Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

1. Методами господарсько-процесуального права є: а) владних приписів;


Контрольна робота
K-21490

Приклади тестів до модульного тестування 1
1. Методами господарсько-процесуального права є:
а) владних приписів;
б) автономних рішень;
в) субординаційний;
г) авторитарний;
д) координаційний;
е) інформаційний.
2. До організаційних принципів господарського процесуального права належать:
а) принцип одноособового і колегіального розгляду справи;
б) принцип самостійності суддів, незалежності суддів і підкорення їх тільки законові;
в) принцип законності;
г) принцип об’єктивної істини;
ґ) принцип гласності й відкритості господарського процесу.
3. В яких випадках обов’язковим є колегіальний розгляд справ:
а) в суді першої інстанції;
б) при перегляді рішень в апеляційному порядку;
в) при перегляді ухвал в касаційному порядку;
г) при перегляді судових рішень Верховним Судом України;
ґ) всі вищенаведені відповіді правильні.
4. До системи господарських судів України належать:
а) Вищий господарський суд України;
б) господарський суд Закарпатської області;
в) Рівненський апеляційний господарський суд;
г) господарський суд м. Луцька;
д) господарський суд Шевченківського району м. Києва.
5. Формами судового процесу, що передбачені Господарським процесуальним кодексом України, є:
а) окреме провадження;
б) позовне провадження;
в) наказне провадження;
г) провадження у справах про банкрутство;
ґ) провадження у справах, що виникають із публічно-правових відносин.
6. Законодавчими актами господарського судочинства є:
а) Господарський процесуальний кодекс України;
б) Закон України «Про господарські суди»;
в) Закон України «Про судоустрій»;
г) Закон України «Про судоустрій і статус суддів»;
д) Господарський кодекс України.
7. На які спори не поширюється порядок досудового врегулювання господарських спорів:
а) про визнання договорів недійсними;
б) про звернення стягнення на заставлене майно;
в) про здійснення розрахунків в іноземній валюті;
г) про стягнення заборгованості за опротестованими векселями;
ґ) всі вищеперераховані відповіді правильні.
8. Який строк розгляду претензії, в тих випадках, коли обов’язковими для обох сторін правилами або договором передбачено право перепровірки забракованої продукції (товарів) підприємством-виготовлювачем, претензії, пов’язані з якістю та комплектністю продукції (товарів):
а) один місяць;
б) двадцять робочих днів;
в) двадцять календарних днів;
г) десять днів;
ґ) два місяці.
9. За необґрунтоване списання у безспірному порядку претензійної суми винна сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі:
а) 5% від списаної суми;
б) 10% від списаної суми;
в) 15% від списаної суми;
г) 20% від списаної суми.
10. Переддоговірний спір щодо умов договору може бути переданий на розгляд суду:
а) протягом місяця після отримання автором проекту договору протоколу розбіжностей;
б) протягом 20 днів з моменту отримання автором проекту договору протоколу розбіжностей;
в) в будь-який час після отримання протоколу розбіжностей.

Приклади тестів до модульного тестування 2
1. Господарським судам підвідомчі справи у спорах, що вини¬кають:
а) при укладанні, виконанні, зміні, розірванні господарських договорів;
б) щодо обліку прав на цінні папери;
в) при погодженні стандартів;
г) при погодженні технічних умов;
д) щодо визнання недійсними актів;
е) при встановленні цін на продукцію (товари);
ж) щодо заяв Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законодавчими актами до його компетенції;
з) щодо заяв Рахункової палати України з питань, віднесених законодавчими актами до його компетенції;
и) з корпоративних відносин;
к) що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб’єкти господарювання;
л) з сімейних відносин фізичних осіб – підприємців;
м) із відносин суб’єктів господарювання з суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності.
2. Розмежування компетенції стосовно розгляду справ між окремими господарськими судами є:
а) підвідомчістю;
б) підсудністю;
в) юрисдикційністю.
3. Відвід судді повинен заявлятися:
а) у письмовій формі;
б) усно секретареві суду;
в) усно у судовому засіданні;
г) усно із занесенням до протоколу судового засідання;
д) у письмовій формі із занесенням до протоколу судового засідання.
4. Якщо після відводу суддів неможливо розглянути справу в господарському судді, до підсудності якого відноситься справа, то така справа передається до:
а) будь-якого іншого господарського суду;
б) апеляційного господарського суду;
в) господарського суду, найбільш територіально наближеного до цього господарського суду;
г) Вищого господарського суду.
5. До складу учасників господарського процесу не входять
а) сторони:
б) треті особи;
в) свідки;
г) прокурор;
д) експерт;
е) перекладач.
6. Процесуальне правонаступництво можливе:
а) на стадії порушення провадження у справі;
б) при вирішенні спору;
в) до початку вирішення спору;
г) на стадії виконання рішення господарського суду;
д) на будь-якій стадії господарського процесу.
7. Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді через представників, повноваження яких підтверджуються:
а) громадянином у судовому засіданні;
б) господарським судом у судовому засіданні;
в) письмовою довіреністю;
г) нотаріально посвідченою довіреністю;
д) довіреністю, посвідченою органом державної реєстрації.
8. Підстави вступу у справу третіх осіб із самостійними вимогами на предмет спору:
а) за ініціативою господарського суду;
б) за клопотанням позивача або відповідача;
в) за клопотанням такої особи;
г) шляхом подання позовної заяви;
д) за ініціативою прокурора.
9. Які засоби доказування передбачені в господарському судочинстві:
а) висновок судового експерта;
б) письмові докази;
в) пояснення представників сторін;
г) показання свідків;
д) речові докази.
10. Який з перерахованих нижче засобів не відноситься до запобіжних:
а) витребування доказів;
б) огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав;
в) заборона участі акціонерів або учасників у загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або учасників господарського товариства;
г) накладення арешту на майно;
ґ) серед вищенаведеного немає правильної відповіді.

Приклади тестів до модульного тестування 3
1. Ціна позову включає в себе:
а) стягувану суму та/або вартість майна, що витребується;
б) стягувану суму та/або вартість майна, що витребується, вказані в позовній заяві або визначені судом суми неустойки (штрафу, пені);
в) стягувану суму та/або вартість майна, що витребується, вказані в позовній заяві суми неустойки (штрафу, пені).
г) серед вищенаведеного немає правильної відповіді.
2. Господарський суд повертає позовну заяву, якщо:
а) підприємство чи організацію, які є сторонами, ліквідовано;
б) сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом;
в) позовну заяву підписано особою, яка не має права підписувати її, або особою, посадове становище якої не вказано;
г) всі вищезазначені відповіді правильні;
ґ) серед вищенаведеного немає правильної відповіді.
3. Суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо:
а) заява не підлягає розгляду в господарських судах України;
б) у провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, є справа зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав або є рішення цих органів з такого спору;
в) позов подано до підприємства, організації, які ліквідовано;
г) не подано доказів сплати судового збору у встановлених порядку та розмірі;
ґ) всі вищенаведені відповіді правильні.
4. У випадках подання позовної заяви із порушенням правил підсудності господарський суд повинен:
а) відмовити в прийнятті позовної заяви;
б) залишити позовну заяву без руху;
в) повернути позовну заяву без розгляду
г) передати позовну заяву до іншого господарського суду;
ґ) припинити провадження у справі.
5. Протягом якого строку повинен бути вирішений спір про стягнення заборгованості за опротестованими векселями:
а) 5 днів від дня одержання позовної заяви;
б) 10 днів від дня одержання позовної заяви;
в) один місяць від дня одержання позовної заяви;
г) два місяці від дня одержання позовної заяви;
ґ) серед вищенаведеного немає правильної відповіді.
6. Забезпечення позову допускається:
а) на стадії порушення провадження;
б) при підготовці справи до розгляду;
в) до прийняття рішення зі справи;
г) після прийняття рішення по справі;
ґ) на будь-якій стадії провадження у справі.
7. Позов забезпечується:
а) накладенням арешту на майно, що належить відповідачеві;
б) накладенням арешту на грошові суми, що належать відповідачеві;
в) забороною відповідачеві вчиняти певні дії;
г) забороною позивачеві вчиняти певні дії;
д) витребуванням доказів;
е) оглядом приміщень, в яких відбуваються дії, пов’язані з порушенням прав;
ж) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються пред¬мета спору;
з) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється в безспірному випадку;
и) забороною проводити загальні збори акціонерів або учасників господарського товариства та приймати ними рішення.
8. Господарський суд зупиняє провадження у справі у випадках:
а) призначення господарським судом судової експертизи;
б) неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що вирішується;
в) необхідності витребування додаткових доказів;
г) надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів;
д) заміни неналежного відповідача;
е) заміни однієї зі сторін її правонаступником.
9. Про затвердження мирової угоди господарський суд ви¬носить:
а) рішення;
б) ухвалу;
в) постанову;
г) окреме рішення;
д) окрему ухвалу.
10. Які права має господарський суд при прийнятті рішення:
а) звільнити сторону, зважаючи на її майновий стан, від сплати судових витрат;
б) визнати недійсним повністю або у певній частині договір, пов’язаний із предметом спору;
в) у виняткових випадках звільняти сторону, що порушила зобов’язання, від сплати неустойки (штрафу, пені);
г) за власною ініціативою зобов’язати сторону сплатити передбачену законом неустойку;
д) розстрочити або відстрочити виконання судового рішення.

Приклади тестів до модульного тестування 4
1. Апеляційна скарга подається через:
а) будь-який місцевий господарський суд;
б) місцевий господарський суд, який розглянув справу;
в) будь-який апеляційний господарський суд;
г) апеляційний господарський суд, повноваження якого поширюються на відповідну територію;
ґ) Вищий господарський суд України.
2. Апеляційний господарський суд у процесі перегляду справи:
а) зв'язаний доводами апеляційної скарги;
б) не зв'язаний доводами апеляційної скарги;
в) приймає і розглядає вимоги, що не були предметом розгля¬ду в суді першої інстанції;
г) не приймає і не розглядає вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції;
д) перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду в оскарженій частині;
е) перевіряє лише законність рішення місцевого господарського суду;
ж) перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.
3. Апеляційний суд за наслідками розгляду апеляційної скарги по суті приймає:
а) рішення;
б) вирок;
в) ухвалу;
г) постанову;
д) окреме рішення;
е) додаткове рішення;
ж) окрему ухвалу.
4. Вищий господарський суд України розглядає справи:
а) у спорах, де однією зі сторін є Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
б) у спорах, матеріали яких містять державну таємницю;
в) у касаційному порядку;
г) у спорах, де стороною є Кабінет Міністрів України.
5. Касаційна скарга подається:
а) через будь-який місцевий господарський суд;
б) через місцевий господарський суд, який розглянув справу;
в) через будь-який апеляційний господарський суд;
г) через апеляційний господарський суд, повноваження якого поширюються на відповідну територію;
д) через апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову;
е) до Вищого господарського суду України.
6. Господарський суд касаційної інстанції у процесі перегляду справи:
а) зв'язаний доводами касаційної скарги;
б) не зв'язаний доводами касаційної скарги;
в) на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє законність та обґрунтованість рішень судів першої та апеляційної інстанцій;
г) на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права;
д) приймає та розглядає вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції;
е) не приймає та не розглядає вимог, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
7. Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається до Верховного суду України:
а) через будь-який місцевий господарський суд;
б) через місцевий господарський суд, який розглянув справу;
в) через будь-який апеляційний господарський суд;
г) через апеляційний господарський суд, повноваження якого поширюються на відповідну територію;
д) через апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову;
е) через Вищий господарський суд України;
ж) безпосередньо до канцелярії Верховного суду України.
8. Повноваження Верховного Суду України при перегляді судових рішень:
а) задовольнити заяву повністю або частково і залишити позов без розгляду;
б) задовольнити заяву повністю або частково і припинити провадження у справі;
в) задовольнити заяву повністю або частково і прийняте нове рішення;
г) задовольнити заяву повністю або частково і передати справу на новий розгляд до касаційної інстанції;
д) відмовити в задоволенні заяви.
9. Нововиявлена обставина — це обставина, ознаками якої є те, що:
а) вона не була і не могла бути відома господарському суду, оскільки не була наявною на час розгляду справи;
б) вона була наявною на час розгляду справи;
в) вона з'явилася після прийняття відповідного судового акта;
г) вона не могла бути відомою жодній із сторін, як і суду на час розгляду справи;
д) вона не могла бути відомою заявникові під час розгляду справи;
е) вона є за своєю суттю фактичними даними, що спростовують факти, які були покладені в основу судового рішення;
ж) вона має істотне значення для справи;
з) вона не має істотного значення для справи;
и) про її існування стало відомо заявникові після прийнят¬тя відповідного судового акта.
10. Які категорії господарських спорів не можна передати на вирішення третейського суду (арбітражу):
а) про зміну або розірвання господарського договору;
б) про виконання державного контракту;
в) про банкрутство;
г) про визнання недійсним постанови Антимонопольного комітету України
д) справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин.
Ціна

10

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.