Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Тема № 8. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України


Курсова
K-22515

Тема № 8. Конституційно-правовий статус Верховної Ради УкраїниПлан

Місце Верховної Ради України в системі розподілу влад, її роль як парламенту держави.
Порядок формування Верховної Ради України.
Структура Верховної Ради України.
Функції та повноваження Верховної Ради України.
Характеристика актів Верховної Ради України. Конституційні засади законодавчого процесу в Україні.


Методичні рекомендації

Необхідно розглянути історію становлення та розвитку українського парламентаризму. На основі аналізу Конституції України, законодавчих актів та наукової літератури визначити роль та місце Верховної Ради України в системі розподілу влад, проаналізувати відносини Верховної Ради з іншими владними структурами, провести порівняльний аналіз з практикою діяльності парламентів зарубіжних держав.

Слід дослідити порядок формування Верховної Ради України. На підставі аналізу нормативного матеріалу та на прикладах з практики розглянути проблеми формування парламенту України, дослідити випадки припинення його діяльності.

Необхідно проаналізувати структуру Верховної Ради України. Розкрити правовий статус керівництва Верховної Ради України та її органів (Погоджувальної Ради, комітетів, тимчасових комісій, депутатських фракцій).

Необхідно розкрити установчу, законодавчу, контрольну та представницьку функції Верховної Ради, проаналізувати її повноваження в рамках вищезазначених функцій.

Слід проаналізувати правову природу та види актів, які приймаються парламентом України. Необхідно розглянути особливості законодавчого процесу та його стадії.Література

Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12
Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427-12
Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17 листопада 2011 р. № 4061-VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
Про комітети Верховної Ради України : Закон України вiд 04 квітня 1995 р. № 116/95-ВР в ред. Закону № 3277-IV ( 3277-15 ) від 22 грудня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/116/95-%D0%B2%D1%80
Про Регламент Верховної Ради України : Закон України вiд 10 лютого 2010 р. № 1861-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
Абасов Г. Г. Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.02 / Г. Г. Абасов ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2004. – 21 с.
Бандурка О. М. Парламентаризм в Україні : становлення і розвиток : [монографія] / О. М. Бандурка, Ю. Д. Древаль. – Х. : Ун-т внутр. справ, 1999. – 288 с.
Барабаш Ю. Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект) : [монографія] / Ю. Г. Барабаш. – Х. : Легас, 2004. – 246 с.
Воронов М. М. Законодавча влада у системі державної влади / М. М. Воронов // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 1997. – № 2. – С.124-130.
Ганжуров Ю. С. Парламент України в політичній комунікації / Ю. С. Ганжуров. – К. : Україна, 2007. – 349с.
Годованець В. Ф. Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.
Журавський В. Конституційно-правова характеристика функцій та повноважень Верховної Ради України / В. Журавський // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2001. - № 12(2). – С. 225-232.
Журавський В. С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми) / В. С. Журавський. – К. : Парламентське вид-во, 2002. – 343 с.
Законодавча діяльність в Україні: стан, пріоритети, шляхи вдосконалення (за матеріалами Верховної Ради України четвертого і п'ятого скликань) / О. В. Богачова, В. С. Журавський, О. В. Зайчук [та ін.]; за заг. ред. В. М. Литвина; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К. : Фенікс, 2007. – 576 с.
Законотворчість: контрольні функції Парламенту [Текст] / заг. ред. і упоряд. Д. Ковриженко, Е. Рахімкулова. – К. : [Заповіт], 2006. – 108 с.
Ківалов С. В. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади в України [Текст] : Історія, теорія, перспективи / С. В. Ківалов, І. К. Залюбовська. – Одеса : Юридична література, 2004. – 150 с.
Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К. : Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.
Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т. Е. Кагановская и др. ; под ред. М. Н. Воронова – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. - 404 с.
Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.
Конституційне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. – 2-е вид. – К. : Наукова думка, 2000. – 732 с.
Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики,
В. С. Журавського. – К. : Ін Юре, 2003. – 544 с.
Конституційне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 800 с.
Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X . : Право, 2008. – 416 с.
Конституційне право України : навч. посіб. / В. О. Серьогін. - Х. : [ХНУВС], 2010. – 368 с.
Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. – вид. 6-те, випр. та доповн. / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.
Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права : учебник / под ред. М. А. Баймуратова и А. В. Батанова. – X. : Одиссей, 2008. – 672 с.
Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник – К : Алерта, 2011. – 380 с.
Майданник О. О. Парламентський контроль в Україні [Текст] / О. О. Майданник ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : [б.в.], 2004. – 320 с.
Марцеляк О. В. Вибори народних депутатів України : навчальний посібник / О. В. Марцеляк. – Х. : ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС, 2007. – 620 с.
Марцеляк О. Комітети Верховної Ради України: система, структура та роль у здійсненні основних функцій парламенту / О. В. Марцеляк // Право і безпека. – 2005. – № 4. – С. 7-11.
Марцеляк О.В. Конституційно-правовий статус Голови Верховної Ради України / О. В. Марцеляк // Право і суспільство. – 2005. – № 2. – С. 9-13.
Органи державної влади України : монограф. / за ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2002. – 592 с.
Письменний І. Оптимізація діяльності Верховної Ради України в умовах політичної реформи (синергетичний підхід) / І. Письменний // Актуальні проблеми державного управління. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 2(24). – С. 35-44.
Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.
Пустовіт Ж. Поняття та сутність установчої функції Верховної Ради України / Ж. Пустовіт // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 2. – С. 59-65.
Совгиря О. В. Правовий статус парламентської опозиції : навчальний посібник / О. В. Совгиря. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.
Совгиря О. Парламентська коаліція — новий суб’єкт конституційного права України / О. Совгиря // Право України. – 2007. – № 2. – С. 14-20.
Федоренко В. Інститут позачергових виборів до Верховної Ради України в системі національного конституційного права / В. Федоренко // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2007. – № 3. – С. 38-46.
Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підруч. – 3-тє вид., доп. і перероб. / О. Ф. Фрицький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 510 с.
Чушенко В. І., Заяць І. В. Конституційне право України : підруч. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. – 488 с.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.