Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Тема № 15. Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України


Курсова
K-22529

Тема № 15. Конституційно-правовий статус Конституційного Суду УкраїниПланПоняття, сутність і види конституційного контролю. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.
Порядок формування Конституційного Суду України.
Функції та повноваження Конституційного Суду України.
Конституційне провадження. Форми звернення до Конституційного Суду України.
Акти Конституційного Суду України: правова природа і значення для політико-правової теорії і практики.


Методичні рекомендації

Відповідаючи на перше питання, необхідно визначити поняття конституційного контролю та конституційного нагляду, визначити їх основні загальні риси та відмінність. Дослідити моделі конституційного контролю. Слід визначити види конституційного контролю за різними критеріями. Визначити статус Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні.

Висвітлюючи друге питання, слід розглянути завдання та основні принципи організації та діяльності Конституційного Суду України. Вказати склад Конституційного Суду України та порядок його формування за діючим законодавством. Дати характеристику правового статусу суддів Конституційного Суду.

Звернути увагу на зміст функцій та повноважень Конституційного Суду України.

Проаналізувати процедуру конституційного провадження, його форми і стадії. Звернути увагу на суб'єктів і предмет конституційного подання і конституційного звернення.

Відповідаючи на останнє питання, слід розглянути види та проаналізувати правову природу актів Конституційного Суду України, вказати на їх значення для політико-правової теорії та практики.Література

Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12
Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427-12
Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272.
Регламент Конституційного Суду України : від 5 березня 1997 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 1997. - № 1. - С. 66-96.
Годованець В. Ф. Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.
Карпечкін П. Ф. Співвідношення функцій судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України в контексті судової реформи / П. Ф. Карпечкін // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 6. – С. 41-43.
Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К. : Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.
Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т. Е. Кагановская и др. ; под ред. М. Н. Воронова – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. - 404 с.
Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.
Конституційне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. – 2-е вид. – К. : Наукова думка, 2000. – 732 с.
Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики,
В. С. Журавського. – К. : Ін Юре, 2003. – 544 с.
Конституційне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 800 с.
Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X . : Право, 2008. – 416 с.
Конституційне право України : навч. посіб. / В. О. Серьогін. - Х. : [ХНУВС], 2010. – 368 с.
Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. – вид. 6-те, випр. та доповн. / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.
Кукурудза Р. Межі обов’язковості актів Конституційного Суду України за колом осіб, у часі та просторі // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 4. – С. 49-52.
Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права : учебник / под ред. М. А. Баймуратова и А. В. Батанова. – X. : Одиссей, 2008. – 672 с.
Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник – К : Алерта, 2011. – 380 с.
Мірошниченко Ю. Контроль Конституційного Суду України за додержанням процедури внесення змін до Конституції України як засіб забезпечення її верховенства / Ю. Мірошниченко // Вісн. Конституційного Суду України. – 2011. - №1. – С. 42-53.
Органи державної влади України : монограф. / за ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2002. – 592 с.
Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.
Портнов А. В. Теоретичні основи формування конституційного судочинства в Україні / А. В. Портнов. – К. : Логос, 2008. – 155 с.
Савчин М. В. Конституційний суд України як гарант конституційного ладу : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2003. - 17с.
Савчин М. Конституційний Суд України у механізмі гарантування прав і свобод людини / М. Савчин // Право України. – 1999. – № 4. – С. 35-38.
Скомороха В. Конституційний Суд України : досвід і проблеми // Право України. – 1999. – № 1. – С. 8-13.
Селіванов А. О., Питання теорії конституційного правосуддя в Україні: актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя / А. О. Селіванов, А. А.Стрижак. – К. : Логос, 2010. – 256 с.
Скомороха В. Є. Конституційна юрисдикція в Україні : проблеми теорії, методології і практики / В. Є. Скомороха – К. : Леся, 2007. – 716 с.
Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України / М. Тесленко // Право України. - 2000. - № 2. - С. 6-9.
Тесленко М. В. Окремі аспекти взаємовідносин Конституційного Суду України і судів загальної юрисдикції / М. В. Тесленко // Право України. – 2003. - № 12. – С. 6-11.
Тодика Ю. М. Конституційний Суд України і прокуратура в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав громадян : монографія / Ю. М. Тодика, О. В. Марцеляк. – Х. : Лібра, 1998. – 107 с.
Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підруч. – 3- тє вид., доп. і перероб. / О. Ф. Фрицький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 510 с.
Чушенко В. І., Заяць І. В. Конституційне право України : підруч. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. – 488 с.
Шаповал В. Сутнісні характеристики конституційного контролю / В. Шаповал // Право України. – 2005. - № 3. – С. 23-27.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.