Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Інтелектуальна власність (МАУП)


Контрольна робота
K-26379

ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАВ АВТОРІВ
1. Як здійснюється передача майнових авторських прав іншій фізичній чи юридичній особі?
2. Чи є порушенням авторських прав бездоговірне використання авторського твору, а також невиплата авторської винагороди?
3. На якій підставі комп'ютерні програми захищаються нормами авторського права як літературні твори?
4. До кого звертатитись, якщо виникають питання з авторського права?
5. Чи можливе набуття авторського права на комп'ютерну програму не на конкретного програміста-працівника, а на ім'я фірми? Чи є документи про державну реєстрацію авторського права на програмне забезпечення підтвердженням лінцензійності цьогопрограмного продукту?
6. Чи реєструє ДП УААСП назви музичних колективів? Чи може ДП УААСП зареєструвати назву колектива російською мовою?

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
1. Що необхідно для державної реєстрації авторського права на твори науки літератури та мистецтва?
2. Де можна отримати інформацію стосовно авторсько-правових організацій у світі?
3. Хто може бути автором твору?
4. Що необхідно для набуття статусу автора?
5. Як захищаються авторські права на наукові твори?
ПИТАННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОРСЬКИМИ ПРАВАМИ
1. Які відомі основні механізми збору і виплати авторської винагороди?
2. В чому полягає сутьорганізації колективного управління авторськими правами?
3. Які відомі основні механізми збору і виплати авторської винагороди?
4. Якими видами (категоріями) майнових авторських прав може управляти організація колективного управління авторськими правами? Скільки організацій колективного управлінняможе бути створено в країні?
5. Що розуміється завиразом "організація колективного управління авторськими правами"?
6. Яким репертуаром творів управляє організація колективного управління авторськими правами - Українське агентство з авторських та суміжних прав?
7. Як автор може отримати послуги ДП УААСП на управління його правами?
8. Що таке "сплячий репертуар" і від чого залежить розмір авторської винагороди?

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
Право інтелектуальної власності становлять:
a. особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об’єктів права інтелектуальної власності визначається законодавством
b. обов’язково як немайнові так і майнові права
c. тільки особисті немайнові права
d. тільки майнові права
Question 2
Перехід права на об’єкт права інтелектуальної власності:
a. не означає переходу права власності на річ
b. не створює правових наслідків
c. дозволяє особі розпоряджатися річчу
d. означає перехід права власності на річ
Question 3
Перехід права власності на річ:
a. створює передумови на набуття права на об’єкт права інтелектуальної власності
b. надає особі право бути автором
c. означає перехід права на об’єкт права інтелектуальної власності
d. не означає переходу права на об’єкт права інтелектуальної власності
Question 4
Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є:
a. виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання
b. виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності
c. право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об’єкта права інтелектуальної власності
d. право на використання об’єкта права інтелектуальної власності
Question 5
Майновими правами інтелектуальної власності є:
a. право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності
b. право на визнання особи автором твору
c. виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання
d. право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об’єкта права інтелектуальної власності
Question 6
Особисті немайнові права інтелектуальної власності:
a. їх співвідношення визначається рішенням інших адміністративних органів
b. не залежать від майнових прав інтелектуальної власності
c. залежать від майнових прав інтелектуальної власності
d. їх співвідношення встановлюється рішенням суду
Question 7
До об’єктів права інтелектуальної власності не належить:
a. комп’ютерні програми
b. закони
c. літературний та художній твір
d. компіляції даних (бази даних)
Question 8
Суб’єктами права інтелектуальної власності не є:
a. кредитор
b. творець
c. виконавець
d. автор
Question 9
Право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав:
a. всі відповіді правильні
b. встановлених у законодавстві
c. встановлених у договорі
d. встановлених Цивільним кодексом України
Question 10
Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними:
a. 3 роки
b. 5 років
c. безстроково, якщо інше не встановлено законом
d. 30 років
Question 11
Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням, належать:
a. замовнику
b. визначаються договором
c. творцеві цього об’єкта
d. не є об’єктом особистих немайнових прав інтелектуальної власності
Question 12
Об’єктами авторського права є:
a. літературні та художні твори
b. фотографічні твори
c. правильні всі відповіді
d. твори живопису, архітектури, скульптури та графіки
Question 13
Авторське право не поширюється на:
a. математичні концепції
b. ідеї
c. методи діяльності
d. правильні всі відповіді
Question 14
Не є об’єктами авторського права:
a. повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-інформації
b. фотографічні твори
c. твори ужиткового мистецтва
d. ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки
Question 15
Авторське право виникає:
a. з моменту ознайомлення з твором громадськості
b. через 1 рік після створення твору
c. з моменту створення твору
d. після реєстрації створення твору
Question 16
Використанням твору є його:
a. всі відповіді правильні
b. опублікування (випуск у світ)
c. продаж, передання в найм (оренду) тощо
d. переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни
Question 17
Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає:
a. через 35 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених законом
b. через 70 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених законом
c. через 100 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених законом
d. через 40 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених законом
Question 18
Об’єктами суміжних прав без виконання будь-яких формальностей щодо цих об’єктів та незалежно від їх призначення, змісту, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження є:
a. фонограми
b. виконання
c. відеограми
d. правильні всі відповіді
Question 19
Використанням фонограми, відеограми не є:
a. забезпечення засобами зв’язку можливості доступу будь-якої особи до фонограми, відеограми з місця та в час, обраних нею
b. оренда оригіналу чи примірника фонограми, відеограми
c. пряме або опосередковане відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі відеограми, фонограми
d. перешкоджання будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності
Question 20
Право на наукове відкриття засвідчується:
a. дипломом
b. свідоцтвом
c. сертифікатом
d. паспортом
Question 21
Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується:
a. коносаментом
b. свідоцтвом
c. патентом
d. сертифікатом
Question 22
Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає:
a. через 25 років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку
b. через 3 років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку
c. через 10 років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку
d. через 5 років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку
Question 23
Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є чинними:
a. з дати, наступної за датою їх державної реєстрації за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону
b. з дати їх державної реєстрації за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону
c. з моменту створення
d. з моменту передачі об’єкта замовникові
Question 24
Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин засвідчується:
a. коносаментом
b. патентом
c. сертифікатом
d. свідоцтвом
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.