Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Політична економія (МАУП)


Контрольна робота
K-20784

Тема 1. Предмет і метод політичної економії
Запитання до теми 1
1. Назвіть об'єкт і предмет вивчення політичної економії.
2. Розкрийте головні особливості окремих напрямів і шкіл у політичній економії.
3. Визначіть, що є спільного між політичною економією, економікс і макроекономікою. У чому ви бачите різницю між цими суспільними науками?
4. Назвіть загальнонаукові методи, які використовує політична економія. Як ви розумієте діалектичний метод?
5. Розкрийте значення кількісних, зокрема статистичних, методів у пізнанні предмета політекономії.
6. Назвіть первинну функцію політичної економії.
7. Для чого люди мають вивчати економічні закони?
8. Розкрийте роль політичної економії в системі економічних наук.
9. Чого повинна навчити вас політична економія?
10. Запишіть у конспект найвидатніших економістів і спробуйте обґрунтувати їхній персональний внесок у розвиток політичної економії як науки.

Тема 2. Економічні потреби, економічні інтереси
Запитання до теми 2
1.Сутність, визначення та класифікація потреб.
2. Чим відрізняється ієрархія потреб А. Маслоу від К.Альдерфера та Ф.Герцберга ?
3. Сформулюйте сутність закону зростання потреб.
4. Напишіть формулу рівня реалізації закону зростання потреб і прокоментуйте її складові.
5. У чому полягає різниця між; корисністю продукту і його граничною корисністю?
6. Назвіть економістів XIX ст., які розробили теорії граничної корисності благ.
7. Назвіть суб’єкти та об’єкти економічних інтересів.
8. Що таке економічні інтереси? Поясність взаємозв'язок між: економічними інтересами та економічними потребами.
9. У чому полягає суть економічної суперечності і яка її роль в економіці?
10. Як розв'язуються суперечності між виробництвом і споживанням?

Тема 3. Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція
Запитання до теми 3
1. Які основні ознаки суспільного виробництва ?
2. Дайте визначення й покажіть відмінності між матеріальним і нематеріальним виробництвом.
3. Що таке "духовне виробництво"?
4. Назвіть основні фактори виробництва і розкрийте їхній взаємозв'язок.
5. Чим відрізняються предмети праці від засобів праці?
6. Які види економічної діяльності виробляють матеріальні блага?
7. Розмежуйте поняття "економічне зростання" й "ефективність виробництва".
8. Назвіть економічні й соціальні показники ефективності виробництва та
9. спосіб їхнього розрахунку.
10. У чому полягає специфіка поняття "товар-послуга"?

Тема 4. Економічна система суспільства
Запитання до теми 4
1. Назвіть закономірності переходу від однієї економічної системи до іншої та дайте стислу характеристику їх.
2. Назвіть перехідні економічні системи в цивілізаційному підході та розкрийте форми виявлення закономірностей переходу від однієї системи до іншої на прикладі кожної з перехідних форм.
3. Назвіть формаційні перехідні економічні системи та розкрийте форми прояву закономірностей переходу від однієї економічної системи до іншої.
4. Охарактеризуйте риси перехідних економічних систем та причини, що їх зумовлюють.
5. Які причини та умови виникнення командно-адміністративної системи?
6. Назвіть особливості переходу від адміністративно-командної системи до ринкової?
7. Дайте порівняльну характеристику "еволюційного переходу" від адміністративно-командної системи до ринкової та "шокової терапії". Яка з форм переходу краща? Чому? Аргументуйте.
8. Проаналізуйте здобутки та соціальні й економічні витрати, пов'язані з переходом до ринку України.
9. Чи можна було зменшити "плату" за економічні перетворення в Україні?
10. Назвіть головні інституціональні зміни трансформаційної економіки України, що нині відбуваються й уже відбулися.

Тема 5. Власність, її сутність і форми
Запитання до теми 5
1. Як в економічній науці відбувається процес еволюції визначення категорії "власність"?
2. Що таке суб'єкт і об'єкт власності?
3. Що таке відносини власності і яка їхня структура?
4. Розкрийте зміст поняття "право власності"?
5. Що є первинним у взаємовідносинах: власність як економічна категорія чи як юридична категорія?
6. Розкрийте специфіку інтелектуальної власності.
7. Розкрийте зміст новітніх тенденцій у розвитку відносин власності та їхня причини?
8. Чим відрізняються роздержавлення і приватизація?
9. У чому полягає сутність інтелектуальної власності?
10. Поясніть, як здійснюється роздержавлення власності.
11. Охарактеризуйте етапи приватизації.

Тема 6. Форми організації суспільного виробництва
Запитання до теми 6
1. Охарактеризуйте основні риси натурального і товарного виробництва.
2. Які умови виникнення товарного виробництва?
3. Як ви розумієте економічну відокремленість товаровиробників?
4. Які загальні риси і відмінності простого й розвинутого товарного виробництва?
5. Назвіть основні фактори виробництва і розкрийте їхній взаємозв'язок.
6. У чому полягає специфіка поняття "товар-послуга"?
7. В чому сутність теорії вартості за трьома факторами виробництва.
8. У чому полягають сутність і функції закону вартості?
9. Зіставте теорію трудової вартості з теорією граничної корисності і обґрунтуйте, чому їх необхідно поєднувати.
10. У чому полягають сутність і функції закону вартості?

Тема 7. Гроші і грошова система
Запитання до теми 7
1. У чому полягає сутність грошей?
2. Які альтернативні теорії виникнення грошей?
3. Розкрийте співвідношення функцій грошей
4. Які існують відмінності у визначенні функції грошей?
5. Які особливості паперових і кредитних грошей?
6. Що таке грошова маса і які її показники ?
7. Сформулюйте закони обігу грошей.
8. Напишіть формулу рівноваги грошової і товарної маси.
9. Назвіть складові грошових агрегатів M 0 , Ml , M 2, М3.
10. Чим пояснюється відмова від товарних грошей на користь кредитно-паперових?
11. Яку роль відіграє золото в сучасній грошовій системі?
12. Які є типи інфляції?
13. Якими є наслідки повзучої інфляції для економіки країни?

Тема 8. Ринкова економіка: сутність і структура
Запитання до теми 8
1. Який із секторів економіки (ринковий чи бюджетний) кращий?
2. Дайте визначення ринкової економіки.
3. Назвіть риси сучасної ринкової економіки й розкрийте їхній зміст.
4. Що таке економічна свобода? В яких формах вона проявляється?
5. Назвіть принципи функціонування ринкової економіки та розкрийте їхній зміст.
6. Назвіть функції ринку і розкрийте їхній зміст.
7. Які функції в ринковій економіці виконують домогосподарства?
8. Які функції у ринковій економіці виконують підприємці?
9. У чому полягає специфіка функцій держави в ринковій економіці?
10. Назвіть переваги ринкової економіки, її недоліки і шляхи подолання недоліків ринку.
11. Що таке позитивні і негативні зовнішні ефекти?

Тема 9. Інфраструктура ринку
Запитання до теми 9
1. Що таке ринкова інфраструктура?
2. Назвіть функції ринкової інфраструктури.
3. Які елементи ринкової інфраструктури?
4. У чому полягає відмінність організаційної інфраструктури ринку від фінансово-кредитної?
5. Види бірж. Які особливості товарної біржі?
6. Назвіть найбільші біржі світу та України.
7. Які операції виконує фондова біржа, види цінних паперів?
8. Чим відрізняється форвардна угода від ф’ючерсної?
9. У чому полягає різниця між центральними банками і комерційними банками?
10. Які функції виконує Національний банк України?
11. Що таке норма процента? Яка її роль у сучасній економіці?
12. Як формується прибуток банку?
13. Назвіть небанківські кредитно-фінансові установи.

Тема 10. Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги
Запитання до теми 10
1. Обґрунтуйте протилежності між категоріями попиту і пропозиції.
2. За яких умов крива попиту може переміщуватися або праворуч, або ліворуч ?
3. Зв'язок яких явищ виражає закон попиту?
4. Дайте визначення категорії "пропозиція". Який вигляд має функція пропозиції?
5. Що означає переміщення точки по кривій пропозиції?
6. Що означає зсув кривої пропозиції і які фактори його зумовлюють?
7. Що таке рівноважна ціна? Які функції вона виконує?
8. За яких умов виникає дефіцит товарів, а за яких — надлишок?
9. Що означає термін "еластичність" в економічній теорії?
10. Дайте характеристику еластичності попиту за доходом для нижчих і нормальних товарів.

Тема 11. Конкуренція і монополія у ринковій економіці
Запитання до теми 11
1. Розкрийте сутність та визначте основні риси конкуренції.
2. Назвіть умови виникнення конкуренції.
3. Визначте стратегії конкурентної боротьби в умовах ринкової економіки.
4. Який вплив міжгалузевої і галузевої конкуренції на ціноутворення?
5. Дайте характеристику основних способів ведення конкурентної боротьби.
6. Які функції виконує конкуренція?
7. Назвіть основні моделі ринків. Які основні ознаки моделі ринку
8. Назвіть основні види ринкових структур.
9. Що характеризують показники монопольної влади?
10. Які характеристики бар'єрів входу до галузі вам відомі?

Тема 12. Підприємництво у ринковій економіці
Запитання до теми 12
1. Дайте загальну характеристику підприємництва та розкрийте спільне і відмінне у поняттях "підприємництво" і "бізнес".
2. Які причини зумовили еволюцію теорій підприємництва?
3. Які типи об'єднань підприємств Ви знаєте?
4. Що таке концентрація виробництва?
5. Який критерій лежить в основі поділу підприємств на малі, середні та великі?
6. Назвіть переваги та недоліки малого підприємництва.
7. Які переваги та недоліки властиві великому підприємництву?
8. Що таке венчурне підприємництво, які функції воно виконує, на яких засадах функціонує?
9. Що особливого ви вбачаєте в лізинговій формі підприємництва?
10. Що таке франчайзинг? На яких засадах він створюється?
11. Яка стадія кругообігу капіталу є вирішальною?
12. Що таке основний і оборотний капітал підприємства?
13. Чим відрізняється розширене відтворення підприємства від простого?

Тема 13. Відтворення робочої сили і зайнятість
Запитання до теми 13
1. Яка форма зайнятості в Україні є найбільш прогресивною?
2. Багато західних економістів вважає, що з розвитком економіки і науково-технічного прогресу рівень природного безробіття має тенденцію до зростання. Чи є правомірною така теорія?
3. Чи має зростати роль української держави у відтворенні робочої сили?
4. Чи може відбуватися розширене відтворення робочої сили в разі абсолютного скорочення чисельності працездатного населення працездатного віку?
5. Які причини великих масштабів прихованого безробіття в Україні?
6. Назвіть критерії ефективної зайнятості
7. Як ви ставитесь до теорій щодо гнучкості заробітної плати в ринковій економіці? Яку концепцію щодо гнучкості заробітної плати ви поділяєте і чому?
8. Яке значення має в Україні сектор самозайнятості? Чи повинен він розширювати свої межі у відтворенні людського ресурсу?
9. Назвіть основні фази відтворення робочої сили.
10. Який рівень безробіття в Україні?

Тема 14. Інфляція та антиінфляційна політика
Запитання до теми 14
1. Розкрийте поняття інфляції. Як вона вимірюється?
2. Дайте класифікацію інфляції за різними критеріями.
3. Розкрийте механізм інфляції попиту
4. Розкрийте механізм інфляції пропозиції
5. До яких наслідків приводить інфляція?
6. Як здійснюється регулювання інфляції?
7. Які соціальні наслідки інфляції?
8. Які економічні наслідки інфляції?
9. Залежність між якими показниками відбиває крива А. Філліпса?

Тема 15. Глобалізація світогосподарський зв’язків та загальноцивілізаційні проблеми людства
Запитання до теми 1
1. У чому полягає суть сучасної глобалізації світогосподарських зв'язків?
2. Які фактори зумовлюють процес глобалізації?
3. Охарактеризуйте форми прояву глобалізації.
4. Що означає світове господарство? Назвіть суб’єктів світового господарства.
5. Що означає міжнародний поділ праці?
6. Яка різниця між теорією абсолютних переваг і порівняльних переваг?
7. Які є форми міжнародної економічної інтеграції?
8. Назвіть основні ознаки глобальних проблем.
9. У чому полягає суть глобальної екологічної кризи?
10. Охарактеризуйте форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем.
Ціна

170

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.