Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Вікторія

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності управління грошовими потоками підприємства


Курсова
K-18514

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Отже, виходячи з вищевикладеного в курсовій роботі, зробимо деякі висновки: одним з найважливіших напрямів фінансової роботи на підприємстві, завдання якого полягають у забезпеченні життєздатності, поточної ефек¬тивної діяльності та необхідних темпів зростання суб'єкта господарю¬вання, є управління грошовими потоками. Аналіз грошових потоків -важлива складова такого управління.
Під грошовими потоками підприємства розуміють сукупність розподілених у часі (за обсягом і за каналами руху) надходжень і витрат грошових коштів та їх еквівалентів* (далі - грошових коштів). Поняття "грошовий потік підприємства" є узагальненим, тобто містить велику кількість потоків, що обслуговують господарську діяльність.
За напрямом руху потоку розрізняють:
вхідний (додатний) грошовий потік характеризує надходження грошо¬вих коштів на підприємство від усіх видів господарських операцій;
вихідний (від'ємний) грошовий потік відображає виплати грошових коштів підприємством за всіма видами господарських операцій.
За видами діяльності виділяють:
грошовий потік від операційної діяльності;
грошовий потік від інвестиційної діяльності;
грошовий потік від фінансової діяльності;
грошовий потік від надзвичайних подій.
Кожен з цих видів грошових потоків характеризує надходження і вип¬лати грошових коштів, пов'язані з відповідним видом діяльності чи нас¬танням надзвичайних подій.
За способом визначення розмірів грошового потоку розрізняють:
загальний (валовий) грошовий потік - вся сукупність надходжень і виплат грошових коштів за період, що аналізується, в розрізі окремих його інтервалів;
чистий грошовий потік характеризує зміну наявних грошових коштів, їх залишків за період, що аналізується, та визначається як різниця між вхідним (додатним) і вихідним (від'ємним) грошовими потоками (між надходженнями і виплатами грошових коштів) в цьому періоді у розрізі окремих його інтервалів. Чистий грошовий потік є важливим резуль¬татом господарської діяльності підприємства, що значною мірою виз¬начає його фінансову стійкість і фінансовий стан загалом;
розрахунковий чистий грошовий потік - приблизна оцінка фінансового результату діяльності підприємства, що визначається як сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань. Використовується для оцінки ефективності окремих фінансових інструментів інвестування, ефек¬тивності реальних інвестиційних проектів тощо.
За черговістю і напрямами здійснення платежів виділяють:
 пріоритетний вихідний грошовий потік - обов'язкові грошові виплати, які підприємство має здійснити в першу чергу з метою продовження нормальної діяльності та уникнення фінансових та інших ускладнень. Це, зокрема, сплата податків, процентних та інших виплат, що є пріори¬тетними щодо інших напрямів використання грошових коштів;
 поточний вихідний грошовий потік - потік, що характеризує обсяги та напрями використання грошових коштів для фінансування поточної господарської діяльності підприємства (крім пріоритетних платежів);
 дискреційний грошовий потік характеризує надходження та ви¬плати грошових коштів на цілі, не пов’язані безпосередньо з поточною господарською діяльністю (надходження коштів від продажу або орен¬ди майна, витрати на придбання об'єктів необоротних активів, фінан¬сові інвестиції, інші надходження і виплати, пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства). Виплати грошових коштів у межах дискреційного грошового потоку не є обов'язковими і за необхідності їх можна перенести на пізніший термін.
Аналіз грошових потоків (аналіз руху грошових коштів) підприємств-має на меті дослідити зміни, що відбулися у грошових коштах за звітний період (декілька періодів), виявити рівень достатності формування грошових коштів, ефективність їх використання, збалансованість вхідного і вихідного грошових потоків за обсягом і в часі, розробити заходи з усунення дисбалансу.
Аналіз грошових потоків забезпечує можливості глибшого розуміння сутності фінансових операцій підприємства. За його результатами можна одержати відповідь на запитання: звідки надходять грошові кошти, яка роль кожного їх джерела, з якою метою їх використовують, що є причи¬ною нестачі (дефіциту) чи надлишку грошових коштів.
З рухом грошових коштів тісно пов'язані ліквідність і платоспромож¬ність підприємства, тому аналіз руху грошових коштів знач но доповнює методику оцінки ліквідності та платоспроможності і дає можливість реальніше оцінити фінансовий стан підприємства.
Результати аналізу грошових потоків широко використовують в управ¬лінні обслуговуванням поточних платежів підприємства, у фінансовому плануванні та прогнозуванні. З використанням результатів аналізу вирі¬шуються такі важливі для забезпечення фінансової стійкості та платоспро¬можності підприємства питання управління грошовими потоками, як:
синхронізація надходження і виплат грошових коштів у часі і просторі (бюджетування);
оптимізація розміру коштів у розрахунках;
оптимізація перехідного залишку грошових коштів на рахунках і в касі підприємства;
оптимізація рівня самофінансування підприємства.
Грошовий потік як аналітичний інструмент широко використовують для оцінки інвестиційних проектів, для управління витратами та еконо¬мічним зростанням підприємства.

Дослідження даної курсової роботи були проведені на базі ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів", який складається iз трьох хлiбзаводiв, якi очолюють начальники виробництв.
В цілому чистий рух грошових коштів в 2007 році становить -145 тис.грн., в 2008 році 23,2 тис.грн., в 2009 році знижується на 1 тис.грн. і становить 22,1 тис.грн.
В цілому можна говорити про те, що на структуру чистого руху коштів вплинули чистий рух коштів від операційної діяльності (-455,72% в 2007 році, 4165,37% в 2008 році і 5847% в 2009 році), рух коштів в результаті інвестиційної діяльності (551, 72% в 2007 році, -4065,37% в 2008 році і -6382,25% в 2009 році).
В 2009 році підприємство отримало грошових коштів в сумі 1919,4 тис.грн., з яких 60,93% - надходження від продажу товарів, робіт і послуг, 30,92% - коригування на амортизаційні відрахування, 0,31% - інші надходження. 7,84% всіх надходжень – це надходження від фінансової діяльності, інші від операційної діяльності – 92,16%.
Підприємство витратило грошових коштів – 25,66% - на здійснення операційної діяльності, 74,34% - на здійснення інвестиційної діяльності. З них 74,34% - на придбання майна довгострокового характеру, 25,66% - на інші виплати і перерахування.
За результатами дослідження були розроблені шляхи покращення організації грошових потоків ВАТ «Черкаський комбінат хлібопродуктів». Для того, щоб прийняти оптимальне рішення необхідно розглянути декілька варіантів проектів розвитку з їх подальшим порівнянням. Оскільки підприємство досить тривалий час діє на ринку хлібопродукції, засвоїло специфіку його функціонування, набуло досвіду освоєння ринків збуту та високу репутацію серед споживачів, на нашу думку, найбільш ефективним варіантом є розширення бізнесу. Диверсифікація діяльності для ВАТ означає освоєння нових ринків. Отже, враховуючи перелічені факти, зупинимося на розробці варіанту розширення бізнесу.
Згідно з планом технічного розвитку ВАТ керівництво визначило можливість створити промислові потужності по відкриттю і функціонуванню нового магазину. Магазин буде знаходитись в центрі та це гарантує їх високу рентабельність і швидку віддачу. Магазин буде реалізувати хлібну продукцію ВАТ «Черкаський комбінат хлібопродуктів» та інші види продукції.
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.