Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Виробничо-економічні тенденції розвитку тваринництва


Курсова
K-18856

Вступ
1.Теоретико-економічні аспекти дослідження виробничих процесів (методична база)
2.Загальна характеристика підприємства.
2.1.Місцерозташування господарства (регіональні переваги)
2.2.Виробнича спеціалізація.
2.3.Сильні та слабкі сторони діяльності, планові напрямки розвитку.
3.Опис (та інтерпретація)одного виробничого процесу в тваринництві.
3.1.Технологія виробництва тваринницької продукції.
3.2. Розрахунок маржинального доходу.
3.2.1. Складання кормового раціону.
3.2.2. Калькуляція затрат робочого часу.
3.2.3.Форма обчислення маржинального доходу.
3.3.Поріг виробництва.
3.4.Поріг рентабельності.
3.5.Окупність факторів виробництва.
Висновки та пропозиція (інтерпретація результатів)
Список використаних джерел інформації.
Додатки.
В АПК України практично призупинився спад сільськогосподарського виробництва. Для стабілізації цього процесу і запобігання депрессивному стану в цій сфері необхідно активізувати інвестиційну діяльність на всіх рівнях управління галуззю, у кожному продуктовому підкомплексі, кожному господарстві, зі кожного напряму формування й функціонування дієвого капіталу: основного й оборотного капіталів, капіталу землі, капіталу людини, фінансового капіталу.
Тому для галузі дуже валивим є інвестування. Основним завданням інвестування галузі на сучасному етапі є забезпечення достатнього обсягу початкових реальних інвестицій у формі капіталовкладень на придбання основних засобів виробництва для заміни або оновлення системи машин і обладнання з урахуванням наявної їх кількості, технічного стану та забезпечення технологічної потреби й завершення формування основного й оборотного капіталів з метою організації ефективного виробничого процесу.
Зважаючи на динамічність науково-технічного прогресу, кожна машина (обладнання) має свій життєвий цикл, в процесі якого вона використовується, зношується або морально застаріває. Замінюють її нові зразки машин із новими техніко-технологічними характеристиками, продуктивністю, вартістю, й отже, виникає потреба в уточненні стратегії інвестування галузі, або розробці її нового варіанта, що потребуватиме здійснення інвестування в обсягах, необхідних для забезпечення технічного переоснащення виробництва та підготовки відповідної категорії працівників для ефективного, продуктивного й технологічно правильного використання нової техніки.
Основними напрямами інвестиційної стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва, з позицій максимальної ефективності, мають бути:
– удосконалення відтворювальної структури капіталовкладень щодо зростання рівня техніко- технологічного переоснащення галузі й утвердження інноваційної моделі її розвитку;
– пріоритетне інвестування капіталокладень у технологічні комплекси (системи машин і обладнання), що сприяють зниженню енерго- та ресурсомісткості виконання технологічних операцій і процесів та забезпечують необхідну якість їх виконання, зменшують навантаження на ґрунти, не руйнуючи їхньої структури;
– збалансованість інвестиційного процесу в галузі за напрямами, формами та джерелами інвестування.
Аграрне виробництво в Україні має невичерпні резерви розвитку. Але для відтворення галузі на рівні бодай 1989–1990 років (період найвищого рівня ефективного її розвитку) і забезпечення зростання кон'юнктурності продукції в ринкових умовах потрібні високі енерго- й ресурсоощадні технології з відповідною високопродуктивною системою машин і механізмів, впровадження найефективніших сівозмін відповідно до природно-кліматичних умов, в яких сільськогосподарські культури матимуть оптимальні умови для розвитку рослин і забезпечуватимуть максимум приросту врожаю.
Оскільки в сільськогосподарських підприємствах України впродовж тривалого часу (понад 10 років) практично не було відсутні фінансових ресурсів, необхідні кардинальні зміни у ставленні владних структур до розвитку галузі щодо створення сприятливого інвестиційного клімату, залучення інвестиційних ресурсів у перспективні проекти відновлення розвитку сільського господарства.
Основні потоки інвестицій мають бути спрямована на:
– матеріально-технічне й технологічне оснащення галузі для забезпечення її розвитку на інноваційній основі;
– формування сприятливого ринкового середовища;
– відтворення на селі трудових ресурсів високо фахової підготовки, що необхідно для освоєння і впровадження новітніх технологій, забезпечення зростання продуктивності праці, збереження екологічної безпеки.
У виробничій практиці підприємств, зокрема в аграрному секторі, особливо виділяється інвестування у відтворення основного капіталу.
Для визначення потреби в інвестиціях на розвиток сільськогосподарського виробництва відповідно до прийнятої стратегії розвитку необхідна така вихідна інформація:
1) про наявність основного капіталу за видами, їх кількість, продуктивність та вартісну оцінку;
2) визначена на перспективу технологія виробництва продукції, що відображена в технологічній карті, на основі якої розраховується потреба технічних засобів, матеріальних і трудових ресурсів;
3) обґрунтований період відновлення технічного парку тракторів, сільськогосподарських машин і обладнання;
4) ціни (ринкові, гуртові), за якими купують матеріально-технічні й інші ресурси;
5) визначені на перспективу обсяги виробництва окремих видів продукції, врожайність культур та продуктивність тварин, для визначення площ посівів та поголів’я худоби (тис. га).
Предметом діяльності ТОВ АФ ім.Чкалова є: вирощування, переробка зернових, бобових культур для продовольчих цілей, для корму, на насіння; виробництво круп та оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції), оптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією; вирощування поголів’я худоби та птиці; надання агротехнічних, агрохімічних та інших послуг жителям сільських населених пунктів, впровадження науково – технічного прогресу та передового досвіду в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння.
Вартість майна підприємства зростає на 594 тис.грн. або 16,8% в 2008 році і на 1438 тис.грн. або 34,82% в 2009 році, за рахунок : зростання вартості необоротних активів на 220 тис.грн. або 11,65% в 2008 році і зменшується на 406 тис.грн. або 9,26% в 2009 році, зростання вартості оборотних активів становить 374 тис.грн. або 22,69% в 2008 році та на 1844 тис.грн. або 91,2% в 2009 році. Вартітсь власного капіталу при цьому зростає на 1003 тис.грн. або 40,67% в 2008 році і на 1221 тис.грн. або 35,2% в 2009 році, Сума поточних зобовязань при цьому знизилась на 409 тис.грн. або 38,82% в 2008 році і на 247 тис.грн. або 37,37% в 2009 році.
Таким чином, обсяг реалізації продукції з ПДВ зростає в 2008 році на 2804 тис.грн. або 114,03% і в 2009 році на 62 тис.грн. або 1,18%, чистий дохід від реалізації збільшується на 2337 тис.грн. або 114,06% в 2008 році і на 139 тис.грн. або 3,17%, собівартість реалізованої продукції зростає на 2214 тис.грн. або 144,24% і на 448 тис.грн. або 11,95% зменшується в 2009 році, валовий прибуток зростає на 123 тис.грн. або 23,93% в 2008 році і на 587 тис.грн. або 92,15%, чистий прибуток зменшується на 86 тис.грн. або 7,93% в 2008 році і зростає на 1486 тис.грн. або 148,75% в 2009 році.
Аналіз показав, що середньооблікова чисельність працівників зросла на 12 осіб або 40% в 2008 році і знизилась на 3 особи або 7,14% в 2009 році, зокрема в рослинництві чисельність зросла на 12 осіб в 2008 році і зменшилась на 3 особи в 2009 році, в тваринництві – не змінилась і становила 4 особи.
Фонд оплати праці зріс в 2008 році на 263 тис.грн. або 81,17% в 2008 році і знизився на 234 тис.грн. або 39,86% в 2009 році, при чому в рослинництві в 2008 році він зріс на 243,3 тис.грн., в тваринництві – 19,7 тис.грн., в 2009 році в рослинництві – зменшився на 179,8 тис.грн., в тваринництві – на 54,2 тис.грн.
Отже, середньомісячна оплата праці є невисокою і становить 900 грн. в 2007 році, в 2008 році зростає на 754,27 грн. або 29,41% і в 2009 році знижується на 41041 грн. і становить 754,27 грн. При чому в рослинництві середньомісячна зарплата зросла в 2008 році на 273,53 грн., в тваринництві – на 41041 грн., в 2009 році в рослинництві зменшилась на 334,07 грн., в тваринництві – на 1129,2 грн.
Продуктивність праці зросла на 35,89 тис.грн. в 2008 році і на 11,6 тис.грн. або 11,11% в 2009 році, при чому в рослинницві продуктивність зросла в 2008 році на 36,32 тис.грн. або 47,45% і в 2009 році на 13,63 тис.грн. або 12,08%, в тваринництві продуктивність праці зросла на 4,4 тис.грн. або 59,86% в 2008 році і на 1,75 тис.грн. або 14,89% в 2009 році.
При проведенні аналізу використання ресурсів у ТОВ «Агрофірма ім.Чкалова” виявлено, що на момент дослідження не використовувалося приміщення молочно-товарної ферми на 200 головомісць через недостатність фінансових ресурсів. Запропоновано господарству використати його для подальшого нарощування поголів’я у м’ясному скотарстві.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Рис. 2.1 Організаційно – технічна структура ТОВ АФ ім.Чкалова
Таблиця 2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників
ТОВ АФ ім.Чкалова
Рис. 2.1 Матриця SWOT для ТОВ АФ ім.Чкалова
Таблиця 3.1 Матеріально-технічна база
Таблиця 3.2 Наявність кормів
Таблиця 3.3 Вартість кормів і підстилки в розрахунку на 200 голів
Таблиця 3.4 Амортизація, поточний ремонт
Таблиця 3.5 Зведений кошторис витрат
Таблиця 3.6 Заробітна плата з нарахуванням
Таблиця 3.7 Розрахунок маржинального доходу за проектом
Таблиця 3.8 Розрахунок порогу виробництва
Таблиця 3.9 Розрахунок порогу рентабельності
Таблиця 3.10 Оцінка ефективності запропонованих заходів
Ціна

35

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.