Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Пенсійний фонд України як орган управління коштами пенсійного страхування


Магістерська
K-9856

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Теоретичні та організаційно-правові аспекти діяльності Пенсійного фонду України
1.1. Пенсійний фонд України як орган управління коштами пенсійного страхування
1.2. Концептуальні засади та організаційно-правові основи функціонування Пенсійного фонду України
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Аналіз практики функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України
2.1. Прагматика та проблематика формування дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України
2.2. Оцінка практики використання коштів бюджету Пенсійного фонду України
2.3. Видатки бюджету Пенсійного фонду України на утримання територіальних органів
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Адміністрування та фінансовий менеджмент в системі органів Пенсійного фонду України
3.1. Планування та прогнозування доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду України
3.2. Організація обліку та звітності в органах Пенсійного фонду України
3.3. Контрольно-аналітична діяльність органів Пенсійного фонду України
Висновки до розділу 3
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

ВСТУП

Актуальність теми. Процеси економічного розвитку на етапі становлення ринкових відносин в Україні передбачають неухильне виконання державою своїх соціальних функцій, зокрема соціальне страхування і забезпечення найбільш вразливої верстви населення – пенсіонерів. Пенсійна система в сучасному суспільстві відіграє значну соціальну та економічну роль. Тому її надійність є запорукою соціальної та економічної стабільності і потребує постійної уваги з боку держави.
Розвиток пенсійної системи сприяє детінізації зайнятості та доходів, забезпечує більш ефективне використання бюджетних коштів та стабільне соціально-економічне середовище. Тому в усьому світі посилення адекватності та фінансової спроможності пенсійних систем посідає центральне місце в стратегії соціального та економічного розвитку.
Основний інститут, на який покладена функція пенсійного страхування – основи соціального захисту літніх людей та інших категорій населення, які втратили працездатність, – це Пенсійний фонд України. Пенсійний фонд України як орган виконавчої, що здійснює управління фінансами державного пенсійного страхування влади, бере активну участь в організації та реалізації заходів пенсійної реформи. Функціонування Пенсійного фонду України в умовах ринкових відносин обумовлене необхідністю підвищення рівня життя населення, забезпечення прав і свобод громадян, можливостей для вільного розвитку особистості.
Проблеми функціонування Пенсійного фонду України в системі соціального страхування населення широко розглянуті в науковій літературі. Серед українських вчених теоретичні питання із зазначеного аспекту вивчали: В. Воротін, П. Гаман, Л. Дідівська, Л. Головко, М. Корецький, В. Мартиненко, О. Мордвінов та ін. Значний внесок в розробку теоретичних основ та практичних питань пенсійного страхування розробили вчені-дослідники А. Захаров, Р. Бадир, Б. Любимов, О. Федоров, В. Ачаркан, В. Вігдрочик, Е. Вальян, С. Оленов. Дослідженням специфіки пенсійного страхування присвячені дослідження вітчизняних вчених, таких як Б. Надточій, В. Яценко, Н.Нужна, С. Березіна, В. Гордієнко, Б. Зайчук.
Істотний внесок у вирішення проблем державного регулювання пенсійного страхування зробили такі відомі українські та зарубіжні вчені, як: С. Біла, В. Грушко, Е. Лібанова, В. Івашкевич, Г. Волощук, В. Закраєвський, Л. Качан, В. Колбун, В. Логвіновський, Б. Надточій, О. Мачульська, В. Максимчук, С. Погорєлова, О. Примостка, М. Соколик, П. Шевчук, С. Юрій, Б. Юровський, та ін. Питання розвитку пенсійної реформи широко висвітлені в працях В. Дороганя, Г. Ковальської, О. Косенко, Г. Мак Тагарта, С. Печери, Л. Ричика, Р. Сіржука, А. Сорокіна, Д. Табачника, Ю. Шклярівської та ін.
Проте, незважаючи на широкий спектр досліджуваних проблем і не применшуючи вагомості і значущості внеску названих учених, варто зазначити, що теоретичні та практичні аспекти діяльності ПФУ як органу управління коштами пенсійного страхування досліджені недостатньо. На сьогодні існує низка проблем, пов’язаних із нормативним забезпеченням і державним регулюванням системи пенсійного страхування, що гальмує розвиток пенсійної реформи в Україні. Відсутній єдиний науково обгрунтований підхід до визначення основних термінів та положень у галузі пенсійного страхування. Недостатньо досліджено питання законодавчо-нормативного забезпечення пенсійної реформи в Україні.
Актуальність проблеми, недостатній рівень її вивчення в контексті сучасної економічної та демографічної ситуації визначили вибір теми дипломного дослідження «Пенсійний фонд України як фінансовий інститут».
Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних та організаційно-правових аспектів діяльності Пенсійного фонду України, вивчення особливостей формування доходів та видатків бюджету ПФУ, які прямо пов’язані з демографічною ситуацією в державі, ринком і системою оплати праці, рівнем доходів населення, падінням або зростанням виробництва, тобто із більшістю макроекономічних показників.
Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання, що необхідно вирішити в дипломній роботі:
− проаналізувати державне пенсійне страхування в умовах ринкових демократичних перетворень;
− провести детальне дослідження потенційних джерел системи пенсійного страхування;
− розглянути Пенсійний фонд України як орган управління коштами пенсійного страхування;
− дослідити концептуальні засади та організаційно-правові основи функціонування Пенсійного фонду України
− вивчити особливості формування дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України на регіональному рівні;
− дати оцінку практиці використання коштів бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області;
− проаналізувати видатки бюджету Пенсійного фонду України на утримання територіальних органів;
− розглянути особливості процесів планування та прогнозування доходів і видатків бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області;
− дослідити організаційні питання обліку в органах Пенсійного фонду України;
− охарактеризувати контрольно-аналітичну діяльність органів Пенсійного фонду України;
− узагальнити результати дослідження у вигляді висновків.
Об'єктом дослідження виступає Пенсійний фонд України як орган управління коштами пенсійного страхування.
Предмет дослідження – теоретичні та методичні аспекти функціонування та розвитку Пенсійного фонду України в умовах реформування пенсійного забезпечення населення.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи є класичні положення державного управління, економічної теорії, фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань соціального і пенсійного страхування, розвитку державної і недержавної форм пенсійного страхування, питань ефективності інструментів та механізмів державного регулювання пенсійного страхування в Україні.
У процесі дослідження були використані загальнонаукові методи: теоретичного узагальнення й порівняння (для розкриття змісту та сутнісної характеристики пенсійного страхування); статистичного аналізу (для оцінки динаміки формування і використання пенсійних ресурсів, результатів роботи державних пенсійних фондів з пенсійного страхування); системного підходу (для обґрунтування концептуальних напрямів розвитку пенсійного страхування в Україні та вдосконалення законодавчо-нормативної бази).
Науково-методичною базою роботи стали Конституція України від 24 червня 1996 р., Закони України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV, «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 2321-ІІІ, «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування у зв‘язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-ІV, «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 р., «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. № 1533-III, «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ» від 9 квітня 1992 р. № 2262-12, «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 р. № 2156-ІІІ, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-XII в редакції Закону від 7 грудня 2000 р. № 2120-ІІІ, «Про розмір внесків на усі види загальнообов‘язкового державного соціального страхування» від 11 січня 2001 р. № 2213-ІІІ, міжнародні договори з пенсійного забезпечення, згода на обов‘язковість яких надана Верховною Радою України, а також інші закони та нормативно-правові акти, прийняті відповідно до законів про соціальний захист населення в Україні.
Інформаційною основою дослідження стали також відповідні нормативно-правові документи, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, дані Міністерства фінансів, Пенсійного фонду України, спеціальні літературні джерела, монографічні дослідження, матеріали міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, матеріали первинного обліку та фінансової звітності Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.
Практична цінність дипломної роботи полягає у вивченні особливостей функціонування ПФУ в сучасних умовах реформування пенсійної системи держави, дослідженні основного кола проблем, яке стоїть сьогодні перед фондом і запропонуванні шляхів їх подолання.
Структура роботи відповідає завданням, що постали перед автором. У І розділі розкрито основні теоретико-організаційні засади діяльності Пенсійного фонду України, місце і роль ПФУ в системі органів соціального захисту населення, соціально-економічні передумови існування Пенсійного фонду України, організаційно-правові основи функціонування ПФУ; ІІ розділ роботи присвячений проблематиці формування дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України, оцінці практики використання коштів бюджету ПФУ, аналізу видатків бюджету Пенсійного фонду України на утримання територіальних органів; у ІІІ розділ розглянуто фінансове адміністрування та менеджмент в органах Пенсійного фонду України.
Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та 2 додатків. Загальний обсяг роботи становить 131 сторінку друкованого тексту, у тому числі 10 сторінок списку використаних джерел (охоплює 105 найменувань). Робота містить 8 рисунків, 18 таблиць, 6 діаграм.
Ціна

договірна

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.