Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Обгрунтування доцільності санації чи ліквідації підприємства, що опинилось в фінансовій кризі


Курсова
K-17205

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти стратегії подолання кризового стану на підприємстві
1.1 Сутність та причини кризового стану підприємств, зміст антикризового управління
1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства
1.3. Стратегія виходу підприємства з кризового стану
Розділ 2 аналіз діагностики кризового стану тов «торгсервіс»
2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Торгсервіс»
2.2 Аналіз складу і джерел утворення майна
2.3 Аналіз фінансового стану підприємства та діагностика ймовірності банкрутства
Розділ 3 розробка та обгрунтування стратегії санації і виходу тов «торгсервіс» з кризового стану
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Одже застосування санації на кризовому підприємстві ТОВ „Торгсервіс” з призначенням санатора та його проектом розвитку, а саме застосуванням бізнес-плану дає змогу в провести реорганізацію шляхом перепрофілювання підприємсва, що в кінцевому етапі дає змогу відновити потужність підприємства, погасити заборгованість перед комітетом кредиторів, зберегти старі та створити нові робочі місця та в майбутньому збільшити свою інвестиційну діяльність, шляхом нарощування обсягів реалізації продукції.
В результаті такої господарської діяльності на чолі з новим власником з сучасними поглядами на українську економіку на підприємсві відбулась реорганізація з зміною сфери діяльності та повною модернізацією обладнання. Та при таких санаційних заходах підприємство вийшло з глибокої кризи і процес фінансової санації дав можливість відновити за допомогою вдалого бізнес плану платоспроможність ТОВ „Торгсервіс”, як результат підприємство отримуватиме прибуток та буде збільшувати свої виробничі потужності.
При чіткій та цілеспрямованій політиці нашого уряду більшість підприємств, які вже перебувають на стадії банкрутства, незважаючи на безвідповідальність керівників які своєю бездіяльністю та в більшості випадків невмінням швидко адаптуватися до нових умов ринкової кон’юнктури тільки ускладнюють кризову ситуацію на підприємстві.
На сьогоднішній день навідь кризові підприємства, цікавлять іноземних інвесторів, які готові погашати заборгованість кризових підприємств та інвестувати кошти в їх подальший розвиток.
Одже, якщо в Україні буде економічна стабільність, яка буде захищати іноземного івестора, то за таких обставин кризових підприємств в Україні повинно стати на порядок менше, як результат до державного бюджету України будуть надходить додаткові кошти: від заборгованості перед Об’єднаною Державною Податковою інспекцією (заборгованість по податках і зборах) та кошти до Пенсійного фонду України (заборгованість на державне пенсійне соціальне страхування) бо як показують статистичні довідники майже 50% заборгованості всіх підприємств які перебувають на стадії банкрутства припадають саме на ці державні установи.
Потенційний інвестор кризових підприємств – санатор, який впроваджує свій бізнес-план в життя надасть Україні додаткові фінансові інвестиції, які надійдуть від реанімованих вже антикризових підприємств за рахунок сплачених податків до бюджетів всих рівнів, а держава в свою чергу зможе розподілити ці кошти мід державними підприємствами для модернізації обладнання та розробку нових технологій розвитку.
Благополучний фінансовий стан підприємства - це важлива умова його безперервного й ефективного функціонування. Для його досягнення необхідно забезпечити постійну платоспроможність суб'єкта, високу ліквідність його балансу, фінансову незалежність і високу результативність господарювання.
Для цього необхідно вивчати численні показники, які характеризують всі сторони діяльності підприємства ТОВ „Торгсервіс” (виробництво, його потенціал, організацію, реалізацію, фінансові операції, рух грошових потоків) для виявлення глибинних причин зміни фінансового становища. Застосування багатобічного комплексного аналізу фінансового стану підприємства створює реальні передумови для керування окремими показниками, і відповідно і для посилення їхнього впливу на поліпшення фінансового клімату.
Фінансовий стан підприємства ТОВ „Торгсервіс” необхідно аналізувати з позицій і короткострокової, і довгострокової перспектив, тому що критерії його оцінки можуть бути різні. Стан фінансів підприємства характеризується розміщенням його засобів і джерел їхнього формування, аналіз фінансового стану проводиться з метою установити, наскільки ефективно використовуються фінансові ресурси, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Фінансову ефективність роботи підприємства відбивають: забезпеченість власними оборотними коштами і їхня схоронність, стан нормованих запасів товарно-матеріальних цінностей, стан і динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотність оборотних коштів, матеріальне забезпечення банківських кредитів, платоспроможність.
Стійке фінансове становище підприємства ТОВ „Торгсервіс” залежить насамперед від поліпшення таких якісних показників, як продуктивність праці, рентабельність виробництва, фондовіддача, а також виконання плану по пер-минулому. Раціональному розміщенню засобів підприємства сприяє гарна організація матеріально-технічного забезпечення виробництва, оперативна діяльність по прискоренню грошового обігу. У той же час фінансові утруднення підприємства, відсутність засобів для своєчасних розрахунків можуть уплинути на стабільність постачань, порушити ритм матеріально-технічного постачання. У зв'язку з цим аналіз фінансового стану підприємства й аналіз виробничого боку його діяльності повинні взаємно доповнювати один одного.
Задачами санації і санаційного аудиту насамперед є оцінка фінансового аналізу, перевірка витрати засобів по цільовому призначенню, виявлення причин фінансових утруднень, можливостей поліпшення використання фінансових ресурсів, прискорення обороту засобів і зміцнення фінансового становища.
Керівництво підприємства ТОВ „Торгсервіс” увесь час знаходиться перед необхідністю вибору. Воно повинно здійснювати вибір оптимальної ціни реалізації, приймати рішення в галузі кредитної й інвестиційної політики та інше, намагаючись домогтися такого положення, щоб уся діяльність підприємства в комплексі була б рентабельна і забезпечувала б необхідні грошові поповнення.
Прийняття рішень у таких областях, як, наприклад, придбання елементів основного капіталу, кадрова політика, визначення асортименту продукції, що пускається, відноситься до довгострокового планування. Такі рішення визначають діяльність підприємства на багато років вперед і повинні бути відбиті в довгострокових планах (бюджетах), де ступінь деталізації є досить невисока. Довгострокові плани являють собою свого роду рамкову конструкцію, складеними елементами якої є короткострокові плани. План санації це і є довгостроковий план діяльності підприємства направлений на вихід підприємства з кризи.
Кредитори уважно стежать за цими показниками, щоб бути впевненими, що підприємство може оплатити свої короткострокові боргові зобов’язання і покрити зафіксовані платежі доходами.
Таким чином, проведений санаційний аудит підприємства ТОВ „Торгсервіс” дає змогу оцінити, наскільки підприємство готове до погашення своїх боргів і відповісти на запитання, наскільки воно є незалежним з фінансового боку, збільшується або зменшується рівень цієї незалежності, чи відповідає стан активів і пасивів підприємства цілям його господарської діяльності
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Оцінна шкала для моделі Альтмана.
Таблиця 1.2 Оцінна шкала для моделі низьколіквідних активів
Таблиця 1.3 Масштаби кризового стану підприємства і можливих шляхів виходу з нього
Рис. 1.2 Етапи розробки і реалізації антикризової стратегії
Рис. 1.3. Обов`язкові підсистеми антикризового управління підприємством
Таблиця 2.1 Вибіркові показники діяльності підприємства ТОВ «Торгсервіс»
Таблиця 2.2 Аналіз складу майна ТОВ „Торгсервіс” за 2006-2008 роки
Таблиця 2.3 Аналітичне угрупування та аналіз статей пасиву балансу
Таблиця 2.4 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості
Таблиця 2.5 Аналіз складу та структури кредиторьскої заборгованості
Таблиця 2.6 Аналіз виробничіх запасів на підприємстві за період 2005-2008р.
Таблиця 2.7 Аналіз платоспроможності ТОВ „Торгсервіс” (фінансової стійкості) підприємства за 2005-2008р.
Таблиця 2.8 Показники фінансової стійкості ТОВ «Торгсервіс»
Таблиця 2.9 Розрахунок показників фінансової стійкості ТОВ «Торгсервіс»
Таблиця 2.10 Аналіз показників платоспроможності підприємства ТОВ «Торгсервіс» (тис. грн.)
Таблиця 2.11 Розрахунок елементів моделі Альтмана
Таблиця 3.1 Об'єкти й напрямки інвестицій
Таблиця 3.2 Розрахунок вартості закуповуваного устаткування
Таблиця 3.3 Розрахунок місячного фонду з/п (грн.)
Таблиця 3.4 Розподіл персоналу по робочих змінах
Таблиця 3.5 Розрахунок собівартості виготовлення 1 тис. штук цегли
Таблиця 3.6 Розрахунок строку окупності капітальних вкладень в основні й оборотні кошти ТОВ „Торгсервіс”
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.