Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Основи бізнес-планування – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-25716

ВСЕГО 90 ОТВЕТОВ

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1

Question 1.

Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено сутність міссії підприємства, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспек¬ти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

a. невірно

b. вірно

Question 2

Основною зовнішньою причиною складання бізнес плану є:

a. представити справу в найбільш вигідному світлі людям ззовні, наприклад, інвесторам

b. бізнес-план використовується постійно як інструмент управління

c. можливість більш ефективного використання прибутку

d. більш ефективне функціонування підприємства

Question 3

У ринковій системі господарювання бізнес-план виконує дві най¬важливіші функції:

a. внутрішню та зовнішню

b. економічну та соціальну

c. економичну та правову

d. функціональну та матричну

Question 4

Інформаційне поле бізнес-плану — це:

a. сукупність докумен¬тів, які забезпечують інформаційні потреби підприємця в процесі опрацювання бізнес-плану

b. всі відповіді вірні

c. результати роботи

d. забезпечення інформаційні потреби працівника в процесі опрацювання бізнес-плану

Question 5

Бізнес – плани класифікують за наступними ознаками:

a. за масштабами бізнесу (великий, середній, малий)

b. за характеристиками продукту бізнесу (традиційний, прин¬ципово новий, виробничо-технічного чи споживчого призначення)

c. всі відповіді вірні

d. за сферою бізнесу (виробництво, будівництво, роздрібна та оп¬това торгівля, надання послуг, посередницька діяльність тощо)

Question 6

Фінансовий план містить такі основні підрозділи.

a. План доходів і видатків (план прибутків і збитків)

b. План персоналу

c. План грошових надходжень і виплат (план руху готівки)

Question 7

В організаційному плані описується:

a. оцінка ризиків підприємства

b. потреба фірми в трудових ресурсах

c. організація фінансової діяльності

d. планування виробництва

Question 8

Прийняття рішення щодо зацікавленності бізнес плану інвестори приймають ознайомившися з:

a. фінансовим планом

b. резюме бізнес-плану

c. маркетинговим планом

d. оцінкою ризику

Question 9

Бізнес-план — це інструмент для залучення зовнішнього капіталу, необхідного для реалізації підприємни¬цького проекту.

a. вірно

b. невірно

Question 10

Джералами виникнення бізнес – ідеї можуть бути:

a. критичний аналіз товарів, які випускають інші фірми

b. всі відповіді вірні

c. результати власних дослід¬жень і розробок

d. вивчення запитів і побажань споживачів

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2

Question 1

Головна мета бізнес-плану:

a. отримання прибутку

b. випуск запланованого обсягу продукції

c. розширення підприємницької діяльності

Question 2

У стратегії просування товару на ринок повинно бути розглянуто:

a. організаційна структура управління

b. якими саме методами і каналами збуту пропонується реалізовувати товар або послугу

c. аналіз конкурентів

d. маркетинговий аналіз

Question 3

За сферою бізнесу бізнес плани можна поділити на:

a. великі, середні, малі

b. у сфері виробництва, будівництва, роздрібної та оптової торгівлі, наданні послуг, посередницької діяльності тощо

c. традиційні, принципово нові

Question 4

Який розділ бізнес плану дає відповіді на запитання „ Якого товару потребує ринок?”

a. виробничий план

b. план персоналу

c. фінансовий план

d. маркетинговий план

Question 5

Метою написання резюме бізнес плану є:

a. зацікавити інвестора

b. описати підприємство

c. розкрити маркетингову стратегію підприємства

d. розрахувати витрати підприємства

Question 6

У виробничому плані розглядається

a. структура персоналу підприємства

b. прибуток підприємства

c. історія розвитку підприємства

d. технологічний процес

Question 7

Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

a. вірно

b. невірно

Question 8

Головна мета фінансового плану :

a. розрахувати витрати виробництва

b. узагальнити основні положення всіх попередніх розділів бізнес-плану, зводячи їх в одне ціле у вартісній формі

c. відповісти на запитання „ Що виробляти?”

Question 9

В якому розділі бізнес-плану знаходиться план доходів і видатків:

a. у плані персоналу

b. у фінансовому плані

c. він не входить до бізнес-плану

d. у виробничому плані

Question 10

У бізнес-плані формулюються перспективи та поточні цілі реалі¬зації ідеї, оцінюються сильні й слабкі сторони бізнесу

a. вірно

b. невірно

ТЕСТ ДО ТЕМИ 3

Question 1

Маркетинговий план – це документ, в якому сформульовані основні цілі управління підприємством і шляхи їх досягнення.

a. невірно

b. вірно

Question 2

Метою планування маркетингу є:

a. немає вірної відповіді

b. просування продукції на ринок

c. зменшення маркетингових ризиків за рахунок зниження невизначеності умов діяльності і концентрації ресурсів на найбільш перспективних напрямах

d. визначення основних сегментів за рахунок зниження невизначеності умов діяльності

Question 3

Довгострокові плани маркетингу розробляються на період:

a. до трьох років

b. більше п'яти років

c. до п'яти років

d. більше десяти років

Question 4

До інструментів маркетингу, як правило, належать:

a. ціноутворення

b. всі відповіді вірні

c. просування товару на ринок

d. збут та реалізація продукції

Question 5

Стратегії, які визначають принципові рішення щодо вибору напряму розвитку фірми, називаються:

a. Базові стратегії

b. стратегії зростання

c. немає вірної відповіді

d. Глобальні маркетингові стратегії

Question 6

Стратегія прямої інтеграції передбачає:

a. об’єднання виробника з торговельним посередником

b. об’єднання виробників у галузі

c. об’єднання торгових посередників

d. об'єднання виробника з постачальником матеріально-технічних ресурсів

Question 7

Стратегія, яка передбачає вихід підприємства в нові для нього сфери бізнесу називається:

a. стратегія розвитку

b. стратегія диверсифікації

c. стратегія інтеграції

d. стратегія росту

Question 8

Операцiйнi продажi фiрми слiд прогнозувати у першу чергу, тому що решту факторiв виробництва, зокрема витрати, можна визначити прямим розрахунком залежно вiд фактичних чи прогнозованих обсягiв продаж.

a. невірно

b. вірно

Question 9

Сутність методу Дельфi полягає у:

a. повідомленні результатів узагальнення експертам i пропонують їм висловити свою думку ще раз

b. узагальнюючих безособових результатiв опитування

c. визначенні точки безбутковості

d. послiдовному опитуваннi еспертiв незалежно один вiд одного та формування на першому етапi узагальнюючих безособових результатiв такого опитування

Question 10

Продажі підприємства мають зворотню залежність від календарного сезону

a. невірно

b. вірно

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

Основне завдання виробничого плану — довести, що фірма:

a. має можливості придбати необхідні для цього ресурси

b. здатна виготовляти необхідну кількість товарів відповідної якості

c. реально спроможна організувати виробництво

d. всі відповіді вірні

Question 2

Процес формування та виконання виробничого плану має включати 5 рангів:

a. організацію; планування; облік; контроль та аналіз; мотивацію

b. контроль та аналіз; організацію; планування; бухгалтерський облік; аудит

c. немає вірної відповіді

d. контроль та аналіз; організацію; планування; облік; регулювання

Question 3

Головною метою формування виробничого плану є:

a. контроль за виробництвом

b. всі відповіді вірні

c. встановлення асортименту продукції в такому обсязі, таких якостей і вартості, які б забезпечили її збут і отримання виробником запланованого прибутку

d. встановлення рівня продукції в такому обсязі, таких якостей і вартості, які б забезпечили її збут та рекламу

Question 4

Виробничий план – це:

a. система адресних завдань по просуванню продукції певної номенклатури, асортименту, відповідної кількості й якості в певні терміни з оптимальним виробничим циклом, що забезпечує зростання виробництва

b. зведена таблиця виробничих показників

c. система адресних завдань по випуску продукції певної номенклатури, асортименту, відповідної кількості й якості в певні терміни з оптимальним виробничим циклом, що забезпечує зростання виробництва

d. всі відповіді вірні

Question 5

Основне завдання виробничого плану — довести, що фірма:

a. здатна виготовляти необхідну кількість товарів відповідної якості

b. всі відповіді вірні

c. реально спроможна організувати виробництво

d. має можливості придбати необхідні для цього ресурси

Question 6

Оптимізація виробничої програми проводиться з метою:

a. планування оптимальної структури номенклатури продукції

b. немає вірної відповіді

c. всі відповіді вірні

d. визначення максимально можливого обсягу виробництва продукції та економічної межі нарощування виробництва

Question 7

Частина проекту, що пов'язана з технічними засобами його реалізації, називається:

a. лізингом

b. амортизацією проекту

c. бізнес-проектом

d. інжинірингом проекту

Question 8

Виробничий план має дати відповіді на наступне запитання:

a. Які виробничі операції будуть застосовуватись фірмою в процесі виготовлення продукції (надання послуг)?

b. Які конкретно матеріально-технічні ресурси потрібні для виготовлення продукції (надання послуг)?

c. Які зовнішні фактори впливатимуть (або можуть вплинути) на виробничий процес?

Question 9

Виробничий план проекту складається з метою забезпечення

a. диверсифікованого процесу виробництва

b. збільшення обсягів продажу підприємства

c. виконання певних функцій працівниками

d. організованого, взаємопов'язаного виробничого процесу на кожному робочому місці й загалом по проекту

Question 10

Формування виробничого плану є однією із функцій маркетингового директора

a. вірно

b. невірно

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5

Question 1

Господарські товариства – це підприємства які:

a. засновані на об’єднанні майна громадян та юридичних осіб

b. об’єднанні на засадах приватної власності

c. мають за мету отримання прибутків з персоналу

d. господарють у ринковій системі

Question 2

Організаційний план, як правило, складається з таких підрозділів:

a. оцінки ризиків організації, бюжету видатків та доходів; організаційна форма бізнесу; потреба фірми в персоналі; власники фірми, організаційна схема управління

b. кадрова політика і стратегія; організаційна форма бізнесу; потреба фірми в персоналі; власники фірми, команда менеджерів і зовнішні консультанти; організаційна схема управління

c. немає вірної відповіді

d. бюжету видатків та доходів; організаційна форма бізнесу; потреба фірми в персоналі; власники фірми, команда менеджерів і зовнішні консультанти; організаційна схема управління

Question 3

Система планування роботи з персоналом повинна включати такі показники:

a. чисельність персоналу за категоріями і посадами

b. витрати на апарат управління

c. питома вага працівників апарату управління у загальній чисельності працівників

d. всі відповіді вірні

Question 4

До планування заробітньої плати відноситься:

a. кількість навчальних місць у системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів

b. кількість працівників, що повинні навчатися у різних навчальних закладах (зокрема, підготовка резерву кадрів управління)

c. рух персоналу різних категорій і професійних груп і т. д.

d. немає вірної відповіді

Question 5

До недоліків одноосібного підприємства можна віднести:

a. обмежений перелік видів діяльності якими можна займатись

b. всі відповіді вірні

c. податкові пільги та державні субсидії надаються як правило тільки юр. особам

d. кредиті установи надають перевагу юридичним особам

Question 6

Комунальне підприємство – засноване на власності відповідної територіальної громади.

a. невірно

b. вірно

Question 7

На вибір форми організації бізнесу впливають наступні фактори:

a. економічна ситауція в країні

b. рівень інфляції, відсоткова ставка

c. відповідальність, податки, фінансові потреби

d. внутрішні та зовнішні

Question 8

До переваг партнерства відноститься:

a. обмеження відповідальності за виробничі та фінансовві результати діяльності

b. порівняно більша маса залученого капіталу

c. високий контроль за діяльністю таких підприємтсв з боку інвесторів

Question 9

Інформація, щодо організаційної структури підприємства подається у:

a. маркетинг – плані

b. організаційному плані

c. фінансовому плані

d. персонал – плані

Question 10

Товариство, статутний фонд якого поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості називається:

a. командитне товариство

b. товариство з обмеженою відповідальністю

c. номінальне товариство

d. акціонерне товариство

ТЕСТ ДО ТЕМИ 6

Question 1

План формування, розподілу і використання фінансових ресурсів називається:

a. фінансовим планом

b. бюджетуванням

c. планом грошових коштів

d. індикативним планом

Question 2

План головна мета його складання — спрогнозувати фінансовий стан підприємства на певну дату називається:

a. платіжний календар

b. план доходів та витрат

c. всі відповіді вірні

d. баланс доходів та видатків

Question 3

Система, яка полягає в розробці комплексу короткострокових планових завдань з фінансового забезпечення основних напрямів фінансово–господарської діяльності підприємства називається

a. бюджетування

b. диреткивне планування

c. фінансове прогнозування

d. індикативне планування

Question 4

Розробка бюджетів на підприємстві спрямована на вирішення таких завдань:

a. всі відповіді вірні

b. визначення обсягу і видатків, що пов’язані з діяльністю окремих структурних одиниць і підрозділів підприємства

c. немає вірної відповіді

d. забезпечення покриття цих видатків фінансовими ресурсами з різних джерел

Question 5

Метод, який передбачає розповсюдження встановлених у минулому тенденцій на майбутній період або розповсюдження вибіркових даних на іншу частину сукупності досліджуваних об'єктів, які самі не були досліджені, називається

a. метод розрахунку

b. метод доходів

c. метод екстраполяції

d. метод витат

Question 6

До складання бюджету відносяться такі етапи:

a. Аналіз маркетингового середовища

b. всі відповіді вірні

c. оцінка ризиків проекту

d. Визначення очікуваного обсягу виробництва

Question 7

Консолідований бюджет поділяється на:

a. немає вірної відповіді

b. Операційний та фінансовий бюджет

c. внутрішній та зовнішній

d. витрати та доходи від основної діяльності

Question 8

Бюджет продаж:

a. це рахунок, який надається споживачам

b. враховує конкурентну позицію підприємства та напрями її поліпшення

c. синонім фінансового плану

d. це найважливіший розрахунок, який є основою бюджетування, що враховує основні етапи розвитку підприємства

Question 9

Операційний бюджет прибутків і збитків включає:

a. Виручку від реалізації продукції

b. Собівартість продукції, що реалізується

c. Валовий прибуток

d. всі відповіді вірні

Question 10

Аналіз проектних ризиків передбачає вирішення таких завдань:

a. визначення чинників, що впливають на ризик

b. виявлення ризиків проекту

c. всі відповіді вірні

d. оцінка ризику проекту

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Question 1

Метою аналізу проектних ризиків є надання оцінки всім видам ризиків проекту, а також визначення:

a. ступеня доцільності реалізації проекту за нвявного рівня ризику та способів його зниження

b. рівня безбутковості підприємства

c. можливих шляхів зниження ризиків

Question 2

Ризик проекту – це:

a. оцінка ефективності проекту

b. міра непевності в одержанні очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту

c. всі відповіді вірні

d. відносна категорія ризику

Question 3

Операційний бюджет прибутків і збитків включає:

a. Адміністративні витрати

b. Валовий прибуток

c. Витрати на збут

d. всі відповіді вірні

Question 4

Формування бюджету витрат розпочинається із:

a. бюджетування

b. детального їх аналізу за минулий та поточний роки

c. розподілу доходів

d. маркетингового дослідження

Question 5

Додатки до бізнес-плану:

a. це документи, на базі яких був складений бізнес-план

b. фінансовий план

c. організаційний план

d. фотографії товару або послуг

Question 6

Маркетингова інформація, це інформація про:

a. потенційних споживачів продукції майбутнього бізнесу, їхні запити і незадоволені потреби

b. всі відповіді вірні

c. технічні, експлуатаційні та споживчі якості аналогічних видів продукції й ціни на них

d. особливості просування даної групи продукції на споживчий ринок, інші відомості, що характеризують ринок майбутнього бізнесу

Question 7

Документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та оха¬рактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспек¬ти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним називається:

a. бізнес проектом

b. план ідеї проекту

c. фінансовим планом

d. бізнес планом

Question 8

В організаційному плані необхідно:

a. наголосити на потенційних вигодах такого рішення

b. всі відповіді вірні

c. указати на основні причини вибору відповідної юридичної форми організації бізнесу

d. охарактеризувати можливі зміни юридичного статусу фірми в перспективі

Question 9

Бізнес – плани класифікують за наступними ознаками:

a. за сферою бізнесу

b. всі відповіді вірні

c. за технічними характеристиками продукту

d. за ознаками бізнес-плану

Question 10

Консолідований бюджет поділяється на:

a. внутрішній та зовнішній

b. Операційний та фінансовий бюджет

c. немає вірної відповіді

d. витрати та доходи від основної діяльності

Question 11

Бізнес-план містить відомості про:

a. немає вірної відповіді

b. відомості власників

c. доходи власників та персоналу

d. виробничі, ринкові, організаційні аспекти бізнесу

Question 12

Бізнес-план — це інструмент для залучення зовнішнього капіталу, необхідного для реалізації підприємни¬цького проекту.

a. невірно

b. вірно

Question 13

Головною метою формування виробничого плану є:

a. планування виробничих потужностей

b. встановлення ціни продукції

c. розподіл фінансових ресурсів

d. встановлення асортименту продукції в такому обсязі, таких якостей і вартості, які б забезпечили її збут і отримання виробником запланованого прибутку

Question 14

Інформаційне поле бізнес-плану — це:

a. результати роботи

b. забезпечення інформаційні потреби працівника в процесі опрацювання бізнес-плану

c. сукупність документів, які забезпечують інформаційні потреби підприємця в процесі опрацювання бізнес-плану

d. всі відповіді вірні

Question 15

Інформація про основних споживачів продукції буде представлена у:

a. маркетинговому плані

b. організаційному плані

c. додатках до бізнес плану

d. виробничому плані

Question 16

Стратегія відступу:

a. всі відповіді вірні

b. коли лідер усвідомлює неможливість захисту певних позицій в результаті виснажливої конкурентної боротьби

c. процес реорганізації підприємства

d. коли підприємство ліквідується

Question 17

Стратегія підвищення ринкової частки за існуючої місткості ринку передбачає

a. всі відповіді вірні

b. зменшення ринкової частки

c. немає вірної відповіді

d. що ріст ринкової частки є фактором зростання прибутковості фірми

Question 18

Вертикальна диверсифікація:

a. коли підприємство починає виробляти товари, які в організаційному аспекті пов’язані з існуючими товарами фірми

b. коли підприємство починає виробляти товари, які в фінансовому аспекті пов’язані з існуючими товарами фірми

c. коли підприємство починає виробляти товари, які в технологічному та маркетинговому аспекті пов’язані з існуючими товарами фірми

d. всі відповіді вірні

Question 19

До переваг партнерства відноститься:

a. обмеження відповідальності за виробничі та фінансовві результати діяльності

b. порівняно більша маса залученого капіталу

c. високий контроль за діяльністю таких підприємтсв з боку інвесторів

Question 20

Інформація, щодо мотивації персоналу підприємства подається у:

a. маркетинг – плані

b. фінансовому плані

c. персонал – плані

d. організаційному плані

Question 21

Оптимізація виробничої програми проводиться з метою:

a. планування оптимальної структури номенклатури продукції

b. всі відповіді вірні

c. немає вірної відповіді

d. визначення максимально можливого обсягу виробництва продукції та економічної межі нарощування виробництва

Question 22

Частина проекту, що пов'язана з технічними засобами його реалізації, називається:

a. амортизацією проекту

b. інжинірингом проекту

c. бізнес-проектом

d. лізингом

Question 23

Стратегія глибокого проникнення на ринок реалізується за допомогою таких засобів, як:

a. активізація рекламної діяльності

b. всі відповіді вірні

c. підвищення рівня сервісного обслуговування товарів

d. застосування засобів стимулювання збутуQuestion 24

Стратегія розвитку ринку означає адаптацію існуючих товарів підприємства до нових ринків збуту, коли підприємство виходить з цим товаром на нові ринки.

a. невірно

b. вірно

Question 25

Бізнес-план має забезпечувати охорону конфіденційної інфор¬мації про фірму та її діяльність.

a. вірно

b. невірно

Question 26

Головна мета бізнес-плану:

a. випуск запланованого обсягу продукції

b. аналіз витрат підприємства

c. розширення підприємницької діяльності

d. отримання прибутку

Question 27

У стратегії просування товару на ринок повинно бути розглянуто:

a. маркетинговий аналіз

b. аналіз конкурентів

c. організаційна структура управління

d. якими саме методами і каналами збуту пропонується реалізовувати товар або послугу Question 28

Аналітичний метод оцінки ризиків

Виберіть одну правильну відповідь a. визначає імовірність виникнення ризику у сфері продажу

b. дозволяє визначити ймовірність ризиків на підставі зовнішньої інформації

c. дозволяє визначити ймовірність ризиків на підставі власної інформаційної бази

d. немає вірної відповіді

Question 29

Організаційний план розглядає:

a. маркетинговий аналіз

b. організаційну структуру управління

c. організацію підприємництва

d. аналіз конкурентів

Question 30

Аналіз ризиків проекту - в цьому розділі дається опис можливих ризиків проекту і їх характеристика, а також приводиться стратегія по їх максимізації.

a. вірно

b. невірно
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.