Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Економіка праці і соціально-трудові відносини (МАУП)


Контрольна робота
K-21107

Питання 1
1. Що є населенням з точки зору міжнародного права?
2. Які є основні показники природного руху населення?
3. Назвіть і дайте характеристику напрямів відтворення населення.
4. Які вам відомі коефіцієнти швидкості зміни населення?
5. Що слід розуміти під терміном „трудові ресурси”?
6. У чому різниця між трудовими ресурсами і трудовим потенціалом?
7. Що являє собою економічно активнее населення?
8. Які вам відомі джерела поповнення трудових ресурсів?
9. Які види міграції ви знаєте і чим вони відрізняються один від одного?
10. Що являє собою баланс трудових ресурсів?
Питання 2
1. Що слід розуміти під відтворенням населення?
2. У чому сутність простого відтворення населення?
3. Охарактеризуйте фази відтворення робочої сили.
4. У чому різниця між фазами формування, розподілу і перерозподілу трудових ресурсів?
5. Які є типи відтворення робочої сили?
6. Хто становить основне джерело поновлення трудових ресурсів?
7. Охарактеризуйте основні показники використання трудових ресурсів.
8. Розв’яжіть задачу:
Вихідні дані:
Показник Одиниця виміру 1990 р. 1999 р.
Кількість населення тис.чол. 6,0 5,8
Чисельність трудових ресурсів тис.чол. 3,5 3,4
Кількість працездатного населення у працездатному віці тис.чол. 3,2 3,0
Чисельність працюючих пенсіонерів тис.чол. 0,2 0,25
Чисельність працюючих підлітків тис.чол. 0,1 0,15
Завдання:
А) проаналізувати стан трудових ресурсів в данному регіоні;
Б) оцінити зміни, що відбулися в структурі трудових ресурсів.
Питання 3
1. Охарактеризуйте суб’єкти ринку праці.
2. Що складає інфраструктуру ринку праці?
3. Як формується і задовольняється попит на робочу силу?
4. Які є складові національного ринку праці та його регулятори?
5. Назвіть різновиди ринку праці.
6. Які є ознаки сегментації ринку праці?
7. Покажіть основні сегменти сучасного ринку робочої сили за соціально-економічними характеристиками.
8. За якою формулою розраховується сукупність елементів ринку праці при побудові сегментаційної моделі?
9. Що таке баланс ринку праці та які є його складові?
10. На який термін розраховується баланс ринку праці?
11. Розв’яжіть задачу.
Вихідні дані:
А) чисельність незайнятих громадян на початок року – 800 чол.;
Б) чисельність незайнятих громадян, які з’являться на ринку праці протягом рока,– 120 чол., в тому числі: вивільнених із галузей економіки – 70 чол., випускників навчальних закладів – 30 чол., зайнятих раніше в домашньому господарстві – 15 чол., представники інших категорій незайнятих громадян – 5 чол.;
В) чисельність громадян, які знялися з обліку в службі зайнятості для самостійного вирішення участі в трудовій діяльності,– 230 чол.;
Г) попит на робочу силу – 147 чол.
Завдання:
1) скласти баланс ринку праці;
2) визначити:
а) пропозицію робочої сили на ринку праці на кінець року;
б) чисельність незайнятих громадян на кінець року;
в) вплив окремих джерел на формування загальної пропозиції робочої сили;
г) частку працевлаштованих службою зайнятості громадян у всій пропозиції робочої сили.
Питання 4
1. У чому полягає сутність зайнятості населення?
2. Які категорії громадян належать до зайнятого населення?
3. Що таке безробіття? Назвіть і охарактеризуйте його види і форми.
4. У чому полягає різниця між розрахунками рівня безробіття за методикою МОП та Міністерства статистики України?
5. Які вам відомі напрями активної та пасивної політики зайнятості?
6. Назвіть основні причини безробіття в Україні.
7. Яка існує шкала виплати допомоги по безробіттю?
8. Назвіть основні шляхи ефективної зайнятості та розкрийте сутність концепції ефективної зайнятості.
9. У чому полягає різниця між марксистською та інституціоналістською теоріями зайнятості?
10. У наведеній таблиці типології безробіття зроблено три помилки, вкажіть їх:
Теорія Основна причина безробіття Тип безробіття
Кейнсіанська Недосконалість ринку праці (мікроекономічні причини) 1. Структурне
2. Сезонне
3. Циклічне
Класична Порушення макроекономічної рівноваги 1. Фрикційне
2. Безробіття надлишкової пропозиції

Питання 5
1. Що слід розуміти під організацією праці?
2. Назвіть і охарактеризуйте основні напрями організації праці.
3. Що таке робоче місце і яка існує класифікація робочих місць?
4. Які вам відомі різновиди виробничих бригад?
5. Що слід розуміти під поняттям “виробничий процес” і за якими ознаками він класифікується?
6. Які існують методи управління умовами, охороною та безпекою праці?
7. Як здійснюється зв’язок умов праці з окремими напрямками науки, техніки та виробництва?
8. Виконайте тестові завдання.
Організація праці на підприємствах окремих галузей виробництва здійснюється у конкретних формах, різноманітність яких залежить від таких основних чинників:
а) рівень науково-технічного прогресу;
б) психологічні чинники;
в) система організації виробництва;
г) економічне середовище;
д) поділ і кооперація праці.
Поділ працівників і робочих місць на замкнуті сектори, зони, що обмежують мобільність робочої сили своїми рамками, має назву сегментації ринку праці. Основними сегментами сучасного ринку робочої сили за рівнем забезпеченості робочими місцями є:
а) ринок тимчасового безробіття;
б) ринок безробітних у тривалий період;
в) ринок кваліфікованої робочої сили;
г) усе зазначене;
д) жодної правильної відповіді з наведених.
Питання 6
1. Розкрийте суть нормування праці.
2. Які існують основні методи аналізу трудового процесу і затрат робочого часу?
3. Що слід розуміти під нормою обслуговування?
4. З яких складових побудований коефіцієнт напруги норм?
5. Охарактеризуйте структуру норми часу.
6. Розв’яжіть задачу.
За даними фотографії робочого дня змінний час робітника-верстатника розподілився так:
а) підготовчо-заключний час (у межах норми) — 24 хв.;
б) час оперативної роботи — 353 хв.;
в) час на обслуговування робочого місця (у межах норми) — 20 хв.;
г) час на відпочинок і особисті потреби (у межах норми) — 25 хв.;
д) простій з організаційних причин — 30 хв.;
е) простій у зв’язку з порушенням трудової дисципліни — 28 хв.
Визначити коефіцієнт використання робочого часу. Вихідні дані:
На робочому місці — двозмінний режим праці. Позмінно працюють Іванов і Нікітін. На основі проведених фотографій робочого часу складено фактичний баланс їх робочого часу. Він наведений у співставленні з нормативним балансом (див. табл.).
Фактичні затрати часу, хв. Відхилення від нормативів, хв.
Найменування затрат робочого часу Нормативи затрат часу, хв. Іванов Нікітін Іванов Нікітін
Підготовчо-заключний час (Тпз) 30 24 38 -6 +8
Оперативний час (Топ) 405 353 264 -52 -141
Обслуговування робочого місця (Тобс) 20 20 27 - +7
Відпочинок і особисті потреби (Твп) 25 25 25 - -
Простої через організаційно-технічні причини (Тпот) - 58 72 +58 +72
Простої внаслідок порушення трудової дисципліни (Тптд) - - 54 - -
Час зміни (Тзм) 480 хв.
Визначити коефіцієнт використання робочого часу та резерви приросту продуктивності праці.
7. Виконайте тестові завдання.
У норму часу входить тільки нормований час. Вона складається з таких елементів:
а) Нч = ОП + ОБ + Воп + ПР + Пз;
б) Нч = ОП + ОБ;
в) Нч = ОП + Воп + ПР;
г) Нч = ОБ + Воп + ПР + Пз;
д) Нч = ОП + ОБ - Воп + (ПР - П з ).
Усі методи дослідження затрат робочого часу складаються з таких основних етапів:
а) підготовка до спостереження;
б) проведення спостереження;
в) обробка даних;
г) аналіз результатів та підготовка пропозицій;
д) відтворення об’єкта спостереження.
Для визначення фактичних витрат робочого часу на виконання трудових процесів використовується залежно від об’єкта спостереження такий метод фотографії робочого часу:
а) фотографія використання часу працівників;
б) фотографія часу роботи установи;
в) фотографія виробничого процесу;
г) усі зазначені вище;
д) жодної правильної відповіді з наведених.
Питання 7
1. У чому полягає різниця між продуктивністю і продуктивністю праці?
2. Охарактеризуйте основні методи вимірювання продуктивності праці.
3. Які ви знаєте різновиди виробітку залежно від одиниці виміру робочого часу?
4. Дайте характеристику і розкрийте взаємозв’язок між різновидами трудомісткості.
5. Чим відрізняється метод вимірювання обсягів промислової продукції для розрахунку продуктивності праці за НЧП від чистої продукції?
6. Які вам відомі зарубіжні підходи до аналізу продуктивності?
7. Розв’яжіть задачі.
Продуктивність праці одного працівника магазину “Книгарня” за звітний період збільшилася в 1,7 рази. Індекс трудомісткості товарообороту становив 1,08, індекс цін на товари — 1,4.
Як зміниться продуктивність праці працівників з урахуванням зазначених чинників?
Проаналізуйте продуктивність праці працівників фірми. Розрахуйте суму та частку приросту обсягу виробництва за рахунок підвищення продуктивності праці працівників головного цеху на підставі даних таблиці:
Квартал
Показник І ІІ Співвідношення між кварталами, відхилення (±)
Обсяг виробництва, тис. грн. 490850 868120
Середньосписочна чисельність працівників, чол., 64 70
у тому числі працівники головного цеху, чол. 38 44
Індекс цін 1,2
8. Дайте відповіді на тестові завдання.
Основним критерієм діяльності приватної фірми є:
а) зростання продуктивності праці;
б) максимізація прибутку;
в) ефективне використання фонду заробітної плати;
г) усе зазначене.
Загальні ознаки праці визначаються формою:
а) власності;
б) використання;
в) оплати.
Продуктивність праці — це є складова групи показників ефективного використання:
а) живої праці;
б) минулої праці;
в) живої та минулої праці.
Чинники продуктивності, що визначають її рівень, пов’язані з
а) працею;
б) ресурсами;
в) середовищем;
г) усім зазначеним.
Питання 8
1. Розкрийте суть терміну “вартість робочої сили”.
2. Що означає поняття “пряма оплата”?
3. Проаналізуйте динаміку вартості робочої сили за окремо взятими країнами.
4. Дайте відповіді на тестові завдання.
Вертикальний розподіл доходів — це є:
а) розподіл сукупного доходу між власниками засобів виробництва;
б) результат перерозподільного втручання держави у сферу доходів;
в) розподіл сукупного доходу між тими, хто вже або ще не може працю¬вати;
г) розподіл сукупного доходу між незабезпеченими і малозабезпеченими.
Високі особисті доходи громадян:
а) вигідні тільки індивіду, який їх одержує;
б) не вигідні іншим;
в) не стосуються нікого, крім їх одержувача;
г) вигідні усьому суспільству.
Ціна робочої сили залежить від:
а) інфляції;
б) кон’юнктури ринку;
в) конкуренції;
г) цінової політики;
д) альтернативної вартості.
Межа малозабезпеченості формується на основі:
а) ланцюгового методу;
б) інтегрованого методу;
в) експертного методу;
г) аналітичного методу;
д) нормативно-статистичного методу.
Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється:
а) Кабінетом Міністрів України;
б) Міністерством економіки України;
в) Верховною Радою України;
г) Міністерством праці та соціальної політики України;
д) на основі референдуму.
Законодавчо встановлена у державі середньодушова місячна вар¬тість набору продуктів харчування, непродовольчих товарів та оплата послуг — це є:
а) вартість робочої сили;
б) прожитковий мінімум;
в) мінімальний споживчий бюджет;
г) межа малозабезпеченості;
д) жодної правильної відповіді з наведених.
Питання 9
1. Розкрийте суть соціально-економічної категорії “оплата праці”.
2. Назвіть і охарактеризуйте основні функції заробітної плати.
3. Які вам відомі принципи реалізації оплати праці?
4. Яким законом регулюється політика у сфері оплати праці? Які є його основні положення?
5. Проаналізуйте структуру джерел доходів населення і згрупуйте їх.
6. Охарактеризуйте зміни в мінімальній середній заробітній платі відносно прожиткового мінімуму в Україні.
7. Дайте характеристику основним складовим оплати праці.
8. Як здійснюється формування заробітної плати працівника підприємства?
9. Виконайте тести.
Способи непрямого перерозподілу державою:
а) регулювання цін на соціально важливу продукцію;
б) індексація фіксованих прибутків;
в) законодавче визначення обов’язкового мінімуму заробітної плати як бази оплати праці на всіх підприємствах;
г) дотації певним категоріям громадян.
Доход — це є:
а) прибуток, отриманий юридичними або фізичними особами;
б) грошова оцінка результатів діяльності суб’єкта ринкової економіки;
в) гроші, що законно надійшли у розпорядження підприємств або індивідів;
г) гроші, легально отримані в результаті трудових зусиль підприємств або індивідів.
Від інфляції виграють:
а) люди з фіксованими доходами;
б) споживачі;
в) кредитори;
г) боржники.
Заробітна плата в ринковій економіці виконує низку функцій, а саме:
а) відтворювальну;
б) стимулюючу;
в) регулюючу;
г) усі зазначені;
д) жодної правильної відповіді з наведених.
Питання 11
1. Для чого необхідно проводити аналіз трудових показників?
2. Що таке аудит в трудовій сфері? В яких аспектах він проводиться і для чого?
3. Розв’яжіть задачі.
Фактична чисельність промислово-виробничого персоналу (ПВП) в базисному періоді склала 2800 чол. Планується, що обсяг продукції зросте на 105 %, а продуктивність праці — на 106 %. Визначити планову чисельність ПВП.
У плановому періоді трудомісткість виробничої програми складе 3418 тис. нормо-годин, коефіцієнт виконання норм виробітку 1,1, а фонд робочого часу одного робітника — 1911 годин. Визначити чисельність основних робітників у плановому періоді.
Середньооблікова чисельність робітників становить: в І кв. — 5500 чол., в ІІ кв. — 5610, у ІІІ кв. — 5720, у IV кв. — 5920.
За поважних причин вибуло робітників (чисельність): у І кв. — 1,5 %, у ІІ кв. — 0,8 %, у ІІІ кв. — 1,8 %, а у IV кв. — 1,1 % середньорічної чисельності робітників.
Визначте додаткову потребу робітників:
1) поквартально і за рік;
2) на поповнення вибулих.

Питання 12
1. У чому полягає суть управління персоналом?
2. Розкрийте значення поняття ПВП та його структуру.
3. У чому є різниця між поняттями “професія”, “спеціальність”, “кваліфікація”?
4. Що таке мотивація персоналу? Які її складові?
5. У чому полягає суть кадрової політики?
6. Розв’яжіть задачі.
Розрахуйте чисельність технологів на підприємстві, якщо запланований річний обсяг виробництва устаткування, на яке необхідно розробити технологічні процеси, дорівнює 5000 тис. грн; умовно-річний виробіток одного технолога, розрахований за фактичним річним обсягом виробництва, в грошовому виразі, складає 25 тис. грн; коефіцієнт, що враховує додаткові роботи, які виконуються в процесі розробки технологічного процесу, дорівнює 1,15.
У першому кварталі 2002 р. робітники підприємства VDQ відпрацювали 66,4 тис. людино-днів, або 491360 людино-год., в тому числі 1,5 тис. людино-год. понад норми. Цілодобові простої склали 200 людино-днів, неявки на роботу — 9,4 тис. людино-днів, святкові та вихідні — 15 тис. людино-днів. Робочий день у 70 % робочих — 8 годин, а у 30 % — 7 годин. У кварталі 91 календарний день, 13 вихідних і 2 святкових дні.
Визначте:
1) середньооблікову і середньоявочну чисельність робітників;
2) коефіцієнт використання середньооблікової чисельності робітників;

3) коефіцієнт використання робочого дня;

4) коефіцієнт використання робочого часу за квартал.

Питання 13
1. Що таке соціальне партнерство і які його визначення ви знаєте?
2. Які питання розглядаються в генеральній угоді?
3. Якою є структура колективного договору?
4. Хто контролює виконання колективних договорів і домовленостей?
5. Які конвенції та рекомендації МОП регулюють колективно-договірні відносини?
6. Виконайте тестові завдання.
□ Співробітництво соціальних партнерів здійснюється у формі:
а) нарад;
б) консультацій;
в) переговорів;
г) конференцій;
д) симпозіумів.
□ Предметом галузевої (регіональної) угоди можуть бути:
а) вимоги до організації праці та її умов;
б) зобов'язання сторін щодо зайнятості населення;
в) система контролю за виконанням основних положень угоди;
г) питання, пов'язані з оплатою праці;
д) питання безпеки життєдіяльності сторін.
Питання 14
1. Що таке соціальна політика держави і на чому вона базується?
2. Які є основні принципи соціальної політики України, етапи її формування та реалізації?
3. Охарактеризуйте суб’єкти та об’єкти соціальної політики.
4. Що являє собою модель соціальної політики України?
5. Назвіть основні напрями соціальної політики України.
6. На кого орієнтована соціальна політика?
7. Вкажіть основні складові системи соціального захисту населення.
8. Як ви вважаєте, чи відрізняється організаційна правова структура системи соціального захисту населення України від подібних структур в інших країнах світу?
9. Що формує значну частину доходів населення?
10. Розкрийте основні положення Європейської Соціальної Хартії.
Питання 15
1. Коли утворилася Міжнародна організація праці (МОП) і скільки вона налічує членів?
2. Якою є структура МОП?
3. Розкрийте значення МОП у житті нашої країни.
4. У чому полягає нормотворча діяльність МОП?
5. Які основні проекти МОП реалізовувалися в Україні?
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.