Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Тема № 7. Конституційно-правове регулювання виборів в Україні


Курсова
K-22514

Тема № 7. Конституційно-правове регулювання виборів в Україні

План

Поняття і види виборів в Україні.
Поняття і принципи виборчого права.
Поняття та види виборчих систем.
Поняття та основні стадії виборчого процесу в Україні.


Методичні рекомендації

Відповідаючи на перше питання, слід дати характеристику поняття виборів та їх видів, звернути увагу на правове регулювання виборів в Україні.

Розглядаючи друге питання плану, необхідно дати поняття виборчого права в об'єктивному та суб'єктивному розумінні, проаналізувати основні принципи виборчого права.

При відповіді на третє питання слід дати поняття та розглянути основні види виборчих систем. Необхідно проаналізувати переваги й недоліки кожної з досліджуваних виборчих систем. Важливо визначити виборчі системи, які використовуються при виборах органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні, їх особливості. Доцільно порівняти виборчу систему України з виборчими системами інших країн світу.

Розкриваючи четверте питання, потрібно визначити поняття виборчого процесу та його основних стадій, дати характеристику кожної із стадій на прикладі виборів народних депутатів або Президента України, розглянувши їх у динаміці.Література

Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12
Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427-12
Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17 листопада 2011 р. № 4061-VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
Про вибори Президента України : Закон України від 5 березня 1999 р. в ред. Закону від 18 березня 2004 р. № 1630-1V[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів від 10 липня 2010 р. № 2487-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2487-17
Про Центральну виборчу комісію : Закон України від 30 червня 2004 р. № 1932-1V[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1932-15
Бисага Ю. М. Вибори президента: український та зарубіжний досвід : навч. посіб. / Ю. М. Бисага, М. М. Палінчак, Д. М. Бєлов. – Ужгород : Ліра, 2003. – 60с.
Виборче законодавство: українська практика, міжнародний досвід та шляхи реформування / Комітет виборців України / Є.В. Радченко (заг. ред.). - К. : Факт, 2003. - 255с.
Виборче право України : навчальний посібник / за ред. В. Ф. Погорілка, М. І. Ставнійчук. – К. : Парламентське вид-во, 2003. – 383 с.
Годованець В. Ф. Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.
Ковальчук О. Стадії виборчого процесу в Україні / О. Ковальчук // Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України. - 2001. - № 2 - С.89-97.
Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К. : Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.
Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т. Е. Кагановская и др. ; под ред. М. Н. Воронова – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. - 404 с.
Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.
Конституційне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. – 2-е вид. – К. : Наукова думка, 2000. – 732 с.
Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики,
В. С. Журавського. – К. : Ін Юре, 2003. – 544 с.
Конституційне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 800 с.
Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X . : Право, 2008. – 416 с.
Конституційне право України : навч. посіб. / В. О. Серьогін. - Х. : [ХНУВС], 2010. – 368 с.
Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. – вид. 6-те, випр. та доповн. / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.
Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права : учебник / под ред. М. А. Баймуратова и А. В. Батанова. – X. : Одиссей, 2008. – 672 с.
Лавринович О. В. Виборче законодавство України та проблеми його вдосконалення : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2001. – 16 с.
Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник – К : Алерта, 2011. – 380 с.
Марцеляк О. В. Вибори народних депутатів України : навчальний посібник / О. В. Марцеляк. – Х. : ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС, 2007. – 620 с.
Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.
Федоренко В. Інститут позачергових виборів до Верховної Ради України в системі національного конституційного права / В. Федоренко // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2007. - № 3. – С. 38-46.
Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підруч. – 3-тє вид., доп. і перероб. / О. Ф. Фрицький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 510 с.
Фрицький Ю. Пропорційна система виборів до Верховної Ради України – оціночний аспект / Ю. Фрицький // Право України. – 2006. - № 4. – С. 104-107.
Чушенко В. І., Заяць І. В. Конституційне право України : підруч. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. – 488 с.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.