Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-26567

ВСЕГО 178 ОТВЕТОВ

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Зародження управлінських інформаційних систем було зумовлено:
a. потребою повідомлень
b. обороною держави
c. потребою автоматизації рутинних дій
Question 2
Роком зародження управлінських інформаційних систем вважається:
a. 1956
b. 1986
c. 1990
Question 3
Загальнодержавна автоматизована система управління призначалася для:
a. управління об'єднанням, крупним підприємством
b. системи управління технологічними процесами
c. управління на макрорівні
Question 4
АСУ В призначалася для:
a. управління виробництвом
b. управління на макрорівні
c. управління об'єднанням, крупним підприємством
Question 5
Система це -:
a. сукупність, набір елементів, які знаходяться у певних взаємозв’язках
b. набір схем взаємодії об’єктів
c. об’єкти формування підсистеми
Question 6
Структура системи це -:
a. об’єкти формування підсистеми
b. множина елементів системи і взаємозв’язків між ними
c. набір схем взаємодії об’єктів
Question 7
Входи і виходи системи це –:
a. множина елементів системи і взаємозв’язків між ними
b. набір схем взаємодії об’єктів
c. потоки повідомлень
Question 8
Закон поводження системи це -:
a. потоки повідомлень
b. множина елементів системи і взаємозв’язків між ними
c. функція F(х) (алгоритм, програма)
Question 9
Обмеження системи це -:
a. обмеження функцій F(х) (алгоритм, програма)
b. обмежень множини елементів системи і взаємозв’язків між ними
c. обмеження, щодо характеристики функціонування системи
Question 10
Інформація це -:
a. сукупність відомостей
b. набір схем взаємодії об’єктів
c. множина елементів системи
Question 11
Економічна інформація це -:
a. виробничий цикл
b. різновид інформації, що відображає процеси виробництва
c. сукупність відомостей
Question 12
Економічні дані це —:
a. сукупність відомостей
b. виробничий цикл
c. відображення економічних явищ
Question 13
Фаза аналізу альтернатив (АА) передбачає:
a. проведення дослідження альтернатив за вибраним критерієм
b. вибір критерію розв’язання поставленої задачі
c. додатковий аналіз вибраної альтернативи
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
Принцип системності передбачає:
a. розгляд досліджуваного об'єкта як єдиного цілого
b. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення
c. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів
Question 2
Принцип розвитку полягає в:
a. розгляді досліджуваного об'єкта як єдиного цілого
b. математичному описі функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів
c. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення
Question 3
Принцип сумісності передбачає:
a. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення
b. забезпечення здатності взаємодії елементів системи
c. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів
Question 4
Принцип першого керівника передбачає:
a. забезпечення здатності взаємодії елементів системи
b. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення
c. закріплені відповідальності при створені автоматизованої системи
Question 5
Принцип абстрагування полягає у:
a. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення
b. виділенні суттєвих аспектів системи та абстрагуванні від несуттєвих
c. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів
Question 6
Принцип несуперечності й повноти полягає у:
a. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів
b. наявності у створюваній АІС усіх необхідних елементів та їх узгодженості
c. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення
Question 7
Проектування баз даних це -:
a. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення
b. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів
c. процес прийняття обґрунтованих рішень у процесі аналізу інформаційної моделі
Question 8
Інфологічний рівень при проектуванні БД означає:
a. подання даних орієнтоване переважно на користувача
b. подання даних зорієнтоване на адміністраторів системи
c. подання даних зорієнтоване на машину
Question 9
Логічний рівень БД побудований з урахуванням:
a. подання даних орієнтоване переважно на користувача
b. специфіки і особливостей конкретної СУБД
c. подання даних зорієнтоване на машину
Question 10
Життєвий цикл це -:
a. період експлуатації системи
b. період проектування і удосконалення системи
c. проміжок часу від початку проектування системи до її утилізації
Question 11
Каскадна модель проектування управлінських інформаційних систем передбачає:
a. послідовне виконання робіт
b. поетапне виконання робіт
c. комплексне виконання робіт
Question 12
На етапі тестування системи проводиться:
a. здача готового проекту
b. перевірка отриманого програмного забезпечення на предмет відповідності вимогам
c. реалізація проекту
Question 13
Спіральна проектування системи базується на:
a. реалізації проекту
b. ітераційному процесі розробки інформаційної системи
c. поетапному виконанні робіт
Question 14
Використання спіральної моделі дозволяє здійснювати:
a. перехід на наступний етап виконання проекту при завершенні повного циклу робіт
b. перехід на наступний етап виконання проекту, не чекаючи повного завершення роботи на поточному
c. виконання роботи із кінцевого етапу
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
Одним із аспектів інформаційної технології є -:
a. комплекс методів що забезпечують пошук інформації
b. навчання персоналу
c. розробка нових проектів
Question 2
Основу технології складає:
a. розробка проектів
b. оброблення даних
c. навчання персоналу
Question 3
Інформаційні технології впливають на:
a. розвиток децентралізації управління
b. ступінь розширення виробництва
c. розвиток програмного забезпечення
Question 4
За типом користувацького інтерфейсу інформаційні технології класифікують на:
a. локальні, багаторівневі, розподілені
b. експертні, традиційні
c. пакетні, діалогові та мережні
Question 5
Інформаційна процедура —
a. сукупність однорідних операцій, пов'язаних із впливом на інформацію
b. споживання результатної інформації
c. здійсненням комплексу інформаційних процедур
Question 6
Інформаційний процес -
a. управління проектами
b. Сукупність усіх інформаційних процедур
c. сукупність однорідних операцій, пов'язаних із впливом на інформацію
Question 7
Інформаційний процес управління це -:
a. сукупність управлінських операцій, головним предметом яких є інформація
b. Сукупність усіх інформаційних процедур
c. сукупність однорідних операцій, пов'язаних із впливом на інформацію
Question 8
MRP (Material Resource Planning) це -:
a. інформаційна система управління ресурсами підприємства
b. планування матеріальних ресурсів
c. засіб аналітичної обробки даних в оперативному режимі
Question 9
Малі системи дозволяють -
a. автоматизувати облік
b. автоматизувати весь комплекс управління підприємством
c. автоматизувати процес планування
Question 10
Середні системи характеризуються:
a. модульною структурою системи
b. автоматизацією інформаційного середовища
c. організацією праці на високу технологічному рівні
Question 11
Великі систем дозволяють:
a. автоматизувати процес планування
b. реалізувати множинні потреби користувача в рамках єдиного інформаційного середовища
c. автоматизувати облік
Question 12
До групи інтегрованих систем належать:
a. малі системи обліку
b. корпоративні інформаційні системи
c. середні системи обліку
Question 13
До класу вузькоспеціалізованих систем відносяться
a. системи обробки транзакцій
b. малі системи обліку
c. корпоративні інформаційні системи
Question 14
Системи підтримки прийняття рішень це -:
a. системи в яких виробляється добір і аналіз даних у різних розрізах
b. малі системи обліку
c. корпоративні інформаційні системи
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1
Програма "1C: Предприятие 7.7" є
a. спеціалізованою
b. універсальною
c. корпоративною
Question 2
Споживачами програми "1C: Предприятие 7.7" є:
a. весь персонал фірми
b. керівництво фірми
c. невелика чисельність персоналу бухгалтерії
Question 3
Спосіб реалізації облікових функцій програми "1C: Предприятие 7.7":
a. через мережу
b. введення операцій за шаблонами та документами
c. в ручному режимі
Question 4
Субконто це -:
a. організація ведення аналітичного обліку в програмі
b. організація ведення синтетичного та аналітичного обліку в програмі
c. організація ведення синтетичного обліку в програмі
Question 5
Перевага версії програми 1С Підприємство 8.0:
a. спрощена порівнянність даних бухгалтерського і податкового обліку
b. нова платформа програми
c. немає правильних варіантів
Question 6
Конфігурація "Фінансове планування" містить
a. інструменти аналізу фінансово-господарського стану підприємства
b. процедури аналізу фінансово-господарського стану підприємства
c. інструменти для складання і контролю виконання фінансових планів
Question 7
Регламентовані звіти це -:
a. стандартні звіти
b. звітність для представлення профспілок
c. звіти, що призначаються для зовнішніх користувачів
Question 8
Конфігурація "Форт:Аналитик 3.0" дозволяє
a. визначати конкурентну здатність підприємства
b. розраховувати коефіцієнти ліквідності
c. проводити аналіз показників фінансово-господарської діяльності підприємства
Question 9
Автоматизована система “Галактика” дозволяє:
a. автоматизувати прогнозування
b. автоматизувати всі стадії діяльності управлінців
c. автоматизувати облік
Question 10
Система “Галактика” має структуру:
a. модульну
b. спіральну
c. структурну
Question 11
Контур Логістики системи “Галактика” забезпечує:
a. деталізацію аналітичного обліку
b. ведення обліку заробітної плати
c. деталізацію і виконання планів постачання і збуту
Question 12
Модуль Консоль адміністратора є
a. інструментом адміністратора системи
b. інструментом користувачів системи
c. інструментом аналітичного обліку
Question 13
Модуль Обмін бізнесами-документами призначений для:
a. зміни зовнішніх документів
b. зберігання зовнішніх документів
c. обміну документами з зовнішніми системами автоматизованого ведення обліку
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Першим етапом автоматизації обліку є:
a. Оптимізація бухгалтерського обліку
b. купівля і встановлення технічних засобів
c. купівлі і встановлення програмного забезпечення
Question 2
Налаштування програмного забезпечення для умов конкретного підприємства проводиться за такими напрямками:
a. ставки податків
b. План рахунків
c. норми нарахування амортизації
Question 3
Масштаб автоматизації обліку означає:
a. об’єм автоматизації
b. кількість первинних документів
c. змінні витрати
Question 4
Етап постановка завдання визначає:
a. які розділи обліку, в якому порядку будуть автоматизуватися
b. форми звітності
c. кількість первинних документів
Question 5
Етап вибору програмного засобу передбачає:
a. вибір програмного забезпечення
b. вибір технічних засобів
c. оптимізацію обліку
Question 6
Для ефективної роботи програми необхідно вибрати:
a. вид програмних продуктів
b. операційну систему
c. комунікаційні засоби
Question 7
Настроювання програмного забезпечення починається із:
a. нарахування податків
b. Плану рахунків
c. звітності підприємства
Question 8
Настроювання звітності підприємства проводиться у відповідності з
a. комунікаційними засобами
b. податковою системою підприємства
c. Планом рахунків
Question 9
Після настроювання програми наступним етапом є:
a. розробка інструкцій по користуванню програмою
b. настроювання операційної системи
c. навчання персоналу
Question 10
Навчання першого рівня передбачає:
a. навчання поточній роботі з програмою
b. навчання виводити звітну інформацію
c. навчання зберігати дані
Question 11
Навчання другого рівня передбачає:
a. навчання поточній роботі з програмою
b. навчання зберігати дані
c. вивчення до настроювання програми
Question 12
Автоматизацію облікової роботи необхідно розпочинати із:
a. найбільш трудомістких процесів
b. з будь-якого процесу
c. найменш трудомістких процесів
Question 13
Сучасні програмні продукти відзначаються:
a. масштабністю
b. гнучкістю
c. планомірністю
Question 14
На великих підприємствах слід почати автоматизувати
a. процес документування
b. процес технології виробництва
c. весь комплекс бухгалтерських робіт
ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Question 1
Управлінський облік це -:
a. різноманітні підсистеми й методи управління
b. синтетичний облік
c. аналітичний облік
Question 2
Інформація управлінського обліку подається:
a. внутрішнім користувачам
b. зовнішнім користувачам
c. всім працівникам підприємства
Question 3
Управлінський облік був створений:
a. управлінцями і менеджерами
b. бухгалтерами і аудиторами
c. інженерами і технологами
Question 4
Основна функція управлінського обліку полягає в наданні інформаційної допомоги управлінцям щодо процесу
a. розрахунків в безготівковій формі
b. виробництва та реалізації продукції
c. розрахунків з постачальниками і покупцями
Question 5
В теорії управлінського обліку інформація означає:
a. набір даних
b. організація даних
c. тлумачення, повідомлення
Question 6
Вірогідною вважають інформацію, яка не перевищує припустимий рівень
a. відображення інформаційного процесу
b. оптимальної структури завдання
c. перекручення дійсного явища або процесу
Question 7
Критерієм надмірності інформації є:
a. своєчасність надходження інформації
b. ступінь відповідності інформації поставленим цілям
c. недостатнє оперативне забезпечення
Question 8
Своєчасність надходження інформації означає:
a. оперативне забезпечення управлінського апарату потрібною вірогідною інформацією
b. ступінь відповідності інформації поставленим цілям
c. недостатнє оперативне забезпечення
Question 9
Управлінський облік є регламентованим:
a. підприємством
b. аудитом
c. державою
Question 10
За типом управлінських процесів інформація поділяється на:
a. планову, організаційну, адміністративну та контрольну
b. первинну і вторинну
c. технологічну, соціально-економічну, науково-технічну
Question 11
За об'єктами спостереження інформація поділяється на
a. економічну, технічну, технологічну, соціально-економічну, науково-технічну
b. планову, організаційну, адміністративну та контрольну
c. технологічну, соціально-економічну, науково-технічну
Question 12
Управління виконанням бізнесу необхідно залучення:
a. торгівельних даних
b. планово-нормативних даних
c. соціальних даних
Question 13
Витрати на виробництво обліковуються на рахунку:
a. 23
b. 31
c. 26
Question 14
Центральним завданням системи управління є:
a. Формування собівартості продукції
b. збереження інформації
c. обробка інформації
ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
Одним із методів ведення податкового обліку є:
a. в журналах-ордерах
b. із використанням Книг обліку
c. всередині Плану рахунків (клас рахунків - управлінський)
Question 2
Податкова система України поділяється на складові
a. управлінський облік і облік синтетичний
b. аналітичний облік
c. систему оподаткування і податкову службу
Question 3
Однією із функцій АІС «Податки» є:
a. Облік платників на підставі статутних документів
b. проведення розрахунків ставок податків
c. визначення валових доходів
Question 4
Додатковими джерелами інформації для системи »Податки» є:
a. підприємства
b. установи
c. дані Держкомітету статистики України
Question 5
Перспективним напрямком вдосконалення інформаційних комплексів є:
a. автоматизація управління підприємствами
b. розв'язання проблеми ідентифікації платежів до державного та місцевого бюджету
c. створення корпоративного комп'ютерно-телекомунікаційного середовища
Question 6
Забезпечення технічними засобами ДПА має відбуватися з урахуванням:
a. розв'язання проблеми ідентифікації платежів до державного та місцевого бюджету
b. трирівневої інформаційної технології обробки даних
c. створення корпоративного комп'ютерно-телекомунікаційного середовища
Question 7
До складу інформаційного забезпечення АІС «Податки» належать:
a. алгоритми обробки даних
b. масиви даних
c. математичне забезпечення
Question 8
Для забезпечення інформаційних зв'язків з іншими установами в АІС «Податки» використовуються
a. математичне забезпечення
b. обробка інформації
c. загальнодержавні класифікатори
Question 9
Облік платників на підставі установчих документів є:
a. предметом системи «Податки»
b. завданням системи «Податки»
c. функцією системи «Податки»
Question 10
Забезпечення дотримання податкового законодавства є
a. предметом системи «Податки»
b. функцією системи «Податки»
c. завданням системи «Податки»
Question 11
Податкова служба України, в залежності від територіального розподілу має:
a. три рівні управління
b. один рівень управління
c. два рівні управління
Question 12
Інтегрована корпоративна мережа має забезпечити:
a. інформаційне забезпечення
b. лінійну передачу даних
c. алгоритмічне забезпечення
Question 13
Основою інформаційної бази в податкових органах є:
a. сервери
b. АРМ
c. прикладні програмні комплекси
Question 14
Основним автоматизованим робочим місцем в структурних підрозділах ДПА є:
a. АРМ інспектора по обліку (реєстрація платників)
b. АРМ обліку основних засобів
c. АРМ контролю обліку запасів
ТЕСТ ДО ТЕМИ 8
Question 1
Об’єктами організації контролю в діяльності внутрішньогосподарських підрозділів є:
a. виробничо-комерційна діяльність
b. галузева діяльність
c. інвестиційна діяльність
Question 2
Особливість контролю у формі перевірок (ревізій) полягає в тому, що він проводиться на підставі:
a. типових операцій
b. технологій
c. облікових реєстрів
Question 3
Внутрішній контроль є:
a. оперативним
b. стратегічним
c. подальшим
Question 4
Для організації контрольного процесу визначають:
a. технологічні процеси виробництва
b. плани виробництва
c. носії контрольної номенклатури
Question 5
При виборі номенклатури організації внутрішнього контролю господарської діяльності, яка здійснюється у вигляді перевірки (ревізії), особливу увагу приділяють
a. плани виробництва
b. технологічні процеси виробництва
c. виконанню договірних зобов’язань
Question 6
При проведенні ревізії приділяють увагу таким питанням:
a. посадовим інструкціям
b. обліковій політиці підприємства
c. стану матеріальних цінностей
Question 7
Організація проведення перевірки починається з:
a. визначення об'єкта
b. проведення перевірки запасів
c. проведення перевірки основних засобів
Question 8
Сутність першого підходу щодо проведення автоматизованого внутрішнього контролю заключається:
a. на основі введених звітних даних і даних реєстрів бухгалтерського обліку
b. проведення контролю безпосередньо з застосуванням обчислювальної техніки
c. проведення порівняння первинних даних з вихідними відомостями та даними звітності вручну
Question 9
Проведення контролю в умовах автоматизованих систем обліку залежить від:
a. облікових завдань
b. рівня автоматизації технології виробництва
c. рівня автоматизації бухгалтерського обліку
Question 10
Внутрішньогосподарський контроль в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації організовується в інтересах:
a. держави
b. підприємства
c. податкових органів
Question 11
Перед початком автоматизованого контролю слід уточнити
a. ступінь автоматизації облікових, контрольних завдань
b. ступінь розвитку виробництва
c. ступінь звітності облікових процедур
Question 12
П'ятий етап автоматизованого контролю на АРМБ категорії І передбачає:
a. проведення контролю звітності
b. коригування нормативно-довідкової інформації
c. проведення контролю первинних документів
Question 13
На АРМБ контролю категорії II проводять перевірку:
a. вхідної інформації
b. первинних документів
c. підсумкових вихідних даних
Question 14
У ході проведення зовнішнього контролю застосовуються один із таких підходів:
a. первинних документів
b. програмних засобів підприємства
c. звітних даних
ТЕСТ ДО ТЕМИ 9
Question 1
Графік це -:
a. імітація даних
b. відбір даних
c. креслення
Question 2
Шкала графіку це —:
a. рядок або стовпець даних із таблиці
b. цифрові поділки на осі значень
c. вісь, на якій розміщуються значення
Question 3
Вісь категорій графіку це -:
a. цифрові поділки на осі значень
b. вісь, на якій показано заголовки категорій даних
c. вісь, на якій розміщуються значення
Question 4
Графік побудований засобами Excel пов'язаний із таблицею вихідних даних:
a. завжди
b. ніколи
c. тимчасово
Question 5
Показник середнє арифметичне використовують для дослідження:
a. статистичного
b. облікового
c. економічного
Question 6
Ранжування великих масивів числових статистичних даних забезпечує
a. упорядкування і отримання рангу
b. звітності
c. упорядкування і отримання таблиці
Question 7
Квартиль це ділення ознаки на:
a. 4
b. 5
c. 10
Question 8
Агрегування ознак ґрунтується на теорії
a. подвійного запису
b. адитивної цінності
c. вірогідності
Question 9
Ряд розміщених у хронологічній послідовності значень статистичних показників називається:
a. динамічним
b. структуризованим
c. ранжованим
Question 10
Прогнозування методом ковзних середніх значень показників використовується для:
a. аналізу динаміки
b. прогнозування процесів
c. аналізу структури
Question 11
Лінія тренда широко застосовується для розв'язання задач прогнозування за допомогою:
a. аналізу динаміки
b. методів регресійного аналізу
c. аналізу структури
Question 12
Кореляційна залежність означає стохастичний (випадковий) зв'язок між:
a. величинами і може бути виражена точним математичним співвідношенням
b. хронологічним рядом
c. даними структури
Question 13
Основою експертної системи (ЕС) є:
a. повідомлення
b. система структурних показників
c. система штучного інтелекту
Question 14
Консолідація даних це -:
a. процедура об'єднання багатофакторних моделей
b. процедура об'єднання всіх даних
c. процедура об'єднання однотипних даних
ТЕСТ ДО ТЕМИ 10
Question 1
Сутність контролю як однієї з функцій управління можна визначити через процес:
a. прийняття рішень
b. спостереження і перевірки
c. аналізу
Question 2
Аудит як складова контролю належить до функції:
a. контрольної
b. облікової
c. аналітичної
Question 3
Складність і заплутаність бухгалтерської інформації про економічні процеси є фактором, що обумовлює:
a. відсутність аудиту
b. непотрібність аудиту
c. необхідність аудиту
Question 4
Основною метою аудитора-контролера при використанні інформаційних систем є:
a. встановлення правдивості звітності
b. надання методичних рекомендацій щодо складання звітності
c. висловленням думки стосовно відповідності звітності встановленим критеріям
Question 5
Аудит автоматизується за умови:
a. якщо аудитори в своїй діяльності використовують комп'ютери і певне програмне забезпечення
b. при здавані звітності в електронній формі
c. якщо інші контролюючі органи використовують комп’ютерну технології
Question 6
Застосування КІСП може вплинути на проведення аудиту через:
a. аналіз властивого ризику і ризику системи контролю
b. прийняття ефективних управлінських рішень
c. управління підприємством
Question 7
При використанні інформаційних систем за наслідками аудиту клієнту надається звітність за одним із таких напрямків:
a. про стан кабельної системи
b. про наявність дебіторської заборгованості
c. про вірогідність помилок у звітності
Question 8
До методів проведення аудиту інформаційної системи підприємства можна зарахувати такі
a. оцінка вартості обладнання
b. складання звітності
c. витрачання коштів підприємства
Question 9
Комплексна перевірка рівнів забезпечення інформаційної безпеки це -:
a. аналіз ефективності використання інформаційної системи
b. один із етапів проведення аудиту при оцінці ефективності безпеки
c. аналіз ефективності використання запасів
Question 10
Основна мета аудиторських процедур це -:
a. надати рекомендації щодо ведення обліку
b. визначити процес накопичення інформації
c. зібрати достатню кількість підтверджень на користь формування висновку
Question 11
Тести систем контролю — це
a. один із етапів проведення аудиту при оцінці ефективності безпеки
b. перевірки, що виконуються для одержання аудиторських доказів
c. аналіз властивого ризику і ризику системи контролю
Question 12
Підтвердження — це:
a. перевірка документів та записів
b. один із етапів проведення аудиту при оцінці ефективності безпеки
c. отримання письмової відповіді від клієнта або третіх осіб для підтвердження точності інформації
Question 13
Спостереження — це:
a. отримання письмової відповіді від клієнта або третіх осіб для підтвердження точності інформації
b. безперервний перегляд інформації за елементами
c. отримання загального уявлення про можливості клієнта на основі візуального спостереження
Question 14
Ризик контролю виражає:
a. міру очікування аудитором імовірності пропуску помилок, що перевищують припустиму величину, системою внутрішньогосподарського контролю
b. міру готовності аудитора визнати імовірність невиявлення в процесі проведення аудиту помилок
c. шлях перетворення вхідної інформації з первинних облікових документів у підсумкові показники
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
Структура системи це-:
a. множина взаємозв’язків елементів
b. множина елементів системи і розв’язок завдань за їх допомогою
c. множина елементів системи і взаємозв’язків між ними
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. елементи системи
Question 2
Входи і виходи системи це –:
a. функція, що пов’язує вхід і вихід системи
b. потоки повідомлень, які надходять у систему і виходять з неї
c. шляхи пошукової інформації
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. множина елементів системи і розв’язок завдань за їх допомогою
Question 3
Ціль або цільова функція системи це-
a. функція, що пов’язує вхід і вихід системи
b. максимальне досягнення мети, як результату функціонування системи
c. Правильної відповіді тут не вказано
d. мінімальне досягнення мети, як результату функціонування системи
e. вирішення завдання, як результату функціонування системи
Question 4
Ділимість системи означає:
a. Правильної відповіді тут не вказано
b. Цільове випробування системи
c. Узгодженість складових
d. Набір систем
e. Уявний розгляд системи як складових
Question 5
Властивість цілісності вказує на
a. узгодження системи з підсистемами та елементами системи
b. Правильної відповіді тут не вказано
c. узгодження цілі функціонування усієї системи
d. узгодження цілі функціонування усієї системи з підсистемами та елементами системи
e. узгодження завдань функціонування усіх підсистем та елементів
Question 6
Інформація це —:
a. сукупність відомостей (даних)
b. порядок розрахунку сукупності
c. різновид даних
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. сукупність баз даних
Question 7
Економічна інформація це —:
a. комплекс даних, що відображає процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг
b. різновид інформації, що відображає процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг
c. Правильної відповіді тут не вказано
d. порядок відображення процесів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг
e. розрахунок інформації, що відображає споживання матеріальних благ та послуг
Question 8
Фаза постановки задачі означає –
a. розв’язання будь-якої задачі у даній ситуації
b. розв’язання задачі дозволить найкраще управляти об’єктом у даній ситуації
c. управління об’єктом у даній ситуації
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. генерація альтернатив
Question 9
Система управління базами даних це -
a. це комплекс мовних і програмних засобів, призначений для створення, ведення і спільного використання БД багатьма користувачами
b. елементи, призначені для створення, ведення і спільного використання БД багатьма користувачами
c. це комплекс призначений для створення та використання БД багатьма користувачами
d. це комплекс баз даних, призначений для створення мовних і програмних засобів
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 10
Адміністратор БД –
a. комплекс програм для керування БД
b. Правильної відповіді тут не вказано
c. особа або група осіб, які відповідають за загальне керування БД
d. особа або група осіб, які створюють БД
e. особа або група осіб, які користуються БД
Question 11
Знання – це
a. предмет дослідження за об’єктом на основі структурованих теоретичних і емпіричних положень предметної області
b. форма положень про співставність структурованих теоретичних і емпіричних положень предметної області
c. особлива форма інформації, яка представляє собою сукупність структурованих теоретичних і емпіричних положень предметної області
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. дослідження в будь-якій сфері
Question 12
Обчислювальна функція інформаційної системи означає:
a. вчасне і якісне виконання оброблення інформації (в основі оброблення лежать обчислювальні операції) в усіх аспектах, що цікавлять систему управління
b. забезпечення передачі потрібної інформації за заданими адресами
c. відстежування і формування всієї необхідної для управління інформацію із зовнішнішніх та внутрішніх джерел
d. реалізація швидкого доступу, пошуку і видачу необхідної інформації
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 13
Інформаційно-довідкові задачі
a. створюють потребу користувача в інформації, що зберігається в БД
b. Правильної відповіді тут не вказано
c. задовольняють потребу користувача в інформації, що зберігається в БД
d. зберігають накопичену інформацію
e. регулюють потребу користувача в інформації, що зберігається в БД
Question 14
Принцип сумісності полягає в
a. можливості постійного розширення і оновлення функцій цієї системи та видів її забезпечення
b. дає змогу використовувати математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів
c. забезпеченні здатності взаємодії автоматизованих ІС різних видів і рівнів у процесі їх спільного функціонування
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. дає змогу в доступній для аналізу формі не лише відобразити все істотне
Question 15
Принцип стандартизації та уніфікації полягає в
a. необхідності застосування типових уніфікованих і стандартизованих елементів функціонування автоматизованих ІС
b. Правильної відповіді тут не вказано
c. дає змогу використовувати математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів
d. можливості постійного розширення і оновлення функцій цієї системи та видів її забезпечення
e. дає змогу в доступній для аналізу формі не лише відобразити все істотне
Question 16
Проектування БД — це
a. складний і трудомісткий процес, який потребує залучення багатьох висококваліфікованих спеціалістів
b. процес прийняття обґрунтованих рішень
c. складний і трудомісткий процес, який потребує залучення інженерів та програмістів
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. вивчити функціонування об'єкта управління
Question 17
Життєвий цикл інформаційної системи — це
a. період від ліквідації системи до моменту прийняття рішення про початок удосконалення системи управління об'єктом
b. період, який проходить управлінська автоматизована ІС у своєму розвитку від моменту прийняття рішення про початок удосконалення системи управління до її утилізації
c. момент прийняття рішення про початок удосконалення системи управління об'єктом або моменту, коли УАІС перестає функціонувати та відбувається її утилізація
d. кількість років функціонування системи
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 18
На етапі тестування інформаційної системи проводиться:
a. перевірка отриманого програмного забезпечення на предмет відповідності вимогам, заявленим у технічному завданні в реальних умовах експлуатації
b. перевірка персоналу програмним забезпеченням на предмет відповідності вимогам, заявленим у технічному завданні
c. Правильної відповіді тут не вказано
d. тестування працівників на умови функціонування системи в різних умовах функціонування експлуатації
e. змінна програмного забезпечення на основі тестування системи в різних умовах експлуатації
Question 19
Спіральна модель побудови системи базується на:
a. ітераційному процесі розробки інформаційної системи
b. розробці конфігурації програмного забезпечення
c. Правильної відповіді тут не вказано
d. поетапному процесі розробки інформаційної системи
e. змішаному підході побудови системи
Question 20
Інформаційна технологія це —
a. способи обробки інформації системи
b. розробка комплексу інформаційних систем для автоматизації обліку
c. інформація в автоматизованій системі, що забезпечує працездатність системи
d. комплекс методів, способів і засобів, що забезпечують роботу із інформацією за допомогою автоматизованих систем
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 21
За способом реалізації в АІС розрізняють такі інформаційні технології:
a. традиційні, нові та високі
b. традиційні, змішані
c. Правильної відповіді тут не вказано
d. централізовані та децантрелізовані
e. локальні, багаторівневі, розподілені
Question 22
Інформаційна процедура це —
a. розробка комплексу інформаційних систем для автоматизації обліку
b. сукупність однорідних операцій, пов'язаних із впливом на інформацію
c. способи обробки інформації системи
d. інформація в автоматизованій системі, що забезпечує працездатність системи
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 23
Системи MRP дозволяють спланувати
a. випуск готової продукції
b. фінансовий результат підприємства
c. ресурси в широкому розумінні: і матеріальні потоки, і грошові кошти, і трудові ресурси
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. потреби підприємства в ресурсах під певний об'єм продажів і тим самим забезпечити своєчасні поставки
Question 24
Штучний інтелект — це
a. штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ, що імітують процес реалізації продукції
b. Правильної відповіді тут не вказано
c. штучні системи, що імітують процес виробництва
d. програмне забезпечення, що дає змогу планувати будь-який процес
e. штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ, що імітують розв'язування людиною складних творчих задач
Question 25
Корпоративні інформаційні системи орієнтовані на
a. на невеликі компанії територіально розгалужених вузлів мережі
b. на великі компанії і можуть підтримувати територіально розгалуженні вузли мережі
c. Правильної відповіді тут не вказано
d. бюджетні установи та не великі банківські структури
e. середні фірми представництва інших держав
Question 26
До класу вузькоспеціалізованих систем відносяться системи, що дозволяють
a. вести облік на синтетичному рівні
b. оперативно вести обробку трансакцій, пакетну обробку трансакцій
c. обробляти невеликі масиви інформації
d. вести облік на аналітичному рівні
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 27
Системи підтримки прийняття рішень — це
a. тип складних запитів інформаційних систем за допомогою, яких аналізуються дані
b. тип інформаційних систем, у яких за допомогою досить складних запитів виробляється добір і аналіз даних у різних розрізах
c. локальні мережі призначені для обробки облікової інформації
d. тип тимчасових інформаційних систем та складних запитів за допомогою, яких аналізуються дані
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 28
Експертні системи — це
a. локальні мережі призначені для обробки облікової інформації
b. Правильної відповіді тут не вказано
c. тип тимчасових інформаційних систем та складних запитів за допомогою, яких аналізуються дані
d. тип складних запитів інформаційних систем за допомогою, яких аналізуються дані
e. інформаційні системи, що ґрунтуються на знаннях
Question 29
Вибір програмного забезпечення слід проводити на основі оцінки
a. Правильної відповіді тут не вказано
b. платоспроможності, ліквідності, кредитоздатності
c. виробництва, реалізації
d. можливостей підприємства, системи, фірми-розробника
e. статистичної, фінансової звітності
Question 30
Споживачами програми "1C: Предприятие 7.7" є:
a. керівництво фірми
b. невелика чисельність персоналу бухгалтерії
c. весь персонал фірми
d. податківці
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 31
Під вибором масштабів автоматизації розуміється
a. в якому порядку будуть перекладені на комп'ютер розділи бухгалтерського обліку
b. яка глибина аудиторської перевірки проводилась на підприємстві
c. вибір розділів бухгалтерії для автоматизації
d. в якій послідовності проводилася автоматизація зведеного обліку
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 32
Для ефективної роботи програми необхідно вибрати:
a. операційну систему
b. комунікаційні засоби
c. Правильної відповіді тут не вказано
d. персонал
e. вид програмних продуктів
Question 33
Управління виконанням бізнесу необхідно залучення:
a. балансових
b. планово-нормативних даних
c. торгівельних даних
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. соціальних даних
Question 34
Одним із методів автоматизації ведення податкового обліку є:
a. Правильної відповіді тут не вказано
b. в журналах-ордерах
c. із використанням Книг обліку
d. із використанням звітності
e. всередині Плану рахунків (клас рахунків - управлінський)
Question 35
Організаційне забезпечення - це
a. комплекс документів, які регламентують діяльність персоналу в тих чи інших умовах її функціонування
b. комплекс документів, який визначає взаємодії працівників системи з технічними засобами та між собою
c. комплекс документів, який реалізується в різноманітних методичних і керівних документах за стадіями розробки
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. комплекс документів, який регламентує впровадження, функціонування та супроводження АСУ
Question 36
Існують такі організаційні форми використання обчислювальної техніки:
a. децентралізована, централізована, змішана
b. технологічна, децентралізована, централізована
c. Правильної відповіді тут не вказано
d. функціональна, відокремлена, змішана
e. технологічна, відокремлена, змішана
Question 37
Об’єктами організації контролю в діяльності внутрішньогосподарських підрозділів є:
a. Правильної відповіді тут не вказано
b. виробничо-комерційна діяльність
c. реалізаційна
d. галузева діяльність
e. інвестиційна діяльність
Question 38
Перед початком автоматизованого контролю слід уточнити
a. ступінь розвитку технологічних продуктів
b. ступінь автоматизації облікових, контрольних завдань
c. ступінь розвитку виробництва
d. Правильної відповіді тут не вказано
e. ступінь звітності облікових процедур
Question 39
Основою експертної системи (ЕС) є:
a. повідомлення
b. Автоматизована система обліку
c. система структурних показників
d. система штучного інтелекту
e. Правильної відповіді тут не вказано
Question 40
Ризик контролю виражає:
a. шлях перетворення вхідної інформації з первинних облікових документів у підсумкові показники
b. міру готовності аудитора визнати імовірність невиявлення в процесі проведення аудиту помилок
c. Правильної відповіді тут не вказано
d. міру вираження правдивої інформації у звітності
e. міру очікування аудитором імовірності пропуску помилок, що перевищують припустиму величину, системою внутрішньогосподарського контролю
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.