Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Інвестиційне кредитування (МАУП)


Контрольна робота
K-25706

ТЕСТЫ (ВСЕГО 106 ОТВЕТОВ) + ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Інвестиційна операція, пов’язана з заміною або доповненням парку устаткування новими видами, що спрямована на просте відтворення активної частини виробничих основних фондів, і не змінює загальної схеми здійснення технологічного процесу, є такою формою реального інвестування як:
a. придбання цілісного майнового комплексу
b. модернізація
c. реконструкція
d. відновлення устаткування
e. інноваційне інвестування в нематеріальні активи
Question 2
Визначте, за якої умови використання у проектному фінансуванні позичкового капіталу є обґрунтованим:
a. якщо обсяг інвестування перевищує власні кошти інвестора
b. якщо очікувана доходність інвестицій перевищує ціну позичкового капіталу
c. якщо використання позики дає змогу збалансувати фінансові потоки за проектом
Question 3
Частини будови, визначені проектом (робочим проектом), що забезпечують випуск продукції або надають послуги, можуть складатися з одного або кількох пускових комплексів, це:
a. черга будівництва
b. будова
c. пусковий комплекс
d. об’єкт будівництва
e. цілісний майновий комплекс
Question 4
Впровадження передових технологій без зміни профілю виробництва, відповідає такій формі інвестиційного проекту, як:
a. нульовий проект
b. реконструкція
c. розширення

Question 5
Інвестиції що здійснюються за рахунок частини національного доходу або за рахунок фонду чистого нагромадження, є:
a. валовими інвестиціями
b. інвестиціями оновлення
c. інвестиціями розширення
Question 6
Інвестиційні пропозиції, що зумовлені потребою заміни активів, які виробились або потребують надзвичайно високих витрат на підтримання їх у робочому стані, внаслідок яких не виникає суттєвого покращання рівня виробничих потужностей і які ініціюються на рівні очікується фахівців-інженерів, відповідають такій групі як пропозиції :
a. скорочення витрат
b. розширення
c. заміщення
d. нової продукції
e. стратегії
f. статутної діяльності
Question 7
Відсоткові платежі за користування позичковим капіталом, нараховуються:
a. після нарахування податку на прибуток
b. до нарахування податку на прибуток
c. після на рахування дивідендів
Question 8
Відсотки за довгострокові позики відносяться до:
a. грошового відтоку за операційною діяльністю
b. грошового відтоку за фінансовою діяльністю
c. грошового припливу за фінансовою діяльністю
d. грошового відтоку за інвестиційною діяльністю
Question 9
Витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позичкового капіталу знаходять відображення за такою статтею «Звіту про фінансові результати», як:
a. адміністративні витрати
b. дохід від участі у капіталі
c. фінансові витрати
d. витрати від участі у капіталі
e. фінансові результати від звичайної діяльності: збиток
Question 10
Зі збільшенням вартості кредитних ресурсів у країні обсяг інвестицій:
a. зростає
b. зменшується
c. залежить від інших економічних умов
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
Кредитний ризик за окремим контрагентом вважається великим. якщо сума всіх вимог банку до цього контрагента відносно регулятивного капіталу банку він становить:
a. 5%
b. 10%
c. 25%
d. 50%
Question 2
Пролонгованим вважається кредит:
a. який своєчасно не погашений позичальником
b. за яким банк прийняв рішення про відстрочку погашення
c. який вважається безнадійним
Question 3
Гарантія як спосіб захисту від кредитного ризику – це:
a. зобов’язання третьої особи погасити борг позичальника у випадку його неплатоспроможності
b. послуга, яку надає банк юридичним і фізичним особам
c. гарантійний лист позичальника своєчасно погасити кредит і проценти
Question 4
Принцип строковості означає, що:
a. позичка надається на певний строк
b. позичка повинна бути повернена в строк, обумовлений кредитною угодою
c. проценти за позичкою повинні бути сплачені в певний строк
Question 5
Принцип платності означає, що:
a. позичальник сплачує проценти банку за користування кредитом
b. банк одержує комісійну винагороду від позичальника за оформлення кредитної угоди
c. банк несе витрати в процесі здійснення кредитних операцій
Question 6
Кредит, при якому вся відповідальність за реалізацію проекту покладається на фінансово-кредитну організацію, і передбачає, що банк відмовляється від будь-яких зворотніх вимог з приводу відповідальності, є кредитом:
a. без регресу на позичальника
b. з повним регресом на позичальника
c. з частковим регресом на позичальника
d. на консорційних засадах
Question 7
Кредитна лінія зі встановленим лімітом, при перевищенні якого змінюється вартість фінансування, є лінією:
a. підтвердженою
b. з повідомленням
c. рамковою
d. не відновлювальною
e. револьверною
Question 8
Розмір позики, що встановлюється у відсотковому відношенні до вартості заставлених цінних паперів і відображає ризик банку по окремим видам цінних паперів, складає під заставу банківських акцій, що котируються на біржі:
a. 60-70% заставної вартості
b. 70-80% заставної вартості
c. 90% заставної вартості
Question 9
Загальний розмір кредитів, виданих банком всім позичальникам, з урахуванням 100% позабалансових зобов’язань банку, не може перевищувати:
a. розміру власного капіталу банку
b. двократного розміру власного капіталу банку
c. розміру власного капіталу банку більш ніж в три рази
d. розміру власного капіталу банку більш ніж в п’ять раз
e. розміру власного капіталу банку більш ніж в вісім раз
Question 10
До якої форми кредиту слід віднести відстрочку платежу постачальником за відвантажені товари, яку він надав покупцеві:
a. державний
b. споживчий
c. комерційний
d. банківський
Question 11
Форма забезпечення, згідно з якою позичальник переуступає банку дебіторську заборгованість, внаслідок чого надходження від замовника (покупця) передаються банку в рахунок погашення заборгованості, є:
a. гарантією (порукою)
b. цессією
c. концесією
d. заставою
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
Кредитоспроможність позичальника – це:
a. можливість позичальника користуватися банківським кредитом
b. наявність передумов для одержання позик позичальником
c. можливість позичальника погасити позику у встановленні кредитним договором строки
d. здатність позичальника розраховуватись з власними кредиторами
Question 2
Коефіцієнт платоспроможності родини, що відбиває відношення сукупного місячного доходу родини до всіх місячних витрат, включаючи витрати по кредиту, не повинен бути меншим за:
a. 1,0
b. 1,3
c. 1,5
d. 2,0
Question 3
Відношення високоліквідних активів до короткострокових зобов’язань, що характеризує платоспроможність позичальника, це:
a. коефіцієнт абсолютної ліквідності
b. коефіцієнт поточної ліквідності
c. коефіцієнт загальної ліквідності
Question 4
Якщо фінансовий стан позичальника відповідає класу Б, а рівень обслуговування боргу характеризується як „слабкий”, то в кредитному портфелі банку за групами ризику, кредиту надається категорія:
a. стандартний
b. під контролем
c. субстандартний
d. сумнівний
e. безнадійний
Question 5
Теоретичне значення коефіцієнту платоспроможності позичальника фізичної особи, що відбиває співвідношення сукупного середньомісячного доходу до суми середньомісячних витрат позичальника та місячних платежі по кредиту та відсотках, не повинен бути меншим за:
a. 1,0
b. 1,3
c. 1,5
d. 2,0
Question 6
Якщо фінансовий стан позичальника відповідає класу В, а рівень обслуговування боргу характеризується „добре”, то в кредитному портфелі банку за групами ризику, кредиту надається категорія:
a. стандартний
b. під контролем
c. субстандартний
d. сумнівний
e. д) безнадійний
Question 7
Рівень резерву (ступінь ризику) при формування резерву для кредиту, що характеризується в кредитному портфелі як „субстандартний”, складає:
a. 2%
b. 5%
c. 20%
d. 50%
Question 8
Оцінка стану обслуговування заборгованості за станом погашення клієнтом - юридичною особою основного боргу та процентів за ним на визнається „слабким”, якщо:
a. заборгованість за фінансовою операцією прострочена від 8 до 90 днів та проценти за нею сплачуються з максимальною затримкою від 8 до 30 днів
b. заборгованість за фінансовою операцією прострочена понад 90 днів
c. договір пролонговано з пониженням класу клієнта на строк від 91 до 180 днів, але проценти сплачуються в строк або з максимальною затримкою до 30 днів
d. договір пролонговано з пониженням класу клієнта на строк до 90 днів, заборгованість та проценти за нею сплачуються в установлені строки або з максимальною затримкою до семи календарних днів
Question 9
Оптимальне теоретичне значення коефіцієнта незалежності при оцінці позичальника – юридичної особи має становити:
a. не менше 0,2
b. не більше 0,2
c. не менше 0,5
d. не менше 1,0
e. не більше 1,0
Question 10
Фінансовий стан позичальника, що відноситься до класу „А”, означає:
a. фінансова діяльність добра, що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов'язань за фінансовими операціями і можливість її утримання на такому рівні надалі
b. фінансова діяльність клієнта добра, але ймовірність підтримування її на цьому рівні протягом тривалого часу є низькою
c. фінансова діяльність задовільна і потребує більш детального контролю, ймовірність несвоєчасного погашення заборгованості в повній сумі та в строки, передбачені договором
ТЕСТ 1 ДО ТЕМИ 4
Question 1
Аналіз інституційних аспектів проекту проводиться при:
a. попередній експертизі інвестиційного проекту
b. основній експертизі інвестиційного проекту
c. заключній експертизі інвестиційного проекту
Question 2
Розрахунок рейтингу проекту проводиться при:
a. попередній експертизі інвестиційного проекту
b. основній експертизі інвестиційного проекту
c. заключній експертизі інвестиційного проекту
Question 3
Оцінка екологічних аспектів інвестиційного проекту проводиться при:
a. попередній експертизі інвестиційного проекту
b. основній експертизі інвестиційного проекту
c. заключній експертизі інвестиційного проекту
Question 4
Оцінка проекту за допомогою методів аналізу ризику інвестицій обов’язково застосовується для:
a. малих інвестиційних проектів
b. середніх інвестиційних проектів
c. великих інвестиційних проектів
Question 5
Об’єктивна та незалежна оцінка успішності витрат коштів у процесі реалізації проекту за визначеним планом, що охоплює реалізацію проекту від затвердження до здачі в експлуатацію, а також технічне і фінансове функціонування об’єкту після прийняття в експлуатацію, є:
a. фінансовим аналізом
b. пост-аудитом
c. управлінням проектом
d. моніторингом інвестиційного проекту
Question 6
Наявність і предметність результатів патентного дослідження, що використовується для реалізації проекту, визначається:
a. формальною експертизою документів обґрунтування інвестицій
b. технічною експертизою документів обґрунтування інвестицій
c. юридичною експертизою документів обґрунтування інвестицій
d. економічною експертизою документів обґрунтування інвестицій
Question 7
Правомірність включення в документ додаткових умов та вимог, визначається:
a. формальною експертизою документів обґрунтування інвестицій
b. технічною експертизою документів обґрунтування інвестицій
c. юридичною експертизою документів обґрунтування інвестицій
Question 8
Корегування, що виникає при виборі та обґрунтуванні інвестиційної ідеї, оцінці ефективності прийнятних способів досягнення поставлених цілей та контролю вартості, якості, як у процесі координації дій так і в процесі реалізації проекту, є:
a. фінансовим аналізом проекту
b. пост-аудитом проекту
c. управлінням проектом
d. моніторингом інвестиційного проекту
Question 9
Оцінка фінансового стану замовника і визначення потенційної можливості реалізації проекту за рахунок коштів банку та спроможності позичальника раціонально розпоряджатися залученими інвестиційними коштами, є завданням:
a. попереднього аналізу інвестиційного проекту
b. поглибленого аналізу інвестиційного проекту
Question 10
Чи є правильним твердження про те, що зміст пост-аудиту полягає виключно у порівнянні порівняння фактичних результатів реалізації інвестиційного проекту з плановими:
a. так
b. ні
ТЕСТ 2 ДО ТЕМИ 4
Question 1
Оберіть визначення економічного змісту показника чистої приведеної вартості проекту:
a. сумарний поточний прибуток за проектом
b. усі прибутки від реалізації проекту, скориговані на розмір інфляції
c. сумарна за всіма роками життя проекту приведена до поточного періоду різниця між прибутками і витратами за проектом
Question 2
Визначте, яке з наведених нижче тверджень є правильним.
a. Індекс прибутковості враховує вартість грошей у часі, але не дає можливості порівнювати різні проекти
b. Індекс прибутковості не враховує вартість грошей у часі, але дає можливість порівнювати грошові потоки
c. Індекс прибутковості враховує вартість грошей у часі і дає можливість порівнювати проекти
d. Усі твердження є неправильними
Question 3
Значення чистої приведеної вартості, що свідчить про те, що проект є прийнятним, відповідає:
a. NPV≤ 0
b. NPV ≥0
c. NPV≤ 1
d. NPV ≥1
Question 4
Інвестор або банк проводить порівняння значення IRR з ціною залучених фінансових ресурсів СС. Висновок про можливість реалізації проекту буде позитивний, якщо :
a. IRR > СС
b. IRR < СС
c. IRR = СС
Question 5
Внутрішня норма прибутковості проекту, що передбачає початкові інвестиції - 200 тис. грн. і отримання протягом трьох років прибутку по 100 тис. грн. щорічно і ліквідаційною вартістю активів по завершенню реалізації проекту – 50 тис. грн., буде становити:
a. менше 10%
b. від 10 до 20%
c. від 20 до 30%
d. від 30 до 35%;
e. понад 35%
f. мінімально необхідний обсяг позики
g. припустимий рівень витрат за проектом
h. мінімально необхідний обсяг виробництва для покриття витрат за проектом
Question 6
Індекс прибутковості проекту розрахованого на 4 роки, який передбачає початкові інвестиції в першому році – 500 тис. грн., щорічні поточні витрати – 100 тис. грн., щорічні очікувані обсяги продажу – 300 тис. грн., за умови що ставка дисконту – 20%, буде становити:
a. 0,95
b. 1,15
c. 1,20
d. 1,40
Question 7
Визначте повне правильне закінчення наведеного твердження. Спільними для періоду окупності та дисконтованого періоду окупності є такі вади:
a. не враховують вартість грошей у часі
b. потребують суб’єктивного встановлення терміну
c. не є інформативними щодо того, чи створює цей проект багатство
d. можливе ігнорування значних виплат поза межею точки окупності
Question 8
Визначте термін окупності чотирирічного проекту, за яким передбачено початкові інвестиції в перший рік – 180 тис.грн., обсяг реалізації продукції – 140 тис. грн. щорічно, витрати на виробництво – 80 тис. грн. щорічно, ставка дисконту – 10%:
a. менше 3 років
b. від 3 до 4 років
c. від 4 до 5 років
d. понад 5 років
Question 9
Розрахуйте значення чистої приведеної вартості для проекту, що передбачає початкові інвестиції - 200 тис. грн., поточний прибуток протягом трьох років по 100 ти. грн., ліквідаційна вартість активів – 50 тис. грн., ставка дисконту – 20%:
a. -39,36 тис. грн.
b. 39,58 тис. грн.
c. 50 тис. грн.
d. 123,84 тис. грн.
e. 150,00 тис. грн.
Question 10
Якщо ставка дисконту визначена на рівні 20%, а очікуваний темп інфляції складає 12% річних, то скорегована ставка з урахуванням інфляції дорівнюватиме:
a. 8%
b. 10,8%
c. 14,4%
d. 32%
e. 34,4%
ТЕСТ 1 ДО ТЕМИ 5
Question 1
Про те, що інвестиційному проекту притаманний високий ризик, свідчить:
a. більше значення коефіцієнту варіації
b. менше значення коефіцієнту варіації
c. показник коефіцієнту варіації не може бути використаний
Question 2
Оберіть з перерахованих методів ті, що дозволяють досліджувати інвестиційний ризик за проектом:
a. аналіз чутливості реагування
b. метод імітаційного моделювання
c. чиста приведена вартість
d. аналіз сценарієв розвитку проекту
e. визначення точки беззбитковості
Question 3
Несистематичний ризик пов’язаний з:
a. з можливістю погіршення зовнішніх умов реалізації проекту
b. із загальноекономічною ситуацією у країні
c. з настанням критичних для проекту подій
Question 4
Для визначення кількісної оцінки рівня ризику по проекту розрахуйте середньоквадратичне відхилення можливих варіантів поточного прибутку від його середнього розміру. Прогнозовані розрахунки показали однакову ймовірність варіантів отримання прибутку в 60, 80 і 90 тис. грн.:
a. 12,5 тис. грн.
b. 10 тис. грн.
c. 15 тис. грн.
d. 30 тис. грн.
Question 5
Чи можна зменшити систематичний ризик за рахунок диверсифікації портфеля інвестицій:
a. Так
b. Ні
Question 6
Визначте рівень ризику за проектом, якщо розрахунки дали три варіанти можливого прибутку: 55, 65 і 71 тис. грн.:
a. коефіцієнт варіації дорівнює 0,08
b. коефіцієнт варіації дорівнює 0,16
c. коефіцієнт варіації дорівнює 0,03
d. коефіцієнт варіації дорівнює 0, 10
Question 7
Страхування перебоїв у виробництві та заключення довгострокових договорів, є заходами зменшення:
a. виробничих ризиків
b. політичних ризиків
c. фінансових ризиків
d. ризиків, пов’язаних з управлінням
e. форс-мажорних ризиків
Question 8
Метод аналізу ризиків, що дозволяє оцінити вплив на проект можливої одночасної зміни кількох змінних через побудову ймовірностних моделей, є методом:
a. аналізу прогнозних сценаріїв
b. внутрішньої норми прибутковості
c. аналізу чутливості реагування
d. імітаційного моделювання
e. чистої приведеної вартості
Question 9
Ринковий ризик, що виникає через погіршення можливостей отримання сировини, підвищення цін на неї, зміну вимог споживачів продукції; посилення конкуренції, відноситься до:
a. зовнішніх непередбачуваних ризиків
b. внутрішніх ризиків проекту
c. зовнішніх передбачуваних ризиків
Question 10
Ризики, зумовлені технічними або економічними причинами, які означають зростання витрат внаслідок помилкового розрахунку витрат на електроенергію, сировину та запаси, що призводить до перебоїв у постачанні, є:
a. збутовими ризиками
b. фінансовими ризиками
c. виробничими ризиками
d. ризиками, пов’язаними з управлінням
e. політичними ризиками
f. форс-мажорними ризиками
ТЕСТ 2 ДО ТЕМИ 5
Question 1
Кредитний ризик, або ризик неповернення боргу, — це:
a. ризик, який зумовлений тим, що середня вартість залучених коштів банку (депозитів та взятих у борг грошей) може протягом дії строку кредиту перевищити середню відсоткову ставку за кредит
b. невпевненість кредитора в спроможності боржника у процесі інвестиційного кредитування виконати свої зобов’язання за умовами кредитної угоди
c. сукупність ризиків, які передбачають загрозу економічній ефективності проекту, що виражається в негативному впливі факторів на потоки грошових коштів
Question 2
Відсотковий ризик — це:
a. а) невпевненість кредитора в спроможності боржника у процесі інвестиційного кредитування виконати свої зобов’язання за умовами кредитної угоди
b. ризик, який зумовлений тим, що середня вартість залучених коштів банку (депозитів та взятих у борг грошей) може протягом дії строку кредиту перевищити середню відсоткову ставку за кредит
c. сукупність ризиків, які передбачають загрозу економічній ефективності проекту, що виражається в негативному впливі факторів на потоки грошових коштів
Question 3
Оберіть з переліку факторів банківського кредитного ризику ті, які є макроекономічними (зовнішніми):
a. зниження платоспроможного попиту, несприятливі зміни на окремих ринках
b. нерозвиненість системи страхування ризиків
c. нестійкість банківської системи
d. нормативно-правовий ризик (неврегульованості законодавства)
e. бюджетна та фінансова криза
f. інфляція
g. виробничо-технологічні ризики
h. зниження вимог до оцінки кредитоспроможності позичальників, низька якість гарантій, помилки при оцінці застави
i. ризик концентрації і недостатньої диверсифікації
j. майнові ризикин
k. фінансова нестійкість, неплатоспроможність, наявність значної дебіторської та кредиторської заборгованості, невідповідність термінів руху грошових потоків
l. економічна криза, спад виробництва по галузях
m. відсутність перевіреної методики і технології кредитування
n. регіональний ризик
Question 4
Негативний «геп»:
a. пасиви зі змінною ставкою перевищують активи зі змінною ставкою
b. активи зі змінною ставкою перевищують пасиви зі змінною ставкою
Question 5
Стратегія управління ризиком містить наступні елементи:
a. використання всіх можливих засобів уникнення ризику, який призводить до значних збитків
b. страхування ризику в разі неможливості уникнення
c. контроль ризику та мінімізація сум ймовірних збитків, якщо немає можливості уникнути повністю
d. всі перераховані
Question 6
Коли банківський кредитний портфель вміщує значну кількість прямих чи непрямих кредитів для групи пов’язаних сторін або певного географічного регіону, то це свідчить про наявність:
a. комерційного ризику
b. зниження вимог до оцінки кредитоспроможності позичальника
c. ризику концентрації
d. управлінського ризику
e. юридичного ризику
Question 7
Значення ймовірності, що використовується для визначення ризику втрати позичених коштів, становить для області катастрофічного ризику:
a. 0,6-1,0
b. 1,1-1,5
c. 0-0,2
d. 0,3-0,5
Question 8
Якщо видано позику в розмірі 10000 грн. з відсотковою ставкою з урахуванням ризику 25%, при цьому ризик втрати позичених коштів становить 0,4, то ймовірна середня величина повернутої суми кредиту становитиме:
a. 7500 грн.
b. 5000 грн.
c. 6000 грн.
Question 9
Оберіть формулу, що відбиває значення ставки відсотка, яка враховує ризик неповернення боргу:
a. (1 + r) : (1 – Рв) – 1
b. (1 + r) * (1 – Рв) – 1
c. (1 + r) : (1 – Рв)
d. (1 – Рв) (1+ R) • К
Question 10
Стратегія управління відсотковим ризиком через розрив в активах та пасивах (геп), який впливає на рівень відсоткових ставок, передбачає, що в умовах коли існують низькі відсоткові ставки і очікується їх зростання слід:
a. збільшити частку залучених фондів зі змінною ставкою та активів з фіксованою ставкою
b. збільшити портфель активів зі змінною ставкою та підвищити частку ресурсів з фіксованою ставкою
ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Коефіцієнт співвідношення вартості нерухомості, яка передається у заставу, і обсягів сімейних доходів позичальника, який розраховується як співвідношення між ринковою (оціночною) вартістю нерухомості, що передана у заставу, і річним доходом сім'ї позичальника, є:
a. коефіцієнт вартості обслуговування кредиту
b. коефіцієнта власного капіталу
c. коефіцієнтом доступності іпотечних кредитів
Question 2
Конкретна вартість об’єкта, що оцінюється, для конкретного інвестора, виходячи з його особистих інвестиційних цілей, — це:
a. ліквідаційна вартість
b. обґрунтована ринкова вартість
c. внутрішня, або фундаментальна, вартість
d. відновлена поточна вартість
e. балансова (бухгалтерська) вартість
f. інвестиційна вартість
Question 3
Аналітична оцінка об’єкта нерухомості, яка базується на знаннях та обліку його фінансового стану, а також перспектив одержання прибутку та чистого доходу, — це:
a. внутрішня, або фундаментальна, вартість
b. ліквідаційна вартість
c. інвестиційна вартість
d. балансова (бухгалтерська) вартість
e. відновлена поточна вартість
f. обґрунтована ринкова вартість
Question 4
Вид вартості, що визначається балансовим рахунком як сума його активів за мінусом зносу, а також сум короткострокових та довгострокових зобов’язань, — це:
a. інвестиційна вартість
b. балансова (бухгалтерська) вартість
c. внутрішня, або фундаментальна, вартість
d. відновлена поточна вартість
e. ліквідаційна вартість
f. обґрунтована ринкова вартість
Question 5
Балансова вартість з урахуванням переоцінки активів на дату оцінки вартості, — це:
a. внутрішня, або фундаментальна, вартість
b. балансова (бухгалтерська) вартість
c. інвестиційна вартість
d. обґрунтована ринкова вартість
e. ліквідаційна вартість
f. відновлена поточна вартість
Question 6
Показник, що характеризує відшкодування інвестованого капіталу, яке можливе або шляхом перепродажу об’єкта нерухомості, або шляхом одержання доходу, величина якого забезпечує одержання не тільки відсоткового доходу на капітал, а й поступове його відшкодування за певний період часу, — це:
a. іпотечна постійна
b. капіталізація
c. ставка капіталізації на власний капітал
d. мультиплікатор валових рентних платежів
e. коефіцієнт капіталізації
Question 7
Відношення щорічних грошових надходжень (до виплати податків) до суми вкладених власних коштів інвестора — це:
a. іпотечна постійна
b. коефіцієнт капіталізації
c. ставка капіталізації на власний капітал
d. мультиплікатор валових рентних платежів
e. капіталізація
Question 8
Показник, який визначається як відношення ціни покупки (продажу) об’єктів нерухомості до рентного доходу, — це:
a. іпотечна постійна
b. капіталізація
c. ставка капіталізації на власний капітал
d. коефіцієнт капіталізації
e. мультиплікатор валових рентних платежів
Question 9
Визначення величини поточної вартості майбутнього потоку доходів та вигід, одержаних у результаті володіння об’єк¬тами нерухомості, — це:
a. капіталізація
b. іпотечна постійна
c. мультиплікатор валових рентних платежів
d. ставка капіталізації на власний капітал
e. коефіцієнт капіталізації
Question 10
Відношення щорічних платежів з обслуговування боргу до основної суми іпотечного кредиту — це:
a. іпотечна постійна
b. капіталізація
c. мультиплікатор валових рентних платежів
d. ставка капіталізації на власний капітал
e. коефіцієнт капіталізації
ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
Державне інвестиційне кредитування — це:
a. кредитування, в якому кредиторами виступають будь-які суб’єкти інвестиційної діяльності, а об’єктом є інвестиційні заходи держави
b. кредитування, в якому кредитором виступає держава, а об’єктом — інвестиційні заходи державних підприємств
c. кредитування, в якому кредитором виступає держава, а об’єктом — інвестиційні заходи будь-яких суб’єктів інвестиційної діяльності
Question 2
Державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється через бюджетні позички, надаються для фінансування будов і об’єктів, проектні строки спорудження яких (або їх черг) не перевищують максимально:
a. одного року
b. трьох років
c. п’яти років
Question 3
При використанні бюджетної позички на цілі не визначені кредитним договором, фінансуючий банк застосовує до позичальників такі санкції:
a. розриває кредитний договір та інформує про це центральні органи державної виконавчої влади (замовника), Міністерство економіки та Міністерство фінансів для прийняття рішення про дострокове повернення наданої бюджетної позички
b. здійснює стягненням подвійної відсоткової ставки
c. стягується пеню у розмірі 0,07 відсотка від суми кредиту, використаної не за призначенням
d. санкції не застосовуються
Question 4
При використанні державної бюджетної позички в сфері капітального будівництва, у разі порушення планового строку будівництва:
a. кредитний договір розривається; інформуються центральні органи державної виконавчої влади (замовника), Міністерство економіки та Міністерство фінансів для прийняття рішення про дострокове повернення наданої бюджетної позички
b. кредитування продовжується до фактичного введення в дію об’єкта при стягненні подвійної відсоткової ставки
c. стягується пеня у розмірі 0,07 відсотка від суми кредиту
d. санкції не застосовуються
Question 5
Чи можуть кошти Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи формуватися за рахунок іноземних інвестицій юридичних та фізичних осіб:
a. так
b. ні
Question 6
Кошти Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи використовуються на надання суб'єктам інноваційної діяльності для реалізації ними інноваційних проектів фінансової підтримки шляхом:
a. безвідсоткового кредитування в повному обсязі (на умовах інфляційної індексації) пріоритетних інноваційних проектів
b. часткового (до 50 відсотків) безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної індексації) інноваційних проектів за умови залучення до фінансування проекту решти необхідних коштів виконавця проекту та (або) інших суб’єктів інноваційної діяльності
c. компенсації у повному обсязі чи частково відсотків, сплачуваних суб’єктами інноваційної діяльності банкам та іншим фінансовим установам за кредитами, що надані для реалізації інноваційних проектів
d. надання фінансування на безоплатній та безповоротній основі в обсязі до 50 відсотків вартості реалізації проекту
Question 7
Кошти позичальників, що надходять банкам за користування бюджетною позичкою, перераховуються до державного бюджету в розмірі:
a. не менше 40%
b. не менше 50%
c. не менше 60 %
d. не менше 70% сум, що надходять
Question 8
Максимальний термін інвестиційного податкового кредиту складає:
a. до трьох місяців
b. до одного рогу
c. до трьох років
d. до п’яти років
e. до десяти років
Question 9
Загальний обсяг ресурсів інвестиційного податкового кредиту на бюджетний рік, встановлюється в межах:
a. до 2% надходжень до бюджету податку на прибуток
b. до 5% надходжень до бюджету податку на прибуток
c. до 10 % надходжень до бюджету податку на прибуток
d. визначається Кабінетом Міністрів України в розрахунках до бюджету
Question 10
Щорічна сума інвестиційного податкового кредиту:
a. може перевищувати загальну суму податку, що сплачується підприємством за підсумками року
b. не може перевищувати загальну суму податку, що сплачується підприємством за підсумками року
ТЕСТ ДО ТЕМИ 8
Лізинговий кредит – це:
a. особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна
b. відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди
c. кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг
d. кредит, що надається шляхом акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку з подальшим наданням їх суб’єктам господарської діяльності
Question 2
Згідно з українським законодавством, об’єктом лізингу можуть виступати:
a. нематеріальні активи
b. основні фонди
c. майнові комплекси підприємств
d. земельні ділянки
e. майнові права
Question 3
Чи має право лізингодавець відмовитися від договору лізингу та вимагати повернення предмета лізингу за умови якщо лізингоотримувач не сплатив поточний лізинговий платіж:
a. так, якщо платіж несплачений в повному обсязі
b. так, якщо прострочення платежу складає понад 30 днів
c. так, якщо платіж не сплачений в повному обсязі чи, навіть частково
Question 4
Вид найму предмета лізингу, у відповідності з яким лізингоодержувач за договором лізингу передає третім особам у користування за плату на погоджений строк відповідно до умов договору предмет лізингу, отриманий раніше від лізингодавця, відповідає такому різновиду лізингу, як:
a. з повним набором послуг
b. зворотній
c. розподільний
d. сублізинг
e. оперативний
f. фінансовий
Question 5
Лізинг, при якому власник майна передає право власності на нього майбутньому лізингодавцю на умовах купівлі-продажу і водночас виступає як користувач даного майна, є наступною формою лізингу:
a. з повним набором послуг
b. зворотнім
c. розподільним
d. непрямим
e. прямим
f. сублізингом
g. оперативним
h. фінансовим
Question 6
Угода лізингу класифікується як фінансовий лізинг, якщо:
a. за термін дії угоди амортизується не менше 60% вартості об’єкту
b. за термін дії угоди амортизується не менше 75% вартості об’єкту
c. за термін дії угоди амортизується не менше 90% вартості об’єкту
d. сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує первісну вартість об'єкта лізингу
e. майно, яке передається у лізинг, є виготовленим за замовленням лізингоотримувача та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача, виходячи з його технологічних та якісних характеристик об’єкт не може бути переданий в лізинг іншій особі
Question 7
Ризик знищення або пошкодження предмету лізингу переходить до лізингоотримувача з моменту:
a. підписання угоди лізингу
b. передачі об’єкту лізингу в користування лізингоотримувача
c. зарахування об’єкту лізингу на баланс лізингоотримувача
Question 8
При передачі майна в оперативний лізинг:
a. лізингодавець збільшує суму валових витрат на суму нарахованого лізингового платежу
b. лізингоодержувач збільшує суму валових витрат на суму нарахованого лізингового платежу
Question 9
Балансова вартість відповідної групи основних фондів зменшується на вартість основних фондів, які надаються платником податку лізонгодавцем:
a. у фінансовий лізинг
b. у оперативний лізинг
Question 10
Термін дії угоди фінансового лізингу:
a. не повинен перевищувати одного року
b. має бути понад один рік
c. має бути понад два роки
d. не повинен перевищувати п’яти років
e. має бути понад п’ять років
f. має бути до десяти років
g. має бути понад 10 років
Question 11
Лізинг, при якому лізингоотримувач зобов’язується здійснювати обслуговування предмету лізингу (страхування, сплата податків, експлуатаційні витрати тощо) самостійно, без залучення лізингодавця, є лізингом:
a. з повним набором послуг
b. зворотнім
c. розподільним
d. непрямим
e. прямим
f. сублізингом
g. чистим
h. оперативним
i. фінансовим
Question 12
Фінансування складних крупно масштабних об’єктів, що передбачає участь декількох компаній постачальників, лізінгодавців чи залучення кредитних ресурсів кількох банків для придбання об’єкта лізингу, відповідає лізингу:
a. с повним набором послуг
b. зворотнім
c. розподільним
d. непрямим
e. прямим
f. сублізингом
g. оперативним
h. фінансовим
Question 13
Вартість обладнання, що надано в лізинг, складає 50 тис. грн., термін дії угоди – 2,5 роки, розмір лізингового відсотка – 25% річних. Розмір лізингового платежу за умови рівномірного (анюїтетного) погашення кожні півроку становитиме:
a. 9 043 грн.
b. 13 239 грн.
c. 14 043 грн.
d. 18 256 грн.
Question 14
За умовами попереднього питання визначте, яким буде розмір фінансового доходу лізингодавця за перший рік дії угоди фінансового лізингу:
a. 4 095 грн.
b. 5 000 грн.
c. 9 043 грн.
d. 9 095 грн.
e. 9 947 грн.
f. 13 239 грн.
g. 14 043 грн.
Question 15
За умовами попереднього питання розрахуйте розмір відшкодування вартості об’єкту лізингу за 1,5 роки дії угоди фінансового лізингу:
a. 9 043 грн.
b. 9 947 грн.
c. 10 942 грн
d. 13 239 грн.
e. 14 043 грн.
f. 15 006 грн.
g. 29 932 грн.

Практичне завдання

Завдання 1. Банк надав кредит на суму 800 тис. грн. строком на 5 років під 10 % річних. Погашення проводиться рівними щорічними виплатами в кінці року і включає як погашення основного боргу, так і відсоткові платежі. Нарахування відсотків відбувається раз на рік.
Складіть план погашення боргу за наступною схемою:
Рік Залишок боргу Річна строкова виплата Частина платежу напогашення основного боргу Відсотковий платіж за період

Визначте суму основного боргу, що залишається на початок 3 року.
Завдання 3. До банку надійшла заявка на одержання інвестиційного кредиту на суму 2000 тис. грн. терміном на 3 роки. Як заставу підприємство пропонує такі матеріальні та фінансові активи:
• будівля, балансова вартість на дату звернення за кредитом – 1800 тис. грн;
• технологічне обладнання – 900 тис. грн.;
• ОВДП 9-місячні на суму 250 тис. грн.
Визначити: які форми застави прийме банк і чи вистачить їх для одержання кредиту, якщо відомо, що відсоток за кредит становить 15%; норма амортизації на будівлю – 10% на рік; норма амортизації на обладнання – 20% на рік.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.