Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ЄУФІМБ, варіант №20, Страхування, №2285


Контрольна робота
K-9284

1. Порівняння перестрахування і співстрахування у резидентів
і нерезидентів
2. Тест № 11
1. Які з перелічених долі форм забезпечення кредиту мають право¬вий, а які — матеріальний характер?
Правового – а), б), в), г), з); матеріального – д), є).
2. Хто в умовах делькредерної форми страхування кредитів віді¬грає роль страхувальника?
а) Позичальник;
б) банк;
в) гарант позичальника.
3. Які з названих форм страхування кредитів належать до делькре-дерного типу?
а) Страхування банківських кредитів;
б) страхування товарних кредитів;
в) страхування експортних кредитів;
г) страхування споживчих кредитів;
д) страхування кредитів, виданих під заставу.
4. Які з названих видів страхування найбільше подібні між собою?
а) Продаж за «факторингом» — продаж «у розстрочку»;
б) продаж за «факторингом» — лізинг;
в) продаж «у розстрочку» — лізинг.
5. Які з названих характеристик мають становити основу системи депозитного страхування (СДС)?
а) Однаковість страхових внесків усіх банків — учасників СДС до фонду страхування;
б) необмеженість страхової відповідальності за депозитами;
в) диференціація страхових тарифів (внесків);
г) власна участь застрахованих у покритті ризиків;
д) добровільність участі банків у СДС.
6. Які втрати враховуються при страхуванні прибутку?
а) Прибуток, не отриманий страхувальником;
б) прибуток, не отриманий контрагентами страхувальника;
в) витрати, які мають постійний характер;
г) витрати, які мають змінний характер.
7. Термін відшкодування — це термін, протягом якого:
а) страховик має право розраховуватися із клієнтом;
б) визначаються збитки, яких зазнав страхувальник.
8. Різновидом фінансових ризиків є:
а) ризик неплатежу;
б) неотримання прибутку при інвестиційних операціях;
в) втрати або зменшення прибутку внаслідок непередбачуваних обставин;
г) усе правильно.
9. Для оцінювання основних фондів застосовується:
а) їх повна балансова вартість;
б) їх повна балансова вартість за вирахуванням зносу;
в) вартість їх придбання;
г) їх відновна вартість.

3. Тест № 19
1. Прибуток від страхової діяльності формується за рахунок:
а) зароблених страхових премій:
б) одержаних комісійних винагород за переданих ризиків на перестрахування:
в) доходів від розміщення тимчасово вільних коштів;
г) комерційних винагород страховим посередникам.
2. Частина тарифу, яка призначена для покриття витрат на проведення
страхування називається:
а) брутто-тариф;
б) нетто-тариф:
в) навантаження.
3. Чи можуть страхувальники брати участь у прибутку страховика?
а) Так;
б) ні,
в) тільки якщо належать до засновників або акціонерів.
4. Плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику відповідно до договору страхування, називається:
а) страховим тарифом;
б) страховою сумою,
в) страховою премією:
г) тантьємою.
5. При страхуванні майна страхова суми не повинна перевищувати його
дійсної вартості:
а) на момент укладання договору страхування;
б) на момент настання страхової події
6. Чи може страхова виплата бути замінена на компенсацію збитку в
натуральній формі?
а) Так;
б) ні;
в) так, якщо це передбачено умовами договору страхування
7. Норматив, витрат на ведення справи з обов'язкових видів страхування встановлюється.
а) страховиком;
б)страхувальником;
в) урядом
г) Міністерством фінансів.
8. При переданні ризику на перестрахування комісійні винагороди за перестрахування отримує:
а) перестраховик,
б) цедент,
в) як перестраховик, так і цедент.
9. За наявності кількох страхових полісів застрахувати одного й того самого об'єкта виплата відшкодування в повному обсязі.
а) не відбувається,
б) відбувається тільки з особистого страхування;
в) відбувався тільки зі страхування відповідальності.
10. Страхова премія – це:
а) Винагорода страхувальнику за беззбиткове проходження договору страхування;
б) оплата послуг страхового брокера;
в) плата страхувальника за страхування.
11. Назвіть податок, який сплачують страхові компанії:
а) податок на прибуток;
б) податок на додану вартість;
в) податок акцизний збір;
г) податок на транспортні збори.
12. За яке порушення податкового законодавства встановлюється підвищена відповідальність платника податку?
а) Неподання податкової декларації у строки, визначені законодавством;
б) заниження суми податкових зобов'язань;
в) несплата узгодженої суми податкового зобов'язання протягом граничних строків, визначених законодавством;
г) допущені платниками податку арифметичні або методологічні помилки.
13. Назвіть джерело сплати податку на прибуток страховою компанією:
а) поточні витрати компанії;
б) надходження страхових премій;
в) прибуток компанії;
г) чистий прибуток компанії.
14. Назвіть показники, які будуть використані при обчисленні податку на прибуток від основної діяльності страхової компанії:
а) прибуток компанії;
б) валовий дохід від страхової діяльності;
в) валовий дохід від страхової діяльності за договорами страхування і перестрахування життя;
г) валові витрати компанії.
15. Кредити можуть надаватися страхувальникам, які уклали договори:
а) майнового страхування;
б) медичного страхування;
в) страхування життя;
г) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
16. Страхові резерви із страхування життя поділяються на:
а) математичні резерви;
б) резерви належних виплат страхових сум;
в) математичні резерви, резерви належних виплат страхових сум;
г) математичні резерви, резерв заявлених, але не врегульованих збитків, резерв збитків, що виникли, але не заявлені.
17. Які види активів не приймаються для представлення коштів технічних резервів:
а) валютні вкладення згідно з валютою страхування;
б) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України;
в) кредити страхувальникам-громадянам;
г) усе правильно.
18. Первинними доходами страховика є:
а) доходи від страхової діяльності;
б) доходи від інвестиційної та фінансової діяльності;
в) інші доходи (відмінні від а), б)).
19. За яким методом страховики мають право визначати резерв незароблених премій:
а) 1/4;
б) 1/24;
в) 1/365;
г) усе правильно.
20. Які витрати включаються до резерву заявлених, але не виплачених збитків:
а) експертні;
б) консультаційні;
в) витрати, пов’язані з оцінкою розміру збитку;
г) усе правильно.
21. Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків за видом страхування визначається:
а) за кожним діючим договором страхування;
б) за кожним об’єктом страхування;
в) за кожною неврегульованою претензією;
г) усе правильно.
22. Якщо про страховий випадок заявлено, але розмір збитку невизначений, то резерв заявлених, але не виплачених збитків:
а) не формується;
б) не формується лише за договорами із строком дії до 5 місяців;
в) формується;
г) питання про формування резерву приймається кожним страховиком індивідуально.
23. Розрахунок математичних резервів здійснюється окремо за:
а) кожним діючим договором страхування;
б) групою договорів страхування;
в) медичним страхуванням і страхуванням життя;
г) страхуванням від нещасних випадків.
24. Найскладнішим при визначенні фінансових результатів діяльності страховика є визначення прибутку:
а) від страхової діяльності;
б) від інвестиційної діяльності;
в) від фінансової діяльності;
г) від надзвичайної діяльності.
25. При формуванні резерву заявлених, але не виплачених збитків, якщо про страховий випадок повідомлено, але збиток не встановлено, використовують:
а) максимально можливу величину збитку за страховим випадком;
б) максимально можливу величину збитку, яка не перевищує страхової суми за договором;
в) середній розмір збитку за аналогічними страховими ризиками;
г) усе правильно.
26. В компаніях з ризикового страхування невикористані резерви:
а) перетворюються у прибуток страховика;
б) повертаються страхувальнику;
в) виплачуються набувачам;
г) належать до виплати спадкоємцям у разі смерті страхувальника.
27. Які види активів приймаються для представлення коштів резервів із страхування життя:
а) валютні вкладення згідно з валютою страхування;
б) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України;
в) акції, облігації, іпотечні сертифікати;;
г) усе правильно.
28. Базис розрахунку математичних резервів включає:
а) демографічні показники тривалості життя (таблиця смертності);
б) ймовірності настання ризиків певної хвороби та (або) нещасного випадку чи їх наслідків, якщо страхування на випадок настання таких подій передбачене правилами страхування;
в) річну ставку інвестиційного доходу;
г) усе правильно.
29. Резерв катастроф формується з метою здійснення страхових виплат у разі:
а) настання природних стихійних лих;
б) настання природних катастроф або значних промислових аварій;
в) забруднення навколишнього природного середовища;
г) усе правильно.
30. Відмінності між розміщенням коштів технічних резервів і резервів із страхування життя полягають у:
а) видах активів, які приймаються для представлення коштів страхових резервів;
б) величині окремих категорій активів;
в) розміру вкладень в один об’єкт певної категорії активів;
г) усе правильно.
31. В основі обчислення прибутку від страхової діяльності лежить:
а) страхова нетто-премія;
б) зароблена страхова премія;
в) незароблена страхова премія;
г) отримана страхова премія.
32. Якщо розрахована величина резерву коливань збитковості набирає від’ємного значення, то вважається, що резерв коливань збитковості:
а) визначений не правильно;
б) має нульове значення;
в) не потрібний взагалі.
33. До доходів від страхової діяльності не належать:
а) страхові премії за договорами перестрахування;
б) комісійні винагороди за передання ризиків у перестрахування;
в) доходи від реалізації прав регресної вимоги страховика до страхувальника;
г) повернені суми із централізованих страхових резервних фондів.
34. Для розрахунку резерву незароблених премій методом „1/24” договори групуються:
а) за видами страхування;
б) за датами початку дії договорів, які припадають на однакові місяці;
в) за строками дії договорів (у місяцях);
г) усе правильно.

4. Задача № 1
Розрахувати прибуток підприємця за таких умов:
– створення власного страхового резерву коштів;
– звернення до послуг страхової компанії, в разі наміру зайнятись виїзною торгівлею, якщо капітал дорівнює 60 тис. грн., зокрема, основні фонди мають вартість 20 тис. грн., вартість страхового захисту основних фондів становить 8% від страхової суми.

5. Задача № 2
Балансова вартість промислової споруди з урахуванням зносу – 53500 тис. грн. У результаті пожежі споруда частково була зруйнована та протягом 2 місяців виконувалися відновлювальні роботи. Визначити суму прямого, непрямого та загального збитків, якщо втрати прибутку за один місяць простою складають 60 млн. грн., затрати на відновлення цехів – 35 млн. грн., на розчищення території – 1 млн. грн. У промисловій споруді на момент пожежі знаходилася продукція на суму 16 млн. грн., а сума від здачі металобрухту 2 млн. грн.

Література
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.