Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Бюджетна політика як складова фінансової політики держави


Магістерська
K-22160

ЗМІСТ <br /><br /> ВСТУП <br /><br /> Розділ 1. Загальнотеоретичні засади бюджетної політики держави <br /><br /> 1.1. Поняття та особливості бюджетної політики як складової фінансової політики держави
1.2. Цілі, завдання, функції та принципи бюджетної політики держави <br /><br /> Розділ 2. Питання бюджетної політики у взаємодії з органами державної влади України <br /><br /> 2.1. Повноваженя Кабінету Міністрів України у механізмі формування та реалізації бюджетної політики
2.2. Повноваження Верховної Ради України у механізмі формування та реалізації бюджетної політики
2.3. Повноваження Президента України у механізмі формування та реалізації бюджетної політики <br /><br /> Розділ 3. Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку бюджетної політики України <br /><br /> 3.1. Стан та ефективність бюджетної політики України
3.2. Бюджетна політика держави в умовах фінансової
глобалізації <br /><br /> ВИСНОВКИ <br /><br /> СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ <br /><br /> Вступ <br /><br /> Актуальність теми. З ускладненням економічних відносин, у суспільстві все більшу роль починає відігравати державне регулювання, здійснюване в рамках обраною владою економічної політики. Одним з найбільш важливих механізмів, що дозволяє державі здійснювати економічне і соціальне регулювання, є фінансовий механізм - фінансова система суспільства, головною ланкою якої є державний бюджет.
Для успішного виконання своїх законних функцій державі необхідно наявність достатніх фінансових ресурсів, а це в свою чергу вимагає концентрації в бюджеті значної кількості грошових коштів. В ході мобілізації до бюджету цих коштів та їх використання, виникають фінансові відносини між державою, платниками податків та одержувачами бюджетних асигнувань. Ці відносини будуються відповідно до фінансової політики, яка розробляється і здійснюється органами влади і в яку, в її широкому розумінні, часто включають бюджетну, податкову, митну, кредитно-грошову політику.
Бюджетна політика в Україні постійно знаходиться в центрі громадської уваги. Це й не дивно, оскільки саме в бюджетній політиці, як, мабуть, ні в якій іншій, найяскравіше виявляються і найбільш жорстко стикаються інтереси різних суспільних груп.
Проведення бюджетної політики нерозривно пов'язане з аналізом
характеру та цілей держави, її економічної, соціальної, фінансової стратегії, загальними перспективами розвитку країни і, отже, з реальними шляхами досягнення намічених при цьому завдань. Тим більше актуально вивчення бюджетної політики в наш час, коли здійснюється поворот країни в бік прискореного інтенсивного розвитку і досягнення конкурентних позицій у світовій економіці.
Актуальність теми магістерської роботи полягає в тому, що бюджет є важливим інстру¬ментом держави, через який вона формує власні економічний та соціальний потенціали. Завдяки своїй визначальній ролі бюджет¬ний процес та бюджетна політика пов'язують державні інститути влади з усіма суб'єктами господарської діяльності. За сучасних умов бюджет дедалі більше набуває рис політичного інструменту - адже він одночасно є і підставою багатьох політичних дій, і їх наслідком.
З розвитком українського суспільства виникає та вкорінюється нове розуміння сутності бюджетної політики - її основною функ¬цією стає оптимальне задоволення інтересів громадян. Проте на фоні нинішньої посткризової ситуації ці вимоги задовольняти особ¬ливо складно - ресурси бюджетів усіх рівнів є вкрай недостатніми навіть для мінімального задоволення таких інтересів. Саме тому одним з першочергових завдань стало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально-економічного розвитку.
Однак вирішення даної проблеми залишається некомплексним. Це стосується методів визначення пріоритетів бюджетної політики, її принципів та завдань, узгодження бюджетної і грошово-кредитної політики держави, визначення та розподіл бюджетних повноважень між органами державної влади та ін. Без розробки і включення цих складових до державної бюджетної політики остання не буде мати комплексного характеру, а отже буде неефективною.
Саме необхідність вирішення наведених проблем і зумовило актуальність і спричинило вибір теми магістерського дослідження.
Теоретичним підґрунтям дослідження стали наукові розробки таких вчених-фінансистів, як Л. К. Воронова, О. Ю. Грачова, І. Б. Заверуха, М. П. Кучерявенко, Т. А. Латковська, С. В. Пархоменко-Цироциянц, Н. Ю. Пришва, Н. І. Хімічева, Л. К. Царьова та ін. Щодо проблем формування та реалізації ефективної державної бюджетної політики, то вони досліджувались у працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених: Т. О. Пасько, Л. В. Лисяк, Т. І. Єфименко, Г. М. Филюк, О. В. Величко, С. В. Захарін, Р. А. Набієва, Г. А. Тактарова, Р. К. Арикбаєва та ін.
Мета дослідження. Відповідно до результатів аналізу вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики метою даного дослідження є визначення поняття бюджетної політики, як складової фінансової політики держави, розробка теоретичних і методологічних положень і засад механізму формування ефективної державної бюджетної політики в Україні, визначення її основних напрямів та перспектив розвитку.
Згідно з поставленою метою в роботі було визначено наступні завдання:
 визначити поняття бюджетної політики, її особливості, а також місце і роль як складової фінансової політики держави;
 розкрити цілі, завдання, функції та принципи бюджетної політики держави;
 дослідити питання бюджетної політики у взаємодії з органами державної влади;
 проаналізувати повноваження Кабінету Міністрів України у механізмі формування та реалізації бюджетної політики держави;
 проаналізувати повноваження Верховної Ради України у механізмі формування та реалізації бюджетної політики держави;
 проаналізувати повноваження Президента України у механізмі формування та реалізації бюджетної політики держави;
 дослідити сучасний стан державної бюджетної політики та надати оцінку її ефективності;
 проаналізувати бюджетну політику держави в умовах фінансової глобалізації;
 визначити основні шляхи та перспективи розвитку бюджетної політики України.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі формування та реалізації державної бюджетної політики в Україні, визначення її основних завдань та принципів.
Предметом дослідження є бюджетна політика, як складова фінансової політики держави.
Методи дослідження. Дане дослідження проводилося з використанням діалектичного методу пізнання, монографічного, експертних оцінок, методів конкретного і абстрактного, логічного і історичного, системного аналізу, порівняльного аналізу, структурного аналізу, функціонального аналізу, методу аналізу і синтезу.
Дослідження методологічних засад формування державної бюджетної політики, включаючи деталізацію соціально-економічних функцій держави, організаційно-правові основи функціонування бюджетної системи країни здійснювалися із застосуванням діалектичного методу пізнання, монографічного, експертних оцінок, конкретного і абстрактного, логічного та історичного, функціонального аналізу.
Інформаційною базою дослідження є основні положення Конституції України, кодексів та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і програм Кабінету Міністрів України з питань формування бюджетної політики, організації бюджетного процесу, удосконалення бюджетної системи країни. Використано статистичні і аналітичні матеріали Національного банку України, Міністерства фінансів України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, семи підрозділів, висновків, списку використаної літератури. <br /><br /> Висновки <br /><br /> Аналіз сучасної бюджетної політики держави як складової фінансової політики дозволив зробити певні узагальнення та дійти деяких висновків.
1. Бюджетна політика - це політика, спрямована на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання державних фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у господарство країни, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин, регулювання державного боргу та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі національного доходу.
2. Бюджетна політика тісно пов'язана з економікою. Так, політика може впливати на економіку як позитивно, так і негативно. У зв'язку з цим держава, формуючи бюджетну політику, зобов'язана дотримуватись таких основних умов: урахування вимог всіх об'єктивних економічних законів і закономірностей розвитку суспільства; вивчення і врахування попереднього досвіду господарського, фінансового і бюджетного розвитку; вивчення і врахування досвіду інших країн; врахування конкретного етапу розвитку суспільства, особливостей внутрішньої та міжнародної обстановки; дотримання комплексного підходу до розроблення і реалізації заходів бюджетної політики, політики у галузі фінансів, ціноутворення, кредиту, заробітної плати тощо.
3. Основним завданням бюджетної політики є розроблення напрямів використання бюджету відповідно до засад соціально-економічного розвитку суспільства. А основою для такого розвитку є високі темпи стійкого економічного зростання, що забезпечує створення нових робочих місць, ріст заробітної плати, розширення фінансових можливостей держави. І для цього, передусім, необхідно підтримувати фінансову стабільність (низьку інфляцію і стабільність національної валюти), що визначає міру довіри людей до держави.
4. Важливе значення має розробка оптимальної бюджетної політики. Бюджетну політику як складову фінансової політики потрібно орієнтувати на досягнення компромісу, інтересів усіх учасників суспільних відносин. В іншому випадку бюджетна політика перетворюється в активне знаряддя руйнування економічного потенціалу країни. І чим довше вона відбуватиметься не в руслі пошуку компромісу економічних інтересів усього суспільства, а її використовуватимуть тільки як інструмент реалізації фіскальних інтересів, тим наочніше виявиться невідповідність між цілями бюджетної політики і засобами їхнього досягнення. Бюджет є важливим фінансовим інструментом, а бюджетна політика - відображає джерела його формування та напрями використання. Бюджетна політика посідає чільне місце у визначенні темпів та напрямів розвитку держави. Вона відображає реальний фінансовий потенціал держави, її можливості, фокусує грошову, кредитну, податкову, цінову, амортизаційну, інвестиційну, структурну політики.
5. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, який розробляє і подає Верховній Раді України проект Основних напрямів бюджетної політики, розробляє проект закону про Державний бюджет України на наступний рік і подає його до Верховної Ради України, забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, звітує перед Верховною Радою України про його виконання. Ефективне здійснення Кабінетом Міністрів України цих повноважень є основою для вжиття ним заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, проведення політики у сфері соціального захисту, фінансової, бюджетної та податкової політики.
6. Верховна Рада України в сфері бюджетної політики наділена значними повноваженнями, кожне з яких має контрольний характер, оскільки націлене на вивчення стану дотримання бюджетного законодавства та виконання державного бюджету України. Як представницький орган народу Верховна Рада України є органом, відповідальним за те, щоб бюджет найбільше відповідав потребам країни з огляду на наявні ресурси. Це призводить до більшої підзвітності і прозорості Уряду, національного консенсусу щодо макроекономічної, фінансової та бюджетної політики держави.
7. Президент України як суб’єкт механізму формування та реалізації бюджетної політики наділений значними бюджетними повноваженнями, а саме: підписує закон України про Державний бюджет і закони про внесення змін і доповнень до закону про Державний бюджет, має право вето відносно прийнятого Верховною Радою України закону про Державний бюджет України з поверненням його на повторний розгляд, видає укази і розпорядження з питань, не врегульованих бюджетним законодавством. Контролюючи уряд, Президент впливає на формування проекту Державного бюджету України, витрачання державних коштів, що безпосередньо стосуються рівня соціальної підтримки населення, реалізацію соціально-економічних прав громадян.
8. На практиці бюджетна політика потребує правового оформлення. Держава визначає методи, обсяги та форми формування бюджетного фонду, відображає їх у законодавчих і нормативних актах. Фінансовий апарат держави, органи місцевого самоврядування на основі чинного законодавства розробляють і видають нормативні документи, які дають можливість встановити єдині у державі правила формування і використання коштів бюджетного фонду держави. Від якості та повноти правового регулювання залежить успішність проведення бюджетної політики.
9. Реалізація раціональної бюджетної політики можлива лише за умови розробки відповідного механізму її формування та реалізації.
Суб'єктами механізму формування та реалізації бюджетної політики виступають всі установи, організації та відповідні органи, на які покладено обов'язки забезпечувати формування та реалізацію бюджетної політики, здійснювати контроль за ефективністю використання фінансових ресурсів, направлених на задоволення соціальних потреб суспільства.
У зв’язку з цим, органам управління необхідно тісно співпрацювати, а не сперечатися стосовно повноважень, адже невідповідності між учасниками системи управління бюджетною політикою породжують ряд вагомих проблем, що заважать формуванню ефективної бюджетної політики. Основним фактором неефективного функціонування механізму формування та реалізації бюджетної політики, в тому числі і організаційного забезпечення, стане невизначеність в питаннях формування та реалізації бюджетної політики, що унеможливлює здійснення ефективного процесу стратегічного планування як державної економіки так і соціальних процесів, виділення пріоритетних напрямків бюджетної політики.
10. Ефективність бюджетної політики в Україні в умовах загострення політичних суперечностей в першу чергу залежить від політичної волі керівництва країни, усвідомлення пріоритетності загальнодержавних, загальнонаціональних інтересів і створення ефективного механізму їх реалізації через існуючі інститути фінансової системи, наявності відповідного правового поля й відповідальності кожного урядовця насамперед перед громадянами України. На сьогодні необхідно передусім подолати період політичного хаосу й безвідповідальності, зберегти та зміцнити державність. Саме такий підхід повинен бути визначальним у процесі подолання суперечностей у реалізації бюджетної політики держави.
Ось такий загальний зміст бюджетної політики. Значення її величезне, тому що нею визначається економічна, фінансова основа функціонування держави і життєдіяльності усього суспільства. Головною метою бюджетної політики є забезпечення гідного життєвого рівня населення у відповідності з вимогами, закладеними у соціальних стандартах. Реалізації даної мети підпорядковані основні завдання та пріоритети бюджетної політики, що розробляються урядом на конкретний період з урахуванням стану економічного та соціального розвитку країни.
11. Бюджетна політика є ядром економічної політики держави і відбиває усі його фінансові взаємовідносини з громадськими інститутами і громадянами. При плануванні бюджетної політики держава повинна виходити з необхідності забезпечення фінансової і соціальної стабільності. Передбачуваність бюджетної політики - ключовий чинник загальної макроекономічної стійкості. Державний бюджет повинен стати надійним фінансовим фундаментом сильної демократичної держави. <br /><br /> Список використаних джерел <br /><br /> Нормативно-правові акти: <br /><br /> 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 50-51. - Ст. 572.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст. 144.
4. Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 22.12.2011 // Офіційний Вісник України. – 2011. - № 100/1. - Ст. 3696.
5. Про Державний бюджет України на 2011 рік: Закон України від 23.12.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 7-8. - Ст. 52.
6. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07.10.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 9. - Ст. 58.
7. Про Державний бюджет України на 2010 рік: Закон України від 27.04.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 22-23, № 24-25. - Ст. 263.
8. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 14-15, № 16-17. - Ст. 133.
9. Про Державний бюджет України на 2009 рік: Закон України від 26.12.2008 // Відомості Верховної Ради України. – 2009. - № 20, № 21-22. - Ст. 269.
10. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23.03.2000 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 25. - Ст. 195.
11. Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік: Постанова Верховної Ради України від 13.05.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 39. - Ст. 399.
12. Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік: Постанова Верховної Ради України від 04.06.2010 // Відомості Верховної Ради України . – 2010. - № 32. - Ст. 457.
13. Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р // Офіційний вісник України від 04.06.2007. - 2007. - № 38. - С. 12. <br /><br /> Спеціальна література: <br /><br /> 14. Алексєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: Навч. посіб. - К.: "Хай - Тек Прес", 2007. - 368 с.
15. Алієва В. Аналіз казначейської системи виконання державного бюджету: переваги і недоліки / В. Алієва // Економіст. — 2007. — №12. — С. 51 — 54.
16. Анісімов С. А. До питання про реалізацію бюджетних принципів // Фінанси. - 2006. - № 12. - С. 31-33.
17. Бабич А.М., Павлова, Л.Н. Державні і муніципальні фінанси: підручник для внз / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2005. - 325с.
18. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. – К.: Атіка, 2002. – 380 с.
19. Бичків С. С. Адміністрування надходжень у бюджетну систему Російської Федерації / С. С. Бичків // Право і економіка. - 2006. - № 1 - С. 18-19.
20. Бойко З., Юрій С. Основні напрями бюджетної політики та перспективи її розвитку // Економіка України. - 2008. - № 39.
21. Буковинський С.А. До питання здійснення бюджетної політики в Україні / С.А Буковинський // Фінанси України. — 2007. — № 11. — С. 5.
22. Бюджет як фінансовий регулятор економічного розвитку / Під ред. В. П. Горегляд. - М.: ЗАТ "Видавництво "Економіка". - 2008. - 348 с.
23. Бюджетна система Росії. Підручник для внз / Під ред. професора Поляка Г. Б. - ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 250 с.
24. Бюджетна система Російської Федерації : Навчань. / Під ред. М.В. Романовского, О. В. Врублевской. - М.: Юрайт, 2006.
25. Бюджетна система Російської Федерації. Учень / Під ред. О. В. Врубленской, М.В. Романовского. - 3-е видавництво, испр. і перераб. - М.: Юрайт-Издат, 2006. – 405 с.
26. Бюджетна система. Навч.-метод. посіб. / За ред. В. Опаріна. - К.: КНЕУ, 2002 - 336 с.
27. Вахрин П. І., Нешитий, А.С. Фінанси: підручник для внз, 2-е видання, перероблене і доповнене / П. І. Вахрин, А.С. Нешитий - М.: видавничо-книготорговий центр «Маркетинг», 2006. - 345с.
28. Величко О.В. Бюджетна політика та особливості її формування в умовах нестабільності соціально-економічного розвитку. // Економічний вісник Донбасу. - 2010 - №1 (19) с.83-87.
29. Воронова Л. К. (ред.) Фінансове право України. Навч. посіб. — К. : Правова єдність, 2009. — 395 с.
30. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
31. Воронова Л. К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право. Учебное пособие. – Харьков: Легас, 2003. – с. 359
32. Гладченко Т. Соціальне замовлення - механізм розв'язання місцевих проблем / Т. Гладченко // Аспекти самоврядування. - 2006. - № 4. - С. 20-25.
33. Годин, А.М. Подпорина, И.В. Бюджет і бюджетна система РФ / А.М. Годин, И.В. Подпорина - М.: Видавничо-торгова корпорація "Дашков і Ко", 2009. - 526 с.
34. Государственные и муниципальные финансы: Учеб. пособие / Под ред. Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 303 с.
35. Грационова Н.П. Совершенствование механизмов формирования эффективной бюджетной политики региона // Проблемы совершенствования бюджетной политики регионов и муниципалитетов России и стран Северной Европы: Материалы Пятой ежегод. междунар. науч-практ. конф. - Петрозаводск, 2005. - Кн.1. - 246 с.
36. Губенко А. Застосування програмно-цільового методу бюджетного фінансування видатків у сфері цивільного захисту // Право України. - 2007. - № 12. - С. 38-40.
37. Даниленко А.І. Проблеми фінансової політики України й розвиток фінансово-монетарних важелів її реалізації / А.І. Даниленко // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С. 51-58.
38. Дем’янишин В.Г. Теоретична концептуалізація бюджету держави // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. - С.3-11.
39. Дем’янюк А. В. Фіскальний федералізм та проблеми збалансованості бюджетів / А. В. Дем’янюк // Фінанси України. - 2005. - № 10. - С.23-28.
40. Дем'янишин В.Г. Теоретична концептуалізація бюджету держави // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. - С. 3-11.
41. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко та ін. - К.: НДФІ, 2004. - 712 с.
42. Державний бюджет і ефективність економіки / А.А. Чухно - К.: НДФІ, 2006, випуск 2 (35). - С.26-32.
43. Дробозина, Л.А. Фінанси, грошовий обіг і кредит. / Л.А. Дробозина - М.: ЮНИТИ, 2008. - 365 с.
44. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. - К.: Наук, думка, 1999. - 304 с.
45. Єфименко Т. І. Оптимізація бюджетної політики в контексті сучасної глобальної конкуренції. // Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. // Збірник наукових праць. — К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2010. — С. 42-53.
46. Жибер Т. В. Бюджетна політика України // Фінанси України. - 2009. - №8.
47. Заверуха І. Б. Проблеми правового регулювання державного боргу України: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Заверуха Ірина Богданівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2007. - 445 арк. - арк. 360-441.
48. Заверуха О.Б. До питання про поняття бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Київ-2000. - Випуск 8.- С. 299-305.
49. Заверуха О.Б. Міжбюджетні відносини в Україні: проблеми правового регулювання // Право України. - №9. - 2000. - С.34-37.
50. Заверуха І. Б. Проблеми правового регулювання державного боргу України: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Заверуха Ірина Богданівна ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2007. - 40 с.
51. Запатріна І. В. Бюджет розвитку в контексті забезпечення економічного зрос¬тання в Україні // Економіка і прогнозування. - 2007. - № 3. - С. 43-55.
52. Запатріна І. В., Лебеда Т.Б. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації. "Фінанси України" № 4, 2006.
53. Захарін С. В. Стимулювання інвестиційної та інноваційної сфер діяльності ко¬рпоративних структур // Проблеми науки. - 2007. - № 6. - С. 23-27.
54. Ігудін А. Г. Деякі проблеми міжбюджетних стосунків / А. Г. Ігудін // Фінанси. - 2007. - № 5. - С. 8-11.
55. Інженерія бюджетного процесу / Ю. Ганущак, Є. Жовтяк // Дзеркало тижня - 2004. № 6.
56. Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспек¬тиви // Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів : аналітичні матеріали до Парламентських слухань / Л.І. Федулова, Ю.М. Бажал, І.А. Шовкун та ін. / за ред. І.І. Федулової, Г.О. Андрощука; Ін-т екон. та прогнозув. НАН Ук¬раїни. - К., 2009. - 196 с.
57. Касич А.О. Вплив бюджетно-податкової політики на інвестиційно-інно¬ваційну активність підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 11. - С.144-152.
58. Когут І.А. Еволюція поглядів на місцеві бюджети / І.А. Когут // Економика и управление. - 2007. - № 4¬5. - С. 118-123.
59. Козоріз Г. Вплив глобалізації на становлення і розвиток фінансових ринків України // Регіональна економіка. - 2002. - № 4. - С. 4-11.
60. Козырин А.Н. Публичные финансы: взаимодействие государства и общества. – М., 2002. – 34 с.
61. Косенко Л.П. До питання про зміст поняття «бюджетний процес» // Проблеми фінансового права. Міжнародна наукова конференція. Т.1 –Чернівці.-1996.-С.91-99.
62. Косенко Л.П. Досвід розвинутих країн з питань організації бюджетного процесу (на прикладі Швеції) // Проблеми фінансового права. Міжнародна наукова конференція. Т.2.-Чернівці.-1996.-С.115-125.
63. Костишина О. Бюджетна політика України: стан та перспективи розвитку // Економічний аналіз. - 2008. - №3. - С.177-179.
64. Кудряшов В.П. Засади бюджетної політики розвитку // Фінанси України. - 2007. - № 7. - С. 3-19.
65. Кульчинський М., Ванькович Д., Заплатинський М. Вдосконалення бюджетної політики України в умовах застосування програмно-цільового методу адміністрування державних видатків. // Формування ринкової економіки в Україні. - 2009. - № 19. с.352-357.
66. Лавров А.М. Перехід до нової системи міжбюджетних стосунків в суб'єктах Російської Федерації / А.М. Лаврів // Фінанси. - 2007. - № 9. - С. 4-15
67. Лисяк Л.В. Бюджетна політика держави в умовах фінансової глобалізації // Вісник Української академії банківської справи. – 2008. - № 1 (24). С. 15-20.
68. Лисяк Л.В., Чугунов І.Я. Бюджена система в інстутиційному середовищі суспільства // Фінанси України. - 2009. - №11. - С.3-11
69. Логвіновська С.І. Місцеві бюджети в формуванні економічного потенціалу регіону // Вісн. соціально- екон. досліджень. - 2007. - Вип. 29.
70. Любич О.О., Харазішвілі Ю.М. Про взаємозв’язок дефіциту бюджету та макроекономічних показників в Україні // Економіка України. - 2008 - №5.
71. Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави // Фінанси України - 2009 р. - № 12 - С.13-19
72. Лютий І.О., Демиденко Л.М. Формування бюджетної політики економічного зростання. // Фінанси України. - 2006. - №10. - С.3.
73. Місячний макроекономічний огляд // Департамент макроекономіки. - 2011. - № 2 (63);
74. Музика О.А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України (фінансово-правове дослідження): Монографія. – К.: Атака, 2006. – 256 с.
75. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Моногр. – К.: Атіка, 2004. – 344 с.
76. Нечай А.А Проблеми управління публічними видатками: розмежування видаткових повноважень // Зб. наук. пр. Української Академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – Вип. 1. – С. 204-213.
77. Нечай А.А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів: Моногр. – Чернівці: Рута, 2004. – 376 с.
78. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: Моногр. – Чернівці: Рута, 2004. – 264 с.
79. Овчарова Н.В. Організаційне забезпечення системи управління державною бюджетною політикою в соціальній сфері // Бізнес інформ. – 2009. - № 11 (2). – С. 158-160.
80. Орлюк О.П. Фінансове право. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 527 с.
81. Павлов Д, Губенко А. Організаційно-правові засади забезпечення ефективності використання бюджетних коштів // Право України. - 2007. - № 5. - С. 57-60.
82. Павлюк К.В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: Монографія. - К.: НДФІ, 2006.
83. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 495 с.на Allbest.ru
84. Савченко Л.А. Правовий статус Рахункової палати України: Моногр. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2002. – 131 с.
85. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Моногр. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 407 с.
86. Сидорова Н.В. Правова природа бюджетного закону // Проблеми фінансового права. Міжнарона наукова конференція. Т.1.-Чернівціі.-1996.-с.с. 84-90
87. Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України : монографія / Н.В. Стукало. - Д. : Вид-во "Інновація", 2006. - 248 с.
88. Т.О. Пасько. Сучасні особливості формування бюджетної політики України у сфері доходів // Вісник Української академії банківської справи. – 2006. - № 1 (20). – С. 117-119.
89. Тигіпко С.Л. Інтеграційний розвиток економіки України в умовах глобалізації світових товарних і фінансових ринків // Вісник Української академії банківської справи. - 2004. - № 2 (17). - С. 4-14.
90. Тігіпко С.Л. Іміграційний розвиток української економіки в умовах глобалізації фі¬нансових ринків / С.Л. Тігіпко. - Суми : ВВП "Мрія - 1" ЛТД, УАБС, 2004. - 36 с.
91. Ткачук А. Місцевий бюджет та повноваження органів місцевого самоврядування.//Аспекти самоврядування.-1999.-№2(4).-С.30-36
92. Фещенко А.В., Проноза П.В., Кузьминчук Н.В. Бюджетна система України. Навч. пос. - К.: "Кондор", 2008. - 440 с.
93. Финансовая политика России: учеб. пособие / под ред. Р.А. Набиева, Г.А. Тактарова, Р.К. Арыкбаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 400 с.
94. Фінансово-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: навчальний посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – 224 с.
95. Хорошаєв Є.С. Податкова сигма-конвергенція у країнах ЄС // Формування ринкових відносин в Україні. 2006. - № 3 (58). - С. 22 - 26.
96. Царьова Л.К. Адміністрування податків в Україні як елемент державного адміністрування // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 19: Зб. наук. пр. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2003. – С. 43–46.
97. Царьова Л.К. Стабільність національної грошової одиниці як фактор економічної безпеки держави // Митна справа. - 2008. - № 5. - С. 91-95.
98. Царьова Л. К. Сучасні підходи щодо визначення змісту фінансової діяльності держави з врахуванням фінансово-правового регулювання грошей // Митна справа. - 2010. - № 5. - С. 49-55
99. Юнаків Р.А. Підсумки виконання державного бюджету України / Р.А. Юнаків // Всеукраїнське видання "Казна". - 2008. - №4 - 5 (79). - С.5.
100. Юрій С.І., Федоров В.М. Фінанси. Підручник за ред. Юрія С.І., Федорова В.М. - К.: "Знання", 2008. - 611 с.
101. Яремченко А.М. Про зміну розпису / А.М. Яремченко // Фінанси України. - 2008. - №2. - С. 14.
102. Ясенок А.А. Касові видатки загального фонду Дер¬жавного бюджету України / А. А. Ясенюк // Всеукраї¬нське видання «Казна». - 2008. - №8(82). - С. 22.
Ціна

1200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.