Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Тема № 5. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні


Курсова
K-22512

Тема № 5. Конституційно-правовий статус політичних партій в УкраїніПлан

Поняття та ознаки політичних партій в Україні.
Поняття та види партійних систем. Особливості партійної систеи України.
Порядок створення та припинення діяльності політичних партій.
Функції політичних партій.
Відносини політичних партій і держави.


Методичні рекомендації

При висвітленні першого питання слід проаналізувати чинне законодавство України про політичні партії в Україні, насамперед, Конституцію України і Закон України «Про політичні партії в Україні». Потрібно визначити поняття політичної партії, її особливості, місце в політичній системі України. Крім цього, важливо акцентувати увагу на те, що право на об'єднання є невід'ємним правом людини, яке гарантується перш за все Конституцією України та іншими нормативними актами.

Проаналізувати види партійних систем та дослідити особливості партійної системи України. Необхідно дати класифікацію політичних партій, показати їх склад та структуру.

Дослідити порядок створення політичних партій та процедуру їх легалізації. Розглянути підстави та порядок припинення діяльності політичних партій в Україні.

Розкрити функції політичних партій, розглянути основні напрямки, форми та методи реалізації партіями своїх функцій. Звернутися до реальної практичної діяльності політичних партій України та використати програмні документи та статути партій, виступи їх лідерів, показати компетенцію.

Далі важливо розкрити характер та зміст відносин політичних партій з органами держави, акцентувати увагу на принципі невтручання державних органів в діяльність партій, визначити роль партій у виробленні державної політики.Література

Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12
Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427-12
Аніщук В. Форми правового забезпечення діяльності політичних партій в Україні / В. Аніщук // Право України. – 2000. - № 2.
Про політичні партії в Україні : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2365-Ш [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2365-14
Годованець В. Ф. Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.
Здіорук С. І. Проблеми функціонування політичних партій України в системі владних відносин : монографія / С. І. Здіорук, В. В. Бичек. – К. : НІСД, 2001. – 144 с.
Кафарський В. Політичні партії і конституційне будівництво в Україні / В. Кафарський // Право України. – 2008. - № 4. – С. 13-20.
Колодій А. М. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Правова єдність. – 2008. – 350 с.
Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К. : Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.
Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т. Е. Кагановская и др. ; под ред. М. Н. Воронова – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. - 404 с.
Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.
Конституційне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. – 2-е вид. – К. : Наукова думка, 2000. – 732 с.
Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики,
В. С. Журавського. – К. : Ін Юре, 2003. – 544 с.
Конституційне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 800 с.
Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X . : Право, 2008. – 416 с.
Конституційне право України : навч. посіб. / В. О. Серьогін. - Х. : [ХНУВС], 2010. – 368 с.
Корміч Л. І. Громадські об’єднання та політичні партії сучасної України / Корміч Л. І., Шелест Д.С. – К. : АВРІО, 2004. – 262 с.
Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. – вид. 6-те, випр. та доповн. / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.
Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права : учебник / под ред. М. А. Баймуратова и А. В. Батанова. – X. : Одиссей, 2008. – 672 с.
Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник – К : Алерта, 2011. – 380 с.
Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.
Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / за ред. Ф. М. Рудича. – К. : Парламентське видавництво, 2002. – 488 с.
Політичні партії в незалежній Україні: Роль та місце у політичній трансформації суспільства: Наук. зб. / редкол. : голова В. А. Шумілкін; уклад. В.В. Нікітін. – Х.: Магістр, 2001.
Чушенко В. І., Заяць І. В. Конституційне право України : підруч. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. – 488 с.
Примуш М. В. Право на утворення політичних партій / М. В. Примуш // Право України. – 2004. - № 1.
Солдатенко В. Ф., Бевз Т. А., Бойко О. Д., Брицький П. П., Веденєєв Д. В. Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку. - К. : Парламентське видавництво, 2007. – 574 с.
Троян С. С. Порівняльні політичні системи сучасності : навч. посібник / С. С. Троян. - К. : НМЦВО, 2003. – 266 с.
Хімченко О. Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства : навчальний посібник / О. Г. Хіміченко – К. : Професіонал, 2006. – 208 с.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.