Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-26472

К ЭТОМУ ПРЕДМЕТУ ЕСТЬ ЗАДАЧИ И КОНТРОЛЬНЫЕ. СПРАШИВАЙТЕ.

140 ОТВЕТОВ

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
Наукова основа прийняття рішень, яка визначає систему знань і ідей про сутність, основні поняття та категорії, концепції, загальні методологічні підходи і принципи, види, форми, способи та закони (закономірності) щодо прийняття рішень, конкретні його методи, прийоми, структуру, логічну організацію, процедури та операції, а також джерела даних та інформаційне забезпечення – це:
a. теорія прийняття рішень
b. організація прийняття рішень
c. методологія прийняття рішень
Question 2
Балів: 5
Встановити відповідність між поняттями:
 ситуація, або зумовлений внутрішньою діяльністю та навколишнім середовищем якісно визначений стан суб’єкта господарювання та його складових у даний період часу, що являє собою множину об’єктивно існуючих властивостей системи, які виражають фактичні явища та процеси – це: предмет управління
 системна діяльність керівників і персоналу управління в процесі розробки, прийняття і реалізації рішень – це: об’экт теорії прийняття рішень
 суб’єкт економічної діяльності та різні аспекти його діяльності – це: об’экт управління
 закони (закономірності) діяльності осіб, що приймають УР, її організаційні форми, технології і методи, принципи управління і організації праці, сутність і зміст рішень – це: предмет теорії прийняття рішень
 особа, яка приймає рішення – це: суб’єкт управління
Question 3
Балів: 4
Який принцип прийняття рішень визначає необхідність:
 достатньої кількості надійних даних про ситуацію, яка змінюється, необхідної для підтримки ефективних зв’язків між управлінцями вищого рівня і більш низькими рівнями функціонуючих підрозділів підприємства Принцип достатності достовірної інформації

 чіткого формулювання політики, стратегії і цілі для того, щоб вони дозволяли приймати рішення загального характеру, що стосуються нових видів діяльності, які виходять за межі сьогоденних потреб Принцип чіткості політики, стратегій, цілей
 забезпечення оптимального напряму дій організації. Без гнучкості можуть залишитись невикористані потенційні можливості Принцип гнучкості управління
 пристосування форми організації до безперебійного здійснення зв’язків, що полегшує процес прийняття рішень, а також контролю за їх виконанням Принцип організаційної відповідності
Question 4
Балів: 7
Який аспект управлінського рішення:
 проявляється в тому, що управлінські рішення повинні виходити із політичних задач центральних органів державної влади політичний
 полягає в дотриманні правових норм при підготовці, прийнятті і реалізації рішень, наданні управлінським рішенням форми нормативного акту у відповідності із встановленими правовими нормами, що регулюють відносини між людьми в процесі виробництва правовий
 передбачає прийняття мір з дотримання рівня організованості управління виробництвом у відповідності із його структурою і організацією процесу, а також з підвищення цього рівня організаційний
 передбачає при розробці управлінських рішень проведення заходів по перетворенню соціальної структури колективу, науковій організації праці і стимулювання підвищення якості і продуктивності праці, підвищенню матеріального добробуту працівників, покращенню культурно-побутових умов їх життя, залученню працюючих в управління виробництвом і соціальним життям, збереженню оточуючого середовища соціальний
 передбачає включення в управлінське рішення змістовних елементів, реалізація яких сприяє створенню в колективі відповідних психологічних умов праці, забезпечує необхідні форми ділового спілкування, тобто проявляється у створенні необхідного психологічного клімату в колективі психологічний
 передбачає підпорядкування всіх рішень головним напрямкам розвитку економіки суспільства і господарського органу економічний
 проявляється в рішеннях, які викликали відхилення від нормального ходу виробництва та передбачає, що будь-яке управлінське рішення формує характер людини, її моральні установки педагогічний
Question 5
Балів: 3
Відповідно до якої функції управлінських рішень:
 управлінське рішення визначає місце кожної ланки, підрозділу, працівника у вирішенні поставлених завдань, погоджує та взаємно пов’язує їх дії та необхідні ресурси у часі та просторі координуючої
 забезпечення найбільш повної активізації окремих виконавців чи трудових колективів для досягнення сформульованих у рішенні цілей мобілізуючої
 виходячи з певної стратегії управління соціально-економічною системою, організацією чи підприємством з урахуванням довгострокової перспективи у рішення розробляється та ставиться конкретне завдання, яке потрібно виконати в певний строк скеровуючої
Question 6
Балів: 26
Які види управлінських рішень:
 покликані забезпечувати досягненні найважливіших цілей, вирішення часткових завдань, виконання яких займає від кількох тижнів до кількох місяців тактичні (поточні)
 пов’язані із функціонуванням окремих підрозділів, виконанням окремих видів роботи, що потребують врахування специфічних умов їх організації та виконання координуючі
 приймаються для визначення стану і поведінки об’єкта управління, оцінки відхилень від заданих параметрів і приведення показників до нормального рівня контролюючі
 спрямовані на вирішення питань поточного характеру регулюючі
 приймаються для виконання щоденних рішень короткострокові (оперативні)
 спрямовані на стабільне підвищення ефективності дій у перспективі, тому на етапі прийняття такого рішення може спостерігатись зворотній ефект-перевищення витрат над ефектом від виконаних робіт раціональні
 передбачають негайне втручання до стану і розвитку об’єкта управління оперативні (щодінні)
 базуються на аналогії з минулими успішними діями, приймаються за умови, що є достатні загальні знання, досвід, здоровий глузд адаптаційні
 приймається коли керівник точно знає результат кожного з альтернативних варіантів вибору прийняті в умовах визначеності
 мають декілька різних варіантів дій, з яких вибирається оптимальний багатоваріантні
 пов’язані із прийняттям заходів стимулюючого характеру, мотивацією праці активізуючі
 встановлюють основні шляхи розвитку об’єкта управління на тривалий період часу стратегічні (перспективні)
 ґрунтуються на припущенні, що вони засновані на “шостому почутті”, та передчутті, що вибір правильний інтуїтивні
 передбачають формування принципово-наукового варіанту інноваційні
 пов’язані з вирішенням загально-організаційних питань організуючі
 ґрунтуються на всебічному науковому аналізі, наявності можливостей дослідження проблеми раціональні
 мають лише один варіант дій безальтернативні
 пов’язані із питаннями, що стосуються всього персоналу загальні
 враховують найкраще співвідношення дій та їх ефективність, також можуть передбачати рівне урахування інтересів сторін, що приймають рішення оптимальні
 передбачають розподіл функціональних обов’язків і поточне керівництво координуючі
 приймаються, коли неможливо оцінити імовірність потенційних результатів прийняті в умовах невизначеності
 сприймаються на віру, як аксіома, це може бути думка чи висновок експерта, фахівця, спеціаліста Засновані на суб'єктивних судженнях
 приймаються. коли, результати не є визначеними, але імовірність кожного результату відома прийнятіВ умовах ризику
 спрямовані на забезпечення руху до поставлених перед підприємством завдань організаційні
 приймаються для виконання тактичних цілей і вирішення поточних проблем (виконання до 1 року) Середньо-строкові (тактичні)
 приймаються для досягнення стратегічних цілей підприємства (виконання - 1-5 років) довгострокові (прогнозні)
Question 7
Балів: 16
Яка вимога до управлінського рішення забезпечує встановлює необхідність:
 визначення мети, чітко пов’язаної із стратегічними планами розвитку об’єкта управління цілеспрямованість
 забезпечення оригінальності та неочікуваності рішень для конкуренту оригінальність та неочікуваність для конкурентів;
 встановлення конкретних, виражених у кількісних показниках, результатів розроблюваного рішення кількісна визначеність
 зрозумілості рішення за формою зрозумілість за формою
 виключення з форми викладу непорозуміння або двоїстості у розумінні завдань, поставлених перед працівниками, які мають реалізувати рішення, давала можливість контролювати хід його виконання, вносити корективи повнота оформлення
 забезпечення можливості зміни, корекції рішення при зміні умов (ситуації) гнучкість
 відповідності рішень економічному критерію ефективності господарської діяльності - максимум прибутків при мінімумі витрат оптимальність
 забезпечення можливості контролю виконання рішень можливість контролю виконання
 забезпечення гарантії досягнення поставлених цілей з найменшими витратами економічність
 наявності цілей дії, задач підлеглим і порядку їх виконання, а також організації, мотивації, контролю, можливості визначати необхідні організаційні зміни в системі наявність механізму реалізації
 розробки рішень з урахуванням об’єктивних закономірностей розвитку об’єкта управління наукова обгрунтованість
 наявності необхідної для підлеглих інформації наявності необхідної для підлеглих інформації
 прийняття рішень вчасно у момент виникнення проблеми, порушень, відхилень у перебігу господарських процесів, з дотриманням строків підготовки, своєчасного доведення до виконавців та дієвого контролю виконання, забезпечення максимальної віддачі від потенційних можливостей в процесі реалізації управлінських рішень своєчасність
 врахування в рішенні всіх найважливіших взаємозв’язків та взаємозалежностей діяльності підприємств комплексність
 розробки рішень виходячи із норм, не порушуючи їх, та виходячи з компетенції структурного підрозділу, апарату управління чи посадової особи дотримання правових норм
 найбільш повного забезпечення досягнення поставленої цілі організації цілеспрямованість
Question 8
Балів: 5
Який підхід до прийняття рішень:
 полягає у здійсненні прийняття рішень за окремими аспектами, виділеними за різним характером відносин між людьми, що виникають у процесі виробництва та піддаються цілеспрямованій зміні шляхом здійснення керуючих впливів багатоаспектний
 полягає у дослідженні об’єкта управління як системи системний
 полягає в дослідженні системи діяльності і мислення (що вивчають дійсність), виходить із тих засобів і методів, техніки і технології, процедур і операцій, які складають структуру пізнавальної діяльності і задають основні форми її організації системодіяльний
 полягає в тому, що дослідник виходить із того, що йому уже даний об’єкт дослідження, що він сам як суб’єкт протистоїть цьому об’єкту і застосовує до нього певний набір дослідницьких процедур і операцій, завдяки яким і отримує знання про об’єкт. Ці знання свого роду трафарети, шаблони або схеми, які накладаються на об’єкт і таким чином отримують його зображення , а разом з тим – вид і форму самого об’єкта натуралістичний
 полягає у розробці спеціальних планів (програм), досягненні певних цілей, який забезпечує чітку узгодженість визначених систем заходів із поставленими цілями за рахунок проведення детального аналізу таких цілей, основних аспектів їх досягнення і безпосереднього включення до плану їх реалізації усіх аспектів виконання Програмно-цільовий
Question 9
Балів: 8
Встановити відповідність між поняттями:
 це сукупність практичних прийомів, методик і засобів впливу на керований об’єкт, які здійснюються на основі пізнання закономірностей управлінських процесів і використання відповідних правил і процедур – це: технологія управління
 комплекс взаємопов’язаних операцій, що виконують у певній послідовності і спрямовані на розв’язання конкретних завдань та досягнення поставлених цілей – це: управлінський процес
 пошуку різних шляхів, способів рішення проблеми для досягнення поставлених цілей – це Розробка варіантів рішень
 вибір однієї з кількох можливих альтернатив – це: прийняття рішення
 частина процесу, яка представляє собою діяльність виконавця над певним видом інформації (зібрати дані, провести розрахунки, підготувати звіт, передавати документ на підпис тощо) – це: Операція в управлінні
 комплекс заходів, спрямованих на досягнення відповідної мети з урахуванням оптимального використання ресурсів при визначених обмеженнях – це: програма
 процес усвідомлення існування деякого виду проблеми з використанням особистого досвіду, аналізу даних і документів, громадської думки, думки управлінців та їх підлеглих – це: виявлення проблеми
 сукупність взаємопов’язаних операцій - плани, що встановлюють рутинний метод підходу до майбутньої діяльності, певний регламент, функціонування апарату управління, детально вказують на порядок виконання необхідних дій – це: управлінські процедури
Question 10
Балів: 7
Відповідно до яких організаційних підходів до прийняття рішень:
 рішення приймаються тільки керівником індивідуального підходу
 рішення приймається на користь більшості демократичного
 управлінці заохочуються передавати відповідальність з прийняття рішень на найнижчий управлінський рівень, що сприяє зосередженню управлінців на основних питаннях, а не на деталях щоденних операцій децентралізованого
 керівник опитує людей, що будуть задіяні у прийнятті рішень система участі
 якомога більша кількість рішень приймається керівними ланками управління централізованого
 до прийняття рішень залучається значна кількість людей і шукається компроміс між усіма думками дорадчого
 один або більше службовців працюють разом над однією проблемою групового
Question 11
Балів: 12
Визначити послідовність основних етапів прийняття рішень:
1. забезпечення робіт по виконанню рішення 10
2. експериментальна перевірка альтернатив 7
3. виконання рішення, контроль 11
4. оцінка альтернатив зі сторони особи, яка приймає рішення 6
5. попередній вибір кращої альтернативи 5
6. виявлення та аналіз проблемних ситуацій 1
7. виявлення повного переліку альтернатив 3
8. оцінка результатів реалізації та узагальнення накопиченого досвіду 12
9. вибір єдиного рішення 8
10. вибір допустимих альтернатив 4
11. формування цілей 2
12. визначення етапів, строків та виконавців ПР 9
Question 12
Балів: 7
Встановити відповідність між поняттями:
 багато варіантів вирішення будь якої проблеми – це: альтернативи
 вибір однієї з кількох можливих альтернатив – це: прийняття уравлінських рішень
 правило порівняння і вибору альтернатив, що визначає економічний і соціальний ефект – це: Критерій (оцінка) рішень
 ресурсна результативність, отримана за результатами розробки або реалізації управлінських рішень в організації – це: ефективність управлінських рішень
 невідповідність бажаного (нормативного) і фактичного рівня або відхилення від очікуваного ходу подій – це: проблема
 запрограмований результат (бажана подія або певна її величина), який повинен бути досягнутий за допомогою відповідних дій – це: ціль
 показники, за числовим значенням яких при реалізації прийнятих рішень можна зробити висновки про ступінь досягнення поставлених цілей і рішення задач – це: критерії оцінки ефективності
Question 13
Балів: 3
Який метод оцінки економічної ефективності управлінських рішень:
 передбачає аналіз ринкової вартості управлінського рішення і витрат на управлінське рішення шляхом аналізу варіантів управлінського рішення для одного і того ж типу об’єкта, розроблених і реалізованих приблизно в однакових умовах опосередкований метод порівняння різних варіантів
 ґрунтується на оцінці безпосереднього ефекту від управлінського рішення при досягненні цілей, реалізації функцій, методів і ін. основними параметрами при оцінці економічної ефективності є стандарти (часові, ресурсні, фінансові і ін.) метод визначення ефективності управлінських рішень за безпосереднім результатами діяльності
 ґрунтується на розрахунку ефективності виробництва в цілому і виділенні фіксованої (статистично обґрунтованої) частини метод визначення ефективності управлінських рішень за кінцевим результатом
Question 14
Балів: 3
Встановити відповідність між поняттями:
 ситуація, коли одна із сторін виграє за рахунок програшу іншої – це: конфлікт
 можлива небезпека, можливість виникнення в ході реалізації рішення несприятливих ситуацій і наслідків – це: ризик
 властивість об’єкта прийняття рішень, що виражається в його нечіткості, неясності, необґрунтованості, що призводять до недостатньої можливості для осіб, які приймають рішення, усвідомлення, розуміння, визначення його теперішнього та майбутнього стану – це: невизначеність
Question 15
Балів: 9
При визначенні якого критерію раціонального вибору варіантів рішень із множини можливих:
 із альтернатив вибирають ту, яка при самому несприятливому стані зовнішнього середовища має найбільше значення цінності альтернатив, або – відповідно до цього критерію рекомендується обирати таку з альтернатив, песимістична оцінка якої є найкращою правило максимін (критерій Вальда)
 особа, яка приймає рішення, може оцінити вигоду (корисність) різних альтернатив і вибрати максимум “морального очікування” Критерій Бернуллі
 орієнтуються на мінімізацію не стільки втрат, скільки жалкування з приводу упущеного прибутку правило мінімакс (критерій Севіджа)
 оптимальною вважається альтернатива із найбільшим середнім, або найбільшою сумою Критерій Лапласа
 вибирається альтернатива з найвищим досягнутим значенням цінності альтернативи, або з найбільшою оптимістичною оцінкою правило максимакс (оптимістичне)
 у найбільш сприятливому для кожної окремої альтернативи випадку її цінність буде дорівнювати найбільшому із значень цінності альтернатив оптимыстична оцінка альтернатив
 максимакс і максимін поєднуються пов’язуванням максимуму мінімальних значень альтернатив, або рекомендується обирати таку альтернативу, якій відповідає найбільша зважена песимістично-оптимістична оцінка Правило Гурвіца (критерій песимізму-оптимізму)
 критерієм вибору слугує значення математичного очікування альтернативи правило Байєса (критерій математичного очікування)
 для кожної окремої альтернативи в найгіршому для неї випадку її цінність буде дорівнювати найменшому із значень цінності альтернатив песимістична оцінка альтернатив
Question 16
Балів: 14
Який метод неформальної творчості:
 враховує особливості діяльності мозку людини, що виробляє нові ідеї при виникненні нових асоціативних зв’язків метод вільних асоціацій
 дозволяє підійти до вирішення проблеми за допомогою навідних питань та ґрунтується на попередньому складанні набору запитань, відповіді на які можуть сформувати новий підхід до вирішення заданих проблем метод запитань і відповідей або метод контрольних запитань
 забезпечує висування незалежних ідей кожним членом групи, який погоджується з колективною оцінкою шляхом ведення кожним членом групи блокноту, у якому кожен член групи відображає своїх ідей, які виникають, з проблеми, що розглядається, оцінює їх і визначає, які з них можуть забезпечити найкраще вирішення завдання, формулює найбільш доцільні напрями дослідження на наступному етапі роботи, фіксує ідей, що прямо не пов'язані з основною проблемою, але розвиток яких може виявитися корисним для знаходження остаточного рішення метод колективного блокноту
 представляє собою багаторівневу процедуру анкетування експертів з різних сфер, які працюють ізольовано один від одного, з метою формування інформації, що відображає індивідуальні оцінки експертів, які можуть ґрунтуватися як на логічному аналізі так і інтуїтивному досвіді метод Делфі
 ґрунтується на тому, що кожен експерт має набір ознак, які розміщують для кожного рішення в порядку переваги, отримані дані зводяться в таблицю і обробляються в ручну, або за допомогою методів математичної статистики метод простого ранжування
 використовує прийоми та принципи як «мозкового штурму», так і методу аналогій та асоціацій, заснований на обговоренні різнобічних елементів і полягає у знаходженні потрібного рішення за рахунок подолання психологічної інерції, яка полягає в намаганні розв’язати проблему традиційним шляхом, уможливлює вихід за межу будь-якого конкретного способу мислення (дії) та значно розширює діапазон пошуку нових ідей унаслідок зображання звичного у незвичному вигляді та навпаки метод синектики
 є найбільш відомим і розповсюдженим методом генерування нових ідей шляхом творчої співпраці групи спеціалістів, представляє собою групове обговорення проблеми з метою отримання нових ідей і варіантів їх вирішення, є методом активізації творчого мислення, що побудований на створенні атмосфери, що сприяє народженню нестандартних думок та ідей метод «мозкового штурму»
 полягає в тому, що по кожному рішенню ставиться у відповідність ваговий коефіцієнт (коефіцієнт значимості) метод задання вагових коефіціенів
 реалізується шляхом порівнянь ознак кожного управлінського рішення і подальшої їх обробки метод послідовних та парних порівнянь
 ґрунтується на заміні досліджуваного об’єкта, закони функціонування якого невідомі, на аналогічний об’єкт з уже відомими властивостями метод особистої аналогії
 один із різновидів колективної творчості, що відрізняється від «мозкового штурму» темпом проведення зборів з висунення ідей і наявністю доброзичливої критики у формі реплік і коментарів метод конференції ідей
 використовується для знаходження найкращих варіантів рішення проблем шляхом залучення групи експертів, які раніше ніколи не працювали разом, але вміють добре вирішувати аналогічні проблеми та в процесі спільної роботи можуть генерувати власні ідеї, але потім, з урахуванням позиції колег, їх переглядати тобто сприймають висловлені ідеї не тільки на основі власного відношення до них, але і з урахуванням обстановки у групі метод номінальної групи
 ґрунтується на можливості знайти рішення, змінивши напрям пошуку на протилежний традиційним поглядам, продиктованим логікою та здоровим глуздом метод інверсії
 застосовується при великому об’ємі інформації, складностях її обробки або недостатності часу, ґрунтується на створенні людино-машинної системи розробки рішень, використовує більший інтелектуальний потенціал у виді програмного і інформаційного забезпечення підтримки рішень, дозволяє коригувати модель системи управління після кожного сеансу проведення гри теоретико-ігровий метод
Question 17
Балів: 10
Встановити відповідність між поняттями:
 методологія дослідження системи з метою визначення найбільш ефективних методів управління нею. полягає в розгляді всіх економічних явищ і процесів в їх взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємообумовленості; виявленні характеру взаємозв’язків та емерджентних властивостей системи, встановленні ієрархічної взаємодії систем, чіткому формуванні цілей управління системний аналіз
 призначена для аналізу ситуації, в яких зіштовхуються протидіючі сторони (дві або більше), кожна з яких переслідує свою мету, причому результат будь-якого заходу кожної із сторін залежить від того, яких заходів вживе супротивник теорія гри
 комплексна технологія підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень, в основі яких покладено аналіз окремо взятої управлінської ситуації ситуаційний аналіз
 процес конструювання на ЕОМ моделі складної реальної системи, що функціонує в часі, і постановки експериментів на цій моделі з ціллю або зрозуміти поведінку системи, або оцінити різні стратегії, що забезпечують функціонування даної системи імітаційне моделювання
 призначені для пошуку екстремуму функції, тобто найкращого варіанту із множини можливих, вироблення оптимальних рішень, а також як приведення системи в найкращий (оптимальний) стан методи оптимізації
 вивчає ефективність виконання операцій в залежності від порядку надходження теорія розкладів
 призначені для дослідження сітьових структур і систем, є одним із найбільш універсальних засобів представлення інформації про специфіку протікання різного роду економічних, технічних, організаційних процесів і функціонування систем методи сітьового та календарного моделювання
 розглядає різноманітні процеси в економіці як процеси обслуговування, тобто з точки зору задоволення вимог (запитів, замовлень, обставин) теорія масового обслуговування
 дозволяє оцінити найбільш імовірний хід розвитку подій і можливі наслідки прийнятих рішень, передбачає створення технологій розробки сценаріїв, що забезпечують більш високу імовірність розробки ефективного рішення сценарний аналіз
 складний комплекс заходів в якому задачі фінансового менеджера тісним чином переплітаються із задачами виробничого менеджменту і маркетингу для забезпечення безперебійного процесу виробництва і реалізації продукції при мінімізації поточних витрат на обслуговування запасів теорія управління запасами
Ціна

70

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.