Меню сайту

Нові користувачі
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
GAVGAVAV
Користувачі
04.02.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Місцеві фінанси - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-26286

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1

Question 1

Функції виконують місцеві фінанси:

a. регулювання соціального і економічного розвитку територій

b. економічного зростання країни в цілому

c. фінансування міжнародних угод

d. забезпечення громадських послуг

e. фіскальна

Question 2

Яка необхідна умова існування місцевих фінансів?

a. функціонування інституту місцевого самоврядування

b. виникнення державних фінансів

c. прийняття Конституції

d. всі відповіді правильні

Question 3

Принципи місцевого самоврядування в Україні:

a. самостійність, автономність, гласність, демократія

b. народовладдя, законність, гласність, колегіальність, поєднання місцевих і державних інтересів, виборність, правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність у межах повноважень

c. підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб, державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування, судовий захист прав місцевого самоврядування

d. підзвітність і підконтрольність перед державними органами влади

Question 4

Які основні складові ролі місцевих фінансів?

a. сприяння міжнародному співробітництву

b. забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування

c. реалізація завдань державної регіональної політики

d. вирішення соціальних, демографічних, екологічних, національних та інших проблем регіонів

e. забезпечення обороноздатності країни

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2

Question 1

Територіальна громада може :

a. засновувати комунальні підприємства

b. відповідати за позовами у цивільних судах

c. продавати майно громади

d. вступати у міжнародні економічні стосунки

e. накладати фінансові санкції на порушників законодавства

Question 2

Фінансова компетенція органа місцевого самоврядування це:

a. теж саме, що і фінансова автономія органа самоврядування

b. визначені самим органом самоврядування права на певні види діяльності

c. закріплені законодавчо за органом самоврядування права на види фінансової діяльнос

Question 3

Фінансова автономія вимірюється показниками :

a. питома вага доходів місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів

b. ступінь забезпеченості бюджетним фінансування видатків місцевого бюджету

c. питома вага спеціального фонду в сумі бюджету

d. питома вага видатків на фінансування делегованих повноважень

e. співвідношення фінансування власних та делегованих повноважень

Question 4

Якщо коефіцієнт фінансової автономії територіальної громади більше одиниці:

a. територія може повністю використовувати всі власні доходи

b. потребує фінансової допомоги від держави

c. може передавати свої кошти іншому місцевому бюджету

d. стає донором інших територій обов’язково

ТЕСТ ДО ТЕМИ 3

Question 1

Які види бюджетів відносяться до бюджетів місцевого самоврядування?

a. бюджети міст

b. бюджети територіальних громад, сіл, селищ, міст та їх об'єднань

c. обласні та районні бюджети

d. бюджети районів у містах

Question 2

Принцип субсидіарності означає

a. фінансування бюджету в повному обсязі

b. передавання коштів з вищого бюджету до нижчого

c. фінансування бюджетних організацій з бюджету, якому вони підпорядковуються

d. надання субсидій бюджетним організаціям

Question 3

Бюджетна класифікація є:

a. механізмом перегруповування доходів та видатків між бюджетами

b. механізмом агрегації доходів та видатків у бюджетній системі

c. механізмом оптимізації розподілу бюджетних коштів

d. механізмом забезпечення міжнародного порівняння бюджету країни

Question 4

Місцеві фінансові органи призначені для:

a. планування місцевих бюджетів

b. планування кошторисів бюджетних організацій

c. залучення місцевих позик

d. концентрації податкових надходжень

e. накладання штрафів за нецільове використання бюджетних коштів

Question 5

Якими правами користуються органи місцевого самоврядування у галузі місцевого оподаткування?

a. запроваджують на своїй території місцеві податки і збори відповідно до встановленого переліку

b. запроваджують на своїй території власні місцеві податки і збори

c. визначають механізм справляння місцевих податків і зборів та порядок їх сплати

d. визначають органи, які повинні вести облік платників і нести відповідальність за їх стягнення та перерахування до місцевого бюджету

e. затверджують форми звітів по місцевих податках і зборах, порядок та строки їх надання у податкові органи

f. надають пільги по місцевих податках і зборах

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

За економічною сутністю:

a. місцеві бюджети повинні мати лише власні доходи

b. фінансуватись з державного бюджету

c. фінансуватись власними коштами та трансфертами з державного бюджету

d. фінансуватись власними коштами та субвенціями з державного бюджету

Question 2

Делеговані державою функції фінансуються:

a. регульованими (закріпленими) доходами

b. власними доходами

Question 3

До складу власних доходів місцевих бюджетів належать:

a. податок на прибуток

b. плата за землю

c. податок на промисел

d. податок з власників транспортних засобів

e. державне мито

f. прибутковий податок з громадян

g. гранти та дарунки

h. плата за забруднення навколишнього середовища

i. власні надходження бюджетних установ, які утримуються з місцевих бюджетів

Question 4

Які з нижчеперелічених податків і зборів відносяться до місцевих?

a. єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва

b. прибутковий податок з громадян

c. комунальний податок

d. ринковий збір

e. податок на промисел

f. податок з реклами

g. збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

h. збір на геологорозвідувальні роботи

Question 5

Комунальний кредит - це:

a. сукупність економічних відносин між міжнародними фінансовими інститутами та органами місцевого самоврядування, при яких останні виступають у ролі позичальника і кредитора

b. сукупність економічних відносин між органами державної влади та управління на місцях, з одного боку, та фізичними і юридичними особами - з другого, при яких перші виступають в якості позичальника, кредитора і гаранта

c. сукупність економічних відносин між органами місцевого самоврядування, з одного боку, та фізичними і юридичними особами - з другого, при яких перші виступають в якості частіше всього позичальника, рідше - кредитора

Question 6

У залежності від мети випуску муніципальні позики бувають:

a. спеціальними

b. загальними

c. прибутковими

d. безвідсотковими

e. проектними

Question 7

Відповідальність за зобов'язаннями за запозиченнями до місцевих бюджетів:

a. держава не несе

b. держава несе

c. покладається на вищестоячі органи місцевої влади, а в разі їх відсутності - на державу

d. при виникненні надзвичайних обставин держава може солідарно розподілити відповідальність із відповідним органом місцевого самоврядування

Question 8

Згідно Бюджетного кодексу України чи мають право органи місцевого самоврядування створювати позабюджетні та валютні фонди?

a. так

b. ні

c. у виняткових випадках, передбачених законодавством

d. мали право до 01.01.2002 р.

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5

Question 1

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості - це:

a. гарантований державою обсяг закріплених доходів бюджетів місцевого самоврядування

b. розмір мінімально необхідних видатків органів місцевого самоврядування

c. гарантований державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівень фінансового забезпечення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів

Question 2

При розрахунку видатків на освіту враховується:

a. загальний обсяг ресурсів бюджету на освіту

b. фінансовий норматив бюджетної забезпеченості в розрахунку на одного учня

c. приведений контингент учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів

d. всі відповіді правильні

Question 3

При розрахунку видатків на охорону здоров'я враховується:

a. чисельність населення адміністративно-територіальної одиниці

b. співвідношення обсягів видатків на охорону здоров'я між місцевими бюджетами окремих видів

c. коригувальні коефіцієнти до фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, які враховують співвідношення видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків місцевих бюджетів, вікову структуру населення, надання послуг відомчими закладами охорони здоров'я

d. всі відповіді правильні

Question 4

При розрахунку видатків на фізичну культуру і спорт враховуються наступні чинники (вкажіть хибний):

a. чисельність населення адміністративно-територіальної одиниці

b. фінансовий норматив бюджетної забезпеченості

c. частку видатків на фізичну культуру і спорт місцевого бюджету у загальній сумі видатків на фізичну культуру і спорт всіх місцевих бюджетів

d. всі названі показники враховуються

Question 5

Кошторис бюджетної організації розраховується:

a. виходячи з усіх потреб організації

b. чисельності працівників бюджетної організації

c. за нормативами витрат доведених головним розпорядником до організації

d. видатків минулого року

Question 6

Бюджетний розпис це::

a. бюджетні кошти згідно проекту бюджету

b. затверджений бюджет місцевого органа влади

c. кошторис бюджетної організації

ТЕСТ ДО ТЕМИ 6

Question 1

Суб'єктами міжбюджетних відносин є:

a. органи державної влади і управління

b. органи місцевого самоврядування, до компетенції яких включені повноваження щодо складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів

c. громадські утворення і організації

Question 2

Методи бюджетного регулювання:

a. балансовий

b. відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків і доходів

c. надання бюджетних трансфертів

d. встановлення надбавок до загальнодержавних податків

Question 3

У доходи місцевих бюджетів у рамках відрахувань від загальнодержавних податків зараховується:

a. 10% ПДВ

b. 100% податку на прибуток підприємств

c. 50% акцизного збору

d. податок з доходів фізичних осіб з подальшим розподілом між місцевими бюджетами окремих видів

Question 4

Субвенції на виконання інвестиційних проектів можуть надаватися:

a. з Державного бюджету

b. з місцевих бюджетів

c. з Державного бюджету і з місцевих бюджетів

d. заборонені Бюджетним кодексом України

Question 5

Які переваги використання єдиних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів?

a. вони спрощують процес планування бюджетних доходів

b. вони створюють рівні можливості у формуванні доходів для усіх адміністративно-територіальних одиниць

c. вони сприяють економічному використанню бюджетних ресурсів

d. сприяють формуванню фінансової незалежності місцевого самоврядування

Question 6

Фінансове вирівнювання це:

a. забезпечення всіх територій однаковою сумою бюджетних коштів

b. забезпечення однакового рівня фінансування гарантованих державою соціальних послуг

c. надання бюджетних трансфертів

d. розмежування доходів та видатків за рівнями місцевих бюджетів

Question 7

Коефіцієнт вирівнювання застосовується:

a. до визначеної суми видатків на делеговані повноваження

b. до суми власних доходів

c. до нормативу бюджетної забезпеченості

d. до розмежування доходів та видатків за рівнями місцевих бюджетів

ТЕСТ ДО ТЕМИ 7

Question 1

В який термін за рішенням відповідної ради затверджуються обласні та районні бюджети?

a. не пізніше ніж у 2 тижневий термін після прийняття проекту закону про Державний бюджет у третьому читанні

b. не пізніше ніж у 2 тижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України

c. у місячний термін після затвердження бюджету Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя

d. у 2 місячний термін після прийняття проекту закону про Державний бюджет України.

Question 2

Чи допускається затвердження місцевих бюджетів з дефіцитом?

a. так

b. ні

c. бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно у частині дефіциту бюджету розвитку

d. затвердження обласних, районних, районних у містах, сільських та селищних бюджетів з дефіцитом не допускається

Question 3

Вкажіть, що з наведених матеріалів не включається до проекту рішення про місцевий бюджет:

a. пояснювальна записка до проекту рішення

b. прогноз показників місцевого бюджету

c. перелік інвестиційних програм

d. кошториси бюджетних установ

Question 4

До прав органів місцевого самоврядування України в сфері місцевих фінансів належить:

a. право самостійно розпоряджатися коштами місцевих бюджетів, визначати напрями їх використання

b. право вільного запровадження місцевих податків і зборів, визначення порядку їх справляння

c. право створення позабюджетних і валютних фондів

d. всі перелічені варіанти

Question 5

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється:

a. територіальними органами Державного казначейства України

b. Державним казначейством України

c. в Україні виконання місцевих бюджетів не переведене на казначейське обслуговування Question 6

Органи Державного казначейства:

a. ведуть облік видатків бюджетної організації

b. ведуть облік лише надходжень на рахунки розпорядників коштів

c. ведуть облік загального руху коштів на рахунках розпорядників

d. встановлює правила обліку витрат розпрядниками

ТЕСТ ДО ТЕМИ 8

Question 1

До підприємств комунальної власності, які працюють на засадах самоокупності, належать:

a. заклади освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, спорту, фізичної культури, туризму

b. житлово-комунальне і транспортне законодавство, заклади культури

c. ремонтні, ремонтно-будівельні підприємства, проектні організації

Question 2

До повноважень органів місцевого самоврядування в галузі управління комунальною власністю не належать:

a. управління майном комунальної власності

b. встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств

c. заслуховування звітів керівників підприємств комунальної власності

d. підготовка пропозицій про відчуження комунального майна, місцевих програм приватизації та переліку об'єктів, які не підлягають приватизації

Question 3

Зміни до спеціального фонду кошторису бюджетної організації вносяться:

a. за умови фактичного перевиконання кошторису спеціального фонду

b. за умови фактичного недовиконання кошторису спеціального фонду

Question 4

Від яких чинників залежить сума квартирної плати?

a. від розмірів середньорічної житлової площі і середньої ставки плати за 1 кв.м

b. від кількості осіб, що проживають у квартирі

c. від кількості повнолітніх осіб, що проживають у приміщенні

d. від місцерозташування приміщення

Question 5

Яка мета реформи житлово-комунального господарства в Україні?

a. встановлення державної монополії в сфері житлово-комунального господарства

b. приватизація державних житлово-комунальних підприємств

c. створення ефективного ринкового механізму функціонування житлово-комунального господарства

d. покращення контролю за функціонуванням підприємств житлово-комунального господарства

Question 6

Власні надходження бюджетних установ зараховуються:

a. до загального фонду місцевого бюджету

b. до спеціального фонду місцевого бюджету

ТЕСТ ДО ТЕМИ 9

Question 1

Зарубіжний досвід створення позабюджетних фондів включає:

a. фонди розвитку комерційних підприємств

b. страхові та гарантійні фонди для муніципальних позик

c. позабюджетні фонди муніципалітету

d. резервні нецільові фонди

Question 2

Для місцевих фінансів існування наявність чисельних місцевих податків

a. притаманно більшості країн

b. не є характерним

Question 3

Для унітарних країн характерним є:

a. місцеві органи влади мають право встановлювати будь-які місцеві податки

b. податкова ініціатива належить центральній владі

Question 4

Для федеративних країн характерним є:

a. повний контроль центральної влади над місцевими податками

b. повна самостійність місцевих органів влади стосовно переліку місцевих податків

c. центральна влада регламентує місцеві податки

Question 5

Найбільші надходження у місцевий бюджет надає:

a. податок на прибуток підприємств

b. податок на нерухомість і землю

c. податок з доходів фізичних осіб

d. акцизній збір

Question 6

Місцевий бюджет в розвинених країнах має:

a. повну збалансованість за доходами

b. потребує збалансованості коштами державного бюджету

c. може балансуватись позиками

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

1. Місцеві фінанси як складова частина загальнодержавних фінансів

2. Об'єктивні передумови виникнення місцевих фінансів

3. Чинники, що зумовлюють необхідність місцевих фінансів

4. Зміст фінансових відносин, що виникають на місцевому рівні

5. Функція місцевих фінансів як інструмента перерозподілу ВВП

6. Фіскальна функція місцевих фінансів

7. Роль місцевих фінансів у наданні громадських послуг

8. Роль місцевих фінансів у забезпеченні економічного зростанні

9. Склад місцевих фінансів: централізовані та децентралізовані місцеві фінанси.

10. Сутність регіональної фінансової політики і роль місцевих органів влади в її реалізації

11. Характеристика фінансового механізму на місцевому рівні

12. Складові елементи фінансового механізму регіональних фінансів. Методи фінансового планування

13. Основні фінансові показники, нормативи, стимули, які використовуються на місцевому рівні

14. Задачі управління фінансами на місцевому рівні

15. Принципи поділу функцій між державою та місцевим самоврядуванням. Власні та делеговані функції

16. Сутність поняття територіального колективу (територіальної громади)

17. Правовий статус, матеріальна та фінансова основа існування територіальної громади

18. Особливості економічної діяльності територіальних громад. Поняття публічності економічної діяльності

19. Зміст фінансової, організаційної та адміністративної автономії місцевих органів влади

20. Кількісні показники фінансової незалежності органів місцевої влади

21. Поняття податкоспроможності адміністративної одиниці

22. Визначення місцевого бюджету як головної складової місцевих фінансів

23. Сутність бюджетних відносин, які виникають у процесі формування та використання бюджетів різних рівнів місцевої влади

24. Види місцевих бюджетів, які формуються і використовуються в Україні

25. Права та обов'язки місцевих органів влади й управління, що виникають у процесі формування та використання бюджету

26. Бюджетний процес на рівні місцевих фінансів

27. Порядок складання проектів місцевих бюджетів

28. Взаємозв'язок місцевих бюджетів з проектом державного бюджету та планами соціального та економічного розвитку регіонів

29. Форми фінансового регулювання місцевих бюджетів в умовах ринкових відносин

30. Порядок внесення змін в призначені бюджетні асигнування

31. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвитку регіонів

32. Податкові джерела доходів місцевих бюджетів

33. Неподаткові джерела доходів місцевих бюджетів

34. Загальнодержавні податки і збори та нормативи відрахувань, які закріпляються за місцевими бюджетами

35. Місцеві податки і збори, які справляються на території України

36. Розподіл податкових доходів між місцевими бюджетами різних рівнів

37. Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

38. Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

39. Сутність комунального кредиту як фінансово-кредитних відносин місцевих органів влади

40. Форми комунального (місцевого, муніципального) кредиту

41. Регламентація випуску цінних паперів (муніципальних позик) місцевих органів влади в Україні

42. Склад видатків місцевих бюджетів різних рівнів

43. У чому полягає суть кошторисного фінансування?

44. Характеристика нормативних показників, що лежать в основі кошторисних витрат

45. Основні напрями вдосконалення бюджетного планування

46. Порядок планування витрат на школи та групи продовженого дня.

47. Особливості планування видатків на школи-інтернати та дошкільні установи

48. Планування фінансів закладів охорони здоров'я

49. Особливості планування і фінансування видатків на культурно-освітні установи

50. Особливості фінансування підприємств комунальної форми власності

51. Задачі господарської діяльності на платній основі бюджетних закладів

52. Сутність міжбюджетних відносин в Україні

53. Взаємовідносини місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх особливості

54. Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою і органами місцевого самоврядування

55. Забезпечення місцевих бюджетів доходними джерелами для виконання власних та делегованих державою фінансових зобов'язань

56. Використання в процесі виконання бюджету різних форм взаємодії між Державним і місцевими бюджетами

57. Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом

58. Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості

59. Порядок використання інструментів бюджетного регулювання між різними рівнями місцевих бюджетів

60. Порядок розрахунку дотації вирівнювання місцевим бюджетам

61. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні

62. Особливості управління фінансами на місцевому рівні

63. Особливості організації управління фінансами в бюджетній та виробничій сферах

64. Задачі та організація Казначейської системи виконання бюджетів

65. Сутність казначейсько-банківської системи виконання бюджетів

66. Задачі фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та управління

67. Види фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та управління

68. Фінансові органи, що контролюють використання грошових фондів, виділених на освіту

69. Особливості контролю фінансових органів за використанням грошових фондів, виділених на охорону здоров'я

70. Особливості фінансового контролю в установах культури

71. Організація фінансового контролю на підприємствах комунальної форми власності

72. Галузева структура комунального сектору України

73. Особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності як складової місцевих фінансів

74. Характеристику складу та структурі грошових надходжень на підприємствах комунальної форми власності

75. Особливості цінової політики у житлово-комунальній сфері в Україні. Комунальні платежі

76. Порядок розподілу доходів від реалізації продукції, робіт та послуг підприємств комунальної форми власності

77. Загальна характеристика системи оподаткування підприємств комунальної форми власності

78. Сутність та джерела формування оборотних коштів підприємств комуналь­ної форми власності

79. Діючий порядок фінансового забезпечення відтворення основних фондів комунальних підприємств

80. Необхідність і значення оцінки фінансового стану комунальних підприємств

81. Методи і показники оцінки фінансового стану комунальних підприємств

82. Європейська хартія про місцеве самоврядування

83. Європейська хартія про місцеве самоврядування про основні

84. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування

85. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах

86. Світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів

87. Види, принципи та інструменти взаємодії Державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах

88. Порядок «вертикального» та «горизонтального» бюджетного вирівнювання

89. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади

90. Можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні, з урахуванням її історичних, економічних та демографічних особливостей
Ціна

125

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.