Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка формування і використання фінансових ресурсів


Дипломна
K-18218

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
1.1.Сутність та класифікація фінансових ресурсів підприємства
1.2.Інформаційні джерела, що використовуються при оцінці формування та використання фінансових ресурсів
1.3.Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів
1.4.Заходи щодо оптимізації структури фінансових ресурсів
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФЮМЕРНО – КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА»
2.1.Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2.Аналіз динаміки, структури та руху фінансових ресурсів підприємства та джерел їх утворення
2.3.Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства
РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФЮМЕРНО – КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА»
3.1.Заходи щодо покращення структури фінансових ресурсів
3.2.Обґрунтування можливостей використання зарубіжного досвіду в управлінні фінансовими ресурсами підприємства
3.3.Шляхи підвищення ефективності залучення і використання фінансових ресурсів та їх економічне обґрунтування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Фінансові ресурси підприємства – це частина грошових коштів у формі прибутків і зовнішніх надходжень, призначених для виконання фінансових зобов’язань і здійснення витрат щодо забезпечення розширеного відтворення.
Підприємства вступають у фінансові відносини за для формування та використання фінансових ресурсів, належна забезпеченість якими оптимальна структура та ефективне використання яких є умовою успішного функціонування будь-якого підприємства.
Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємств є власні та залучені кошти. До власних належать: статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід та прибуток. До залучених - отримані кредити, пайові та інші внески, кошти мобілізовані на фінансовому ринку.
Аналіз фінансових ресурсів — це сукупність методів формування і обробки даних про грошові потоки, які дають об’єктивні оцінки стану, тенденцій розвитку, виявлення резервів підвищення ефективності використання грошових коштів та шляхів їх реалізації.
З урахуванням терміну часу, ступеня деталізації об’єктів і показників аналіз може бути перспективним, поточним і оперативним, а з погляду обсягів — тематичний, тобто пов’язаний з визначеною конкретною метою, локальний — пов’язаний з діяльністю окремого підрозділу, комплексний — охоплює всі сторони діяльності підприємства.
Оптимізація фінансових ресурсів — це процес вибору найкращих форм їх організації на підприємстві з врахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.
Найважливішими завданнями оптимізації фінансових ресурсів є:
- виявлення і реалізація резервів, що дозволяють знизити залежність підприємства від зовнішніх джерел залучення коштів;
- забезпечення оптимальної збалансованості позитивних і негативних грошових потоків у часі і за обсягом;
- оптимальне узгодження в управлінні фінансовими ресурсами за окремими видами господарської діяльності з метою досягнення загальної стратегічної мети підприємства;
- нарощування обсягу та поліпшення якості чистого грошового потоку, що генерується господарською діяльністю підприємства.
Основними цілями оптимізації фінансових ресурсів підприємства є забезпечення: збалансованості обсягів грошових потоків; синхронності формування грошових потоків у часі; зростання чистого грошового потоку підприємства.
Оцінку фінансових ресурсів було зроблено на базі відкритого акціонерного товариства «Золотоніська парфюмерно- косметична фабрика».
Предметом діяльності його є виробництво в першу чергу парфумерно-косметичних виробів, екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України.
Основні види діяльності:
- Виробництво парфумерної продукцiї та косметичних засобiв
- Оптова торгiвля парфумерними та косметичними товарами
- Роздрiбна торгiвля парфумерiєю та косметичними товарами
Аналіз основних показників діяльності підприємства показав, що спостерігаються наступні позитивні сторони його діяльності: зростання вартості майна, оборотних і необоротних активів, власного і залученого капіталу, збільшення обсягів реалізації продукції, валового та чистого прибутку, чисельності та продуктивності праці.
Проведений аналіз ліквідності свідчить про деякі проблеми з можливістю маневрувати власними коштами і вчасно сплачувати за зобовязаннями, але в цілому ліквідність і платоспроможність можна вважати задовільними. Аналіз фінансової стійкості показав, що майже всі показники відповідають нормативним значенням, і підприємство фінансується, в основному за рахунок власних коштів. Аналіз ділової активності вказав на незадовільні тенденції зниження оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості та активів. Аналіз показників рентабельності дає можливість зробити висновок про прибутковість діяльності підприємства, але в 2009 році вона знизилась, а в 2010 році знову зросла.
Аналіз фінансових ресурсів зроблено в такій послідовності:
- аналіз динаміки оборотних фондів, частиною яких є фінансові ресурси та виявлення їх динаміки. Аналіз показав, що грошові кошти на протязі трьох років значно зросли з 7 до 139 тис.грн.;
- аналіз структури оборотних фондів, що показав, що питома вага фінансових ресурсів в їх загальній структурі є досить малою і коливається від 0,1 до 1,15%;
- аналіз динаміки та структури фінансових ресурсів, що показав, що найбільшу питому вагу і зростання показують фінансові ресурси, що знаходяться на рахунках в банку;
- аналіз руху фінансових ресурсів, з якого можна зробити висновок про те, що фінансові ресурси формуються за рахунок операційної діяльності, інвестиційна і фінансова діяльність є збитковими і вихідні фінансові потоки перевищують вхідні;
- оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, яка доводить, що фінансові ресурси використовуються ефективності і показники в цілому відповідають нормативним значенням;
- оцінка рентабельності і достатності фінансових ресурсів, яка показала, що показники є додатними, що свідчить про рентабельне використання ресурсів, але негативним є їх значне зниження в 2009 році;
- проведений факторний аналіз показника ефективності грошових потоків підприємства показав, що зростання вхідного грошового потоку підприємства викликало його зростання на 0,56, а зростання вихідного грошового потоку викликало його зменшення на 0,9.
Отже, фінансові ресурси використовуються достатньо ефективно, але можливе підвищення їх ефективного використання.
Незалежно від розміру, форми власності та інших передумов, будь-яке підприємство при створенні фінансової стратегії повинно орієнтуватися на наступні її етапи:
1) планування та прогнозування грошових потоків: складання відповідних внутрішніх документів (бюджет грошових потоків, плановий звіт про рух грошових коштів, платіжний календар тощо);
2) затвердження та впровадження бюджету грошових потоків (дотримання його при організації операційної, інвестиційної та фінансової діяльності);
3) контролінг виконання бюджету грошових потоків та планових показників звіту про рух грошових коштів;
4) корегування планових величин відповідно до зміни зовнішніх і внутрішніх умов реалізації бюджету грошових потоків.
На ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» можна запропонувати такі напрямки та шляхи підвищення ефективного використання фінансових ресурсів: зменшення запасів та готової продукції на складах підприємства; зменшення дебіторської заборгованості; зменшення поточних зобов'язань, збільшення прибутку.
Аналіз діяльності підприємства показав, що воно є достатньо прибутковим, але сума прибутку і рентабельність на протязі останніх трьох років поступово знижується. Це пов’язано з кризовими явищами в економіці країни, збільшення цін на сировину, втрату постачальників та оптових покупців продукції, коливанням курсу долара тощо.
Але на сьогоднішній день підприємство вже не відчуває так на собі кризові явища, економіка підприємства поступово оздоровлюється, обсяги виготовлення продукції зростають. Тому ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» було б доцільно впровадити в свою діяльність деякі нові види продукції. Це збільшить обсяги вхідних фінансових ресурсів та покращення фінансового стану.
На підприємстві було б доцільно впровадити виготовлення нових видів продукції, які воно планувало впровадити ще два роки тому, але в зв’язку з кризою і нестачею фінансових ресурсів підприємство цю ідею відклало.
Продукція представлена рядом шампунів, які б завдяки низькій ціні, використанню натуральної сировини і інноваційних технологій могла б бути конкурентоспроможною на ринку.
Для початку виробництва підприємство має понести деякі витрати на закупку обладнання, яке необхідне для початку виробництва.
Суму, яку необхідно спрямувати на капітальні вкладення підприємства можна взяти у вигляді кредиту в банку. Кредит буде взято під 24,5% річних, він буде погашений на протязі 5 років рівними частинами.
Аналіз показав, що виручка від реалізації продукції за результатами проекту в 2011 році становитиме 1405,96 тис.грн., в 2012 році – 1500,9 тис.грн., в 2013 році – 1595,84 тис.грн.
Таким чином, впровадження пропозиції є ефективним, оскільки дохід від реалізації зростає на 1510,21 тис.грн., податок на додану вартість зменшується на 85,63 тис.грн., чистий дохід зростає на 1595,84 тис.грн., собівартість реалізованої продукції – на 1279,71 тис.грн., валовий прибуток – на 316,13 тис.грн., фінансові результати від операційної діяльності – на 316,13 тис.грн., фінансові витрати – на 164,65 тис.грн., фінансові результати до оподаткування – на 151,48 тис.грн., податок на прибуток – на 15,87 тис.грн. і нарешті чистий прибуток – на 135,61 тис.грн., що свідчить про високу ефективність і прибутковість даного проекту і необхідність його впровадження на підприємстві.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Визначення поняття “фінансові ресурси підприємств” на макро- і мікро-рівнях
Рис. 1.1 Джерела утворення фінансових ресурсів підприємства
Таблиця 1.2 Класифікація фінансових ресурсів підприємства
Рис. 1.2 Чинники, що впливають на ефективність використання фінансових ресурсів підприємства
Рис.1.3 Етапи аналізу фінансових ресурсів підприємства
Таблиця 1.3 Показники оцінки руху фінансових ресурсів
Рис.2.1 Схема структури управління Золотоніської ПКФ
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 2.6 Оцінка динаміки оборотних фондів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.7 Структура оборотних фондів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.8 Динаміка і структура фінансових ресурсів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.9 Аналіз руху фінансових ресурсів в 2008 – 2010 рр.
Таблиця 2.10 Аналітична таблиця для аналізу фінансових ресурсів, тис.грн.
Таблиця 2.11 Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
Таблиця 2.12 Аналіз рентабельності і достатності фінансових ресурсів
Таблиця 2.13 Факторний аналіз показника ефективності грошових потоків підприємства
Рис. 3.1 Графічне зображення моделі Баумоля
Рис. 3.2 Модель управління грошовими коштами Міллера-Орра
Таблиця 3.1 Сума капітальних вкладень в початок виробництва
Таблиця 3.2 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань обладнання
Таблиця 3.3 Графік погашення кредиту підприємством
Таблиця 3.4 Постійні витрати на впровадження проекту (в розрахунку на рік)
Таблиця 3.5 Змінні витрати на виготовлення продукції
(грн. в розрахунку на 1000 пляшок)
Таблиця 3.6 Загальні змінні витрати на впровадження проекту
Таблиця 3.7
Обсяги виручки підприємства від реалізації продукції
Таблиця 3.8
Прибуток від впровадження проекту
Таблиця 3.9
Прогнозний звіт про фінансові результати за 2011-2013 роки (тис.грн.)
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.