Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ


Курсова
K-21183

В А Р ІА НТ 3
СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ
1. Поняття спеціального суб'єкта злочину.
2. Види спеціальних суб'єктів злочину.
3. Кримінально-правове значення спеціального суб'єкта злочину.
Розкриваючи перше питання, слід виходити з того, що поняття спеціального суб' єкта злочину, яке існує у криміналь¬ному праві, тісно пов'язане із поняттям загального суб'єкта злочину. З огляду на це курсову роботу доречно розпочати із визначення загального суб'єкта і аналізу його ознак. Для цьо¬го потрібно звернутися до статей 18, 19 та 22 КК України, що містять дефініцію поняття загального суб'єкта і таких його юридичних ознак, як осудність та вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.
Продовжуючи відповідь на перше питання, необхідно зупинитися на співвідношенні понять загального і спеціального суб'єктів злочину, виходячи з того, що спеціальний суб'єкт - це особа, яка крім осудності та досягнення віку, з якого може на¬ставати кримінальна відповідальність, має додаткові спеціальні (особливі) ознаки, передбачені статтею Особливої частини КК України для суб'єкта конкретного злочину. Важливо наголосити, що саме існування поняття спеціального суб'єкта зумовлене спе¬цифікою окремих видів злочинів, вчинення яких можливе лише у зв'язку з певною діяльністю людей, котрі виконують обов'язки, покладені на них законом. Тому ознаки, якими наділені спеціа¬льні суб'єкти злочину, завжди передбачені в законі або прямо випливають з нього.
Далі варто назвати і охарактеризувати деякі ознаки спе¬ціальних суб'єктів злочину. Для цього потрібно звернутися до Особливої частини КК України і проаналізувати диспозиції ста¬тей закону (наприклад, ст. 111, ст. 117, ч. 2 ст. 120, ч. 1 ст. 131, ч. 3 ст. 157, ч. 1 ст. 271, ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 286, ст. 288, ч. 1 та примітка 1 до ст. 364, ч. 1 ст. 375, ч. 1 ст. 385, ст. 401 КК України); встановити ті ознаки, які вказує (застосовує) законо¬давець, описуючи суб'єктів цих злочинів. Доречно зупинитися на засобах законодавчої техніки, які використовує законодавець при формулюванні норм зі спеціальними суб'єктами. Так, в од¬них випадках ознаки спеціального суб'єкта прямо закріплені в окремій статті закону, наприклад, у примітці 1 до ст. 364, ч. 2 ст. 401 відповідно визначені поняття службової особи та війсь¬ковослужбовця. В інших нормах закону ознаки спеціальних суб'єктів закріплені в основних складах злочинів (наприклад, ч. 1 ст. 111, ст. 117, ч. 1 ст. 286 КК України) або в кваліфікова¬них (ч. 2 ст. 120, ч. 3 ст. 157, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 312 КК Украї¬ни). Крім того, також необхідно дати коротку характеристику позитивної і негативної форм встановлення ознак спеціально¬го суб'єкта злочину. Проте варто пам'ятати, що перша (пози¬тивна) форма має місце там, де ознаки спеціального суб'єкта прямо вказані у законі (зокрема, ст. 207, ст. 210, ст. 275 КК України). При негативній (заперечній) формі, навпаки, озна¬ки спеціального суб'єкта закон прямо не називає, вони вста¬новлюються шляхом виключення, наприклад, ч. 1 ст. 134, ст. 138 КК України.
З'ясовуючи питання про види спеціальних суб'єктів, на підставі аналізу закону і спеціальної літератури необхідно ви¬значити критерії, які використовуються в теорії при класифіка¬ції спеціальних суб'єктів, стисло викласти точки зору з цього приводу. Далі доцільно висвітлити значення класифікації спеці¬альних суб'єктів, показати, чому це важливо для науки кримі¬нального права і для судово-слідчої практики.
При характеристиці кримінально-правового значення спеціального суб'єкта потрібно пам'ятати, що законодавець, описуючи у статтях закону ознаки спеціального суб'єкта, вста¬новлює виключне коло осіб, які можуть бути притягнутими до кримінальної відповідальності у разі вчинення певного злочину. У зв'язку із цим необхідно показати місце і роль спеціального суб'єкта в системі елементів відповідного складу злочину, зу¬пинитися на важливості спеціального суб'єкта для кваліфікації злочинів, для призначення покарання.
Теоретичні пропозиції і власні висновки доцільно про¬ілюструвати кількома (3-4) прикладами із судової практики.
С пис о к лі те р а тур и
Бараненко, Д.В. Спеціальний суб'єкт злочину за новим кримінальним законодавством України / Д.В. Бараненко // Пра¬вова держава. - 2002. - № 5. - 2002. - С. 81-87.
Орьімбаев, Р. Специальньїй субьект преступления / Р. Орьімбаев. - Алма-Ата: Наука, 1977. - 207 с.
Строган, А. Співвідношення загальних і додаткових (спеціальних) ознак суб'єкта злочину / А. Строган // Юрид. Україна. - 2007. - № 5. - С. 90-95.
Тацій, В.Я. Суб'єкт злочину / В.Я. Тацій // Юрид. енци¬клопедія. - [у 6 т.]. - Т.5: П-С. - 2003. - С. 679-680.
Терентьев, В.И. Специальньїй субьект и субьективная сторона преступлений / В.И. Терентьев // Держава і право: де Іеде ргаеіегіїа, іпзіапіе, Мига: тези міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2009 р. - 2009. - С. 299-301.
Терентьев, В.И. Специальньїй субьект преступления в контексте новой уголовной политики Украиньї / В.И. Терентьев // Сучасні тенденції розвитку держави та права України. - Вип. 2. - 2008. - С. 6-16.
Ус, О.В. Деякі питання відповідальності за підбурюван¬ня до злочину зі спеціальним суб'єктом / О.В. Ус // Пробл. роз¬витку юрид. науки у новому столітті: (До Міжнародного дня науки за мир і розвиток): Тези наук. доп. та повідомл. учасн. наук. конф. молодих учених (м. Харків, 25-26 грудня 2002 р.). - 2003. - С. 140-142.
Устименко, В.В. Специальньїй субьект и субьективная сторона преступления / В.В. Устименко // Пробл. соц. законно¬сте. - Вьіп. 17. - 1986. - С. 132-135.
^нциклопедия уголовного права / отв. ред. В.Б. Мали- нин. - СПб.: Изд. профессора Малинина - СПб ГКА. - Т. 4. Со¬став преступления. - 2005. - 798 с.
Завдання
1. Шевчук, якому виповнилося 17 років, залучав 13-14- річних підлітків до викрадань товарів із лотків на автомобіль¬ному ринку з наступною їх реалізацію.
Ознайомтесь зі статтями 304, 185; частинами 3 та 4 ст.27 КК України й постановою Пленуму Верховного Суду України "Про застосування судами законодавства про відпові¬дальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу анти¬громадську діяльність" від 27.02.2004р. № 2 і визначте, чи пі-длягає Шевчук кримінальній відповідальності? Чи змінилося б рішення, якщо Шевчуку виповнилося б 19 років? Чи підлягають кримінальній відповідальності за крадіжки інші підлітки?
2. Гаврилов умовив свою коханку Хурцеву, яка була ва¬гітна від нього, оскільки ні їй ні йому ця дитина була не потріб¬на, позбавити її життя безпосередньо під час пологів - щоб бу¬ло не так жалко (пологи були таємними). Хурцева так і зробила. Обох притягли до кримінальної відповідальності. Гаврилов по¬дав апеляцію на вирок, оскільки його притягли до відповідаль¬ності за співучасть в умисному вбивстві за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України, а Хурцеву - за вбивство за пом' якшуючих обставин (ст. 117 КК України). Гаврилов доводив, що він також повинен відповідати за тією самою статтею КК України, що і Хурцева, оскільки вони є співучасниками одного злочину.
Чи підлягає апеляція задоволенню? Ознайомтеся зі ст.117 КК України і дайте відповідь на питання: хто є суб'єктом цього злочину. Чи вірно вирішив справу суд? Роз¬крийте поняття спеціального суб'єкта злочину.
3. Лікар акушер-гінеколог Іванов, який за вироком суду позбавлений права на виконання операцій із штучного перери¬вання вагітності (аборту), незаконно зробив його своїй знайо¬мій. За це Іванова було засуджено за ч.1 ст.134 КК України.
Ознайомтеся зі ст.134 КК України і дайте відповідь на питання: хто може бути суб'єктом злочину, передбаченого ч.1 ст.134 КК України. Чи вірно вирішив справу суд? Чи змінилося б рішення, якщо Іванов був за спеціальністю лікарем- стоматологом? Які ознаки суб'єкта злочину визнаються до-датковими, а які - спеціальними?
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.