Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Страхування – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-24815

Question 1
Умови відшкодування збитків страховиком передбачає такий розділ договору:
a. Страховий тариф та страховий платіж
b. Об'єкт страхування
c. Перелік страхових ризиків, страхових випадків та обмежень (виключень) по них
d. Страхова сума та франшиза
e. Порядок і умови виплат страхових сум
Question 2
Страхування - це:
a. Цивільно-правовi відносини по захисту будь-яких майнових інтересів осіб у разі завдання їм шкоди, з грошових фондів, що формуються з внесків цих осіб
b. Цивільно-правовi відносини по захисту законних майнових інтересів осіб у разі завдання їм шкоди, з грошових фондів страховика
c. Створення фонду допомоги особам, що постраждали в катастрофах або при нещасних випадках, за рахунок будь-яких джерел
d. Цивільно-правовi відносини по захисту будь-яких майнових інтересів осіб у разі настання визначених страхових випадків, з грошових фондів, що формуються з внесків цих осіб
e. Цивiльно-правовi відносини по захисту законних майнових інтересів осіб у разі настання визначених страхових випадків, з грошових фондів, що формуються з внесків цих осіб
Question 3
Страховий ризик - це:
a. Певна подія, на випадок якої проводиться страхування, і яка є першопричиною настання страхового випадку
b. Подія, передбачувана договором страхування, яка відбулась і при настанні якої страховик зобов’язаний компенсувати збитки, завдані страхувальнику
c. Певна подія, яка має ознаки ймовірності та випадковості настання
Question 4
Страховий брокер - це:
a. Суб’єкт підприємницької діяльності, що від імені страховиків здійснює діяльність на користь страховиків по визначенню потреб в отриманні страхових послуг, консультуванні, допомозі у розробленні умов страхування, пошуку найкращих страховиків, веденні переговорів, укладенні договорів страхування, здійсненні розрахунків за цими договорами, підготовці документів по врегулюванню збитків після настання страхового випадку.
b. Юридична особа, яка працює на декількох окремих страховиків
c. Суб’єкт підприємницької діяльності, який пропонує страхувальникам багато своїх власних страхових послуг
d. Суб’єкт підприємницької діяльності, що від свого імені здійснює діяльність на користь страхувальників по визначенню потреб в отриманні страхових послуг, консультуванні, допомозі у розробленні умов страхування (перестрахування), пошуку найкращих страховиків (перестраховиків), веденні переговорів, укладенні договорів страхування (перестрахування), здійсненні розрахунків за цими договорами, підготовці документів по врегулюванню збитків після настання страхового випадку
Question 5
Страхування бізнесу від його переривання покриває:
a. Матеріальні збитки, завдані майну фірми внаслідок пожежі
b. Збитки чистого прибутку плюс фіксовані в полісі витрати
c. Збитки внаслідок падіння попиту на продукцію фірми
d. Збитки від втрати або пошкодження сировини та матеріалів внаслідок настання визначеного договором страхування страхового випадку
e. Все наведене вище
Question 6
Страхова сума своєю базою має:
a. Збитки, завдані страхувальнику по окремому полісу.
b. Витрати страховика по окремому полісу
c. Найбiльш вірогідну суму збитків страхувальника внаслідок настання передбаченого договором страхування страхового випадку
Question 7
Головна ознака ризику при укладанні договору добровільного страхування:
a. Це вірогідна, випадкова подія головним чином з боку страхувальника
b. Має бути визначений сторонами наперед при оформленні полісу
c. Встановлюється згідно законодавчих актів держави
d. Вiн вірогідний, випадковий головним чином з боку страховика

Question 8
Тариф при добровільному страхуванні визначається:
a. Законодавством або самостійно страховиком
b. За згодою сторін договору страхування
c. На основі відомих статистичних даних та з урахуванням особливостей об’єкту страхування і ринкової ціни на страхову послугу
d. По принципу максимальної вигоди страховика
Question 9
Товариство взаємного страхування - це:
a. Страхова компанія в формі відкритого акціонерного товариства
b. Об’єднання підприємств та установ для досягнення загальної спільної мети
c. Об’єднання страхувальників з однотипними або загальними страховими інтересами
d. Об’єднання страхувальників - власників взаємних страхових полісів
Question 10
Страховий інтерес визначає:
a. Юридично та фінансово обгрунтовану зацікавленість страхувальника в страхуванні конкретного об’єкту
b. Можливiсть самостійного встановлення вартості об’єкту страхування клієнтом
c. Обов’язок клієнта надавати страховику всю інформацію, що має пряме відношення до об’єкту страхування та виконання договору страхування
d. Право страховика відмовити в виплаті страхового відшкодування страхувальнику
e. Право страхувальника визначити в полісі отримувача страхової виплати
Question 11
Страхування відповідальності праценадавача передбачає:
a. Відшкодування страховиком шкоди, завданої покупцям неякісною продукцією
b. Виплату страхової пенсії працівникам праценадавача
c. Відшкодування шкоди, завданої на виробництві особам найманих працівників
d. Відшкодування шкоди та збитку, завданих третім особам автотранспортом фірми - праценедавача
Question 12
Принцип суброгацiї в страхуванні передбачає:
a. Необхідність надання страхувальником страховику при оформленні страхового полісу всієї повної та правильної інформації про об’єкт страхування
b. Право страховика отримати у власність застраховане ним майно, якщо страховик відшкодував його власнику – страхувальнику повну вартість цього майна
c. Право страховика, що сплатив страхове відшкодування по договору майнового страхування, стягнути суму сплаченого збитку з прямих винуватців цього збитку
d. Право страховика, що сплатив страхове відшкодування по договору майнового страхування, отримати юридичне право стягнути суму завданого збитку з прямих винуватців цього збитку
Question 13
Страховий агент виконує такі головні функції:
a. Дiє за дорученням страховиків, виконуючи частину їхньої страхової діяльності
b. Дiє від імені страховиків
c. Отримує комісійні винагороди від страховиків, виконуючи частину його страхової діяльності
d. Здійснює рекламування, консультування, пропонування клієнтам страхових послуг, підготовку, укладення та обслуговування договорів страхування, оформлення документів по виплаті та виплату страхових сум (відшкодувань)
e. Все вищенаведене
Question 14
Менеджмент ризиків передбачає:
a. Випуск страхових полісів та їх продаж
b. Багатосторонню рекламу страхових послуг
c. Iдентифiкацiю, аналіз, оцінку та керування ризиками
d. Розподiл майбутніх збитків (ризиків) на законній основі між страховиками
Question 15
Обов’язкове недержавне страхування - це:
a. Укладення договору страхування між страхувальником та державою
b. Страхування страхувальника у державного страховика за рахунок держбюджету
c. Страхування у страховика, що має відповідну ліцензію, за власні кошти клієнта
d. Страхування у відповідного страховика за рахунок державного бюджету
Question 16
Принцип сприяння стверджує, що:
a. Страховик, що отримав повідомлення про настання страхового випадку по його полісу, має право звернутися до інших страховиків для спільної виплати відшкодування
b. Всі страховики, що одночасно прийняли одинаковi ризики різних страхувальників, мають право звернутися один до одного з вимогою спільного пропорційного покриття збитків від вказаних ризиків
c. Страховик, що відшкодовує збиток, завданий об’єкту, що застрахований у декількох страховиків одночасно, має право звернутися до них з вимогою спільного пропорційного покриття збитків, завданих цьому об’єкту
d. Страховик, що відшкодовує збиток, завданий об’єкту, що застрахований у декількох страховиків від одних і тих же ризиків, має право звернутися до них з вимогою спільного пропорційного покриття збитків, завданих цьому об’єкту
Question 17
При страхуванні життя страховик повинен виплачувати страхувальнику:
a. Страхову суму або її заздалегідь обумовлену частину
b. Страховий платіж
c. Страхову пенсію (ренту)
d. Страхове відшкодування
e. a або c
Question 18
Полісом майнового страхування будівель покриваються ризики:
a. Пов’язані з будівництвом приміщень та споруд
b. Пов’язані з конструкцією будівельної техніки
c. Пов’язані з неякісними матеріалами та помилками проектів
d. Пов’язані з втратою документації по проекту
e. Все наведене вище
Question 19
Найбiльш повно відображає умови початку реальної дії полісу страхування фінансового ризику банку така частина полісу:
a. Роздiл, що підтверджує обов’язок страховика відшкодувати банку завдану шкоду
b. Розділ, що визначає розмір страхової суми та франшизи
c. Розділ з описом умов, які мають бути виконані банком, клієнтом або страховиком для того, щоб поліс реально вступив в силу
d. Розділ, що визначає розмір та засіб сплати страхового платежу
Question 20
Полісом страхування від крадіжки зі зламом покриваються збитки:
a. Якщо злодій проникнув в приміщення з застосуванням спеціальних інструментів
b. Якщо злодій проникнув в приміщення без застосування інструментів
c. Тільки збитки від крадіжки коштовностей з сейфу з застосуванням відмичок
d. Тільки збитки від крадіжки грошей
Question 21
Особисте страхування передбачає:
a. Страхування життя фізичної особи на випадок її смерті
b. Страхування від нещасних випадків
c. Пенсійне страхування та на дожиття до певного віку
d. Страхування здоров’я на випадок хвороби
e. Все наведене
Question 22
Страхування цивільної відповідальності власника автотранспорту передбачає:
a. Вивільнення особи, що керує застрахованим транспортним засобом, від відповідальності за всі наслідки своїх дій при дорожньому русі
b. Відповідальність страховика за шкоду і збитки, що завдані застрахованим транспортом будь-яким третім особам, згідно з умовами страхового полісу
c. Відповідальність страховика у випадку, коли транспортний засіб, що став причиною аварії, не встановлений або не застрахований
d. Відсутність потреби в підтвердженні факту транспортної аварії відповідними органами ДАІ
Question 23
При страхуванні кредитного ризику страхувальником може бути:
a. Фірма, яка дає гарантію кредитору його повернення за позичальника
b. Міжбанківський фонд страхування кредитних ризиків
c. Підприємство, яке використовує кредит в своїй діяльності
d. Особа – позичальник згідно з кредитним договором
e. Банк – кредитор
Question 24
При медичному страхуванні частка страхової суми сплачується страховиком:
a. Підприємству, яке виступає страхувальником по цьому полісу
b. Безпосередньо особі, що отримала медичну допомогу по страховому полісу
c. Для оплати рахунків медичної установи, що надає перераховані в полісі медичні послуги застрахованій особі
d. В регіональний бюджетний фонд медичного страхування
e. c і в деяких заздалегідь обумовлених полісом випадках – b
Question 25
Перестрахування - це самостійний вид страхових послуг, призначених для:
a. Вільного перепродажу ризиків між страховиками без обмежень
b. Оптимального розподілу ризиків в просторі та в часі між страховиками для забезпечення надійності та сталості їх роботи
c. Страхування нестандартних, унікальних та дуже великих ризиків
Question 26
Страховий поліс по страхуванню домашнього майна гарантує:
a. Покриття збитків тільки від тих ризиків, які додатково внесені в страховий поліс
b. Покриття тільки збитків від ризиків, які внесені в страховий поліс, за винятком ризиків, які були спеціально виключені з нього
c. Покриття збитків від ризиків більш широкого переліку, ніж ті, які є в полісі
d. Все вищенаведене
Question 27
Страховик на умовах відшкодовування дійсної вартості майна буде згоден застрахувати в першу чергу:
a. Приватний будинок
b. Старий сімейний рояль
c. Старий автомобіль
d. Старий гараж, що планується під реконструкцію
Question 28
Фундаментальним ризиком при страхуванні приватного помешкання є:
a. Спрацьована (в аварійному стані) електропроводка в будинку
b. Буря, ураган
c. Характер захоплень хазяїна помешкання в неробочий час
d. Професія власника помешкання
e. Стан системи водопостачання та каналізації в будинку
Question 29
Страхова компанія зробить знижку тарифу по полісу страхування цивільної відповідальності володаря приватного автомобіля у випадку, якщо:
a. Автомобіль має систему мобільного радіотелефонного зв'язку
b. Водій не мав в останні роки зафіксованих неприємностей з дорожньою поліцією
c. На авто встановлені блокіратор від угону та система сигналізації
d. Водій має сім’ю, двох неповнолітніх дітей, стаж водіння більше 25 років й прослухав додатковий курс безпечного керування
Question 30
Для морального ризику при страхуванні життя страховик повинен:
a. По можливості виключити його з полісу при страхуванні
b. Підняти ставку страхового внеску
c. Зменшити ставку страхового внеску
d. Цей ризик не впливає на страхування
Question 31
Спекулятивний фінансовий ризик, за який страхувальник згоден заплатити високу суму страхової премії, страховик повинен:
a. Не страхувати
b. Застрахувати з високим страховим тарифом
c. Не брати до уваги при страхуванні
d. Застрахувати з низьким страховим тарифом
e. Застрахувати на окремих умовах і тільки в окремих випадках

Question 32
При страхуванні ризику відповідальності за неповернення кредиту страхувальником має бути:
a. Фірма, яка дає гарантію кредитору його повернення за позичальника
b. Міжбанківський фонд страхування кредитних ризиків
c. Підприємство, яке використовує кредит в своїй діяльності
d. Особа – позичальник згідно з кредитним договором
e. Банк – кредитор
Question 33
Гарантії страховика перед особами, що передбачені в страховому полісі страхування відповідальності виробника товарів широкого вжитку:
a. Визначаються та виконуються на розсуд виробника
b. Дають потерпілому право на отримання страхового покриття шкоди, яка завдана його здоров’ю виробами виробника
c. Завжди виконуються страховиком згідно з законодавством
d. Дають право виробнику ігнорувати виплату відшкодувань, передбачених чинним законодавством
Question 34
Особисті захоплення страхувальника при особистому страхуванні:
a. Заохочуються страховиком матеріально
b. Не мають значення для страхування i ігноруються страховиком
c. Аналізуються страховиком для конкретизації умов страхування
d. Завжди є причиною для відмови в укладанні договору страхування
Question 35
Першопричина при укладанні договору добровільного страхування:
a. Визначається нормативними актами міністерств та відомств
b. Встановлюється на розсуд і за бажанням страхувальника
c. Визначається по факту страхового випадку експертом страховика або аварійним комісаром, що призначений страховиком
d. Визначається страховиком при оформленні страхового полісу як єдина, головна і домінуюча причина збитку, по якій страховик несе відповідальність

Question 36
Страхувальник має законний страховий інтерес, якщо:
a. Він орендує будинок з прибудовами до нього та гаражем
b. Він є володарем приватної майстерні та має право брати гроші з клієнтів за свої послуги, що надаються майстернею
c. Орендатор приміщення для отримання додаткового прибутку передає страхувальнику частину площі в суборенду
d. Він продає власний будинок іншій особі
Question 37
При пожежі в готельному номері постраждали стеля та стіни так, що в стелі виникла дірка, а стіни покрилися кіптявою. Страховиком будуть зараховані в рахунок відшкодованих ним прямих збитків по полісу повного майнового страхування приміщення від прямих збитків такі збитки:
a. Вартість ремонту дірки на стелі та очищення стін від кіптяви
b. Вартість капітального ремонту цього номеру
c. Вартість капітального ремонту цього і сусідніх номерів, що в будь-якій мірі постраждали від пожежі
d. Втрата хазяїном готелю доходу за час, коли номер готелю ремонтується
Question 38
Смирнов має спільний з Петровим будинок. Свою частину він застрахував “вогневим” полісом. Петров на своїй частині робив шашлики. Вогонь з мангалу перекинувся на будинок, який став швидко горіти. При пожежі Петров почав панікувати й не сповістив Смирнова про пожежу. При цьому для отримання відшкодування збитків найбільш правильними будуть такі дії:
a. Смирнов законно заявить страхову претензію своєму страховику і буде вимагати у нього отримання відшкодування завданих збитків в обсязі, що передбачений полісом
b. Смирнов буде діяти самостійно через суд проти Петрова для отримання відшкодувань всіх завданих йому збитків
c. Смирнов самостійно або через суд буде вимагати від Петрова відшкодування тих завданих йому вогнем збитків, що не покриті його страховим полісом
Question 39
Першопричина при врегулюванні страхової претензії по договору добровільного страхування:
a. Визначається нормативними актами міністерств та відомств
b. Встановлюється на розсуд і за бажанням страхувальника
c. Визначається по факту страхового випадку експертом страховика або аварійним комісаром, якого призначив страховик
d. Визначається страховиком при оформленні страхового полісу як єдина, головна і домінуюча причина збитку, по якій страховик несе відповідальність
Question 40
Який із збитків не відшкодовується при страхуванні бізнесу від переривання в виробництві внаслідок дії вогню на основні засоби?
a. Втрати прибутку внаслідок збитку, завданого будівлі фабрики
b. Накладні витрати, що продовжуються при простоях після пожежі
c. Зниження вартості сировини внаслідок дії диму від пожежі
d. Витрати по перенесенню виробництва на іншу промислову площадку
Question 41
Головне призначення франшизи при страхуванні - це:
a. Запобігти додатковому ризику
b. Зменшити виплати страховика по невеликих збитках, що можуть бути заподіяні застрахованому об’єкту, та перекласти майнову відповідальність за ці збитки на страхувальника
c. Це умова перебування застрахованого об’єкта в стані небезпеки
d. Це правило, по якому страховик заплатить максимальну суму страхового відшкодування
Question 42
Ринкові регулятори на ринку страхових послуг з міжнародного страхування та перестрахування складаються з:
a. Системи валютного регулювання в країні розташування страховика
b. Податкового законодавства країни розташування страховика
c. Страхової біржі або подібної їй структурі, що діє в країні розташування страховика
Question 43
Для ліцензування страхової діяльності необхідно подати такі документи:
a. Комплект установчих документів в реєструючий орган (райвиконком)
b. Пакет документів, обумовлений чинним законодавством, в Мінфін України
c. Пакет документів, обумовлений законом, в Ліцензійну палату
d. Пакет документів, обумовлений чинним законодавством, в Укрстрахнагляд

Question 44
Страхова компанія в Україні може бути створена у такій формі i з таким напрямком діяльності:
a. Як акціонерне товариство для страхування незалежних один від одного ризиків в Україні та за iї межами
b. Як приватне підприємство для страхування ризиків в державі
c. Як акціонерне або господарче товариство, крім ТЗОВ, що має встановлені законодавством статутний фонд і вимоги до засновників
d. Як дочiрнє підприємство іноземної страхової фірми
Question 45
Джерело прибутку страховика становлять:
a. Страхові платежі, які отримує страховик від страхувальників
b. Премії за передачу ризиків в перестраховування
c. Прибутки від інвестування власних коштів та страхових резервів
d. Все вищенаведене
Question 46
Фонд попереджувальних заходів створюється:
a. За рахунок чистого прибутку страховика
b. Відраховуванням відсотків від відповідних отриманих ним страхових премій
c. За рахунок повернених страховиком сум сплачених раніше відшкодувань
d. За рахунок валових витрат страховика
Question 47
Страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту призначене:
a. Для покриття відповідальності банку, який видає кредит
b. Для відшкодування збитків Національного банку
c. Для створення фонду відшкодування кредитних ризиків в країні
d. Для відшкодування збитків, завданих банку користувачем кредиту
Question 48
При обов’язковому медичному страхуванні поліс має забезпечувати:
a. Його рівноправний прийом всіма медичними установами по країні
b. Надання стандартних медичних послуг хворому
c. Єдину систему тарифів медичних послуг в країні
d. Все вищенаведене
Question 49
Страхова медицина - це засіб:
a. Побудови економічних відносин в системі охорони здоров’я
b. Виконання страхових зобов’язань страховиком
c. Отримання безоплатної страхової медичної послуги
d. Лікування без допомоги страхового медичного полісу
Question 50
Співстрахування використовується:
a. При великому страховому портфелі, що складається з дрібних ризиків
b. Якщо страховий портфель складається з значних ризиків
c. Для одночасного страхування одного великого ризику кількома страховиками
d. З використанням індивідуальної відповідальності кожного страховика за прийняту ним частку від загального ризику
Ціна

25

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.