Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ СПІВУЧАСТІ


Курсова
K-21154

В А Р ІА НТ 6
ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ СПІВУЧАСТІ
1. Поняття і значення співучасті у злочині.
2. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки співучасті.
3. Форми співучасті за об'єктивними ознаками.
4. Форми співучасті за суб'єктивними ознаками.
Визначення поняття співучасті необхідно почати з до¬слідження дефініції, що міститься у ст. 26 КК України, на підставі чого слід виділити ознаки співучасті. Щоб зрозуміти, чому саме такі ознаки включені законодавцем у дефініцію, необхідно звернутися до історії розвитку цього питання в науці криміна¬льного права та в законодавстві. Далі потрібно з' ясувати, яке значення має інститут співучасті у кримінальному праві, на¬самперед, звернувши увагу на роль, яку відіграють норми про співучасть при встановленні підстав для кримінальної відпові¬дальності при вчиненні злочину декількома особами.
Об'єктивні та суб'єктивні ознаки співучасті потрібно визначити, спираючись на закріплену на законодавчому рівні дефініцію цього поняття. Розкриваючи об'єктивні ознаки спів¬участі, передусім необхідно розглянути кількісну характерис¬тику, потім - якісну.
Розуміння суб'єктивних ознак співучасті в науці кримі¬нального права неоднакове. Цю проблему варто висвітлити, по¬казавши, які аргументи використовуються при захисті різних точок зору з цього питання. Далі потрібно встановити, якої позиції дотримувався законодавець під час прийняття КК України 2001 р., та дослідити переваги такого підходу. Особли¬ву увагу слід приділити аналізу спільності як суб'єктивної ознаки співучасті. Специфіку вини при співучасті легше роз¬крити за допомогою вивчення інтелектуальних і вольових мо¬ментів. Після цього необхідно розглянути особливості умислу окремих видів співучасників.
Дослідження форм співучасті доречно розпочати з ви¬значення критеріїв, що використовуються в науці для їх розріз¬нення. Варто також детально висвітлити питання класифікації
форм співучасті.
Аналіз форм співучасті за об'єктивними ознаками по¬трібно почати з вивчення самого критерію як підстави для кла¬сифікації. Потім необхідно розглянути розмежування форм співучасті за об' єктивними ознаками, тільки після цього можна зупинитися на детальній характеристиці окремих форм співуча¬сті. Пам'ятайте, що законодавець у ч. 2 ст. 27 КК України дає дефініцію поняття виконавця (співвиконавця). З огляду на ска¬зане доречно дати відповідь на питання, чи існують законодавчі підстави для виділення співвиконавства як форми співучасті.
Дослідження форм співучасті за суб'єктивними озна¬ками перш за все пов' язане з аналізом ст. 28 КК України. Спи¬раючись на положення цієї статті, слід навести класифікацію форм співучасті за суб'єктивними ознаками та виділити крите¬рій цієї класифікації. Окремо розглядається змова як ознака співучасті, при цьому з' ясовується, чи є ця ознака обов' язковою для будь-якої форми співучасті. При аналізі злочину, вчиненого групою осіб без попередньої змови, необхідно встановити, коли виникає змова між співучасниками злочину в такому випадку та хто із співучасників може бути учасником такої групи. Розгляд наступної форми співучасті (за попередньою змовою) доречно було б почати з розкриття змісту поняття "попередня змова". У чинному КК України отримали всебічну регламентацію такі форми співучасті, як організована група та злочинна організа¬ція. У зв'язку з цим слід назвати та детально проаналізувати всі ознаки кожної з цих форм співучасті, показати відмінність ор¬ганізованої групи від злочинної організації.
Завершуючи роботу, потрібно розкрити значення поділу співучасті на форми та показати, яким чином встановлення конкретної форми співучасті впливає на кваліфікацію злочину та призначення покарання співучасникам.
С пис о к лі те р а тур и
Альошин, Д.П. Форми співучасті в новому Криміна¬льному кодексі України: проблеми реалізації правових норм /
Д.П. Альошин // Право і безпека. - 2002. - № 1. - С. 15-20.
Бурчак, Ф.Г. Соучастие: социальньїе, криминологические и правовьіе проблеми / Ф.Г. Бурчак. - К.: Вища шк., 1986. - 208 с.
Бурчак, Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголов- ному праву / Ф.Г. Бурчак. - К.: Наук. думка, 1969. - 216 с.
Гуторова, Н.О. Соучастие в преступлении по уголо- вному праву Украиньї: учеб. пособ. / Н.О. Гуторова. - X.: Руби- кон, 1997. - 102 с.
Жаровська, Г.П. Поняття та ознаки співучасті за кримі¬нальним правом України / Г.П. Жаровська // Наук. вісн. Чернів. ун-ту: Зб. наук. праць. - Вип. 154: Правознавство. - Чернівці: Рута, 2002. - С. 103-106.
Жаровська, Г.П. Форми співучасті в кримінальному пра¬ві України: проблеми диференціації / Г.П. Жаровська // Там же. - Вип. 125: Правознавство. - Чернівці: Рута, 2001. - С. 96-101.
Иванов, Н.Г. Понятие и формьі соучастия в советском уголовном праве / Н.Г. Иванов. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991. - 128 с.
Кваша, О.О. Спільність участі як об'єктивно-суб'єк¬тивна ознака співучасті у злочині / О.О. Кваша // Часопис Київ. ун-ту права. - 2007. - № 3. - С. 144-149.
Козлов, А.П. Соучастие: традиции и реальность / А.П. Козлов. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 362 с.
Новицький, Г.В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України: наук.-практ. посіб. / Г.В. Нови¬цький. - К.: Вища шк., 2001. - 96 с.
Ус, О.В. Інститут співучасті в кримінальному законодав¬стві України: порівняльно-правовий аспект / О.В. Ус // Пробл. законності. - Вип. 59. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. - С. 115-121.
Хавронюк, М. Ознаки і поняття організованої групи та злочинної організації (кримінально-правовий аспект) / М. Хав- ронюк, Н. Мельник // Право України. - 2000. - № 4. - С. 59-64.
Завдання
1. Поляков, Лугов та Ордін після вживання значної кіль¬кості спиртних напоїв вирішили з' ясувати, хто краще з них стріляє. Поляков на прохання Лугова та Ордіна приніс із дому мисливську рушницю. Ордін намалював крейдою на сараї сусі¬да позначки, в які потрібно було влучити. Лугов першим ви¬стрілив, але в позначку не попав. Куля, яка влетіла через вікно, влучила у сусіда, що знаходився в сараї, і спричинила йому тя¬жкі тілесні ушкодження.
Чи містяться в поведінці Полякова, Лугова та Ордіна ознаки співучасті у злочині. Проведіть детальний аналіз об'єктивних і суб'єктивних ознак їх поведінки та порівняйте ці ознаки з ознаками співучасті у злочині.
2. Шубін повідомив Юзенку про цінності, що знахо¬дяться в будинку Крайового, і запропонував спільно викрасти їх. Юзенко схвалив цю пропозицію, однак сказав, що перед крадіжкою потрібно розробити детальний план. Шубін та Юзен- ко домовилися зустрітися через два дні та обговорити деталі майбутньої крадіжки. Однак Юзенко надумав самостійно цієї ж ночі викрасти зазначені цінності. Уночі він проник до будинку Крайового, якого якраз не було дома, але нічого цінного крім сейфа не знайшов. Відкрити його Юзенко не зміг і вирішив ви¬нести. Однак самотужки цього зробити не вдалося. Тоді він за¬телефонував своєму товаришу Іванову, який невдовзі прибув, і вони вдвох винесли сейф. У сейфі, як пізніше з' ясувалося, зна¬ходилася велика сума грошей.
Чи можна визнати злочин таким, що вчинений у спів¬участі ? Якщо так, то яка форма співучасті має місце та хто з названих осіб є співучасником? Обґрунтуйте свою відповідь.
3. Колбов, Солін та Бевз неодноразово протягом трива¬лого часу вчинювали озброєні напади на громадян із метою за- володіння їх майном. Колбов, Солін та Бевз завжди вчинювали злочини разом, виконуючи ролі співвиконавців.
Чи можна їх злочинну групу визнати організованою? Розгляньте всі ознаки організованої групи.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.