Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Правове регулювання ЗЕД (МАУП)


Контрольна робота
K-27664

Контрольные 120 грн. (41 стр) +50 грн. итоговый тест (12 стр)=170 грн.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1
Тема «Зовнішньоекономічна діяльність як об'єкт правового регулювання»
Контрольні питання
1. В чому полягає п оняття зовнішньоекономічної діяльності як об’єкта правового регулювання ?
2. Які ви знаєте види суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності ?
3. Окресліть межі права на здійснення ЗЕД та механізми його реалізації.
4. В чому полягає своєрідність джерел правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності ?
5. Розкрийте зміст принципів зовнішньоекономічної діяльності.
6. Які Ви можете назвати особливості міжнародних торговельних звичаїв як джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності?
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2
Тема «Державне та недержавне регулювання зовнішньоекономічної діяльності»
Контрольні питання
1. Які напрями державної зовнішньоторговельної політики Ви знаєте ?
2. Визначте поняття та види спеціальних правових режимів у зовнішньоекономічній діяльності.
3. Назвіть склад державних органів, що здійснюють регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
4. В чому полягають повноваження Верховної ради України, Президента України та Кабміну в сфері зовнішньоекономічної діяльності ?
5. Які організації входять до складу організацій координаційного типу?
6. Торговельно-промислова палата України, її функції і завдання.
7. Які міжнародні органи входять до складу міжурядових установ та організацій, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність?
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3
Тема «Тарифний та нетарифний методи регулювання ЗЕД»
Контрольні питання
1. Які існують методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності і в чому полягає їх суть?
2. Що таке „мито” і які його різновиди ви знаєте ?
3. Які існують митні тарифи ?
4. Назвіть інструменти тарифного регулювання.
5. Які існують способи визначення митної вартості товарів ?
6. Дайте загальну характеристику правовому режиму квотування та ліцензування імпорту та експорту товарів.
7. Які інструменти прихованого нетарифного регулювання Ви знаєте ?
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4
Тема «Правове регулювання договірних відносин в зовнішньоекономічній сфері»
Контрольні питання
1. Які характерні риси притаманні правовому регулюванню зовнішньоекономічних договорів ?
2. Які загальні положення містяться в законодавстві різних держав та міжнародних договорах з питання про право, яке належить застосувати до форми та змісту зовнішньоекономічних угод ? Що потрібно розуміти під принципом автономії волі сторін в міжнародному приватному праві ?
3. Назвіть основні умови зовнішньоекономічного контракту.
4. Дайте загальну характеристику положень Віденської конвенції Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р.
5. Назвіть форми міжнародної зустрічної торгівлі та її особливості.
6. Дайте визначення зовнішньоторговельного посередництва, назвіть його види та охарактеризуйте особливості контрактів із зовнішньоторговельними посередниками.
7. Назвіть особливості лізингових контрактів.
8. Назвіть особливості ліцензійних контрактів.

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ


Question 1
Зовнішньоекономічна діяльність це :
a. діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарювання, що має місце як на території України, так і за її межами
b. світогосподарські зв’язки з приводу виробництва і обігу товарів і послуг, матеріалів і фінансових ресурсів, що забезпечують виробництво і особисті потреби споживачів в міжнародному обсязі
c. діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами
Question 2
До суб’єктів ЗЕД, які регулюють ЗЕД на основі відповідних координаційних документів, відносять :
a. міжнародні асоціації
b. торгово-промислові палати
c. самі суб’єкти ЗЕД
Question 3
Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» іноземні суб'єкти господарської діяльності це :
a. нерезиденти України
b. резиденти України
Question 4
Постійне місце проживання фізичної особи за законодавством України — це:
a. усі перелічені умови
b. якщо особа не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території певної держави протягом необмеженого терміну без конкретної мети
c. проживання на території держави не менше одного року за певних умов
d. проживання на території України в цілому не менше 183 днів у календарному році з певною метою
Question 5
Право на здійснення ЗЕД за чинним законодавством України у фізичних осіб виникає з моменту :
a. з моменту набуття ними цивільної дієздатності і реєстрації їх як підприємців
b. з моменту реєстрації їх як суб’єктів ЗЕД у митних органах
Question 6
Відповідно до ст.. 2 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва полягає у :
a. виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами, що діють на території України
b. виключному праві власності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності
Question 7
Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» принцип юридичної рівності і недискримінації полягає у:
a. обов’язку держави забезпечувати рівний захист інтересів всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарської діяльності на її території згідно з законами України
b. забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України
c. забороні будь-яких, крім передбачених ЗУ «Про ЗЕД» дій держави, результатом яких є обмеження прав суб’єктів зовнішньоекономічної до діяльності, а також іноземних суб’єктів господарської діяльності
Question 8
Міжнародним торговельним звичаєм не є :
a. Конвенція ООН про міжнародні переказні й міжнародні прості векселі (1988 р.)
b. Уніфіковані правила для міжбанківського рамбурсування по документарним акредитивам (ред. 1995 р.)
c. Уніфіковані правила по договірним гарантіям
d. Конвенція, що встановлює єдинобразний закон про перевідний і простий векселях (1930 р.)
Question 9
Державне регулювання зовнішньоекономічних відносин передбачає :
a. встановлення міжнародних режимів (домовленостей), що визначають правила, норми і процедури, яких потрібно дотримуватися у процесі зовнішньоекономічної діяльності
b. створення відповідних умов та механізмів (правових, економічних, інституційних) для ефективного розвитку відносин, здійснення діяльності у цій сфері

Question 10
Відповідно до ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється з метою :
a. створення рівних можливостей для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
b. створення найбільш сприятливих умов для залучення економіки України в систему світового поділу праці та її наближення до ринкових структур розвинених зарубіжних країн
c. заохочення конкуренції та ліквідації монополізму у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Question 11
До компетенції Кабінету Міністрів України належить :
a. затвердження головних напрямів зовнішньоекономічної політики України
b. установлення спеціальних режимів зовнішньоекономічної діяльності на території України
c. вживання заходів до здійснення зовнішньоекономічної політики України відповідно до законів України
Question 12
До компетенції Міністерства економіки України належить :
a. формування та забезпечення реалізації єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції економіки України у світову економіку, співробітництва із СОТ
b. проводить постійний моніторинг розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, аналізує ефективність експорту та імпорту товарів (робіт, послуг)
c. здійснення заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Question 13
До компетенції Зовнішньоекономічної ради при Кабінеті Міністрів України входить :
a. підготовка пропозицій про встановлення, скасування або зміну ставок ввізного та вивізного мита
b. підготовка пропозицій та рекомендацій (щодо формування державної зовнішньоекономічної політики
c. вживання разом з іншими уповноваженими органами державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і дотримання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку
Question 14
До повноважень сільських, селищних, міських рад в сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності належить :
a. прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних зон, змінами в статусі цих зон
b. участь у реалізації державної зовнішньоекономічної політики
Question 15
Основна політика ЄБРР спрямована на :
a. підйом і структурну перебудову країн Центральної та Східної Європи
b. надання кредитів країнам Західної Європи
c. зміцнення міжнародного співробітництва в галузі валютної політики
Question 16
Основний вид діяльності ГАТТ/СОТ :
a. багатосторонні переговори
b. видання рекомендацій щодо торговельної політики держав
Question 17
Торгово-промислова палата :
a. встановлює і розвиває зв'язки з іноземними підприємцями, а також організаціями, що об’єднують або представляють їх
b. готує пропозиції про прискорення процесів євроінтеграції, адаптації українського законодавства до стандартів і вимог ЄС
c. проводить інформаційно-пропагандистську роботу та впроваджує систему EAN
d. захищає український ринок транспортно-експедиційних послуг від недобросовісних вітчизняних та іноземних експедиторів
Question 18
Специфічне мито нараховується :
a. у відсотках до митної вартості товарів, які обкладаються
b. у встановленому розмірі за одиницю товару, що обкладається
Question 19
Імпортний депозит є інструментом :
a. фінансового методу нетарифного регулювання
b. прихованого методу нетарифного регулювання
c. кількісного методу нетарифного регулювання
Question 20
Демпінг є інструментом :
a. фінансового методу нетарифного регулювання
b. прихованого методу нетарифного регулювання
c. кількісного методу нетарифного регулювання
Question 21
Квоти глобальні встановлюються на :
a. товари з визначенням групи країн, куди товари експортуються або з яких вони імпортуються
b. товари без зазначення конкретних країн, куди товари експортуються або з яких вони імпортуються
Question 22
Спеціальне мито використовується з метою :
a. нейтралізації субсидій, наданих державою експортеру для підвищення конкурентоспроможності товарів на ринках збуту; за міжнародними правилами сума такого мита не може перевищувати суми отриманої державної субсидії
b. використовується для захисту вітчизняних виробників від імпортних конкурентних товарів, для попередження недобросовісної конкуренції; у відповідь на дискримінаційні дії з боку інших держав
Question 23
Митну політику можна сприймати як :
a. контролю з боку митних органів за дотриманням встановлених правил переміщення через державний кордон предметів, товарів, транспортних засобів та осіб
b. сукупність заходів, спрямованих на виконання митними органами покладених на них функцій
Question 24
Тарифними засобами реалізації митної політики виступають :
a. митний контроль, митне оформлення
b. ліцензування, митні обмеження
Question 25
Згідно з чинним законодавством України основним методом визначення митної вартості товару є :
a. за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів
b. за ціною договору щодо ідентичних товарів
c. за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються
Question 26
Згідно з чинним Митним кодексом України ідентичними товарами є :
a. товари однакові за всіма ознаками з товарами, що оцінюються
b. товари, які хоч і не однакові за всіма ознаками, але мають схожі характеристики і складаються зі схожих компонентів, завдяки чому виконують однакові функції порівняно з товарами, що оцінюються, та вважаються комерційно взаємозамінними
Question 27
Експортне кредитування може здійснюватись :
a. усі перелічені варіанти
b. державних кредитів іноземним імпортерам за умови дотримання ними зобов’язань купувати товари лише у фірм цієї країни
c. страхування комерційних та політичних експортних ризиків національних експортерів
d. у формі кредитів національним експортерам від державних банків під ставку відсотка, нижчу за ринкову
Question 28
Облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за чинним законодавством України здійснюється :
a. шляхом реєстрації їх у Міністерстві економіки України, а також в уповноважених ним органах
b. подання відповідної інформації до Державної податкової адміністрації
c. подання певної інформації до органів Державної митної служби
Question 29
Які правові наслідки невиконання вимог щодо обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів)? :
a. застосування фінансових санкцій стосовно окремих видів контрактів за певних умов
b. відмова у митному оформленні товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій
c. усі перелічені наслідки
d. позбавлення права на застосування режиму сприяння ЗЕД
Question 30
Право якої країни застосовується до зовнішньоекономічного договору комісії (консигнації) за відсутності угоди сторін щодо нього?
a. сторона, яка є комітентом (консигнантом)
b. де знаходиться комісіонер (консигнатор)
c. де заснована, має своє місце перебування або основне місце діяльності
d. де вирішується спір
Question 31
Як чинне законодавство України визначає загальне правило щодо права країни, застосовуваного до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за відсутності угоди сторін?
a. де заснована чи має місце перебування або основне місце діяльності сторона, яка здійснює виконання такого контракту, що має вирішальне значення для його змісту
b. де вирішується спір
c. де знаходиться сторона, яка приймає виконання за контрактом
Question 32
В більшості європейських країн, при регулювання зовнішньоекономічних договорів, закон найбільш тісного зв’язку використовується в якості:
a. основної прив’язки
b. субсидіарної прив’язки
Question 33
Імунітет держави поширюється на :
a. державу в цілому, включаючи її урядові органи
b. державу в цілому, однак не на суб’єктів федерації держави
c. державу в цілому, включаючи державні підприємства
Question 34
Які дії є вираженням акцепту оферти відповідно до Віденської конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товару?
a. мовчання адресата оферти
b. заява або інша поведінка адресата оферти, що виражає згоду з офертою
c. зустрічна оферта
Question 35
Сфера дії Віденської конвенції про договір міжнародної купівлі-продажу 1980 р. розповсюджується на:
a. купівлю-продаж паливних матеріалів
b. купівлю-продаж електроенергії
c. купівлю-продаж фондових паперів, акцій, забезпечувальних паперів, оборотних документів та грошей
Question 36
Відповідно до Віденської конвенції про договір міжнародної купівлі-продажу 1980 р. підставою для звільнення від відповідальності є :
a. виключно винне діяння потерпілої сторони
b. крайня необхідність
c. форс-мажор
Question 37
У разі невиконання продавцем його зобов’язань за договором міжнародної купівлі-продажу товару покупець може використати такий засіб правового захисту :
a. усі перелічені засоби
b. заявити про розірвання договору за наявності певних умов
c. вимагати відшкодування завданих збитків
d. здійснити права стосовно реального виконання зобов’язання продавцем
Question 38
У які терміни товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України?
a. усі перелічені засоби
b. не пізніше 150 календарних днів за певних умов
c. у терміни, зазначені в такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів від дати митного оформлення товарів, що фактично експортовані за бартерним договором
d. не пізніше 60 календарних днів стосовно певних товарів
Question 39
Особливістю орендного договору при "мокрому" лізингу є те, що :
a. компанія-орендар, яка бере участь у спорудженні об'єкта "під ключ", укладає з декількома орендодавцями безліч договорів лізингу з наданням спеціальних послуг
b. орендодавець не надає послуг протягом усього строку оренди, усі витрати з обслуговування та ремонту бере на себе орендар
c. орендодавець бере на себе додаткові зобов'язання з ремонту, обслуговування машин з обладнання, сплати податків, страхування, вартість яких лізингова компанія включає вартість орендних платежів
Question 40
Роялті — це :
a. ліцензійна винагорода у формі періодичних відрахувань частки від прибутку або суми продажів ліцензійної продукції
b. виплата твердо зафіксованої суми ліцензійної винагороди одноразово або частинами
Question 41
Особливістю договору комісії є :
a. принципал продовжує залишатися власником товару до моменту продажу його посередником третім особам
b. посередник реалізує товар зі свого складу, розташованого на території ринку збуту продукції
Question 42
До побічних способів захисту від валютних ризиків відносять :
a. товарно-цінове застереження
b. мультивалютне застереження
c. визначення курсу перерахунку валюти ціни у валюту платежу
Question 43
Чек — це :
a. грошовий документ строго встановленої форми, що містить умовний наказ власника банківського рахунку (чекодавця) банку про виплату утримувачеві чека зазначеної в ньому суми грошей по пред'явленню чека або впродовж терміну, встановленого законодавством
b. грошовий документ строго встановленої форми, що містить наказ власника банківського рахунку (чекодавця) банку про виплату утримувачеві чека зазначеної в ньому суми грошей по пред'явленню чека або впродовж терміну, встановленого законодавством
c. цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання сплатити після настання строку визначену суму грошей пред’явнику чека
Question 44
Індосамент — це :
a. передатний напис
b. забезпечення. яке дається третьою особою
Question 45
Акредитив — це :
a. одностороннє, умовне грошове зобов’язання банку, видане ним за дорученням клієнта-наказодавця аккредитиву (імпортера) на користь його контрагента за контрактом — бенефіціара (експортера)
b. банківська розрахункова операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта (експортера) отримує на основі розрахункових документів належні клієнтові кошти від платника (імпортера) за відвантажені на адресу імпортера товари і зараховує ці кошти на рахунок клієнта-експортера
Question 46
Під валютним регулюванням розуміється :
a. діяльність держави, що спрямована на регламентацію міжнародних розрахунків і на порядок здійснення угод з валютними цінностями
b. це система нормативних правил, що регламентують права резидентів та нерезидентів щодо проведення операцій з валютою та іншими валютними цінностями
Question 47
Формами валютних обмежень виступають :
a. встановлення строків повернення в Україну валютної виручки резидентів за експортними операціями
b. концентрація валютних цінностей в руках держави для вирішення поточних і стратегічних завдань
c. ліцензування валютних операцій
Question 48
Завданнями валютного контролю є :
a. перевірка обґрунтованості платежів в іноземній валюті; перевірка переміщення валюти та валютних цінностей через митний кордон України; перевірка повноти та об’єктивності обліку і документації стосовно валютних операцій, протидія легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом
b. визначення відповідності проведених валютних операцій чинному законодавству і наявності необхідних для них ліцензій і дозволів; перевірка виконання резидентами зобов’язань в іноземній валюті перед державою; забезпечення повного і своєчасного внесення податкових платежів до бюджетів усіх рівнів
Question 49
Характерними рисами третейських судів є :
a. фінансуються державою
b. юрисдикція третейського суду розглядати певний спір має договірну природу
c. це державні суди
Question 50
Рішення МКАС :
a. можна оскаржити, якщо воно винесене не відповідно до законодавства, де проходить слухання справи
b. можна оскаржити, якщо вони суперечать публічному порядку країни, де воно винесено
c. не можна оскаржити в будь-якому випадку
Question 51
При розгляді спору в МКАС сторони спору мають право :
a. визначати кількісний склад третейського суду та обирати на власний розсуд його персональний склад
b. впливати на арбітрів
c. робити відвід арбітрів, якщо вони не є громадянами даної держави
Question 52
Інституційний арбітраж створюється при :
a. вищих судах країни
b. національних торгових (торгово-промислових) палатах чи біржах
c. міжнародних конференціях
d. міжнародних міжурядових організаціях
Question 53
Нормативні акти більшості країн визнають за МКАС :
a. предметну та договірну підсудність
b. виключну підсудність та підсудність за зв’язком справ
c. виключну, предметну та договірну підсудність
d. предметну та територіальну підсудність
e. альтернативну та договірну підсудність
Question 54
Арбітражна угода за чинним законодавством України— це :
a. угода сторін про призначення арбітрів
b. угода про врегулювання конкретного спору
c. угода сторін про передачу до арбітражу усіх або певних спорів
Question 55
Суд України, який компетентний розглядати справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду:
a. Вищий Господарський Суд України
b. Верховний Суд України
c. апеляційний суд
Question 56
. Процесуальний документ про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду:
a. клопотання
b. заява
c. прохання
Question 57
Який термін встановлено для пред’явлення рішення іноземного суду до примусового виконання?
a. два роки
b. три роки
c. шість місяців
Ціна

170

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.