Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Тема № 9. Конституційно-правовий статус народного депутата України


Курсова
K-22516

Тема № 9. Конституційно-правовий статус народного депутата УкраїниПлан

1. Поняття та особливості статусу народного депутата України.

2. Права і обов’язки народного депутата України.

3. Основні гарантії депутатської діяльності.

4. Підстави і порядок дострокового припинення депутатських повноважень.Методичні рекомендації

Відповідаючи на перше питання, слід проаналізувати особливості правового становища народних депутатів України. Звернути увагу на особливості мандату народних депутатів України. Дослідити принцип несумісності депутатського мандату з іншими видами діяльності.

При відповіді на друге питання слід розкрити основні права і обов'язки народних депутатів України відповідно до чинного законодавства.

Відповідаючи на третє питання плану, слід розкрити основні гарантії депутатської діяльності. Слід проаналізувати такі поняття як депутатський імунітет та депутатський індемнітет.

Розглядаючи четверте питання плану слід розкрити підстави і проаналізувати порядок дострокового припинення депутатських повноважень.ЛітератураКонституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12
Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427-12
Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17 листопада 2011 р. № 4061-VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
Про статус народного депутата України : Закон України вiд 17 листопада 1992 р. № 2790-XII в ред. Закона від 22 березня 2001 г. № 2328-Ш [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/2790-12
Бандурка О. М. Парламентаризм в Україні : становлення і розвиток : [монографія] / О. М. Бандурка, Ю. Д. Древаль. – Х. : Ун-т внутр. справ, 1999. – 288 с.
Годованець В. Ф. Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.
Григорук Н. Гарантії діяльності народних депутатів України / Н. Григорук // Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України. - 2001. – № 2. – С.69-76.
Депутат парламента в зарубежных государствах / Д. А. Ковачев (отв. ред.). – М. : Юрид. лит., 1995. – 332 с.
Журавський В. С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми) / В. С. Журавський. – К. : Парламентське вид-во, 2002. – 343 с.
Заяць Н. Інститут імперативного мандата у контексті пропорційної виборчої системи / Н. Заєць // Право України. – 2008. – № 4. – С. 21-26.
Кислий П. С. Народний депутат України: представник влади народу / П. С. Кислий. - К. : К.І.С., 2002. - 98с.
Ківалов С. В. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади в України [Текст] : Історія, теорія, перспективи / С. В. Ківалов, І. К. Залюбовська. – Одеса : Юридична література, 2004. – 150 с.
Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К. : Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.
Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т. Е. Кагановская и др. ; под ред. М. Н. Воронова – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. - 404 с.
Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.
Конституційне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. – 2-е вид. – К. : Наукова думка, 2000. – 732 с.
Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики,
В. С. Журавського. – К. : Ін Юре, 2003. – 544 с.
Конституційне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 800 с.
Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X . : Право, 2008. – 416 с.
Конституційне право України : навч. посіб. / В. О. Серьогін. - Х. : [ХНУВС], 2010. – 368 с.
Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. – вид. 6-те, випр. та доповн. / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.
Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права : учебник / под ред. М. А. Баймуратова и А. В. Батанова. – X. : Одиссей, 2008. – 672 с.
Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник – К : Алерта, 2011. – 380 с.
Марцеляк О. В. Вибори народних депутатів України : навчальний посібник / О. В. Марцеляк. – Х. : ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС, 2007. – 620 с.
Органи державної влади України : монограф. / за ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2002. – 592 с.
Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.
Радченко О. І. Статус народного депутата України: проблеми теорії і правового регулювання : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 20 с.
Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підруч. – 3-тє вид., доп. і перероб. / О. Ф. Фрицький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 510 с.
Чушенко В. І., Заяць І. В. Конституційне право України : підруч. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. – 488 с.
Шевченко Т. Конституційні підстави припинення повноважень народних депутатів України / Т. Шевченко // Право України. – 2008. – № 9. – С. 14-18.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.