема метод безпосередньої екстраполяції та кореляційно-регресивного аналізу. За допомогою останнього методу на підставі аналізу фактичних даних за 1998-2003 роки отримана математична модель, яка описує залежність величини прибутку підприємства від значень показників виробітку на 1-го працівника та фондоозброєності. Як свідчать розрахунки, дана модель цілком адекватно та достатньо точно відображає реальні тенденції і тому може застосовуватись для коротко- та середньострокового прогнозування прибутку. При необхідності перспективний аналіз може бути поширений і на продуктивність праці чи будь-який інший економічний показник за умови, що для обраного показника існують реально вимірювані фактори, зміна яких має математично визначений вплив на даний показник.
Що стосується висновків та пропозицій щодо автоматизації аналізу фінансового стану, а якщо брати ширше, то і процесу прийняття управлінських рішень в цілому, то для даного підприємства, зважаючи на масштаби його діяльності та переважно експортну орієнтованість, рівень автоматизації цих процесів не можна вважати задовільним. В умовах роботи на ринках західних країн з жорсткою конкуренцією керівництву підприємства слід виходити і на відповідний рівень менеджменту, який для країн з розвинутою ринковою економікою неможливий без ефективних автоматизованих систем аналізу усієї доступної інформації (як внутрішньої, так і зовнішньої-ринкової коньюнктури, рівня ділової активності у обраному сегменті ринку тощо) та формування звітів, на підставі яких і приймаються управлінські рішення. Виходячи з перспективного аналізу прибутку, про який йшлося вище, є всі підстави сподіватись на збільшення тих статей витрат, які відповідають за автоматизацію не тільки однієї бухгалтерії, але і створення єдиної інформаційної мережі, яка б дала можливість оперативно обробляти всю наявну інформацію в кожному підрозділі підприємства та акумулювати її у вигляді аналітичних звітів в плановому відділі та безпосередньо у керівника.
Підводячи підсумок, можна стверджувати, що глобальні економічні труднощі нанесли свій відбиток на діяльності кожного суб’єкта господарювання в Україні, в тому числі і досліджуваного підприємства. Однак той факт, що товариство поступово зміцнює своє фінансове становище, свідчить про солідний потенціал як самого підприємства, так і його керівництва.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 2.1 Основні показники діяльності підприємства у 2003 році
Таблиця 2.2 Порядок формування статей аналітичного балансу і допоміжних показників
Таблиця 2.3 Структура майна ВАТ “Черкаське хімволокно” за 1998-2003 роки
Таблиця 2.4 Динаміка структури майна ВАТ “Черкаське хімволокно”
Рис. 2.1 Структура активів підприємства в динаміці (у % до загальної вартості капіталу)
Рис. 2.2 Структура поточних активів підприємства в динаміці (у % до загальної вартості капіталу)
Рис.2.3 Структура матеріально-виробничих запасів підприємства в динаміці (у % до загальної вартості капіталу)
Рис.2.4 Структура ліквідних активів підприємства в динаміці (у % до загальної вартості майна)
Таблиця 2.5 Характеристика джерел утворення майна ВАТ “Черкаське хімволокно”
Таблиця 2.6 Динаміка структури джерел утворення майна ВАТ “Черкаське хімволокно”
Рис. 2.5 Структура джерел фінансування майна підприємства в динаміці (у % до загальної вартості капіталу)
Рис. 2.6 Структура залучених коштів підприємства в динаміці (у % до загальної вартості капіталу)
Таблиця 2.7 Динаміка показників ліквідності ВАТ “Черкаське хімволокно”
Таблиця 2.8 Аналітична таблиця показників ліквідності ВАТ “Черкаське хімволокно”
Рис. 2.7 Динаміка показників ліквідності підприємства
Таблиця 2.9 Динаміка показників фінансової стійкості ВАТ “Черкаське хімволокно”
Таблиця 2.10 Зведена аналітична таблиця показників фінансової стійкості ВАТ “Черкаське хімволокно”
Рисунок 2.8 Динаміка показників, що характеризують співвідношення власних та залучених коштів підприємства
Рисунок 2.9 Динаміка показників, що характеризують стан оборотних коштів
підприємства
Рис. 2.10 Динаміка показників, що характеризують стан основних фондів підприємства
Таблиця 3.1 Функції управління та програмні засоби, які забезпечують їх
автоматизацію
Таблиця 3.2 Вихідна інформація для прогнозування прибутку
Таблиця 3.3 Розрахункова таблиця прогнозних значень прибутку, тис. грн.
Таблиця 3.4 Вихідні дані для прогнозування прибутку підприємства за допомогою кореляційно-регресивного аналізу
Таблиця 3.5 Відповідність результатів прогнозу фактичним значенням, тис. грн.
Таблиця 3.6 Розрахункова таблиця прогнозних значень прибутку
Рис. 3.1 Графік відповідності фактичних значень прибутку підприємства прогнозним, розрахованим за допомогою кореляційно- регресивного моделювання
Ціна

20

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.