Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Розробка і впровадження проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства


Дипломна
K-18222

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ Й ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність фінансової стійкості та її роль у дослідженні фінансового механізму
1.2. Інформаційна база та методологічні підходи до оцінки фінансової стійкості
1.3. Основні засади проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства та механізм в його впровадження
1.4. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТОВ «КАНІВСЬКЕ»
2.1. Організаційно-економічна характеристика СТОВ «Канівське»
2.2. Діагностика фінансової стійкості4
2.3. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства
РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Модель забезпечення фінансової стійкості
3.2. Сутність та механізм впровадження проекту підвищення фінансової стійкості в діяльність підприємства
3.3. Економічне обґрунтування проекту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Фінансова стійкість підприємства – це складова характеристика фінансової стабільності, його надійності, показниками якої, в свою чергу, є капітальна стійкість, ліквідність, прибутковість. Поточна фінансова стійкість – це ситуативна характеристика підприємства на момент проведення аналізу. Перспективна фінансова стійкість – це ймовірність того, що фінансові можливості підприємства протягом певного часу будуть відповідати певним критеріям, тобто ймовірність того, що підприємства проявить себе як стійкий у фінансовому плані.
Основне призначення аналізу фінансової стійкості – задовольнити інформаційні потреби достатньо широкого кола осіб, що мають відношення до підприємства.
У процесі функціонування підприємство може мати різну фінансову стійкість, яку поділяють на чотири типи. Крім абсолютних показників оцінки фінансової стійкості підприємства застосування відносних дозволяє більш детально її оцінити. Виділяють три методичних підходи щодо визначення фінансової стійкості за відносними показниками: 1) коефіцієнтний; 2) агрегатний; 3) інтегральний
Отже, велика кількість підходів до визначення фінансової стійкості підприємства свідчить про багатогранність цього поняття.
Підприємство СТОВ «Канівське» є сільськогосподарським підприємством, яке займається двома видами діяльності – рослинництвом і тваринництвом.
Підприємство функціонує достатньо стабільно, про що свідчать збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції, валового і чистого прибутку, вартості майна, оборотних і необоротних активів, власного капіталу та продуктивності праці. Аналіз фінансового стану підприємства показав, що в цілому баланс підприємства є ліквідним, коефіцієнти ліквідності відповідають, або є вищими за нормативні значення, аналіз рентабельності свідчить про те, що хоча деякі показники і знизились в 2009 році, але всі зросли в 2010 році, що свідчить про збільшення його прибутковості.
Аналіз фінансової стійкості підприємства було проведено в декілька етапів:
1) Діагностика фінансової стійкості методом розрахунку трикомпонентного показника. У СТОВ «Канівське» спостерігаємо ситуацію, коли існує реальна можливість банкрутства господарюючого суб’єкта, тобто кризовий фінансовий стан в 2008 і 2009 році, але в 2010 році ситуація виправляється, спостерігається достатня фінансова стійкість.
2) Розрахунок показників фінансового, виробничого і виробничо – фінансового левериджу. Отже, за тих показників структури витрат і джерел капіталу, які склались на даному підприємстві, зростання обсягу продаж (виручка від реалізації продукції) на 1 % забезпечує збільшення чистого прибутку на 1,09% в 2009 році і його зростання на 29,07% в 2010 році. Показник виробничо – фінансового левериджу 2010 році - досить високий, і свідчить про високу фінансову стійкість підприємства.
3) Визначення запасу фінансової стійкості. В 2008 році для того щоб покрити постійні витрати необхідно було отримати 937,83 тис. грн. виручки, в 2009 році – 2717,11 тис.грн., в 2010 році – 2031,2 тис.грн. При такій сумі виручки рентабельність дорівнювала б нулю (на графіку співвідношення обсягу продукції, витрат і виручки це так звана «критична точка обсягу виробництва»). Фактична виручка становила в 2008 році – 2049 тис.грн., в 2009 році – 4386 тис.грн., в 2010 році – 4525 тис. грн., що вище критичної суми на 1111,17 тис.грн. в 2008 році, 1668,89 тис.грн. в 2009 році і 2493,8 тис.грн. в 2010 році. Останні показники вважають запасом фінансової стійкості, або зоною беззбитковості підприємства.
4) Оцінка показників фінансової стійкості. Розраховані показники свідчать про відповідність показників фінансової стійкості нормативним значенням, що свідчить про стійкий фінансовий стан підприємства.
5) Порівняння показників фінансової стійкості з середньогалузевими показниками. Порівнявши середньогалузеві показники та показники діяльності СТОВ «Канівське» можна прийти до висновку, що СТОВ має набагато вищу фінансову сталість, ніж середня по галузі.
Зокрема, про це свідчить коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом, який є достатньо високим у СТОВ і від’ємним по галузі, коефіцієнт фінансової незалежності, який у СТОВ є значно вищим за критичне значення 0,5, а по галузі не досягає його, коефіцієнт фінансової напруги, який відповідає нормативу по СТОВ і свідчить високу фінансову напругу, коефіцієнт фінансового ризику набагато вищий по галузі, ніж по СТОВ, що говорить про значний ризик галузі. Коефіцієнт маневрування в середньому по галузі є від’ємним, в той час, як показник по підприємству є достатньо високим, тобто по галузі низька можливість маневрування власними коштами, коефіцієнт поточної фінансової сталості по галузі майже в 10 разів менший за показник СТОВ, що свідчить при недостатню фінансову стійкість.
Важливими резервами зміцнення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств є: формування багатоукладної аграрної економіки, забезпечення свободи вибору нових організаційно-правових форм господарювання на засадах удосконалення земельних та майнових відносин власності, надання правовому забезпеченню більшої динамічності, якості і соціально-економічної результативності, удосконалення системи управління аграрною сферою, збалансоване поєднання державного регулювання економіки агропромислового виробництва з економічною свободою підприємств тощо.
Проект підвищення фінансової стійкості передбачає збільшення загальної суми власного капіталу та в цілому майна підприємства за рахунок збільшення суми нерозподіленого прибутку через удосконалення структури вирощування продукції рослинництва. Зокрема, пропонується замість цукрового буряку, який є нерентабельним, картоплі і ріпаку ярого вирощувати сою, до якої застосувати нову технологію вирощування, ріпак озимий, і соняшник, на які завжди є попит є які вважаються одними з найбільш рентабельних культур.
Таким чином, прибуток від реалізації продукції соняшнику становить 56,043 тис.грн., сої – 9822,62 тис.грн., ріпаку озимого – 331,453 тис.грн., вирощування культури соняшнику забезпечує середнє значення рентабельності 10,69%, ріпаку озимого – 37,26%, сої – найбільша 130,93%. Хоча рентабельність сої і є найбільшою, її не можна вирощувати на всіх земельних ділянках, оскільки після її вирощування якість чорнозему знижується і необхідний час на його відновлення, тому необхідно застосовувати принципи сівозмін.
Внаслідок реалізації проекту зростуть валові доходи – на 19126,5 тис.грн., податок на додану вартість – на 3187,75 тис.грн., чистий дохід – на 15938,75 тис.грн., собівартість – на 8916,384 тис.грн., валовий прибуток – на 7022,366 тис.грн., чистий прибуток – також на 7022,366 тис.грн.
При цьому всі показники фінансової стійкості мають такі позитивні тенденції зміни: зростає коефіцієнт фінансової незалежності на 0,09, коефіцієнт фінансової напруги знижується на 0,09, коефіцієнт фінансового ризику знижується на 0,12, коефіцієнт маневрування зростає на 0,21, коефіцієнт поточної фінансової сталості збільшується на 16,97.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Типи фінансової стійкості
Таблиця 1.2 Показники оцінки фінансової стійкості підприємства
Таблиця 1.3 Баланс неплатоспроможності
Рис.2.1 Організаційно – технічна структура СТОВ «Канівське»
Таблиця 2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників СТОВ «Канівське»
Таблиця 2.2 Обсяги виробництва продукції СТОВ «Канівське»
Таблиця 2.3 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.4 Аналіз ліквідності балансу підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.5 Оцінка ліквідності підприємства
Таблиця 2.6 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.7 Оцінка рентабельності підприємства СТОВ «Канівське»
Таблиця 2.8 Діагностика фінансової стійкості методом розрахунку трикомпонентного показника, тис.грн.
Таблиця 2.9 Оцінка фінансового левериджу СТОВ «Канівське»
Таблиця 2.10 Оцінка виробничого левериджу підприємства
Таблиця 2.11 Визначення запасу фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.12 Оцінка основних показників фінансової стійкості СТОВ «Канівське»
Таблиця 2.13 Порівняння основних показників фінансової стійкості СТОВ «Канівське» з середньогалузевими показниками
Таблиця 3.1 SWOT-аналіз СТОВ «Канівське»
Таблиця 3.2 Витрати підприємства, які воно понесе при вирощуванні сої, соняшнику і озимого ріпаку
Таблиця 3.3 Перелік заходів, які необхідно вжити підприємству для збільшення ефективності вирощування сої
Таблиця 3.4 Ефективність заходів збільшення ефективності вирощування сої
Таблиця 3.5 Дохід, який отримує підприємство від вирощування і реалізації продукції
Таблиця 3.6 Витрати підприємства, які воно понесе при здійсненні проекту
Таблиця 3.7 Економічна ефективність проекту вирощування сої, ріпаку і соняшнику
Таблиця 3.8 Зміни в фінансових результатах внаслідок впровадження проекту, тис.грн.
Таблиця 3.9 Зміни в основних показниках, які характеризують фінансову стійкість підприємства
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.