Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Економіка праці та соціально-трудові відносини


Книга
K-15566

Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.-метод. посібник
/ За заг. ред. проф. Качана Є. П. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – 373 с.
Передмова 3
Змістовий модуль І.
Праця та трудовий потенціал в системі соціально-трудових відносин.11
Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни “Економіка праці та
соціально-трудові відносини”.11
1.1. Еволюція поглядів на категорію “праця”. 11
1.2. Праця й соціально-трудові відносини як предмет наукового
економічного дослідження.14
1.3. Завдання, об’єкт, предмет вивчення дисципліни “Економіка праці
та соціально-трудові відносини”.16
Запитання для самоконтролю. 17
Література. 18
Терміни та поняття. 18
Тема 2. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник
виробництва.19
2.1. Соціально-економічна сутність праці та її функції. 19
2.2. Зміст і характер праці. 21
2.3. Види праці. 27
Запитання для самоконтролю. 32
Література. 33
Терміни та поняття. 33
Тема 3. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства. 34
3.1. Населення як демоекономічна категорія. 34
3.2. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів. 38
3.3. Економічно активне та економічно неактивне населення. 41
3.4. Характеристики відтворення населення та ресурсів для праці. 43
3.5. Поняття про трудовий потенціал. Показники, що характеризують
компоненти трудового потенціалу людини.46
3.6. Людський капітал як соціально-економічна категорія. 51
Запитання для самоконтролю. 55
Література. 55
Терміни та поняття. 56
Тема 4. Соціально-трудові відносини як система. 57
4.1. Соціальна сутність соціально-трудових відносин як системи у
сучасних умовах господарювання.57
4.2. Чинники формування соціально-трудових відносин. 61
4.3. Сторони, суб’єкти і рівні соціально-трудових відносин. 66
4.4. Предмети і типи соціально-трудових відносин. 70
4.5. Методи регулювання соціально-трудових відносин. 76
Запитання для самоконтролю. 78
Література. 79
Терміни та поняття. 79
Тема 5. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин. 80
5.1. Роль державних органів влади у регулюванні соціально-трудових
відносин.80
5.2 Наймані працівники в системі соціально-трудових відносин. 84
5.3. Діяльність профспілкових організацій в Україні. 87
5.4. Правові та практичні аспекти діяльності організацій роботодавців в
Україні.94
Запитання для самоконтролю. 96
Література. 97
Терміни та поняття. 98
Тема 6. Соціальне партнерство. 99
6.1.Поняття та сутність соціального партнерства. 99
6.2. Засади соціального партнерства, вироблені МОП, їх сутність. 103
6.3. Нормативно-правові та організаційні проблеми становлення системи
соціального партнерства в Україні.106
Запитання для самоконтролю. 108
Література. 109
Терміни та поняття. 109
Змістовий модуль ІІ.
Організація, ефективність та оплата праці: їх планування,
регулювання у трудовій сфері.110
Тема 7. Організація праці: регулювання робочого часу і міри праці. 110
7.1. Суть, зміст і завдання організації праці. 110
7.2. Поділ та кооперація праці на підприємстві. 113
7.3. Сутність нормування праці та його значення. 115
7.4. Виробнича операція як об’єкт нормування праці. 119
7.5. Структура робочого дня виконавця. 122
7.6. Методи вивчення затрат робочого часу. 124
7.7. Поняття про нормативи праці, вимоги до них. 128
7.8. Види норм праці, їх розрахунок. 130
7.9. Методи нормування праці. 134
Запитання для самоконтролю. 137
Література. 138
Терміни та поняття.
Тема 8. Продуктивність та ефективність праці. 139
8.1. Сутність продуктивності та ефективності праці. 139
8.2. Показники виміру продуктивності праці, вимоги до них. 143
8.3. Методи вимірювання продуктивності праці. 147
8.4. Поняття чинників та умов підвищення продуктивності праці. 151
8.5. Суть і значення резервів зростання продуктивності праці. 154
8.6.Методика виявлення та обчислення резервів зростання
продуктивності праці.156
8.7. Програми управління продуктивністю праці. 157
Запитання для самоконтролю. 159
Література. 160
Терміни та поняття. 160
Тема 9. Політика доходів і регулювання заробітної плати. 161
9.1. Сутність вартості робочої сили. 161
9.2. Доходи населення та джерела їх формування. 164
9.3. Сутність заробітної плати як соціально-економічної категорії. 182
9.4. Функції заробітної плати. 185
9.5. Принципи та елементи організації заробітної плати. 188
9.6. Державне регулювання оплати праці. 193
9.7. Договірне регулювання оплати праці. 196
Запитання для самоконтролю. 204
Література. 205
Терміни та поняття. 205
Тема 10. Тарифна система оплати праці. 206
10.1. Призначення і склад тарифної системи. 206
10.2. Тарифно-кваліфікаційні довідники, їх призначення, структура, зміст. 207
10.3. Тарифні ставки, їх економічне значення, види. 209
10.4. Тарифні сітки, їх призначення, різновиди. 212
10.5. Оплата праці керівників, спеціалістів та службовців. 214
10.6. Шляхи удосконалення тарифної системи оплати праці. 219
Запитання для самоконтролю. 222
Література. 222
Терміни та поняття. 223
Тема 11. Форми і системи заробітної плати. 224
11.1.Загальні поняття форм і систем заробітної плати. 224
11.2. Сутність кожної з систем відрядної форми оплати праці. 226
11.3. Системи почасової форми оплати праці. 231
11.4. Оплата праці в бригадах. 235
11.5. Організація преміювання працівників. 240
11.6. Гнучка, безтарифна та контрактна системи оплати праці. 246
Запитання для самоконтролю. 250
Література. 251
Терміни та поняття. 251
Тема 12. Планування, аналіз, звітність і аудит у сфері праці. 252
12.1. Завдання, зміст і показники плану з праці, порядок його розробки. 252
12.2. Система трудових показників, їх взаємозв’язок. 253
12.3. Планування та аналіз продуктивності праці. 254
12.4. Планування та аналіз чисельності й складу персоналу підприємства. 257
12.5. Планування та аналіз заробітної плати. 262
12.6. Звітність і аудит у сфері праці, їх сутність і значення. 267
Запитання для самоконтролю. 270
Література. 271
Терміни та поняття. 271
Змістовий модуль ІІІ.
Тенденції формування й розвитку ринку праці та діяльність
Міжнародної організації праці.272
Тема 13. Ринок праці та його регулювання. 272
13.1. Поняття ринку праці в економічній системі, його сутність. 272
13.2. Елементи ринку праці: товар, попит, пропозиція, ціна. 274
13.3. Індивідуальна робоча сила. 275
11.4. Сукупний та індивідуальний попит на робочу силу. 276
13.5. Кон’юнктура ринку, її типи. 278
13.6. Зовнішній і внутрішній ринок праці. 280
13.7. Сегментація ринку праці, її оцінки. 281
13.8 Функції ринку праці. 282
13.9. Гнучкість ринку праці. 284
13.10. Роль державної служби зайнятості у регулюванні ринку праці. 284
13.11. Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці, їх
характеристика.286
Запитання для самоконтролю. 287
Література. 288
Терміни та поняття. 288
Тема 14. Соціально-трудові відносини зайнятості. 289
14.1. Зайнятість як соціально-економічна категорія і передумова
формування соціально-трудових відносин.289
14.2. Економічна та соціальна сутність зайнятості. 291
14.3. Види і форми зайнятості. 292
14.4. Державне регулювання зайнятості. 296
14.5.Безробіття як економічна категорія. 298
14.6.Чинники формування безробіття. 299
14.7. Види безробіття. 301
14.8. Призначення державних, територіальних і базових програм 304
зайнятості населення.
14.9. Заходи щодо реалізації державної політики зайнятості. 306
Запитання для самоконтролю. 307
Література. 307
Терміни та поняття. 308
Тема 15. Моніторинг соціально-трудової сфери. 309
15.1. Сутність і завдання моніторингу соціально-трудової сфери. 309
15.2. Нормативно-правова та інформаційна база проведення моніторингу
соціально-трудової сфери.312
15.3. Підготовка до проведення моніторингу соціально-трудової сфери. 320
15.4. Основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери. 322
Запитання для самоконтролю. 332
Література. 333
Терміни та поняття. 333
Тема 16. Міжнародна організація праці. 334
16.1. Історія становлення та розвитку Міжнародної організації праці. 334
16.2.Організаційна структура Міжнародної організації праці. 340
16.3. Цілі і основні напрямки діяльності Міжнародної організації праці. 346
16.4. Основні Конвенції МОП. 349
Запитання для самоконтролю. 359
Література. 359
Терміни та поняття. 359
Тема 17. Зарубіжний досвід соціально-трудових відносин. 360
17.1. Поняття і основні риси глобалізації. 360
17.2. Сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин. 363
17.3. Зарубіжний досвід регулювання соціально-трудових відносин у
сфері зайнятості.365
17.4. Проблеми формування і розвитку соціально-трудових відносин в
Україні.369
Запитання для самоконтролю. 371
Література. 372
Терміни та поняття. 372
Додатки 373
Тестові завдання для самоконтролю. 375
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.