Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управлінські інформаційні системи в обліку і аудиті - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-26493

Всего 178 ответов

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Зародження управлінських інформаційних систем було зумовлено:
a. обороною держави
b. потребою повідомлень
c. потребою автоматизації рутинних дій
Question 2
Роком зародження управлінських інформаційних систем вважається:
а. 1986
b. 1956
c. 1990
Question 3
Загальнодержавна автоматизована система управління призначалася для:
a. системи управління технологічними процесами
b. управління об'єднанням, крупним підприємством
c. управління на макрорівні
Question 4
АСУ В призначалася для:
b. управління об'єднанням, крупним підприємством
c. управління виробництвом
Question 5
Система це -:
a. сукупність, набір елементів, які знаходяться у певних взаємозв’язках
b. набір схем взаємодії об’єктів
c. об’єкти формування підсистеми
Question 6
Структура системи це -:
a. множина елементів системи і взаємозв’язків між ними
b. набір схем взаємодії об’єктів
c. об’єкти формування підсистеми
Question 7
Входи і виходи системи це –:
a. множина елементів системи і взаємозв’язків між ними
b. набір схем взаємодії об’єктів
c. потоки повідомлень
Question 8
Закон поводження системи це -:
a. потоки повідомлень
b. функція F(х) (алгоритм, програма)
c. множина елементів системи і взаємозв’язків між ними
Question 9
Обмеження системи це -:
a. обмежень множини елементів системи і взаємозв’язків між ними
b. обмеження функцій F(х) (алгоритм, програма)
c. обмеження, щодо характеристики функціонування системи
Question 10
Інформація це -:
a. сукупність відомостей
b. набір схем взаємодії об’єктів
c. множина елементів системи
Question 11
Економічна інформація це -:
a. різновид інформації, що відображає процеси виробництва
b. виробничий цикл
c. сукупність відомостей
Question 12
Економічні дані це —:
b. сукупність відомостей
c. відображення економічних явищ
Question 13
Фаза аналізу альтернатив (АА) передбачає:
a. проведення дослідження альтернатив за вибраним критерієм
b. додатковий аналіз вибраної альтернативи
c. вибір критерію розв’язання поставленої задачі
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
Принцип системності передбачає:
Виберіть одну правильну відповідь a. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів
b. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення
c. розгляд досліджуваного об'єкта як єдиного цілого
Question 2
Принцип розвитку полягає в:
b. математичному описі функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів
c. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення
Question 3
Принцип сумісності передбачає:
a. забезпечення здатності взаємодії елементів системи
b. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення
c. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів
Question 4
Принцип першого керівника передбачає:
a. забезпечення здатності взаємодії елементів системи
b. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення
c. закріплені відповідальності при створені автоматизованої системи
Question 5
Принцип абстрагування полягає у:
a. виділенні суттєвих аспектів системи та абстрагуванні від несуттєвих
b. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення
c. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів
Question 6
Принцип несуперечності й повноти полягає у:
a. наявності у створюваній АІС усіх необхідних елементів та їх узгодженості
b. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів
c. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення
Question 7
Проектування баз даних це -:
a. процес прийняття обґрунтованих рішень у процесі аналізу інформаційної моделі
b. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів
c. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення
Question 8
Інфологічний рівень при проектуванні БД означає:
a. подання даних зорієнтоване на адміністраторів системи
b. подання даних орієнтоване переважно на користувача
c. подання даних зорієнтоване на машину
Question 9
Логічний рівень БД побудований з урахуванням:
b. специфіки і особливостей конкретної СУБД
c. подання даних зорієнтоване на машину
Question 10
Життєвий цикл це -:
a. період експлуатації системи
b. період проектування і удосконалення системи
c. проміжок часу від початку проектування системи до її утилізації
Question 11
Каскадна модель проектування управлінських інформаційних систем передбачає:
a. поетапне виконання робіт
b. комплексне виконання робіт
c. послідовне виконання робіт
Question 12
На етапі тестування системи проводиться:
a. здача готового проекту
b. реалізація проекту
c. перевірка отриманого програмного забезпечення на предмет відповідності вимогам
Question 13
Спіральна проектування системи базується на:
a. поетапному виконанні робіт
b. реалізації проекту
c. ітераційному процесі розробки інформаційної системи
Question 14
Використання спіральної моделі дозволяє здійснювати:
a. виконання роботи із кінцевого етапу
b. перехід на наступний етап виконання проекту при завершенні повного циклу робіт
c. перехід на наступний етап виконання проекту, не чекаючи повного завершення роботи на поточному
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
Одним із аспектів інформаційної технології є -:
a. навчання персоналу
b. комплекс методів що забезпечують пошук інформації
c. розробка нових проектів
Question 2
Основу технології складає:
a. оброблення даних
b. розробка проектів
c. навчання персоналу
Question 3
Інформаційні технології впливають на:
a. ступінь розширення виробництва
b. розвиток програмного забезпечення
c. розвиток децентралізації управління
Question 4
За типом користувацького інтерфейсу інформаційні технології класифікують на:
a. експертні, традиційні
b. пакетні, діалогові та мережні
c. локальні, багаторівневі, розподілені
Question 5
Інформаційна процедура —
a. здійсненням комплексу інформаційних процедур
b. споживання результатної інформації
c. сукупність однорідних операцій, пов'язаних із впливом на інформацію
Question 6
Інформаційний процес -
a. сукупність однорідних операцій, пов'язаних із впливом на інформацію
b. Сукупність усіх інформаційних процедур
c. управління проектами
Question 7
Інформаційний процес управління це -:
a. Сукупність усіх інформаційних процедур
b. сукупність управлінських операцій, головним предметом яких є інформація
c. сукупність однорідних операцій, пов'язаних із впливом на інформацію
Question 8
MRP (Material Resource Planning) це -:
a. планування матеріальних ресурсів
b. інформаційна система управління ресурсами підприємства
c. засіб аналітичної обробки даних в оперативному режимі
Question 9
Малі системи дозволяють -
a. автоматизувати облік
b. автоматизувати процес планування
c. автоматизувати весь комплекс управління підприємством
Question 10
Середні системи характеризуються:
a. модульною структурою системи
b. організацією праці на високу технологічному рівні
c. автоматизацією інформаційного середовища
Question 11
Великі систем дозволяють:
a. автоматизувати процес планування
b. реалізувати множинні потреби користувача в рамках єдиного інформаційного середовища
c. автоматизувати облік
Question 12
До групи інтегрованих систем належать:
a. малі системи обліку
b. середні системи обліку
c. корпоративні інформаційні системи
Question 13
До класу вузькоспеціалізованих систем відносяться
a. малі системи обліку
b. корпоративні інформаційні системи
c. системи обробки транзакцій
Question 14
Системи підтримки прийняття рішень це -:
a. системи в яких виробляється добір і аналіз даних у різних розрізах
b. малі системи обліку
c. корпоративні інформаційні системи
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1
Програма "1C: Предприятие 7.7" є
a. універсальною
b. корпоративною
c. спеціалізованою
Question 2
Споживачами програми "1C: Предприятие 7.7" є:
a. керівництво фірми
b. весь персонал фірми
c. невелика чисельність персоналу бухгалтерії
Question 3
Спосіб реалізації облікових функцій програми "1C: Предприятие 7.7":
a. введення операцій за шаблонами та документами
b. в ручному режимі
c. через мережу
Question 4
Субконто це -:
a. організація ведення синтетичного та аналітичного обліку в програмі
b. організація ведення синтетичного обліку в програмі
c. організація ведення аналітичного обліку в програмі
Question 5
Перевага версії програми 1С Підприємство 8.0:
a. нова платформа програми
b. немає правильних варіантів
c. спрощена порівнянність даних бухгалтерського і податкового обліку
Question 6
Конфігурація "Фінансове планування" містить
a. інструменти для складання і контролю виконання фінансових планів
b. інструменти аналізу фінансово-господарського стану підприємства
c. процедури аналізу фінансово-господарського стану підприємства
Question 7
Регламентовані звіти це -:
a. стандартні звіти
b. звітність для представлення профспілок
c. звіти, що призначаються для зовнішніх користувачів
Question 8
Конфігурація "Форт:Аналитик 3.0" дозволяє
a. проводити аналіз показників фінансово-господарської діяльності підприємства
b. визначати конкурентну здатність підприємства
c. розраховувати коефіцієнти ліквідності
Question 9
Автоматизована система “Галактика” дозволяє:
a. автоматизувати облік
b. автоматизувати всі стадії діяльності управлінців
c. автоматизувати прогнозування
Question 10
Система “Галактика” має структуру:
a. модульну
b. спіральну
c. структурну
Question 11
Контур Логістики системи “Галактика” забезпечує:
a. деталізацію аналітичного обліку
b. ведення обліку заробітної плати
c. деталізацію і виконання планів постачання і збуту
Question 12
Модуль Консоль адміністратора є
a. інструментом користувачів системи
b. інструментом аналітичного обліку
c. інструментом адміністратора системи
Question 13
Модуль Обмін бізнесами-документами призначений для:
a. зберігання зовнішніх документів
b. зміни зовнішніх документів
c. обміну документами з зовнішніми системами автоматизованого ведення обліку
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Першим етапом автоматизації обліку є:
a. купівля і встановлення технічних засобів
b. купівлі і встановлення програмного забезпечення
c. Оптимізація бухгалтерського обліку
Question 2
Налаштування програмного забезпечення для умов конкретного підприємства проводиться за такими напрямками:
a. норми нарахування амортизації
b. ставки податків
c. План рахунків
Question 3
Масштаб автоматизації обліку означає:
a. кількість первинних документів
b. об’єм автоматизації
c. змінні витрати
Question 4
Етап постановка завдання визначає:
a. кількість первинних документів
b. які розділи обліку, в якому порядку будуть автоматизуватися
c. форми звітності
Question 5
Етап вибору програмного засобу передбачає:
a. вибір програмного забезпечення
b. оптимізацію обліку
c. вибір технічних засобів
Question 6
Для ефективної роботи програми необхідно вибрати:
a. операційну систему
b. комунікаційні засоби
c. вид програмних продуктів
Question 7
Настроювання програмного забезпечення починається із:
a. Плану рахунків
b. нарахування податків
c. звітності підприємства
Question 8
Настроювання звітності підприємства проводиться у відповідності з
a. комунікаційними засобами
b. Планом рахунків
c. податковою системою підприємства
Question 9
Після настроювання програми наступним етапом є:
b. навчання персоналу
c. настроювання операційної системи
Question 10
Навчання першого рівня передбачає:
a. навчання зберігати дані
b. навчання поточній роботі з програмою
c. навчання виводити звітну інформацію
Question 11
Навчання другого рівня передбачає:
a. навчання поточній роботі з програмою
b. вивчення до настроювання програми
c. навчання зберігати дані
Question 12
Автоматизацію облікової роботи необхідно розпочинати із:
a. найменш трудомістких процесів
b. з будь-якого процесу
c. найбільш трудомістких процесів
Question 13
Сучасні програмні продукти відзначаються:
a. планомірністю
b. масштабністю
c. гнучкістю
Question 14
На великих підприємствах слід почати автоматизувати
a. процес технології виробництва
b. весь комплекс бухгалтерських робіт
c. процес документування
ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Question 1
Управлінський облік це -:
a. синтетичний облік
b. аналітичний облік
c. різноманітні підсистеми й методи управління
Question 2
Інформація управлінського обліку подається:
a. зовнішнім користувачам
b. внутрішнім користувачам
c. всім працівникам підприємства
Question 3
Управлінський облік був створений:
a. інженерами і технологами
b. управлінцями і менеджерами
c. бухгалтерами і аудиторами
Question 4
Основна функція управлінського обліку полягає в наданні інформаційної допомоги управлінцям щодо процесу
a. розрахунків в безготівковій формі
b. виробництва та реалізації продукції
c. розрахунків з постачальниками і покупцями
Question 5
В теорії управлінського обліку інформація означає:
a. набір даних
b. тлумачення, повідомлення
c. організація даних
Question 6
Вірогідною вважають інформацію, яка не перевищує припустимий рівень
a. перекручення дійсного явища або процесу
b. відображення інформаційного процесу
c. оптимальної структури завдання
Question 7
Критерієм надмірності інформації є:
a. недостатнє оперативне забезпечення
b. ступінь відповідності інформації поставленим цілям
c. своєчасність надходження інформації
Question 8
Своєчасність надходження інформації означає:
a. оперативне забезпечення управлінського апарату потрібною вірогідною інформацією
b. недостатнє оперативне забезпечення
c. ступінь відповідності інформації поставленим цілям
Question 9
Управлінський облік є регламентованим:
a. державою
b. аудитом
c. підприємством
Question 10
За типом управлінських процесів інформація поділяється на:
a. первинну і вторинну
b. технологічну, соціально-економічну, науково-технічну
c. планову, організаційну, адміністративну та контрольну
Question 11
За об'єктами спостереження інформація поділяється на
a. економічну, технічну, технологічну, соціально-економічну, науково-технічну
b. технологічну, соціально-економічну, науково-технічну
c. планову, організаційну, адміністративну та контрольну
Question 12
Управління виконанням бізнесу необхідно залучення:
a. планово-нормативних даних
b. торгівельних даних
c. соціальних даних
Question 13
Витрати на виробництво обліковуються на рахунку:
a. 26
b. 23
c. 31
Question 14
Центральним завданням системи управління є:
a. обробка інформації
b. збереження інформації
c. Формування собівартості продукції
ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
Одним із методів ведення податкового обліку є:
a. в журналах-ордерах
b. всередині Плану рахунків (клас рахунків - управлінський)
c. із використанням Книг обліку
Question 2
Податкова система України поділяється на складові
a. аналітичний облік
b. управлінський облік і облік синтетичний
c. систему оподаткування і податкову службу
Question 3
Однією із функцій АІС «Податки» є:
a. Облік платників на підставі статутних документів
b. проведення розрахунків ставок податків
c. визначення валових доходів
Question 4
Додатковими джерелами інформації для системи »Податки» є:
a. підприємства
b. установи
c. дані Держкомітету статистики України
Question 5
Перспективним напрямком вдосконалення інформаційних комплексів є:
a. автоматизація управління підприємствами
b. створення корпоративного комп'ютерно-телекомунікаційного середовища
c. розв'язання проблеми ідентифікації платежів до державного та місцевого бюджету
Question 6
Забезпечення технічними засобами ДПА має відбуватися з урахуванням:
a. створення корпоративного комп'ютерно-телекомунікаційного середовища
b. трирівневої інформаційної технології обробки даних
c. розв'язання проблеми ідентифікації платежів до державного та місцевого бюджету
Question 7
До складу інформаційного забезпечення АІС «Податки» належать:
a. математичне забезпечення
b. алгоритми обробки даних
c. масиви даних
Question 8
Для забезпечення інформаційних зв'язків з іншими установами в АІС «Податки» використовуються
a. загальнодержавні класифікатори
b. математичне забезпечення
c. обробка інформації
Question 9
Облік платників на підставі установчих документів є:
a. завданням системи «Податки»
b. функцією системи «Податки»
c. предметом системи «Податки»
Question 10
Забезпечення дотримання податкового законодавства є
a. завданням системи «Податки»
b. функцією системи «Податки»
c. предметом системи «Податки»
Question 11
Податкова служба України, в залежності від територіального розподілу має:
a. два рівні управління
b. три рівні управління
c. один рівень управління
Question 12
Інтегрована корпоративна мережа має забезпечити:
a. інформаційне забезпечення
b. лінійну передачу даних
c. алгоритмічне забезпечення
Question 13
Основою інформаційної бази в податкових органах є:
a. прикладні програмні комплекси
b. сервери
c. АРМ
Question 14
Основним автоматизованим робочим місцем в структурних підрозділах ДПА є:
a. АРМ контролю обліку запасів
b. АРМ обліку основних засобів
c. АРМ інспектора по обліку (реєстрація платників)
ТЕСТ ДО ТЕМИ 8
Question 1
Об’єктами організації контролю в діяльності внутрішньогосподарських підрозділів є:
a. галузева діяльність
b. інвестиційна діяльність
c. виробничо-комерційна діяльність
Question 2
Особливість контролю у формі перевірок (ревізій) полягає в тому, що він проводиться на підставі:
a. облікових реєстрів
b. типових операцій
c. технологій
Question 3
Внутрішній контроль є:
a. подальшим
b. стратегічним
c. оперативним
Question 4
Для організації контрольного процесу визначають:
a. плани виробництва
b. технологічні процеси виробництва
c. носії контрольної номенклатури
Question 5
При виборі номенклатури організації внутрішнього контролю господарської діяльності, яка здійснюється у вигляді перевірки (ревізії), особливу увагу приділяють
a. виконанню договірних зобов’язань
b. плани виробництва
c. технологічні процеси виробництва
Question 6
При проведенні ревізії приділяють увагу таким питанням:
a. посадовим інструкціям
b. обліковій політиці підприємства
c. стану матеріальних цінностей
Question 7
Організація проведення перевірки починається з:
a. визначення об'єкта
b. проведення перевірки запасів
c. проведення перевірки основних засобів
Question 8
Сутність першого підходу щодо проведення автоматизованого внутрішнього контролю заключається:
a. на основі введених звітних даних і даних реєстрів бухгалтерського обліку
b. проведення порівняння первинних даних з вихідними відомостями та даними звітності вручну
c. проведення контролю безпосередньо з застосуванням обчислювальної техніки
Question 9
Проведення контролю в умовах автоматизованих систем обліку залежить від:
a. облікових завдань
b. рівня автоматизації бухгалтерського обліку
c. рівня автоматизації технології виробництва
Question 10
Внутрішньогосподарський контроль в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації організовується в інтересах:
a. підприємства
b. держави
c. податкових органів
Question 11
Перед початком автоматизованого контролю слід уточнити
a. ступінь звітності облікових процедур
b. ступінь розвитку виробництва
c. ступінь автоматизації облікових, контрольних завдань
Question 12
П'ятий етап автоматизованого контролю на АРМБ категорії І передбачає:
a. проведення контролю звітності
b. проведення контролю первинних документів
c. коригування нормативно-довідкової інформації
Question 13
На АРМБ контролю категорії II проводять перевірку:
a. первинних документів
b. підсумкових вихідних даних
c. вхідної інформації
Question 14
У ході проведення зовнішнього контролю застосовуються один із таких підходів:
a. первинних документів
b. звітних даних
c. програмних засобів підприємства
ТЕСТ ДО ТЕМИ 9
Question 1
Балів: 1
Графік це -:
a. відбір даних
b. креслення
c. імітація даних
Question 2
Шкала графіку це —:
a. вісь, на якій розміщуються значення
b. рядок або стовпець даних із таблиці
c. цифрові поділки на осі значень
Question 3
Вісь категорій графіку це -:
a. вісь, на якій розміщуються значення
b. цифрові поділки на осі значень
c. вісь, на якій показано заголовки категорій даних
Question 4
Графік побудований засобами Excel пов'язаний із таблицею вихідних даних:
a. завжди
b. ніколи
c. тимчасово
Question 5
Показник середнє арифметичне використовують для дослідження:
a. статистичного
b. облікового
c. економічного
Question 6
Ранжування великих масивів числових статистичних даних забезпечує
a. упорядкування і отримання рангу
b. упорядкування і отримання таблиці
c. звітності
Question 7
Квартиль це ділення ознаки на:
a. 5
b. 10
c. 4
Question 8
Агрегування ознак ґрунтується на теорії
a. адитивної цінності
b. подвійного запису
c. вірогідності
Question 9
Ряд розміщених у хронологічній послідовності значень статистичних показників називається:
a. ранжованим
b. динамічним
c. структуризованим
Question 10
Прогнозування методом ковзних середніх значень показників використовується для:
a. аналізу структури
b. прогнозування процесів
c. аналізу динаміки
Question 11
Лінія тренда широко застосовується для розв'язання задач прогнозування за допомогою:
a. аналізу структури
b. методів регресійного аналізу
c. аналізу динаміки
Question 12
Кореляційна залежність означає стохастичний (випадковий) зв'язок між:
a. величинами і може бути виражена точним математичним співвідношенням
b. хронологічним рядом
c. даними структури
Question 13
Основою експертної системи (ЕС) є:
a. система штучного інтелекту
b. система структурних показників
c. повідомлення
Question 14
Консолідація даних це -:
a. процедура об'єднання однотипних даних
b. процедура об'єднання всіх даних
c. процедура об'єднання багатофакторних моделей
ТЕСТ ДО ТЕМИ 10
Question 1
Сутність контролю як однієї з функцій управління можна визначити через процес:
a. прийняття рішень
b. спостереження і перевірки
c. аналізу
Question 2
Аудит як складова контролю належить до функції:
a. контрольної
b. облікової
c. аналітичної
Question 3
Складність і заплутаність бухгалтерської інформації про економічні процеси є фактором, що обумовлює:
a. необхідність аудиту
b. відсутність аудиту
c. непотрібність аудиту
Question 4
Основною метою аудитора-контролера при використанні інформаційних систем є:
a. надання методичних рекомендацій щодо складання звітності
b. висловленням думки стосовно відповідності звітності встановленим критеріям
c. встановлення правдивості звітності
Question 5
Аудит автоматизується за умови:
a. при здавані звітності в електронній формі
b. якщо інші контролюючі органи використовують комп’ютерну технології
c. якщо аудитори в своїй діяльності використовують комп'ютери і певне програмне забезпечення
Question 6
Застосування КІСП може вплинути на проведення аудиту через:
a. прийняття ефективних управлінських рішень
b. аналіз властивого ризику і ризику системи контролю
c. управління підприємством
Question 7
При використанні інформаційних систем за наслідками аудиту клієнту надається звітність за одним із таких напрямків:
a. про стан кабельної системи
b. про вірогідність помилок у звітності
c. про наявність дебіторської заборгованості
Question 8
До методів проведення аудиту інформаційної системи підприємства можна зарахувати такі
a. складання звітності
b. витрачання коштів підприємства
c. оцінка вартості обладнання
Question 9
Комплексна перевірка рівнів забезпечення інформаційної безпеки це -:
a. один із етапів проведення аудиту при оцінці ефективності безпеки
b. аналіз ефективності використання запасів
c. аналіз ефективності використання інформаційної системи
Question 10
Основна мета аудиторських процедур це -:
a. зібрати достатню кількість підтверджень на користь формування висновку
b. визначити процес накопичення інформації
c. надати рекомендації щодо ведення обліку
Question 11
Тести систем контролю — це
a. аналіз властивого ризику і ризику системи контролю
b. перевірки, що виконуються для одержання аудиторських доказів
c. один із етапів проведення аудиту при оцінці ефективності безпеки
Question 12
Підтвердження — це:
a. перевірка документів та записів
b. один із етапів проведення аудиту при оцінці ефективності безпеки
c. отримання письмової відповіді від клієнта або третіх осіб для підтвердження точності інформації
Question 13
Спостереження — це:
a. безперервний перегляд інформації за елементами
b. отримання загального уявлення про можливості клієнта на основі візуального спостереження
c. отримання письмової відповіді від клієнта або третіх осіб для підтвердження точності інформації
Question 14
Ризик контролю виражає:
a. шлях перетворення вхідної інформації з первинних облікових документів у підсумкові показники
b. міру очікування аудитором імовірності пропуску помилок, що перевищують припустиму величину, системою внутрішньогосподарського контролю
c. міру готовності аудитора визнати імовірність невиявлення в процесі проведення аудиту помилок

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
Структура системи це-:
a. Правильної відповіді тут не вказано
b. елементи системи
c. множина елементів системи і взаємозв’язків між ними
d. множина елементів системи і розв’язок завдань за їх допомогою
e. множина взаємозв’язків елементів
Question 2
Входи і виходи системи це –:
a. функція, що пов’язує вхід і вихід системи
b. шляхи пошукової інформації
c. множина елементів системи і розв’язок завдань за їх допомогою
d. потоки повідомлень, які надходять у систему і виходять з неї
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 3
Ціль або цільова функція системи це-
a. Правильної відповіді тут не вказано
b. вирішення завдання, як результату функціонування системи
c. мінімальне досягнення мети, як результату функціонування системи
d. максимальне досягнення мети, як результату функціонування системи
e. функція, що пов’язує вхід і вихід системи
Question 4
Ділимість системи означає:
a. Цільове випробування системи
b. Правильної відповіді тут не вказано
c. Набір систем
d. Уявний розгляд системи як складових
e. Узгодженість складових
Question 5
Властивість цілісності вказує на
a. Правильної відповіді тут не вказано
b. узгодження системи з підсистемами та елементами системи
c. узгодження цілі функціонування усієї системи
d. узгодження завдань функціонування усіх підсистем та елементів
e. узгодження цілі функціонування усієї системи з підсистемами та елементами системи
Question 6
Інформація це —:
a. порядок розрахунку сукупності
b. Правильної відповіді тут не вказано
c. різновид даних
d. сукупність відомостей (даних)
e. сукупність баз даних
Question 7
Економічна інформація це —:
a. порядок відображення процесів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг
b. комплекс даних, що відображає процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг
c. Правильної відповіді тут не вказано
d. різновид інформації, що відображає процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг
e. розрахунок інформації, що відображає споживання матеріальних благ та послуг
Question 8
Фаза постановки задачі означає –
a. управління об’єктом у даній ситуації
b. генерація альтернатив
c. Правильної відповіді тут не вказано
d. розв’язання задачі дозволить найкраще управляти об’єктом у даній ситуації
e. розв’язання будь-якої задачі у даній ситуації
Question 9
Система управління базами даних це -
a. це комплекс баз даних, призначений для створення мовних і програмних засобів
b. це комплекс мовних і програмних засобів, призначений для створення, ведення і спільного використання БД багатьма користувачами
c. елементи, призначені для створення, ведення і спільного використання БД багатьма користувачами
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. це комплекс призначений для створення та використання БД багатьма користувачами
Question 10
Адміністратор БД –
a. комплекс програм для керування БД
b. особа або група осіб, які створюють БД
c. особа або група осіб, які користуються БД
d. особа або група осіб, які відповідають за загальне керування БД
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 11
Знання – це
a. предмет дослідження за об’єктом на основі структурованих теоретичних і емпіричних положень предметної області
b. особлива форма інформації, яка представляє собою сукупність структурованих теоретичних і емпіричних положень предметної області
c. форма положень про співставність структурованих теоретичних і емпіричних положень предметної області
d. дослідження в будь-якій сфері
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 12
Обчислювальна функція інформаційної системи означає:
a. реалізація швидкого доступу, пошуку і видачу необхідної інформації
b. забезпечення передачі потрібної інформації за заданими адресами
c. відстежування і формування всієї необхідної для управління інформацію із зовнішнішніх та внутрішніх джерел
d. вчасне і якісне виконання оброблення інформації (в основі оброблення лежать обчислювальні операції) в усіх аспектах, що цікавлять систему управління
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 13
Інформаційно-довідкові задачі
a. створюють потребу користувача в інформації, що зберігається в БД
b. зберігають накопичену інформацію
c. регулюють потребу користувача в інформації, що зберігається в БД
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. задовольняють потребу користувача в інформації, що зберігається в БД
Question 14
Принцип сумісності полягає в
a. дає змогу в доступній для аналізу формі не лише відобразити все істотне
b. забезпеченні здатності взаємодії автоматизованих ІС різних видів і рівнів у процесі їх спільного функціонування
c. можливості постійного розширення і оновлення функцій цієї системи та видів її забезпечення
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. дає змогу використовувати математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів
Question 15
Принцип стандартизації та уніфікації полягає в
a. можливості постійного розширення і оновлення функцій цієї системи та видів її забезпечення
b. необхідності застосування типових уніфікованих і стандартизованих елементів функціонування автоматизованих ІС
c. дає змогу використовувати математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів
d. дає змогу в доступній для аналізу формі не лише відобразити все істотне
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 16
Проектування БД — це
a. складний і трудомісткий процес, який потребує залучення інженерів та програмістів
b. складний і трудомісткий процес, який потребує залучення багатьох висококваліфікованих спеціалістів
c. Правильної відповіді тут не вказано
d. вивчити функціонування об'єкта управління
e. процес прийняття обґрунтованих рішень
Question 17
Життєвий цикл інформаційної системи — це
a. момент прийняття рішення про початок удосконалення системи управління об'єктом або моменту, коли УАІС перестає функціонувати та відбувається її утилізація
b. період від ліквідації системи до моменту прийняття рішення про початок удосконалення системи управління об'єктом
c. кількість років функціонування системи
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. період, який проходить управлінська автоматизована ІС у своєму розвитку від моменту прийняття рішення про початок удосконалення системи управління до її утилізації
Question 18
На етапі тестування інформаційної системи проводиться:
a. змінна програмного забезпечення на основі тестування системи в різних умовах експлуатації
b. перевірка персоналу програмним забезпеченням на предмет відповідності вимогам, заявленим у технічному завданні
c. Правильної відповіді тут не вказано
d. тестування працівників на умови функціонування системи в різних умовах функціонування експлуатації
e. перевірка отриманого програмного забезпечення на предмет відповідності вимогам, заявленим у технічному завданні в реальних умовах експлуатації
Question 19
Спіральна модель побудови системи базується на:
a. ітераційному процесі розробки інформаційної системи
b. Правильної відповіді тут не вказано
c. розробці конфігурації програмного забезпечення
d. змішаному підході побудови системи
e. поетапному процесі розробки інформаційної системи
Question 20
Інформаційна технологія це —
a. комплекс методів, способів і засобів, що забезпечують роботу із інформацією за допомогою автоматизованих систем
b. розробка комплексу інформаційних систем для автоматизації обліку
c. інформація в автоматизованій системі, що забезпечує працездатність системи
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. способи обробки інформації системи
Question 21
За способом реалізації в АІС розрізняють такі інформаційні технології:
a. традиційні, змішані
b. традиційні, нові та високі
c. централізовані та децантрелізовані
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. локальні, багаторівневі, розподілені
Question 22
Інформаційна процедура це —
a. Правильної відповіді тут не вказано
b. розробка комплексу інформаційних систем для автоматизації обліку
c. сукупність однорідних операцій, пов'язаних із впливом на інформацію
d. способи обробки інформації системи
e. інформація в автоматизованій системі, що забезпечує працездатність системи
Question 23
Системи MRP дозволяють спланувати
a. фінансовий результат підприємства
b. випуск готової продукції
c. ресурси в широкому розумінні: і матеріальні потоки, і грошові кошти, і трудові ресурси
d. потреби підприємства в ресурсах під певний об'єм продажів і тим самим забезпечити своєчасні поставки
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 24
Штучний інтелект — це
a. штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ, що імітують процес реалізації продукції
b. штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ, що імітують розв'язування людиною складних творчих задач
c. Правильної відповіді тут не вказано
d. програмне забезпечення, що дає змогу планувати будь-який процес
e. штучні системи, що імітують процес виробництва
Question 25
Корпоративні інформаційні системи орієнтовані на
a. на невеликі компанії територіально розгалужених вузлів мережі
b. середні фірми представництва інших держав
c. Правильної відповіді тут не вказано
d. бюджетні установи та не великі банківські структури
e. на великі компанії і можуть підтримувати територіально розгалуженні вузли мережі
Question 26
До класу вузькоспеціалізованих систем відносяться системи, що дозволяють
a. оперативно вести обробку трансакцій, пакетну обробку трансакцій
b. Правильної відповіді тут не вказано
c. обробляти невеликі масиви інформації
d. вести облік на аналітичному рівні
e. вести облік на синтетичному рівні
Question 27
Системи підтримки прийняття рішень — це
a. локальні мережі призначені для обробки облікової інформації
b. Правильної відповіді тут не вказано
c. тип тимчасових інформаційних систем та складних запитів за допомогою, яких аналізуються дані
d. тип інформаційних систем, у яких за допомогою досить складних запитів виробляється добір і аналіз даних у різних розрізах
e. тип складних запитів інформаційних систем за допомогою, яких аналізуються дані
Question 28
Експертні системи — це
a. Правильної відповіді тут не вказано
b. тип складних запитів інформаційних систем за допомогою, яких аналізуються дані
c. тип тимчасових інформаційних систем та складних запитів за допомогою, яких аналізуються дані
d. локальні мережі призначені для обробки облікової інформації
e. інформаційні системи, що ґрунтуються на знаннях
Question 29
Вибір програмного забезпечення слід проводити на основі оцінки
a. Правильної відповіді тут не вказано
b. можливостей підприємства, системи, фірми-розробника
c. платоспроможності, ліквідності, кредитоздатності
d. статистичної, фінансової звітності
e. виробництва, реалізації
Question 30
Споживачами програми "1C: Предприятие 7.7" є:
a. Правильної відповіді тут не вказано
b. невелика чисельність персоналу бухгалтерії
c. податківці
d. весь персонал фірми
e. керівництво фірми
Question 31
Під вибором масштабів автоматизації розуміється
a. яка глибина аудиторської перевірки проводилась на підприємстві
b. Правильної відповіді тут не вказано
c. в якій послідовності проводилася автоматизація зведеного обліку
d. в якому порядку будуть перекладені на комп'ютер розділи бухгалтерського обліку
e. вибір розділів бухгалтерії для автоматизації
Question 32
Для ефективної роботи програми необхідно вибрати:
a. персонал
b. Правильної відповіді тут не вказано
c. операційну систему
d. вид програмних продуктів
e. комунікаційні засоби
Question 33
Управління виконанням бізнесу необхідно залучення:
a. балансових
b. планово-нормативних даних
c. торгівельних даних
d. соціальних даних
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 34
Одним із методів автоматизації ведення податкового обліку є:
a. в журналах-ордерах
b. всередині Плану рахунків (клас рахунків - управлінський)
c. із використанням звітності
d. із використанням Книг обліку
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 35
Організаційне забезпечення - це
a. комплекс документів, який регламентує впровадження, функціонування та супроводження АСУ
b. комплекс документів, які регламентують діяльність персоналу в тих чи інших умовах її функціонування
c. комплекс документів, який реалізується в різноманітних методичних і керівних документах за стадіями розробки
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. комплекс документів, який визначає взаємодії працівників системи з технічними засобами та між собою
Question 36
Існують такі організаційні форми використання обчислювальної техніки:
a. функціональна, відокремлена, змішана
b. Правильної відповіді тут не вказано
c. децентралізована, централізована, змішана
d. технологічна, децентралізована, централізована
e. технологічна, відокремлена, змішана
Question 37
Об’єктами організації контролю в діяльності внутрішньогосподарських підрозділів є:
a. інвестиційна діяльність
b. виробничо-комерційна діяльність
c. реалізаційна
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. галузева діяльність
Question 38
Перед початком автоматизованого контролю слід уточнити
a. Правильної відповіді тут не вказано
b. ступінь розвитку технологічних продуктів
c. ступінь звітності облікових процедур
d. ступінь автоматизації облікових, контрольних завдань
e. ступінь розвитку виробництва
Question 39
Основою експертної системи (ЕС) є:
a. система штучного інтелекту
b. Автоматизована система обліку
c. Правильної відповіді тут не вказано
d. система структурних показників
e. повідомлення
Question 40
Ризик контролю виражає:
a. міру вираження правдивої інформації у звітності
b. міру готовності аудитора визнати імовірність невиявлення в процесі проведення аудиту помилок
c. міру очікування аудитором імовірності пропуску помилок, що перевищують припустиму величину, системою внутрішньогосподарського контролю
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. шлях перетворення вхідної інформації з первинних облікових документів у підсумкові показники
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.