Меню сайту

Нові користувачі
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
GAVGAVAV
Користувачі
04.02.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Психология творчості (МАУП)


Контрольна робота
K-27346

90 грн., 87 стр. (30 вопросов) + 30 тесты = 120 грн.
Можно купить отдельно контрольную или тесты.

ТЕМА 1

1. Дайте характеристику понятю "творчість".

2.Дайте характеристу психофізіологічним механізмам творчості.

3. У чому полягає сутність творчості як біологічного феномену?

4. У чому полягає сутність творчості як соціального феномену?

ТЕМА

1. Назвіть особливості античної творчості.

2. У чому полягає специфіка творчого середньовіччя?

3. Дайте характеристику творчості в епоху Відродження.

4. Визначте особливості дослідження творчості різними психологічними течіями.

ТЕМА 3

1. Дайте загальну характеристику видам творчості.

2. Охарактеризуйте зовнішні та внутрішні бар’єри, що впливають на творчість особистості.

ТЕМА 4

1. Назвіть рівні творчого процесу.

2. Розкрийте поняття «творчий потенціал».

3. Розкрийте структуру творчого процессу.

ТЕМА 5

1. Як Ви розумієте поняття «творча особистість»?

2. Дайте визначення поняттю «творчі здібності» та розкрийте їх структуру.

3. Дати характеристику креативності особистості.

ТЕМА 6

1. Поняття про творчу унікальність особистості.

2. Вікові періоди творчих проявів.

3. Особливості дитячої творчості.

4. Підліткова та юнацька творчість і її характеристика.

5. Специфіка творчої діяльності людей старшого віку.

ТЕМА 7

1. Загальна характеристика методів дослідження творчої особистості.

2. Особливості застосування авторських методик дослідження творчих якостей особистості.

ТЕМА 8

1. Методи розвитку творчого спілкування та творчих рис характеру.

2. Методи активізації та використання індивідуального творчого потенціалу, самоусвідомлення та самоорганізації особистості.

3. Методи самопізнання власних особистісних якостей за допомогою самоспостереження.

4. Методи активізації та реалізації творчого досвіду.

5. Методи активізації інтелектуальних процесів.

6. Творчі тренінги на уроках і в домашніх умовах.

7.Виявлення творчих задатків у школі.

Психология творчості – тести (МАУП)
30 грн.

Question 1

Здібності – це властивості:

a. індивідуально-психологічні, що є необхідною умовою виконання творчої діяльності

b. індивідуально-психологічні, що відповідають вимогам цієї діяльності і є умовою її успішного здійснення

c. психічні, природжені, що є основою успішного здійснення будь-якої діяльності

d. індивідуально-психологічні, що вказують і розвиваються в творчій діяльності

e. психічні, що зумовлюють успішне навчання

Question 2

Образ уяви, коли розбіжності зменшуються, а риси схожості виступають на перший план, називають

a. гіперболізацією

b. схематизацією

c. типізацією

d. аглютинацією

e. акцентуацією

Question 3

Назвіть рядок, в якому названі рівні творчих здібностей

a. сенситивність, талант, геніальність

b. геніальність, творчість, активність

c. задатки, обдарованість, геніальність

d. обдарованість, геніальність, акме

e. обдарованість, талант, геніальність

Question 4

Як прізвище вченого, що створив метод фокальних об’єктів

a. О.Моляко

b. А.Лук

c. Ф.Кунце

d. Ж.Адамер

e. Г.Буш

Question 5

Творча уява – це:

a. самостійне створення у свідомості людини оригінальних образів на основі попереднього досліду

b. створення у свідомості картин далекого майбутнього

c. психічна діяльність, у результаті якої людина робить нові умовиводи

d. створення у свідомості людини чітких образів раніше сприйнятих об’єктів

e. створення у свідомості людини образів нових для неї об»єктів на основі словесного опису

Question 6

Розвиток творчих здібностей залежить

a. не залежить ні від спадкових рис, ні від виховання

b. тільки від виховання

c. від виховання одних і тих самих задатків

d. тільки від спадкових рис

e. насамперед від задатків, але виховання може іноді вплинули на нього також

Question 7

Який метод навчання творчості ґрунтується на використанні психологічних особливостей творчого мислення для пошуку ефективних технічних рішень

a. метод генерування ідей

b. метод “матриць варіантів”

c. метод інверсологїї

d. інтегративний метод “метра”

e. Метод фокальних об’єктів

Question 8

Назвіть прізвище автора, який створив метод інверсологїї

a. А. Есаулов

b. О.Моляко

c. Ж.Адамер

d. Я.Пономарьов

e. Ф.Кунце

Question 9

Назвіть рядок, в якому виділені основні підсистеми загальної структури творчої діяльності

a. фази творчого процесу, особистість творця, соціально-психологічний клімат в колективі; методи творчої діяльності

b. стратегії вирішення творчих задач, фази творчого процесу, розумові тактики, особистість творця

c. процес творчої діяльності, продукт творчої діяльності, особистість творця, середовище; умови, у яких проходить творчість

d. натхнення, розвиток ідеї, оформлення ідеї, перевірка

e. методи творчої діяльності, інтелектуальні здібності, інтуїція, умови діяльності

Question 10

Назвіть рядок, в якому визначені фази творчого процесу

a. деформація, інтеграція, заміщення, диференціація

b. підготовка, конвергенція, автоматизація, перевірка

c. пошук аналогів, реконструкція дій, перевірка

d. підготовка, задум, інсайт, оформлення

e. підготовка, натхнення, інсайт, перевірка

Question 11

Хто з названих авторів написав книгу «Геній і творчість»

a. І. С. Сумбаєв

b. Аристотель

c. А. Грузенбер

d. Ф. Шеллінг

e. М.Бєхтєрєв

Question 12

Акцентування якоїсь частини образу або якоїсь якості, називають

a. підкреслення

b. типізацією

c. схематизацією

d. гіперболізацією

e. аглютинацією

Question 13

Моментом осяяння, здогаду, раптового розуміння, називають в психології

a. індукцію

b. інневацію

c. інсайт

d. інволюцію

e. ідіосинкразію

Question 14

Інтегративний метод “метра” створений

a. В.Орловим

b. А.Матейко

c. Н.Лейтесом

d. Ю.Полуяновим

e. І. Бувеном

Question 15

Знання, що виникає без усвідомлення способів і умов його набуття, унаслідок чого суб’єкт має його як результат “безпосереднього міркування”, у психології називають

a. інтуїцією

b. поліідеізмом

c. толерантністю

d. інтроспекцією

e. інсайтом

Question 16

Знайдіть прізвище автора, який виділив три типи теорій творчості

a. В.Трошиін

b. Г.Морган

c. А. Грузенбер

d. І.Павлов

e. Л.Бурлачук

Question 17

Який вчений вважав, що «для будь¬-якої творчості потрібен певний ступінь обдарованості та відповідне виховання, яке дає змогу сформувати навички роботи»

a. Я.Пономарьов

b. Ж.Адамер

c. М.Бєхтєрєв

d. Л.Вульфсон

e. Г. Мюррей

Question 18

Кому з вчених належать слова “Творча діяльність ученого — це творча праця”

a. С. Рубінштейн

b. А.Матейко

c. Н.Лейтес

d. В.Орлов

e. Ю.Полуянов

Question 19

Хто у психології творчості розробив теорію трьох кілець

a. Дж. Рензуллі

b. М.Ланге

c. В.Мерлін

d. Ч.Спірмен

e. Б.Кедров

Question 20

Прийом створення образу уяви, який характеризується збільшенням або зменшенням предмету, називається

a. аглютинація

b. схематизація

c. типізація

d. гіперболізація

e. акцентуація

Question 21

Хто в психології увів поняття « інтелектуальна активність»

a. О.Клепіков

b. В.Моляко

c. Є.Громов

d. Д. Богоявленська

e. І.Сєченов

Question 22

Яким методом в психології творчості вперше почали вивчати творчу діяльність

a. експериментом

b. анкетуванням

c. тестуванням

d. бесідою

e. спостереження

Question 23

Який метод навчання творчості ґрунтується на застосування магічного числа «7»

a. Метод фокальних об’єктів

b. Метод семиразового пошуку

c. інтегративний метод “метра”

d. метод генерування ідей

e. метод “матриць варіантів”

Question 24

Який автор створив систему творчого пошуку КАРУС

a. Дж. Рензуллі

b. Ч.Спірмен

c. О.Моляко

d. В.Мерлін

e. М.Ланге

Question 25

Який метод будується за принципом концентрації багатьох ідей на якомусь об’єкті

a. метод генерування ідей

b. метод семиразового пошуку

c. метод “матриць варіантів”

d. інтегративний метод “метра”

e. метод фокальних об’єктів

Question 26

Знайдіть метод, який полягає в систематизації пошуку можливих варіантів станів нового об’єкта на основі аналізу закономірностей його побудови

a. інтегративний метод “метра”

b. метод генерування ідей

c. метод інверсологїї

d. метод “матриць варіантів”

e. метод “матриць варіантів”

Question 27

Назвіть прізвище автора, який створив алгоритм розв’язування винахідницьким задач (АРВЗ)

a. А. Моль

b. Ф.Кунце

c. І. Бувен

d. Г. Альтшуллер

e. Г.Буш

Question 28

Знайдіть рядок, у якому перераховані прийоми створення образів уяви

a. аглютинація, гіперболізація, акцентуація, схематизація, типізація

b. адаптація, модифікація, типізація, акінезія

c. аглютинація, гіперболізація, інверсія, аперцепція

d. схематизація, гіперболізація, типізація, асоціація

e. інверсія, акомодація, акцентуація, модифікація, схематизація

Question 29

Кто з вчених, вперше описав внутрішній бар’єр під назвою «функціональний стереотип»

a. Г.Іванов

b. К.Самойлов

c. К. Дункур

d. Г.Морган

e. Г. Альтшуллер

Question 30

Створення нового образу шляхом сполучення елементів, взятих з різних уявлень, називають

a. схематизацією

b. аглютинацією

c. типізацією

d. акцентуацією

e. гіперболізацією

Question 31

Метод “матриць варіантів” створений

a. Г.Морганом

b. Г.Бушем

c. О.Моляко

d. Я.Пономарьовим

e. А. Молем

Question 32

Уява, яка проявляється у планування і проведенні експериментальних положень, у вмінні будувати гіпотези, знаходженні неординарних шляхів розв’язання проблеми, в побудові експериментальної ситуації, вмінні узагальнювати емпіричний матеріал, називається

a. художньою

b. літературною

c. науковою

d. просторовою

e. технічною

Question 33

Метод, в якому відбувається об’єднання різнорідних елементів за аналогією, називається

a. методом “монолог винахідника”

b. евристичним діалогом Сократа

c. методом синектики

d. методом “мозкової атаки"

e. методом гірлянд випадків і асоціацій

Question 34

Назвіть прізвище автора, який виділяє чотири основні детермінанти на шляху до творчої діяльності людини

a. Н.Марш

b. Я.Пономарьов

c. Д. Клозен

d. Г.Морган

e. Г.Буш

Question 35

Психічний процес створення людиною нових образів на основі його попереднього досвіду, називають

a. фантазією

b. уявленням

c. уявою

d. творчістю

e. новоутворенням
Ціна

120

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.