Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Тести із соціальної педагогіки.


Шпаргалка
K-23733

1. Соціальна педагогіка – це :
А) галузь психологічної науки, що вивчає закономірності поведінки, діяльності і спілкування людей у соціальних спільнотах, групах, колективах;
Б) професійна або волонтерська діяльність, спрямована на гарантовану підтримку і надання соціальних послуг будь-якій людині;
В) наука про соціально-педагогічні механізми формування особистості в соціумі та гармонізація її взаємовідносин на мікро-, мезо- та макрорівнях;
Г) система винагород і покарань, що сприяє дотриманню соціальних норм.

2. Термін «соціальна педагогіка» був запропонований :
А) А. Дістервегом;
Б) Д. Дьюі;
В) Е. Дюркгеймом;
Г) П. Наторпом.

3. Соціальний педагог – це :
А) це професійно підготовлений спеціаліст, який працює в державних і недержавних соціальних інститутах і сприяє створенню соціальних умов для повноцінної життєдіяльності будь-якої людини, яка потребує захисту та підтримки;
Б) спеціаліст із медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів для роботи в сім’ї та соціальних закладах;
В) той, хто відповідає на запитання анкети і виступає джерелом первинної інформації;
Г) це спеціаліст, який здійснює соціально-педагогічну діяльність, об’єктом якої є діти і молодь, що потребують підтримки і допомоги у процесі соціалізації як основної умови самореалізації, самокорекції і самоствердження.

4. Соціалізація – це :
А) відновлення в особистості якостей необхідних для нормальної життєдіяльності в суспільстві;
Б) втрата чогось через недостатнє задоволення певної важливої потреби ;
В) процес і результат засвоєння та подальшого активного відтворення засвоєного досвіду індивідом;
Г) вплив, що визначається соціальною пітримкою і соціальним захистом людей, які її потребують через соціальну захищеність, хворобу або інші соціальні причини;

5. Соціальна група, в межах якої діяльність особистості позитивно оцінюється і як наслідок особа приймає на себе певну соціальну роль – це :
А) група наслідування;
Б) група експертна;
В) група дифузна;
Г) група первинна.

6. Молода людина, яка здійснила правопорушення :
А) девіант;
Б) типовий приклад девіації;
В) делінквент;
Г) респондент.

7. Перехід внутрішніх психічних актів у зовнішні дії та вчинки в процесі активної взаємодії особистості з оточуючим соціальним середовищем – це процес :
А) інтеріоризації;
Б) екстеріоризації;
В) рефлексії;
Г) егоцентризму.

8. Мала контактна група зі стійкими, постійними зв’язками і традиціями, відносини між членами якої характеризуються інтимністю, носять неформальний, особостісний характер – це :
А) сім’я;
Б) група первинна;
В) група мала;
Г) група рівних.

9. Процес і результат відтворення наступних поколінь на засадах турботи про соціокультурний розвиток суспільства - це :
А) соціальний розвиток;
Б) соціалізація;
В) соціальна освіта;
Г) соціальний виховання.

10. Хто з першопедагогів розглядав педагогіку як соціальну науку :
А) А. С. Макаренко;
Б) Я. А. Коменський;
В) К. Д. Ушинський;
Г) П. Ф. Лесгафт.

11. Одними із перших висунули ідею безстанового навчання і виховання у своїх книгах:
А) Т. Мор і Т. Кампанела;
Б) Г. Кершенштейнер і Т. Кампанела;
В) Дж. Лок і Й. Песталоці;
Г) А. Дістервег і Т. Мор.

12. До психодіагностичних методів соціально-педагогічної діяльності відноситься:
А) психогімнастична ігрова корекція, ігротерапія, арттерапія;
Б) тести інтелекту і здібностей, рисункові тести, соціометрія;
В) інтерв’ю, моніторинг, експертний прогноз;
Г) позитивний приклад, переконання, заохочення.

13. До методів психотерапії соціально-педагогічної діяльності належать :
А) методи, що впливають на свідомість, на почуття та поведінку;
Б) словесні методи, наочні методи, практичні;
В) трудотерапія, статусне переміщення, групова терапія;
Г) сугестія, самрнавіювання, психоаналіз.

14. До методів соціальної профілактики соціально-педагогічної діяльності належать :
А) превентивний метод, соціальна терапія, соціодрама;
Б) позитивний приклад, переконання, заохочення;
В) соціальний нагляд, соціальна опіка, соціальне обслуговування;
Г) діагностичний навчальний експеримент, соціально-психологічний тренінг, тренінг поведінки.

15. Дотримання нормативно-ціннісних установок у будь-яких випадках соціально-педагогічної діяльності. Про який із принципів соціально-педагогічної діяльності це сказано :
А) гуманізму;
Б) демократичності;
В) комплексності;
Г) законності.

16. Гуманізм, демократичність, альтруїзм, врахування конкретних умов життєдіяльності дитини відносяться до такої групи принципів соціально-педагогічної діяльності як :
А) психолого-педагогічні;
Б) організаційні;
В) змістові;
Г) головні.

17. Школа – це:
А) нейтрально діюча соціальна система;
Б) відкрита соціальна система;
В) закрита соціальна система;
Г) опосередкована соціальна система.

18. Високоорганізована соціальна група, характеризується адекватним рівнем готовності до виконання соціально-значущих цілей – це:
А) група-кооперація;
Б) номінальна група;
В) група-колектив;
Г) група-асоціація.

19. Група на рівні об’єднання цілей, формування соціальних взаємин, виявлення соціального статусу, водночас діяльність кожного учасника приймає переважно індивідуальний характер – це :
А) група-кооперація;
Б) група-колектив;
В) група-асоціація;
Г) група на рівні автономізації.

20. Вид соціальної групи та , який характеризується чітким усвідомленням належності до неї, тісними та активними міжособистісними зв язками – це :
А) група на рівні автономізації;
Б) група-асоціація;
В) номінальна група;
Г) група-кооперація.

21. Функція сім’ї, яка зумовлена необхідністю продовження людського роду, трудового потенціалу для розвитку суспільства на майбутнє – це:
А) гедоністична функція;
Б) економічна;
В) функція первиної соціалізації;
Г) генеративна.

22. Групи дітей та молоді, свідомо організованні для досягнення певної мети, наділенні внутрішньою структурою, певними методами діяльності, мають установчі документи – це :
А) група неформальна;
Б) група напівформальна;
В) група формальна;
Г) група аномальна.

23. Невелика кількість учасників, спонтанний характер створення та діяльності, низький організаційний рівень, безпосереднє особисте спілкування, високий рівень ідентифікації члена групи з самою групою – це характерні риси :
А) напівформальної групи;
Б) неформальної групи;
В) диференційованої групи;
Г) групи рівних.

24. Категорія агресивних дітей, які характеризуються надмірною імпульсивністю, слабким самоконтролем, недостатньою соціалізованістю потягів, негативізмом характеру – це :
А) діти, схильні до вияву негативізму;
Б) діти, схильні до вияву невербальної агресії;
В) діти, схильні до вияву вербальної агресії;
Г) діти, схильні до вияву фізичної агресії.

25. Рух, щодо надання безкорисливої допомоги, тим хто її потребує – це :
А) волонтерський рух;
Б) правозахисний рух;
В) громадський рух;
Г) національний рух.

26. Спеціально організований процес спілкування соціального працівника з клієнтом, за допомогою якого у клієнта можуть бути актуалізованні додаткові психічні сили і здібності заради пошуку нових можливостей виходу із тяжких життєвих ситуацій – це :
А) корекція;
Б) консультування;
В) профілактика;
Г) стратифікація.

27. Область соціально-педагогічної реальності, на яку спрямовується пізнавальний інтерес соціального педагога чи працівника – це:
А) предмет соціально-педагогічного дослідження;
Б) мета соціально-педагогічного дослідження;
В) техніка соціально-педагогічного дослідження;
Г) об’єкт соціально-педагогічного дослідження.

28. Спеціально організований процес пізнання під час якого відбувається збір інформації про вплив на особистість і соціум соціально-психологічних, педагогічних, екологічних і соціологічних чинників з метою підвищення ефективності педагогічних чинників – це :
А) педагогічна діагностика;
Б) соціально-педагогічна корекція;
В) соціально-педагогічна діагностика;
Г) педагогічна корекція.

29. Вид наукоао-практичної діяльності соціальних служб або соціальних працівників, яка грунтується на соціальному дослідженні, аналізі, оцінці різних соціальних явищ, обставин, поведінки дітей та молоді - це :
А) соціальний експеримент;
Б) соціальна експертиза;
В) соціальний дослід;
Г) соціальне спостереження.

30. Одна із галузей психології, яка виникла на початку ХХ століття, яка у своїй діяльності використовує методи тестування, за допомогою яких вивчаються природні здібності людей – це :
А) психодіагностика;
Б) психотерапія;
В) психотехніка;
Г) психокорекція.
Ціна

20

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.