Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Інноваційний розвиток підприємства (МАУП)


Контрольна робота
K-27388

ВСЕГО 218 ОТВЕТОВ. НЕ УДАЕТСЯ ЗАГРУЗИТЬ ВСЮ РАБОТУ ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ http://na-5-5.ru/innovatsiinii-rozvitok-pidpriiemstva-maup

Тести до модуля 1

Question 1

Сутність інновації найкращим чином розкриває наступне визначення:

a. інновація – це сукупність технічних, виробничих, комерційних заходів, які забезпечують появу на ринку нових процесів та обладнання;

b. інновація – це позитивна і прогресивна зміна.

c. інновація – це процес, в якому ідея набуває економічний зміст;

Question 2

Якщо провести класифікацію груп інновацій по такому показнику як “рівень дифузії”, то можна визнати три групи інновацій. Вкажіть серед вказаних одну зайву.

a. галузь;

b. світовий масштаб

c. підприємство;

d. підрозділ;

Question 3

Якщо провести класифікацію груп інновацій по такому показнику як “глибина змін”, то можна визнати дві групи інновацій. Вкажіть серед вказаних одну зайву.

a. революційні;

b. сталого розвитку.

c. еволюційні;

Question 4

Якщо провести класифікацію груп інновацій по такому показнику як “сфера діяльності”, то можна визнати шість груп інновацій. Вкажіть серед вказаних одну зайву.

a. технологічні;

b. управлінські;

c. торгівельні

d. економічні;

e. технічні;

f. соціальні;

Question 5

Якщо провести класифікацію груп інновацій по такому показнику як “стадії кругообігу капіталу”, то можна визнати три групи інновацій. Вкажіть серед вказаних одну зайву

a. інновації в сфері виробничої та соціальної інфраструктури;

b. інновації в сфері продажу.

c. інновації в сфері закупки засобів виробництва та робочої сили;

d. інновації в сфері виробництва;

Question 6

Інноваційний менеджмент є система управління:

a. інноваційною діяльністю

b. творчою діяльністю персоналу;

c. інвестиційною діяльністю;

Question 7

Інноваційний менеджмент включає чотири основні функції. Серед вказаних знайдіть одну зайву.

a. оперативне управління інноваційною діяльністю;

b. планування інновацій;

c. пошук необхідних інвестицій;

d. контроль.

e. організацію інноваційної діяльності;

Question 8

Планування інновацій включає три ключових дії. Знайдіть серед зазначених одну зайву.

a. пошук шляхів досягнення інноваційних цілей;

b. постановка інноваційних цілей;

c. визначення тематичної спрямованості інноваційної діяльності;

d. визначення потреби в ресурсах.

Question 9

Організація інноваційного процесу включає три ключових дії. Знайдіть серед зазначених одну зайву.

a. відбір персоналу та формування проектних команд;

b. розробку інноваційних планів.

c. створення необхідних умов для успішної реалізації проекту;

d. розробку графіків та постановку певних завдань перед підрозділами та виконавцями;

Question 10

Оперативне управління інноваційним процесом означає:

a. створення системи оперативного інформування керівництва підприємства

b. прийняття рішень з конкретних проблем інноваційної діяльності;

c. проведення оперативних нарад з питань інноваційної діяльності;

Question 11

Контроль інноваційного процесу включає чотири ключових дії. Знайдіть серед зазначених одну зайву.

a. проведення ринкових досліджень на предмет комерціалізації інноваційних результатів;

b. контроль якості інноваційних результатів;

c. збір інформації про інноваційну діяльність конкурентів;

d. внесення коректив до інноваційних планів.

e. порівняння досягнутих інноваційних результатів з плановими;

Question 12

Хто раніше всіх вірно побачив сутність інновації?

a. англійський економіст Уільям Петти;

b. французький математик та просвітник Дені Дідро;

c. австрійський економіст Йозеф Шумпетер

Question 13

Функціонально-вартісний метод управління інноваціями розробив:

a. американський президент Дуайт Ейзенхауер;

b. американський економіст Майкл Портер.

c. американський інженер Лоуренс Майлс;

Question 14

Мотиваційний механізм інноваційного процесу представляє:

a. систему спонукання працівників до досягнення високих інноваційних результатів.

b. систему мотивації інженерів організації;

c. систему мотивації всіх працівників організації;

Question 15

В якості головних цілей мотиваційного механізму можна виділити три. Знайдіть одну зайву.

a. виховання вірності працівників своєї компанії;

b. формування ефективних творчих колективів.

c. створення атмосфери творчості та ентузіазму в компанії;

d. формування єдиної команди;

Question 16

В якості основних засобів мотивації інноваційного духу можна виділити три. Знайдіть одну зайву.

a. використання харизматичного стилю керівництва.

b. мотивація членів проектних команд;

c. гідна заробітна плата працівників;

d. делегування прав та відповідальності;

Question 17

Постановка інноваційних цілей та завдань включає:

a. розробку реальних та ясних цілей і завдань, їх узгодженість з іншими цілями менеджменту, а також адресність цілей та завдань;

b. розробку реальних та ясних цілей;

c. розробку реальних та ясних цілей, їх узгодженість з іншими цілями менеджменту

Question 18

Скільки ідей в середньому необхідно розглянути для знаходження одного інноваційного продукту?

a. не менш 20 ідей;

b. не менш 60 ідей;

c. не менш 40 ідей;

Question 19

Яким чином визначається термін "інновація" в Законі України "Про інноваційну діяльність".

a. ідея, яка доведена до практичного застосовування у ринкових умовах.

b. створення нової якості продукту (або послуги).

c. сукупність прогресивних знань і навичок, впровадження у техніку, технологію, організацію виробництва, застосування яких на інших об'єктах має ефект.

d. новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого,

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Question 20

Якщо ви менеджер організації, то які б складові інноваційної діяльності ви б використовували на практиці:

a. нововведення.

b. інвестиції, новації.

c. ресурсний потенціал.

d. інновації, інвестиції, нововведення.

Question 21

Хто перший обґрунтував термін "інноваційна новаторська діяльність":

a. Р. Кантільон.

b. Ф. Кене.

c. Й. Шумпетер.

d. А. Файоль.

Question 22

За якими ознаками здійснюються класифікація інноваційних процесів:

a. усі відповіді правильні.

b. за змістом.

c. за ступенем новизни.

d. за інноваційним потенціалом.

Question 23

Що є найважливішою ознакою інновації в умовах ринкового господарювання?

a. її прибутковість;

b. новизна її споживацьких якостей;

c. її технічна та технологічна новизна;

Question 24

Що, на вашу думку, можна віднести до об'єктів інноваційної діяльності:

a. традиційні функціональні науково-технічні відділи.

b. тимчасові науково-виробничі колективи.

c. проектні групи.

d. інноваційні програми і проекти, нові знання та інтелектуальні продукти

Question 25

Якщо б вам довелося займатися розвитком бізнесу в Україні, то які основні компоненти інноваційної інфраструктури ви б визначили:

a. ринок інновацій.

b. ринок чистої конкуренції інновацій.

c. ринок інновацій, ринок чистої конкуренції нововведень, ринок інвестицій (капіталу).

d. ринок інвестицій (капіталу).

Question 26

Визначте складові сфери інноваційної діяльності:

a. технопарки.

b. ринок товарів та послуг.

c. ринок капіталу (інвестицій).

d. корпорації.

Question 27

Яким чином визначається термін "інноваційний продукт" в законі України "Про інноваційну діяльність":

a. ідея, яка доведена до практичного застосовування у ринкових умовах.

b. сукупність прогресивних знань і навичок, втілення у техніку, технологію, організацію виробництва, застосування яких на інших об'єктах мас ефект.

c. результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом.

d. створення нової якості продукту (або послуги).

Question 28

Яким чином класифікуються інноваційні процеси за ознакою "за інноваційним потенціалом":

a. модифікаційні.

b. комбіновані.

c. радикальні.

d. усі відповіді правильні.

Question 29

Що, на вашу думку, можна віднести до принципів державної інноваційної політики:

a. формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності, інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності.

b. виконання планових вказівок.

c. нові знання, зміни сприйняття, творче мислення, потреби розвитку ринку.

d. використання традиційних стратегій, старих методів управління.

Question 30

Якщо ви менеджер організації, то які, на вашу думку, фактори будуть сприяти розвитку інноваційного процесу:

a. узгоджена діяльність.

b. цілеспрямована система.

c. цілеспрямована система, узгоджена діяльність і наявність єдиної мети в управлінні.

d. наявність єдиної мети в управлінні.

Question 31

Які є форми організації інноваційної діяльності:

a. технопарки, державні науково-технічні центри, науково-технічні програми.

b. дочірні науково-технічні фірми корпорацій.

c. тимчасові науково-дослідницькі колективи або підрозділи.

d. усі відповіді правильні.

Question 32

Яким чином класифікуються інноваційні процеси за ознакою "за рівнем розробки та впровадження":

a. усі відповіді правильні.

b. державні.

c. регіональні, галузеві.

d. корпоративні, фірмові.

Question 33

Які зміни краще за всього притаманні інновації?

a. все вище зазначене.

b. використання нової техніки, нової технології або нового ринкового забезпечення виробництва (купівлі-продажу), поява нових ринків збуту;

c. зміни в організації виробництва та його матеріально-технічного забезпечення, впровадження продукції з новими якостями та використання нової сировини;

Question 34

Якщо ви менеджер організації, то що, на вашу думку є об'єктивною основою розвитку інноваційної новаторської діяльності:

a. наявність відповідних законодавчих актів.

b. відповідна психологія людей і творчий тип мислення.

c. наявність відповідних факторів виробництва.

d. психологія людей.

Question 35

Визначте складові сфери інноваційної діяльності:

a. корпорації.

b. ринок інновацій

c. ринок товарів та послуг.

d. технопарки.

Question 36

Що, на вашу думку, можна віднести до принципів державної інноваційної політики:

a. нові знання, зміни сприйняття, творче мислення, потреби роз¬витку ринку.

b. використання традиційних стратегій, старих методів управління.

c. створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу.

d. виконання планових вказівок.

Question 37

Інновація - це результат творчої діяльності, що відтворюється у вигляді:

a. нових машин та верстатів;

b. нового продукту;

c. підвищення продуктивності праці;

d. нових організаційних форм.

e. нової технології;

Question 38

Які інновації орієнтовані на побудову і функціонування нових структур:

a. ринкові.

b. соціальні;

c. комплексні;

d. базисні;

Question 39

Теорію циклічних криз, які ґрунтувалися на середньому терміні - життя основного капіталу, вкладеного у засоби виробництва, сформулював:

a. П. Агійон;

b. Й. Шумпетер

c. К. Маркс;

d. X. Кларк

e. Ф. Хайек

Question 40

Класифікація інновацій за змістом діяльності не включає:

a. економічні інновації.

b. ринкові інновації;

c. управлінські інновації;

d. організаційні інновації;

e. технологічні інновації;

Question 41

Теорію довгих хвиль у 20 – х роках ХХ ст. сформулював:

a. російський економіст М. Кондратьєв

b. австрійський економіст Йозеф Шумпетер

c. російський економіст О. Пригожий

Question 42

Життєвий цикл інновацій – період від зародження ідеї, створення новинки та її практичного використання до моменту зняття з виробництва.

a. Так

b. Ні

Question 43

Результат науково – дослідних і дослідно – конструкторських робіт (НДДКР), що відображає принципово новий механізм, який може стати основою появи значної частини процесів і суттєво вплинути на розвиток НТП – це:

a. інноваційний процес

b. винахід

c. інноваційна діяльність

d. відкриття

Question 44

Що слід розуміти під інноваційним процесом?

a. все вище зазначене.

b. Це діяльність, яка пов’язана з розповсюдженням нових ідей;

c. Це діяльність, яка пов’язана з генеруванням та впровадженням нових ідей у виробництво;

Question 45

Спосіб економічного зростання, що передбачає використання передових науково- технічних досягнень для підвищення продуктивності та результативності соціально-економічної системи - це:

a. екстенсивний тип розвитку

b. інтенсивний тип розвитку

c. інноваційний тип розвитку

Question 46

Головними завданням інноваційної політики наступального типу не є:

a. підтримка діяльності власних спеціалізованих науково-дослідницьких підрозділів

b. стимулювання ініціативності працівників фірми у продукуванні нових ідей, організація внутріфірмового підприємництва

c. оцінювання перспективності нових ідей і їх конструктивне розроблення та впровадження

d. утримання позицій фірми на ринку і попередження банкрутства

Question 47

На інноваційний потенціал позитивно впливає децентралізація в прийнятті рішень, низький рівень формалізації і регламентації управлінських робіт, здатність організаційних структур гнучко перебудовуватися відповідно до змін завдань і умов діяльності. І навпаки, централізовані ієрархічні організаційні структури руйнують творчий характер інноваційної діяльності: стабільні відносини і процедури менеджменту чинять активний опір будь-яким інноваціям.

a. так

b. ні

Question 48

Інноваційний потенціал організації – рівень готовності організації до реалізації проекту чи програми інноваційних стратегічних змін.

a. так

b. ні

Question 49

Інваріантність нововведення – це:

a. процес поширення нововведення для використання у нових місцях, сферах чи умовах

b. здатність зберігати незмінними якісні та кількісні характеристики

c. передавання суб’єктам, які не є авторами новацій, права на їх використання через продажу ліцензій і надання інжинірингових послуг

Question 50

Теорію індустріально – технократичного суспільства виклав

a. американський економіст Б. Твісс

b. австрійський економіст Йозеф Шумпетер

c. американський вчений Д. Белл

Question 51

Характеризується коливанням попиту протягом тривалого часу

a. нерегулярний попит

b. нераціональний попит

c. негативний попит

Question 52

Товар-новація – це:

a. характеристики підприємств, його продукції чи послуг, які забезпечують йому певні переваги над конкурентами

b. принципово новий продукт, конструктивне виконання та склад споживчих властивостей якого не були відомі раніше

c. продукт науково – технічної та інноваційної діяльності, що пропонує новий засіб чи технологію виробництва товарів чи послуг і відкриває для споживача нові сфери задоволення своїх потреб

Question 53

Інноваційна політика є частиною загальної політики підприємства, яка регламентує взаємодію науково-технічної, маркетингової, виробничої та економічної діяльності в процесі реалізації нововведень.

a. ні

b. так

Question 54

Термін «інновація» запровадив:

a. російський економіст М. Кондратьєв

b. австрійський економіст Йозеф Шумпетер

c. американський економіст Б. Твісс

Question 55

Що слід розуміти під інноваційним результатом?

a. Інноваційний результат – це новий продукт та нова технологія;

b. Інноваційний результат – це нові соціальні умови;

c. це все вище зазначене

Question 56

Інноваційна політика — форма стратегічного управління, яка визначає цілі та умови здійснення інноваційної діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення його конкурентоспроможності та оптимальне використання наявного виробничого потенціалу.

a. ні

b. так

Question 57

Виробничо-технічний потенціал визначає розвиток усіх елементів організації як виробничо-господарської системи.

a. ні

b. так

Question 58

Зорієнтована на вивчення внутрішнього середовища та організаційної форми підприємства, формування адекватної інноваційним завданням організаційної структури і культури підприємництва.

a. технічна політика

b. політика в галузі НДДКР

c. маркетингова політика

d. політика структурних змін

Question 59

Теорія інтелектуальної технології виникла як результат дослідження...

a. американський політичний діяч Зб. Бжезинський

b. американський економіст Ф. Хайєк

c. російський економіст М. Кондратьєв

d. американський економіст Б. Твісс

Question 60

Інноваційна діяльність – це:

a. кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді виведеного на ринок нового чи вдосконаленого продукту, технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності

b. підсистема менеджменту, метою якої є управління інноваційними процесами на підприємстві

c. продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних, прикладних та експериментальних досліджень, спрямований на підвищення ефективності виконання робіт

d. діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг

Question 61

Науковий результат, що вносить радикальні зміни в існуючі знання, розкриває досі невідомі закономірності, властивості та явища матеріального світу, істотно впливає на НТП і розвиток цивілізації, служить джерелом винаходів – це:

a. інноваційна діяльність

b. відкриття

c. інноваційний процес

d. винахід

Question 62

Відображає можливості потенційних споживачів продукції придбати новий товар за встановленими цінами протягом його життєвого циклу.

a. нерегулярний попит

b. потенційний попит

c. надмірний попит

d. нераціональний попит

Question 63

Спосіб економічного зростання, досягнення основних цілей шляхом кількісної зміни виробничих чинників на основі існуючого науково-технічного рівня – це:

a. інноваційний тип розвитку

b. інтенсивний тип розвитку

c. екстенсивний тип розвитку

Question 64

Продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефективності виконання робіт — це:

a. інновація;

b. нововведення.

c. новація;

d. винахід;

Question 65

Вкажіть правильне визначення: «Інноваційний менеджмент як система - це...

a. сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових методів управління інноваційною діяльністю організації з метою оптимізації її стратегії;

b. сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів управління інноваційною діяльністю організації з метою скорочення витрат виробництва і збуту;

c. сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів, методів і форм управління інноваційною діяльністю організації з метою оптимізації економічних результатів її господарської діяльності;

d. правильні відповіді а) і б).

Question 66

Як треба розглядати інноваційний результат?

a. Інноваційний результат треба розглядати в статиці;

b. Інноваційний результат треба розглядати в динаміці;

c. Інноваційний результат треба розглядати як феномен, який перебуває в постійної трансформації;

Question 67

Кому належить класифікація інновацій за такими ознаками: виробництво невідомого споживачам нового продукту або продукту з якісно новими властивостями; впровадження нового засобу виробництва, в основу якого покладено нове наукове відкриття або новий підхід до комерційного використання продукції; освоєння нового ринку збуту певною галуззю промисловості країни, незалежно від того, існував цей ринок раніше чи ні; залучення нових джерел сировини та напівфабрикатів, незалежно від того, існували ці джерела раніше чи ні; впровадження нових організаційних форм?

a. М. Туган-Барановському;

b. Ф. Агійону;

c. Ю. Бажалу;

d. Ф.-А. Хайєку.

e. Й. Шумпетеру;

Question 68

Серед обов’язкових якостей інновації є одна зайва, знайдіть її.

a. присутність науково-технічної новизни;

b. можливість виробничого впровадження та комерціалізації;

c. можливість патентування;

Question 69

Чи існує різниця між поняттями “новшество”, “нововведення” та “інновація”?

a. це тотожні поняття;

b. так, існує різниця між трьома вище вказаними поняттями.

c. існує різниця між поняттями “новшество” та “нововведення”;

Тести до модуля 2

Question 1

Сутність інновації найкращим чином розкриває наступне визначення:

a. інновація – це сукупність технічних, виробничих, комерційних заходів, які забезпечують появу на ринку нових процесів та обладнання;

b. інновація – це процес, в якому ідея набуває економічний зміст;

c. інновація – це позитивна і прогресивна зміна.

Question 2

Коефіцієнт корисної дії фундаментальних досліджень:

a. 90% фундаментальних досліджень мають негативний результат;

b. 50% фундаментальних досліджень мають негативний результат;

c. 20% фундаментальних досліджень мають негативний результат;

Question 3

Балів: 1

Перед керівником інноваційного проекту стоїть багато завдань. Знайдіть з перелічених завдань одне зайве.

a. проведення оплати праці членів проектної команди;

b. інформування та консультування членів проектної команди, а також замовників та бенефіціаріїв;

c. прийняття рішень, а також розробка алгоритмів їх реалізації;

d. організація документування проекту

e. планування, організація та контроль проекту;

Question 4

Керівник інноваційного проекту повинен мати багато особистих якостей. Знайдіть з перелічених якостей одну зайву.

a. здібність встановлювати цілі та критерії оцінки їх виконання;

b. наявність досвіду розвивати комунікацію та розв’язувати конфлікти всередині проектної команди.

c. наявність глибоких знань зі всіх проблем проекту;

d. вміння організовувати виконання завдань та проводити набір в проектну команду;

e. наявність широких знань, а також здібність бачити проблему в цілому;

Question 5

Який варіант відповідей розкриває головні умови успішної реалізації інноваційного проекту найкращим чином?

a. ясність місії, загальних цілей та стратегій на всіх рівнях;

b. ясність місії, загальних цілей та стратегій на всіх рівнях, надійність інформації та розрахунків;

c. ясність місії, загальних цілей та стратегій на всіх рівнях, надійність інформації та розрахунків, наявність ресурсів та єдиної команди, а також досвідченого керівника проекту.

Question 6

Які пріоритетні напрями у структурній перебудові економіки України ви б окреслили:

a. розвиток підприємництва.

b. реструктуризація торгівельних підприємств.

c. розвиток інфраструктури малого бізнесу, підприємництва

d. створення інфраструктури малого бізнесу.

Question 7

При організації інноваційного процесу на макрорівні слід використовувати:

a. методи пасивного пошуку інноваційної ідеї;

b. методи активного пошуку інноваційної ідеї;

c. методи активного і пасивного пошуку інноваційної ідеї.

Question 8

Що, на Вашу думку, є основним товаром на ринку інновацій:

a. виробнича продукція.

b. товари та послуги

c. продукція інтелектуальної діяльності, на яку розповсюджується авторські та інші відповідні права.

d. фінансові результати.

Question 9

Якщо ви менеджер організації і прихильник ґрунтовних рішень розвитку своєї фірми, то що, на ваш погляд, відноситься до ґрунтовних рішень:

a. стимулювання праці за разову ефективну роботу.

b. зменшення витрат на стимулювання праці.

c. стимулювання праці за результатами творчої ініціативної роботи.

d. стимулювання праці за результатами довгострокових програм.

Question 10

Які є види невизначеності при оцінці інноваційних проектів:

a. коливання ринкової кон'юнктури, цін, валютних курсів.

b. невизначеність політичної ситуації.

c. усі відповіді правильні

d. неповна та нечітка інформація щодо техніко-економічних по¬казників інноваційного проекту.

Question 11

Дайте визначення поняттю "передовий виробничий досвід" шляхом позначения тих аспектів, які воно включає:

a. сукупність прогресивних знань і навичок, втілених у техніку, технологію, організацію виробництва, застосування яких на інших об'єктах дає ефект.

b. ідея, яка доведена до практичного застосування у ринкових умовах.

c. створення нової техніки, технологій

d. незахищені документами та неопубліковані знання, досвід наукового, технічного, управлінського та іншого характеру.

Question 12

Якщо вам доведеться займатися розвитком малого бізнесу, то які основні методи вибору інноваційних проектів ви застосуєте на практиці:

a. метод чистого дисконтованого доходу.

b. метод оцінювання за критеріями.

c. усі нижчеперераховані методи.

d. метод внутрішньої норми доходу, метод строку окупності.

Question 13

Завдяки функціонально-вартісному методу ми маємо можливість:

a. краще задовольняти потреби споживачів.

b. бачити співвідношення між функціями товару та витратами на його виробництво;

c. проводити режим економії на підприємстві;

Question 14

Показники економічної ефективності інноваційних проектів - це:

a. планові розрахунки

b. собівартість.

c. фінансові показники.

d. термін окупності

Question 15

Дайте правильне визначення показника "чиста теперішня вартість" для оцінки інноваційних проектів:

a. число років, потрібних для зрівняння суми приросту прибутку з витраченим інвестиційним капіталом.

b. коефіцієнт порівняння середнього річного прибутку, отриманого внаслідок впровадження інновації, до одноразового первісного капіталу, витраченого на здійснення цієї інновації.

c. теперішня вартість усіх грошових притоків за період впровадження інновації, яка зменшена на теперішню вартість усіх грошових відтоків за цей період.

d. гранична ефективність капіталу.

Question 16

Показники соціально-економічного ефекту інновації - це:

a. усі відповіді правильні.

b. внутрішня норма прибутковості.

c. збитки від забруднення виробничого та природного середовища.

d. чиста теперішня вартість.

Question 17

При якому періоді дифузії вигідність інновації помічена іншими суб’єктами підприємництва відбувається масове залучення інновації у виробництво, що сприяє швидкому і значному зростанню економічних параметрів (обсягу продукції, прибутку, тощо) у всіх, хто приєднався до інноваційного процесу:

a. період прискорення

b. період насичення

c. період уповільнення

d. інкубаційний період

Question 18

Набір правил та прийомів, необхідних для розробки моделі поведінки підприємства високого технічного та технологічного рівня у постійно змінних умовах зовнішнього та внутрішнього середовища для досягнення основних цілей його розвитку — це:

a. інноваційна програма підприємства.

b. науково-технічна політика підприємства;

c. інноваційна стратегія підприємства;

d. інноваційна діяльність підприємства;

Question 19

Вкладення в об'єкти, пов'язані територіально і функціонально з інноваційним об'єктом, які необхідні для його нормальної експлуатації — це:

a. прямі інвестиції;

b. портфельні інвестиції;

c. супутні інвестиції;

d. неактивні інвестиції.

Question 20

Інноваційний потенціал залежить від параметрів організаційних структур менеджменту, професійно-кваліфікаційного складу промислово-виробничого персоналу, зовнішніх умов господарської діяльності. тощо. Тому оцінювання інноваційного потенціалу є необхідною складовою процесу розроблення стратегії.

a. ні

b. так

Question 21

Інноваційний лаг – це

a. період між появою інновації та її впровадженням

b. діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг

c. підсистема менеджменту, метою якої є управління інноваційними процесами на підприємстві

d. кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді виведеного на ринок нового чи вдосконаленого продукту, технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності

Question 22

Стратегія стабільності полягає...

a. у підтриманні існуючих розмірів підприємства і напрямів його ділової активності

b. у стрімкому розвитку організації: збільшення масштабів виробництва, освоєння нових товарів і послуг, вихід на нові ринки збуту, завоювання міцних конкурентних переваг

c. в утриманні позицій фірми на ринку і попередження банкрутства

Question 23

Проведення функціонально-вартісного аналізу включає чотири етапи. Знайдіть серед зазначених один зайвий.

a. аналіз функцій та витрат;

b. проведення аудиту функцій та витрат;

c. збір інформації про товар;

d. впровадження рекомендацій.

e. розробка рекомендацій;

Question 24

Має на меті формування тактики і стратегії поведінки підприємства на ринку.

a. політика структурних змін

b. інвестиційна політика

c. маркетингова політика

d. технічна політика

Question 25

Що таке інноваційний цикл:

a. інноваційний цикл – це період часу, коли спостерігаються значні матеріальні та фінансові витрати;

b. це період часу від народження ідеї до моменту масового виробництва нового товару

c. це період часу, коли відбувається впровадження нової ідеї;

Question 26

Перша стадія інноваційного циклу – генерування ідеї - має три основні фази. Серед фаз першої стадії знайдіть одну зайву

a. виникнення ідеї

b. проведення теоретичних досліджень;

c. проведення прикладних досліджень.

d. проведення загальної наради та розподіл обов’язків;

Question 27

Друга стадія інноваційного циклу – дослідно-конструкторська розробка має чотири основні фази. Серед фаз другої стадії знайдіть одну зайву.

a. узгодження дослідного зразка в Держкомпатенті України;

b. проведення ринкового тестування;

c. проведення конструкторських робіт;

d. виготовлення дослідного зразка;

e. розробка бізнес-плану.

Question 28

Третя стадія інноваційного циклу – організація промислового виробництва має три основні фази. Серед фаз третьої стадії знайдіть одну зайву.

a. прийняття рішення про початок виробництва нового товару;

b. проведення науково-практичної конференції в галузі;

c. пошук інвестицій;

d. постановка на потік.

Question 29

Якщо вам доведеться займатися розвитком бізнесу в Україні, то яка, на вашу думку, буде основна умова розвитку інноваційної новаторської діяльності:

a. свобода господарської діяльності.

b. можливості виробника

c. наявність економічної конкуренції.

d. необхідність товарообміну.

Question 30

Кластер інновацій - це:

a. вторинні нововведення, що стрімко поширюються у галузі;

b. сукупність базисних нововведень, ;що визначають технологічний устрій економіки протягом тривалого часу;

c. поліпшувальні нововведення, які здійснюють вслід за базисною інновацією.

Question 31

Відображає неможливість задоволення потреб споживачів за рахунок наявних на ринку товарів і послуг.

a. надмірний попит

b. нерегулярний попит

c. негативний попит

d. прихований попит

Question 32

Виникає за умови, коли попит перевищує пропозицію. Це дуже сприятлива ситуація для інноваторів.

a. нерегулярний попит

b. нераціональний попит

c. повноцінний попит

d. надмірний попит

Question 33

Визначає можливості впровадження новацій.

a. маркетингова політика

b. політика структурних змін

c. технічна політика

d. політика в галузі НДДКР

Question 34

Стратегічною інноваційною ціллю компанії є:

a. завоювання лідуючих позицій на ринку;

b. забезпечення високої конкурентоспроможності компанії;

c. забезпечення високої конкурентоспроможності продукції компанії;

Question 35

В якості основних інноваційних стратегій можна визначити:

a. здійснення маркетингового моніторингу;

b. формування сучасного мотиваційного механізму;

c. освоєння нової технології та випуску продукції з новими якостями;

d. все вищезазначене

Question 36

Планування інновацій на рівне окремого підприємства включає два етапи. Знайдіть один зайвий.

a. постановку інноваційних цілей і завдань, а також розробку інноваційних планів та програм;

b. розробку планів та програм, пошук необхідних ресурсів, затвердження керівників наукових проектів.

c. розробку планів та програм, а також пошук необхідних ресурсів;

Question 37

Що таке креативна корпорація?

a. корпорація, де більша частина працівників зайнята інтелектуальною працею та сформована система партнерських стосунків

b. корпорація, де більша частина працівників зайнята інтелектуальною працею;

c. корпорація, де більша частина працівників зайнята інтелектуальною працею, сформована система партнерських стосунків, а сама корпорація побудована навколо творчої особистості;

Question 38

Який варіант відповіді найкраще розкриває зміст функції оперативного управління інноваційним проектом

a. узгодження дій членів проектної команди, вирішення поточних питань та забезпечення працівників адекватної оплатою їх праці;

b. узгодження дій членів проектної команди

c. узгодження дій членів проектної команди, вирішення поточних питань;

Question 39

Який варіант відповіді розкриває зміст функції контролю над інноваційним проектом найкраще

a. перевірка ходу виконання планів, забезпечення їх своєчасної корекції та документування всіх змін;

b. перевірка ходу виконання планів;

c. перевірка ходу виконання планів та забезпечення їх своєчасної корекції;

Підсумкові тести

Question 1

Сутність інновації найкращим чином розкриває наступне визначення:

a. інновація – це сукупність технічних, виробничих, комерційних заходів, які забезпечують появу на ринку нових процесів та обладнання;

b. інновація – це процес, в якому ідея набуває економічний зміст.

c. інновація-це позитивна і прогресивна зміна.

Question 2

Перша стадія інноваційного циклу – генерування ідеї - має три основні фази. Серед фаз першої стадії знайдіть одну зайву

a. проведення теоретичних досліджень;

b. проведення загальної наради та розподіл обов’язків;

c. проведення прикладних досліджень.

d. виникнення ідеї

Question 3

Інноваційна політика — форма стратегічного управління, яка визначає цілі та умови здійснення інноваційної діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення його конкурентоспроможності та оптимальне використання наявного виробничого потенціалу.

a. ні

b. так

Question 4

Виробничо-технічний потенціал визначає розвиток усіх елементів організації як виробничо-господарської системи.

a. ні

b. так

Question 5

Зорієнтована на вивчення внутрішнього середовища та організаційної форми підприємства, формування адекватної інноваційним завданням організаційної структури і культури підприємництва.

a. маркетингова політика

b. політика в галузі НДДКР

c. політика структурних змін

d. технічна політика

Question 6

Теорія інтелектуальної технології виникла як результат дослідження...

a. американський економіст Ф. Хайєк

b. американський економіст Б. Твісс

c. російський економіст М. Кондратьєв

d. американський політичний діяч Зб. Бжезинський

Question 7

Інноваційна діяльність – це:

a. продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних, прикладних та експериментальних досліджень, спрямований на підвищення ефективності виконання робіт

b. кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді виведеного на ринок нового чи вдосконаленого продукту, технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності

c. діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг

d. підсистема менеджменту, метою якої є управління інноваційними процесами на підприємстві

Question 8

Науковий результат, що вносить радикальні зміни в існуючі знання, розкриває досі невідомі закономірності, властивості та явища матеріального світу, істотно впливає на НТП і розвиток цивілізації, служить джерелом винаходів – це:

a. інноваційна діяльність

b. відкриття

c. інноваційний процес

d. винахід

Question 9

Відображає можливості потенційних споживачів продукції придбати новий товар за встановленими цінами протягом його життєвого циклу

a. нерегулярний попит

b. потенційний попит

c. надмірний попит

d. нераціональний попит

Question 10

Спосіб економічного зростання, досягнення основних цілей шляхом кількісної зміни виробничих чинників на основі існуючого науково-технічного рівня – це:

a. екстенсивний тип розвитку

b. інноваційний тип розвитку

c. інтенсивний тип розвитку

Question 11

Кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у виведеному на ринок новому чи вдосконаленому продукті, новому чи вдосконаленому технологічному процесі, що використовується у практичній діяльності або новому підході до соціальних послуг — це:

a. нововведення;

b. правильні відповіді б) і в);

c. правильні відповіді а), б) і в).

d. інновація;

e. новація;

Question 12

Продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефективності виконання робіт — це:

a. новація;

b. винахід;

c. нововведення.

d. інновація;

Question 13

Друга стадія інноваційного циклу – дослідно-конструкторська розробка - має чотири основні фази. Серед фаз другої стадії знайдіть одну зайву.

a. виготовлення дослідного зразка;

b. узгодження дослідного зразка в Держкомпатенті України;

c. розробка бізнес-плану.

d. проведення конструкторських робіт;

e. проведення ринкового тестування;

Question 14

Вкажіть правильне визначення: «Інноваційний менеджмент як система - це...

a. сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових методів управління інноваційною діяльністю організації з метою оптимізації її стратегії;

b. сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів управління інноваційною діяльністю організації з метою скорочення витрат виробництва і збуту;

c. правильні відповіді а) і б).

d. сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів, методів і форм управління інноваційною діяльністю організації з метою оптимізації економічних результатів її господарської діяльності;

Question 15

Кому належить класифікація інновацій за такими ознаками: виробництво невідомого споживачам нового продукту або продукту з якісно новими властивостями; впровадження нового засобу виробництва, в основу якого покладено нове наукове відкриття або новий підхід до комерційного використання продукції; освоєння нового ринку збуту певною галуззю промисловості країни, незалежно від того, існував цей ринок раніше чи ні; залучення нових джерел сировини та напівфабрикатів, незалежно від того, існували ці джерела раніше чи ні; впровадження нових організаційних форм?

a. Ф.-А. Хайєку.

b. Ю. Бажалу

c. Й. Шумпетеру

d. Ф. Агійону;

e. М. Туган-Барановському;

Question 16

Третя стадія інноваційного циклу – організація промислового виробництва - має три основні фази. Серед фаз третьої стадії знайдіть одну зайву.

a. прийняття рішення про початок виробництва нового товару;

b. пошук інвестицій;

c. постановка на потік.

d. проведення науково-практичної конференції в галузі;

Question 17

Чи існує різниця між поняттями “новшество”, “нововведення” та “інновація”?

a. існує різниця між поняттями “новшество” та “нововведення”;

b. це тотожні поняття;

c. існує різниця між трьома вище вказаними поняттями.

Question 18

Якщо провести класифікацію груп інновацій по такому показнику як “рівень дифузії”, то можна визнати три групи інновацій. Вкажіть серед вказаних одну зайву.

a. галузь;

b. підприємство;

c. світовий масштаб.

d. підрозділ;

Question 19

Інноваційний менеджмент включає чотири основні функції. Серед вказаних знайдіть одну зайву.

a. організацію інноваційної діяльності;

b. контроль.

c. оперативне управління інноваційною діяльністю;

d. планування інновацій;

e. пошук необхідних інвестицій;

Question 20

Якщо провести класифікацію груп інновацій по такому показнику як “сфера діяльності”, то можна визнати шість груп інновацій. назвіть серед вказаних одну зайву.

a. торгівельні;

b. технічні;

c. управлінські;

d. технологічні;

e. економічні;

Question 21

Якщо провести класифікацію груп інновацій по такому показнику як “стадії кругообігу капіталу”, то можна визнати три групи інновацій. Назвіть серед вказаних одну зайву.

a. інновації в сфері виробництва;

b. інновації в сфері виробничої та соціальної інфраструктури;

c. інновації в сфері продажу.

d. інновації в сфері закупки засобів виробництва та робочої сили;

Question 22

Інноваційний менеджмент є система управління:

a. творчою діяльністю персоналу;

b. інноваційною діяльністю

c. інвестиційною діяльністю;

Question 23

Хто раніше всіх вірно побачив сутність інновації?

a. австрійський економіст Йозеф Шумпетер.

b. англійський економіст Уільям Петти;

c. французькій математик та просвітник Дені Дідро.

Question 24

Планування інновацій включає три ключових дії. Знайдіть серед зазначених одну зайву.

b. визначення потреби в ресурсах.

c. визначення тематичної спрямованості інноваційної діяльності

d. постановка інноваційних цілей;

Question 25

Організація інноваційного процесу включає три ключових дії. Знайдіть серед зазначених одну зайву.

a. розробку графіків та постановку певних завдань перед підрозділами та виконавцями

b. відбір персоналу та формування проектних команд;

c. створення необхідних умов для успішної реалізації проекту;

d. розробку інноваційних планів.

Question 26

Оперативне управління інноваційним процесом означає:

a. прийняття рішень з конкретних проблем інноваційної діяльності;

b. проведення оперативних нарад з питань інноваційної діяльності;

c. створення системи оперативного інформування керівництва підприємства

Question 27

Контроль інноваційного процесу включає чотири ключових дії. Знайдіть серед зазначених одну зайву.

a. внесення коректив до інноваційних планів.

b. порівняння досягнутих інноваційних результатів з плановими;

c. контроль якості інноваційних результатів;

d. збір інформації про інноваційну діяльність конкурентів;

e. проведення ринкових досліджень на предмет комерціалізації інноваційних результатів;

Question 28

Коефіцієнт корисної дії фундаментальних досліджень:

a. 20% фундаментальних досліджень мають негативний результат;

b. 50% фундаментальних досліджень мають негативний результат;

c. 90% фундаментальних досліджень мають негативний результат;

Question 29
Ціна

110

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.