Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Роман

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ ЯК ОЗНАКА ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ


Курсова
K-21181

ВАРІАНТ 1
СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ ЯК ОЗНАКА ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
1. Поняття суспільно небезпечних наслідків.
2. Види суспільно небезпечних наслідків.
3. Злочини з матеріальними та формальними складами.
4. Кримінально-правове значення суспільно небезпеч¬них наслідків.
При висвітленні першого питання теми необхідно вста-новити та проаналізувати зміст суспільно небезпечних нас¬лідків як ознаки об' єктивної сторони складу злочину. Розгля¬даючи питання про поняття суспільно небезпечних наслідків, слід виходити з їх визначення як шкоди (збитків), передбаченої кримінальним законом, що заподіюється суспільним відноси¬нам, охоронюваним названим законом, злочинними діяннями, або як реальної небезпеки (загрози) заподіяння такої шкоди. Усі ці ознаки треба розкрити.
Важливо показати, що наслідки злочину можуть мати місце в різних сферах (економіці, виробництві, щодо прав лю-дини, екології тощо). З огляду на це існує можливість поділити їх на дві групи: наслідки матеріального характеру і наслідки нематеріального характеру. Студент повинен визначити види наслідків матеріального характеру, зокрема, шкоду, що має осо-бистий (фізичний) характер, а також майнову шкоду. Показати, що злочинні наслідки майнового характеру можуть виражатися у так званій позитивній шкоді чи в упущеній вигоді (неотрима- них прибутках). Доречно також розглянути наслідки нематеріаль¬ного характеру, що полягають у заподіянні шкоди політичним, організаційним, соціальним інтересам. Залежно від виду безпо-середнього об'єкта, якому суспільно небезпечне діяння заподі¬ює шкоди, слід класифікувати наслідки на основні й додаткові, які, у свою чергу, можуть бути поділені на обов' язкові, тобто такі, що мають місце в усіх випадках вчинення даного злочину, й факультативні, що можуть бути відсутніми при вчиненні конк-ретного злочину.
Розкриваючи зміст другого питання плану, треба наго-лосити, що законодавець користується різними прийомами опису злочинних наслідків. Так, при крадіжці чужого майна (ст. 185 КК України) шкода заподіюється відносинам власності, і законодавцем вказується один наслідок, що має кримінально- правове значення. В інших випадках у законі називаються два і більше можливих (альтернативних) наслідків, що виступають обов' язковою ознакою складу злочину. У деяких складах зло¬чинів містяться вказівки на конкретні наслідки, наприклад, смерть потерпілого при вбивстві (ст. 115-119 КК України). В окремих статтях КК України не дається чіткого опису наслідків і застосовуються оціночні терміни і поняття, з' ясування обсягу і змісту яких вимагає уточнення і конкретизації по кожній справі ("тяжкі наслідки", "особливо тяжкі наслідки", "великий зби¬ток", "істотна шкода" тощо). Настання названих у законі нас¬лідків в одних випадках є необхідною ознакою основного (про¬стого) складу закінченого злочину, у других суспільно небезпе¬чні наслідки відіграють роль кваліфікуючої обставини, що обтя¬жує відповідальність.
Зміст третього питання передбачає з' ясування значення суспільно небезпечних наслідків для конструювання об'єктив¬ної сторони складу злочину. У певних випадках наслідки назва¬ні в диспозиції статті Особливої частини КК України як обов'язкова ознака складу злочину, а в деяких - ні. Залежно від цього всі злочини поділяються на дві групи: злочини з матеріаль¬ним складом (матеріальні злочини) і злочини з формальним складом (формальні злочини). Студенту на конкретних прикла¬дах треба показати, що в одних статтях Особливої частини КК України суспільно небезпечні наслідки вказуються як обов'язкова ознака об'єктивної сторони, а в інших - ні. Ґрун¬туючись на своєрідності конструкції складів злочину, треба по¬яснити їх поділ на "матеріальні" та "формальні" і показати практичне значення такого поділу.
Четверте питання вимагає від студента встановлення кримінально-правового значення злочинних наслідків щодо по-ділу та індивідуалізації кримінальної відповідальності, зокрема, вирішення питань про криміналізацію (декриміналізацію) діян¬ня, кваліфікацію злочину, відмежування злочинів один від од¬ного та призначення покарання. Слід показати, що як обов'язкова ознака складу злочину суспільно небезпечні нас¬лідки відіграють важливу роль при диференціації кримінальної відповідальності, що проявляється, зокрема, у конструюванні в КК України кваліфікуючих чи особливо кваліфікуючих складів або виокремлення спеціальних норм.
С пис о к лі те р а тур и
Бажанов, М.И. О различньїх трактовках некоторьіх при- знаков обьективной сторони преступления в науке уголовного права / М.И. Бажанов // Пробл. законности. - Вьіп. 40. - X.: Нац. юрид. акад. Украинь , 1999. - С. 144-145.
Кудрявцев, В.Н. Обьективная сторона преступления / В.Н. Кудрявцев. - М.: Госюриздат, 1960. - 243 с.
Кузнецова, Н.Ф. Значение преступньїх последствий / Н.Ф. Кузнецова. - М.: Госюриздат, 1958. - 217 с.
Мальцев, В.В. Проблема уголовно-правовой оценки об- щественно опасньїх последствий / В.В. Мальцев. - Саратов: Са-ратов. ун-т, 1989. - 192 с.
Михлин, А.С. Последствия преступления / А.С. Михлин. - М.: Юрид. лит., 1969. - 104 с.
Панов, Н.И. Оценочньїе понятия и их применение в уго- ловном праве / Н.И. Панов // Пробл. соц. законности. - Вьіп. 7. - Х.: Харьк. юрид. ин-т, 1981. - С. 99-106.
Миколенко, О.М. Співвідношення понять "суспільно не-безпечні наслідки" та "шкода, яка заподіяна злочином" // Кримі-нальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шля¬хи вдосконалення). - Л.: ЛІВС при НАВСУ, 2003. - С. 108- 110.
Завдання
1. Вироком суду Ніколаєнко засуджений до трьох років позбавлення волі за свідоме поставлення Івакіної та Малихіної в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини (ч. 1 ст. 130 КК України). Зараження не сталося внаслідок випадко¬вого щасливого збігу обставин.
Ознайомившись зі змістом ст. 130 КК України, визнач¬те, який вид складу злочину містить діяння, вчинене Ніколаєн- ком? Чи мають суспільно небезпечні наслідки в даному випадку кримінально-правове значення?
2. Вироком суду директор публічного акціонерного то-вариства Погодін засуджений за службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), що спричинила тяжкі наслідки, які мали прояв у знищенні майна підприємства, неотриманні прибутку та порушенні провадження про банкрутство щодо товариства.
Суспільно небезпечні наслідки якого виду є ознакою об'єктивної сторони злочину, вчиненого Погодіним (ч. 2 ст. 367 КК України)? Ознайомившись зі змістом п.5 ч.1 ст.67 КК України, з'ясуйте, яке кримінально-правове значення мають тяжкі наслідки в даному випадку?
3. Вироком суду Мухаметдінов засуджений за ст. 112 і ч. 2 ст. 194 КК України за посягання на життя народних депута¬тів України Ілляшова, Чигрінова та Бартоша, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (шляхом підпалу житло¬вого будинку, в якому перебували потерпілі). Унаслідок цього потерпілим заподіяні тяжкі тілесні ушкодження, проте смерть вдалося відвернути завдяки своєчасно і кваліфіковано наданій медичній допомозі. Довге лікування потерпілих привело до то¬го, що на тривалий час була значно ускладнена діяльність тим¬часової слідчої комісії Верховної Ради України.
Визначте суспільно небезпечні наслідки вчиненого діян¬ня, їх вид та кримінально-правове значення.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.