Меню сайту

Нові користувачі
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
GAVGAVAV
Користувачі
04.02.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Порівняльне трудове право (МАУП)


Контрольна робота
K-27518

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ КОНТРОЛЬНЫЕ 100 грн. (51 стр.) + ТЕСТЫ (27 стр) 100 грн = 200 грн.
Можно купить отдельно контрольные или тесты.

Завдання 1

1. Як співвідноситься порівняльне трудове право та порівняльне правознавство?

2. Що включає предмет трудового права в державах Європи і США?

3. Назвіть основні методи регулювання трудових правовідносин у світі

4. В який період вчені починають досліджувати проблеми трудового права в порівняльному аспекті?

5. Які існують підходи у сфері порівняльних досліджень трудового права?

6. В чому полягає європейська модель реалізації трудових норм?

7. Чим характеризується англосаксонський тип трудового права?

Завдання 2

1. Що являє собою джерело трудового права з точки зору західної правової думки?

2. Охарактеризуйте систему джерел трудового права в державах Європи і США

3. Які джерела трудового права характерні для Франції?

4. Назвіть пріоритетні джерела трудового права Великобританії

5. Охарактеризуйте співвідношення джерел трудового права в державах романо-германської сім`ї права

6. Які тенденції розвитку джерел трудового права в державах англо-американської сім`ї права?

7. Назвіть джерела трудового права Німеччини

Завдання 3

1. Які типи юридичних відносин охоплюються категорією «трудові правовідносини»?

2. Назвіть сторони індивідуальних трудових правовідносин

3. Що являє собою трудовий договір відповідно до юридичної доктрини європейських держав?

4. Якими є права та обов’язки власника (роботодавця) в індивідуальних трудових правовідносинах ?

5. Якими є права та обов’язки найманого працівника в індивідуальних трудових правовідносинах ?

6. Якою є форма трудового договору в більшості держав Європи?

7. Які види трудового договору розповсюджені в державах Європи і США?

Завдання 4

1. Що являє собою колективний договір?

2. В який історичний період колективні договори були легалізовані законодавством європейських держав?

3. В яких державах право на колективний договір закріплено на рівні конституції?

4. Назвіть сторони колективного договору

5. Яким джерелом регулюються колективно-договірні відносини у Франції?

6. Які моделі процедури укладення колективних договорів виділяють в науці порівняльного трудового права?

7. В чому полягає значення міжнародних колективних договорів?

Завдання 5

1. Які аспекти включаються в поняття охорони праці?

2. Охарактеризуйте стан забезпеченості охорони праці правовими засобами в державах Європи і США

3. Якими є тенденції розвитку законодавства з охорони праці в скандинавських країнах?

4. Як питання про охорону праці законодавчо регламентуються у Франції?

5. Які контролюючі органи в державах Європи і США уповноважені здійснювати нагляд за дотриманням законодавства з охорони праці?

6. Які проблемні аспекти супроводжують діяльність інспекцій праці в державах заходу?

7. Назвіть міжнародно-правові акти, положення яких присвячено питанням охорони праці

Завдання 6

1. Які елементи включає в себе право на об’єднання до профспілки з точки зору європейської правової доктрини?

2. Назвіть головні положення Міжнародного пакту про соціальні, економічні та культурні права щодо права трудящих на представництво їх інтересів за участю профспілок.

3. Охарактеризуйте принципові положенняКонвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію» щодо права трудящих на створення профспілок

4. Які типи профспілкового руху виокремлюють в юридичній компаративістиці?

5. Охарактеризуйте специфіку організаційної побудови профспілкового руху у Великобританії

6. Якою є специфіка профспілкового руху в Сполучених Штатах Америки?

7. Що являють собою підприємницькі організації в державах Європи і США?

Завдання 7

1. Що являє собою право трудящих на страйк?

2. Якими є головні передумови страйків в державах світу?

3. В яких джерелах знаходить відображення право на страйк в державах Європи?

4. З якою метою встановлюються обмежувальні та заборонні умови проведення страйків в державах заходу?

5. Як законодавчо вирішено питання щодо допустимості страйків державних службовців в державах Європи і США?

6. Охарактеризуйте особливості правового регулювання страйків працівників, зайнятих у сфері громадських послуг в європейських державах

7. Які покарання можуть застосовуватись за участь в незаконних страйках та організацію незаконних страйків в різних державах?

Завдання 8

1. На підставі яких критеріїв прийнято класифікувати трудовові спори в державах Європи і США?

2. Що являє собою юридичний трудовий спір (конфлікт права)?

3. Що являє собою економічний трудовий спір?

4. Назвіть різновиди примирно-третейської процедури

5. Що являють собою переговори сторін як спосіб вирішення трудових конфліктів?

6. Чим характеризуються примирення та посередництво як способи вирішення трудових конфліктів?

7. В чому полягає сутність техніки трудового арбітражу?

Завдання 9

1. В яких європейських державах діє спеціалізована трудова юстиція ?

2. В яких європейських державах трудові спори розглядаються в звичайних цивільних судах?

3. Що означає принцип трипартизму (тристороннього співробітництва), на якому базується діяльність трудових судів в європейських державах?

4. Чим характеризується трудова юстиція у Франції?

5. З яких елементів складається система трудових судів Іспанії?

6. Чим характеризується трудова юстиція в Німеччині?

7. Якими органами представлена трудова юстиція Великобританії?

Завдання 10

1. Сформулюйте визначення міжнародного трудового права

2. В чому полягає мета міжнародного трудового права?

3. Вкажіть суб`єктів міжнародного трудового права

4. Які соціально-економічні чинники були передумовами створення Міжнародної організації праці?

5. Охарактеризуйте структуру Міжнародної організації праці

6. З якого часу Міжнародна організація праці є спеціалізованою установою ООН?

7. В яких напрямах МОП приймає міжнародно-правові акти?

Завдання 11

1. Які міжнародно-правові акти універсального характеру складають нормативну основу для забезпечення трудових прав індивідів?

2. Які трудові права знаходять відображення в Загальній Декларації прав людини?

3. Які трудові права сформульовані в Міжнародному пакті про соціальні, економічні і культурні права?

4. Які конвенції Міжнародної організації праці спрямовані на заборону примусової праці?

5. Які конвенції Міжнародної організації праці спрямовані на викорінення дискримінації у сфері праці і зайнятості?

6. Які конвенції Міжнародної організації праці присвячено регулюванню питань заробітної плати?

7. В чому полягає особливість контрольного механізму Міжнародної організації праці?

Завдання 12

1. Яке визначення категорії «інвалідність» прийнято Всесвітньою організацією охорони здоров`я ?

2. Як поняття « інвалідність» в міжнародному трудовому праві відмежовується від понять « дефект» і « непрацездатність» ?

3. Які міжнародно-правові акти спрямовані на захист трудових прав осіб з обмеженими можливостями на універсальному рівні?

4. Яка категорія проблем знаходиться в основі порушення трудових прав працівників похилого віку у світі?

5. Які міжнародно-правові акти універсального характеру безпосередньо спрямовані на захист трудових прав літніх працівників?

6. В якому міжнародно-правовому акті ООН деталізовано положення, що спрямовані на захист прав жінок у сфері зайнятості ?

7. Які конвенції Міжнародної організації праці забезпечують захист трудових прав жінок на загальносвітовому рівні?

Форма звітності для завдань:

Контрольні питання Коротка відповідь на питання
1.

2.ТЕСТЫ (ВСЕГО 150 ОТВЕТОВ 100 ГРН)
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1

Question 1

Порівняльне трудове право являє собою :

один із рівнів юридичної компаративістики

один із методів юридичної компаративістики

один із напрямів юридичної компаративістики

Question 2

Диспозитивний метод регулювання трудових правовідносин є розповсюдженим:

в континентальних державах

в мусульманських державах

в державах англо-американського типу

Question 3

Підходом до регулювання соціально-трудових відносин, що заснований на договорі є:

позитивістський підхід

виробничо-плюралістичний підхід

ліберальний підхід

Question 4

Імперативний метод регулювання трудових правовідносин знаходить вияв:

в можливості сторін трудових правовідносин самостійно визначати їх зміст

в існуванні загальнообов’язкових владних приписів щодо регулювання відносин праці

в рівності сторін трудових правовідносин

Question 5

Децентралізований метод регулювання трудових правовідносин ще має назву:

військово-диктаторський

імперативний

диспозитивний

Question 6

До підходів у сфері порівняльного вивчення трудового права не належить:

соціологічні опитування

енциклопедичні праці

монографії

колегіальний підхід до розробки дослідницьких проектів

Question 7

Формування кодексів трудового права в більшості держав Європи було обумовлено:

ліберальним підходом

колективно-договірним підходом

підходом виробничого плюралізму

Question 8

Одним із головних критеріїв типологічної класифікації національних систем трудового права є:

валовий внутрішній продукт

рівень соціального захисту трудящих

система джерел трудового права

Question 9

Законодавчим методом регулювання відносин праці називають:

диспозитивний метод

метод горизонталі

імперативний метод

Question 10

Основними моделями реалізації трудових норм є:

світська та канонічна

звичаєва та традиційна

європейська та англосаксонська

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2

Question 1

Джерело трудового права являє собою:

вихідне положення, фундаментальну засаду, на якій ґрунтується трудове право

основний напрям впливу трудового права на суспільні відносини

зовнішню форму виразу трудового права

Question 2

До системи джерел трудового права Європи і США не належить:

законодавство про працю

колективні договори

правила внутрішнього трудового розпорядку

положення іджми

конвенції МОП

Question 3

Провідне місце в системі джерел трудового права Європи і США належить:

законам і колективним договорам

прецедентам і звичаям

правилам внутрішнього трудового розпорядку і рішенням арбітражів

Question 4

В державах континентальної Європи пріоритетну роль серед джерел трудового права відіграє:

законодавство про працю

колективні договори

звичаї

Question 5

Колективний договір відіграє вирішальне значення в системі джерел:

держав традиційно-звичаєвої сім`ї права

держав релігійної сім`ї права

держав романо-германської сім`ї права

держав англо-американської сім`ї права

Question 6

Таке джерело трудового права як ордонанси характерне для:

США

Великобританії

Франції

Question 7

Кодекси практики є специфічним джерелом:

трудового права ФРН

трудового права Франції

трудового права Великобританії

Question 8

Більша частина аспектів трудового договору в державах континентальної Європи регулюється:

звичаєм

колективним договором

законом

Question 9

Декрети-закони є джерелом трудового права:

у США

в Італії

у Франції

Question 10

Правові норми, що безпосередньо присвячені трудовим правам взагалі не містяться в конституції:

Іспанії

США

Франції

Італії

ТЕСТ ДО ТЕМИ 3

Question 1

Основою трудового правовідношення є :

організаційне трудове правовідношення

колективне трудове правовідношення

індивідуальне трудове правовідношення

Question 2

Умовою для виникнення трудових правовідносин для працівника в державах Європи та США є :

правоздатність та дієздатність працівника

громадянство працівника

високий рівень освіти працівника

Question 3

Мінімальний вік для прийому на роботу в державах Європи та США встановлено з :

13-14 років

17-18 років

15-16 років

Question 4

Не належить до ознак трудового договору в державах Європи та США:

безоплатність

рівноправність між сторонами

добровільність

Question 5

Оголошення в надзвичайних умовах трудової повинності допускається у:

Великобританії

ФРН

Франції

Question 6

Правове положення згідно якого з працівником похилого віку трудовий договір на строк може бути укладений після його виходу на пенсію за віком. ( 65р.) передбачено законодавством:

Італії

Швеції

Фінляндії

Question 7

З точки зору переважної більшості європейських вчених трудовий договір є різновидом:

комерційного договору купівлі-продажу найманої праці

адміністративного договору використання праці в суспільному виробництві

цивільно-правового договору найму послуг

Question 8

Зобов’язання працівника не конкурувати з колишнім роботодавцем відображається в :

Пакті про неконкуренцію

Конвенції про неконкуренцію

Комюніке про неконкуренцію

Question 9

Трудовий договір, що передбачає виконання працівником за винагороду у власному

будинку роботи, в якій йому можуть допомагати члени сім’ї має назву:

трудовий договір з надомним працівником

трудовий договір з комівояжером

трудовий договір з домашнім працівником

Question 10

Роботодавець має право укладати трудовий договір з працівниками-мігрантами тільки з дозволу:

адміністративного органу, що займається питаннями міграції

суду

мерії

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

Профспілковий рух за визнання колективних договорів активізувався у світі :

після І Світової війни

після розпаду Радянського Союзу

після ІІ Світової війни

Question 2

Тристоронні ( за участю держави) колективні договори мають назву:

економічні угоди

політичні угоди

соціальні угоди

Question 3

Право на колективні договори вважається похідним від права на асоціацію:

в Італії

в Австрії

у Франції

Question 4

Право на колективні договори прямо закріплено в Конституції:

Норвегії

Іспанії

Данії

Question 5

В Італії колективно-договірні відносини регулюються положеннями:

Цивільного Кодексу

Трудового Кодексу

Адміністративного Кодексу

Question 6

У Великобританії в 1987 році було позбавлено права укладати колективні договори:

вчителів державних середніх шкіл

журналістів

шахтарів

Question 7

Процедура колективно-договірного регулювання підлягає контролю з боку органів адміністративної влади:

в Сполучених Штатах Америки

у Франції

в Італії

Question 8

Колективний договір підлягає ратифікації членами профспілки:

у Великобританії

в США

в Бельгії

Question 9

У Великобританії колективні договори:

в більшості випадків є «джентльменськими угодами», що створюють лише моральні зобов’язання для сторін

завжди наділені обов’язковою юридичною силою

в переважній більшості випадків характеризуються обов’язковою юридичною силою

Question 10

Міжнародні колективні договори охоплюють працівників, які зайняті на:

підприємствах транснаціональних корпорацій ( ТНК)

державних підприємствах

підприємствах з іноземним капіталом

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5

Question 1

Законодавчі акти, що вперше забезпечили комплексне регулювання питань охорони праці в 1970-1980 рр. були прийняті:

в Італії та Іспанії

в скандинавських державах та Нідерландах

у Франції та Великобританії

Question 2

Інспекторам праці надано право при надзвичайних обставинах тимчасово закривати підприємства або видавати обов'язкові накази:

в Італії

В Греції

у Великобританії

Question 3

Спеціальні положення, що регламентують охорону праці трудящих окремих галузей промисловості і транспорту у Франції передбачені в:

Промисловому статуті Франції

Гірничому законі Франції

Кодексі про працю Франції

Question 4

Обов'язок роботодавця щодо забезпечення щоденної видачі 1/4л. молока кожному працівнику на шкідливих виробництвах існує:

в Греції

в Італії

в Ірландії

Question 5

Федеральна адміністрація з техніки безпеки і виробничої санітарії діє:

у Великобританії

в Німеччині

В Сполучених Штатах Америки

Question 6

В законодавстві ФРН щодо створення на підприємствах служб по техніці безпеки передбачено:

обов’язкове їх створення

факультативне їх створення

необхідність їх створення обумовлюється кількістю працюючих

Question 7

Законодавство європейських держав містить приписи про створення на великих і середніх підприємствах:

комітетів з техніки безпеки і виробничої санітарії

комісій з техніки безпеки та виробничої санітарії

постійно діючих конференцій з техніки безпеки і виробничої санітарії

Question 8

В Німеччині, Австрії та Іспанії громадських інспекторів праці:

висувають профспілки

призначає адміністрація з числа працівників

обирають працівники

Question 9

Відповідно до положень законодавства в Італії на кожному підприємстві та на кожному будівництві повинен бути обладнаний:

медичний пункт для надання невідкладної допомоги

пункт прийому скарг на недодержання роботодавцем вимог з охорони праці

пункт для культурного відпочинку працівників

Question 10

Для здійснення нагляду з питань охорони праці у Швеції діє:

Управління з техніки безпеки та гігієни праці

Державне бюро з техніки безпеки та гігієни праці

Рада з техніки безпеки та гігієни праці

ТЕСТ ДО ТЕМИ 6

Question 1

Право на об’єднання в профспілку в європейській юридичній літературі має назву:

право на асоціацію у сфері праці

право на імплементацію у сфері праці

право на консорціум у сфері праці

Question 2

Обов’язок щодо дотримання та сприяння застосуванню права трудящих на об’єднання в профспілку покладається МОП на держави:

всі держави-учасниці МОП не залежно від ратифікації ними конвенцій щодо захисту профспілкових прав, в силу самої їх участі в МОП

держави-учасниці МОП, що є економічно розвинутими та ратифікували конвенції МОП щодо захисту профспілкових прав

всі держави-учасниці МОП, що ратифікували конвенції МОП щодо захисту профспілкових прав

Question 3

Окремо не виділяється порівняльним правознавством:

германсько-скандинавських тип профспілкового руху

британський тип профспілкового руху

Південно-Африканський тип профспілкового руху

романський тип профспілкового руху

американський тип профспілкового руху

Question 4

Паралельний профспілковий рух ( рух цехових старост) характерний для:

Німеччини

Франції

Великобританії

Question 5

Система соціального партнерства за участю профспілок є найбільш розвинутою в державах:

романо-германського типу

англо-американського типу

традиційно-звичаєвого типу

Question 6

Найбільшою розгалуженістю характеризується система профспілкових органів:

у Франції та Італії

В Німеччині та Австрії

В США та Великобританії

Question 7

Закон про стабілізацію економіки від 1967 року, у відповідності з яким була запроваджена практика регулярних спільних консультацій федерального уряду, профспілок і підприємців був прийнятий:

в Німеччині

в Іспанії

у Франції

Question 8

Система контролю за дотриманням профспілкових прав є в більшій мірі забезпеченою з боку органів державної влади в:

Італії

Іспанії

Сполучених Штатах Америки

Question 9

Сучасні об’єднання підприємців почали створювались:

раніше створення профспілок

одночасно зі створенням профспілок

пізніше створення профспілок

Question 10

Об’єднання підприємців в державах Європи і США, в більшості випадків, складаються з:

окремих підприємств

представників державного апарату

індивідуальних осіб

ТЕСТ ДО ТЕМИ 7

Question 1

До головних передумов страйків трудящих у світі належать:

політичні чинники

соціально-економічні чинники

культурні чинники

Question 2

Право на страйк закріплено в Конституції:

Норвегії

Франції

Фінлянді

Question 3

Право на страйк випливає з конституційного права на асоціацію:

в Австрії

в Португалії

в Іспанії

Question 4

Не санкціонований профспілковим керівництвом страйк є незаконним:

в Швейцарії

у Великобританії

в Сполучених Штатах Америки

Question 5

Проведення страйків в галузі громадських послуг регламентують самі профспілки в односторонньому порядку в:

Швеції

Італії

Канаді

Question 6

В Німеччині, Данії та Швейцарії страйки державних службовців:

заборонені

дозволені за певних умов

дозволені

Question 7

До обмежувальних умов, які застосовуються до страйків в галузі громадських послуг у Франції належить:

необхідність попередження за два тижні

необхідність попередження за 5 днів

необхідність попередження за місяць

Question 8

Рядові учасники незаконних страйків, в державах заходу, передусім, підлягають:

адміністративно-правовій відповідальності

дисциплінарній відповідальності

кримінально-правовій відповідальності

Question 9

Локаути визнаються законними:

в Греції

в Італії

в Швеції

Question 10

Профспілки за організацію незаконного страйку в державах заходу підлягають:

адміністративно-правовій відповідальності

цивільно-правовій відповідальності

господарсько-правовій відповідальност

ТЕСТ ДО ТЕМИ 8

Question 1

Індивідуальний трудовий спір зазвичай є:

соціальним

економічним

юридичним

Question 2

Колективні трудові спори:

можуть бути тільки економічними

можуть бути як юридичними так і економічними

можуть бути тільки юридичними

Question 3

До різновидів примирно-третейської процедури не належить:

примирення та посередництво

трудова юстиція

трудовий арбітраж

переговори сторін

Question 4

Примирення (посередництво) носить добровільний характер:

в Австрії

в Фінляндії

в Данії

Question 5

У Франції співвідношення категорій «примирення» та «посередництво» полягає в тому, що:

посередництво вважається більш м’якою формою втручання у вирішення трудового спору

поняття « примирення» та « посередництво» ототожнюються

примирення вважається більш м’якою формою втручання у вирішення трудового спору

Question 6

Консультативна служба з примирення та арбітражу створена:

у Франції

в Італії

у Великобританії

Question 7

Рішення арбітра по трудовому конфлікту державах заходу:

a. має факультативний характер

b. за деяких обставин має обов’язків, а за деяких - факультативний характер

c. є рівнозначним рішенню судді

Question 8

Постійні примирні комісії у Франції утворюються:

Державною радою

сторонами у відповідності з колективними договорами на паритетній основі

міністерством праці

Question 9

Державне бюро посередництва та арбітражу виконує функції посередника:

в Сполучених штатах Америки

в Швеції

в Іспанії

Question 10

В Сполучених Штатах Америки процедура «гривенс просиджер» передбачена:

законами

колективними договорами

Конституцією

ТЕСТ ДО ТЕМИ 9

Question 1

До компетенції трудових судів в європейських державах належить:

розгляд тільки колективних трудових спорів

розгляд тільки індивідуальних трудових спорів

розгляд як індивідуальних так і колективних трудових спорів

Question 2

У Франції розгляд трудових спорів належить до компетенції:

Конституційної Ради

Ради прюдомів

Ради консулів

Question 3

Структура Центрального трудового суду Іспанії включає:

9 палат

6 палат

4 палати

Question 4

Очолює систему трудових судів Німеччини:

Верховний трудовий суд

Вищий трудовий суд

Федеральний суд по трудових справах

Question 5

Трудові спори в Італії розглядаються:

тільки на рівні адміністративних органів

в спеціалізованих трудових судах

в звичайних цивільних судах

Question 6

Судді трудових судів Іспанії призначаються:

довічно

терміном на 5 років

терміном на 10 років

Question 7

Суди у трудових справах першої інстанції та земельні суди у трудових справах у ФРН працюють у складі:

голови – професійного судді і двох засідателів: одного – від підприємців, а іншого – від працівників

голови - непрофесійного судді і двох засідателів – одного від уряду, а іншого – від профспілок

голови – професійного судді і двох засідателів від уряду

Question 8

Значний вплив на формування трудових судів в Німеччині здійснюється:

адвокатурою

органами юстиції

Міністерством праці

Question 9

Спеціалізована трудова юстиція відсутня:

в Італії

в Нідерландах

в Німеччині

у Франції

Question 10

Трудові спори у Великобританії розглядають:

Промислові суди

Торгівельні суди

Господарські суди

ТЕСТ ДО ТЕМИ 10

Question 1

Згідно найбільш поширеної точки зору в науці міжнародного права міжнародне:

підгалузь міжнародного соціального права

самостійну галузь міжнародного права

підгалузь міжнародного права захисту прав людини

Question 2

Вперше ідею міжнародно-правового регулювання праці сформулював:

Р. Оуен

К. Сантейт

Р. Мюллерсон

Question 3

У 1905–1906 роках в результаті проведення дипломатичних конференцій у Берні були прийняті перші міжнародні трудові конвенції:

про мінімальний вік для прийому на роботу та про мінімальну заробітну плату

про регулювання праці жінок, та про припинення використання білого фосфору у виробництві сірників

про колективні переговори та про правцю молоді

Question 4

Акт про заснування МОП був розроблений:

Комітетом із соціально-економічних проблем

Комісією з міжнародного трудового права

Департаментом з міжнародного регулювання праці

Question 5

Контрольний механізм, що існує в рамках МОП представлений:

Радою з трудових прав

Комітетом експертів, що складається з незалежних юристів

Комісією з міжнародних трудових стандартів

Question 6

Перша Міжнародна конференція праці відбулась:

в жовтні-листопаді 1919 року

в січені-лютому 1937 року

в березні-квітні 1947 року

Question 7

1944 році делегатами Міжнародної конференції праці була ухвалена:

Флоридська Декларація

Каліфорнійська Декларація

Філадельфійська Декларація

Question 8

Керівним органом в структурі Міжнародної організації праці є:

Адміністративна рада

Міжнародна конференція праці

Секретаріат МОП

Question 9

Міжнародна організація праці була створена як:

установа Ради Європи

установа Ліги Націй

установа Організації американських держав

Question 10

Формами нормотворчої діяльності МОП є прийняття:

правил та регламентів

конвенцій та рекомендацій

резолюцій та постанов

ТЕСТ ДО ТЕМИ 11

Question 1

Нормативну основу для забезпечення захисту трудових прав особи утворила:

Міжнародна Конвенція прав людини

Міжнародна резолюція прав людини

Міжнародна Хартія прав людини

Question 2

Загальна Декларація прав людини характеризується :

обов’язковою юридичною силою її положень для держав-учасниць

обов’язковим характером в частині, що стосується праці і факультативним в частині, що стосується інших категорій прав

рекомендаційним характером її положень для держав-учасниць, водночас значним авторитетом для міжнародного співтовариства

Question 3

В Міжнародному пакті про громадянські та політичні права:

передбачено такі трудові права як право на відпочинок і право на охорону праці

соціально-економічні, в тому числі, трудові права людини взагалі не включені до змісту

передбачено такі трудові права індивідів як заборона примусової праці та право на асоціацію у сфері праці

Question 4

Акт про заснування МОП був розроблений:

Департаментом з міжнародного регулювання праці

Комісією з міжнародного трудового права

Комітетом із соціально-економічних проблем

Question 5

Виходячи з приписів конвенцій МОП про робочий час, передбачено:

встановлення 40 годинного робочого тижня

встановлення 48 годинного робочого тижня

встановлення 36 годинного робочого тижня

Question 6

Положення Конвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію» відображують:

право працівників і підприємців вільно створювати свої організації з метою захисту своїх інтересів

лише право працівників на створення профспілок

лише право роботодавців на створення підприємницьких організацій

Question 7

На думку експертів МОП право трудящих на страйк:

випливає з Конвенції МОП «Про свободу асоціації та захист права на організацію»

випливає з Конвенції МОП « Про охорону заробітної плати»

випливає з Конвенції МОП « Про сприяння колективним переговорам

Question 8

Питання мирних способів вирішення трудових конфліктів регулюється рекомендаціями МОП:

Про добровільне примирення і арбітраж та Про розгляд скарг

Про комісії з трудових спорів та Про мирне вирішення конфліктів праці

Про посередництво у вирішенні колективних трудових спорів та Про примирну процедуру вирішення економічних конфліктів

Question 9

До числа конвенцій, які були визнані фундаментальними Декларацією про основні принципи та права у сфері праці не належить:

Про рівну винагороду чоловіків та жінок за працю рівної цінності

Про скасування примусової праці

Про охорону заробітної плати

Question 10

Одним із елементів контрольного механізму МОП щодо дотримання державами-учасницями положень конвенцій є:

Комітет експертів по застосуванню конвенцій і рекомендацій Адміністративної ради

Контрольний штаб щодо дотримання державами-учасницями МОП імперативних норм про працю

Комісія Секретаріату з розгляду доповідей держав-учасниць МОП

ТЕСТ ДО ТЕМИ 12

Question 1

Генеральною Асамблеєю ООН 3 грудня 1982 було прийнято:

Резолюцію про захист соціально-економічних прав інвалідів

Всесвітню програму дій по відношенню до інвалідів

Конвенцію про викорінення дискримінації по відношенню до інвалідів

Question 2

Центральне місце в системі міжнародно-правових актів МОП, спрямованих на захист трудових прав інвалідів належить:

Конвенції МОП « Про заборону дискримінації інвалідів у сфері праці»

Конвенції МОП « Про захист трудових прав інвалідів»

Конвенції МОП „Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів”

Question 3

Частина постійного і координованого процесу перенавчання, що охоплює надання інвалідам обслуговування, яке дає їм можливість отримати і зберегти підходящу роботу має назву:

підвищення кваліфікації

професійне навчання

перекваліфікація

Question 4

На рівні Ради Європи основні положення щодо захисту трудових прав інвалідів знаходять відображення:

в Європейській соціальній конвенції

в Європейському соціальному пакті

в Європейській соціальній хартії

Question 5

Міжнародно-правова регламентація верхньої межі віку працездатності характеризується тим, що:

в міжнародному трудовому праві відсутня правова регламентація верхньої межі віку працездатності

верхня межа віку працездатності регламентована на рівні ООН

верхня межа віку працездатності регламентована на рівні Ради Європи

Question 6

В основі переважної більшості порушень трудових прав літніх працівників у світі знаходиться проблема:

низької професійної кваліфікації більшості осіб похилого віку

дискримінації осіб похилого віку в трудових відносинах

недостатнього забезпечення охорони праці осіб похилого віку

Question 7

Принципи ООН по відношенню до осіб похилого віку були прийняті на підставі:

Рішення Міжнародного конгресу з проблем старіння

Резолюції генеральної Асамблеї ООН з проблем старіння

Міжнародного плану дій з проблем старіння

Question 8

Організація Об’єднаних Націй 10 жовтня 1992 року ухвалила:

Декларацію з проблем старіння

Міжнародний пакт з проблем старіння

Конвенцію з проблем старіння

Question 9

Міжнародно-правовий акт, що спрямований на подолання дискримінації жінок в аспекті винагороди

за працю має назву:

Конвенція ООН «Про рівну винагороду чоловіків та жінок за працю рівної цінності»

Конвенція МОП «Про рівну винагороду чоловіків та жінок за працю рівної цінності»

Рекомендація МОП«Про рівну винагороду чоловіків та жінок за працю рівної цінності»

Question 10

Відповідно до положень Конвенції МОП « Про охорону материнства» період відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами складає:

щонайменше 12 тижнів

щонайменше 16 тижнів

щонайменше 8 тижнів

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ ДО КУРСУ

Question 1

Проведення страйків в галузі громадських послуг регламентують самі профспілки в односторонньому порядку в:

Канаді

Швеції

Італії

Question 2

Рядові учасники незаконних страйків, в державах заходу, передусім, підлягають:

дисциплінарній відповідальності

адміністративно-правовій відповідальності

кримінально-правовій відповідальності

Question 3

Локаути визнаються законними:

в Італії

в Швеції

в Греції

Question 4

Колективні трудові спори:

Виберіть одну правильну відповідь можуть бути тільки економічними

можуть бути тільки юридичними

можуть бути як юридичними так і економічними

Question 5

Примирення (посередництво) носить добровільний характер:

в Австрії

в Фінляндії

в Данії

Question 6

Консультативна служба з примирення та арбітражу створена:

у Франції

в Італії

у Великобританії

Question 7

Суди у трудових справах першої інстанції та земельні суди у трудових справах у ФРН працюють у складі:

голови – професійного судді і двох засідателів від уряду

голови – професійного судді і двох засідателів: одного – від підприємців, а іншого – від працівників

голови - непрофесійного судді і двох засідателів – одного від уряду, а іншого – від профспілок

Question 8

1944 році делегатами Міжнародної конференції праці була ухвалена:

Каліфорнійська Декларація

Філадельфійська Декларація

Флоридська Декларація

Question 9

Міжнародно-правовий акт, що спрямований на подолання дискримінації жінок в аспекті

винагороди за працю має назву:

Конвенція МОП «Про рівну винагороду чоловіків та жінок за працю рівної цінності»

Рекомендація МОП«Про рівну винагороду чоловіків та жінок за працю рівної цінності»

Конвенція ООН «Про рівну винагороду чоловіків та жінок за працю рівної цінності»

Question 10

Роботодавець має право укладати трудовий договір з працівниками-мігрантами тільки з дозволу:

мерії

адміністративного органу, що займається питаннями міграції

суду

Question 11

Диспозитивний метод регулювання трудових правовідносин є розповсюдженим:

в мусульманських державах

в континентальних державах

в державах англо-американського типу

Question 12

Імперативний метод регулювання трудових правовідносин знаходить вияв:

в існуванні загальнообов’язкових владних приписів щодо регулювання відносин праці

в можливості сторін трудових правовідносин самостійно визначати їх зміст

в рівності сторін трудових правовідносин

Question 13

Основними моделями реалізації трудових норм є:

світська та канонічна

європейська та англосаксонська

звичаєва та традиційна

Question 14

Джерело трудового права являє собою:

зовнішню форму виразу трудового права

основний напрям впливу трудового права на суспільні відносини

вихідне положення, фундаментальну засаду, на якій ґрунтується трудове право

Question 15

Не належить до ознак трудового договору в державах Європи та США:

рівноправність між сторонами

добровільність

безоплатність

Question 16

В державах континентальної Європи пріоритетну роль серед джерел трудового права відіграє:

звичаї

колективні договори

законодавство про працю

Question 17

Кодекси практики є специфічним джерелом:

трудового права Франції

трудового права Великобританії

трудового права ФРН

Question 18

Оголошення в надзвичайних умовах трудової повинності допускається у:

Франції

ФРН

Великобританії

Question 19

З точки зору переважної більшості європейських вчених трудовий договір є різновидом:

цивільно-правового договору найму послуг

адміністративного договору використання праці в суспільному виробництві

комерційного договору купівлі-продажу найманої праці

Question 20

Роботодавець має право укладати трудовий договір з працівниками-мігрантами тільки з дозволу:

мерії

адміністративного органу, що займається питаннями міграції

суду

Question 21

Тристоронні ( за участю держави) колективні договори мають назву:

економічні угоди

політичні угоди

соціальні угоди

Question 22

У Великобританії в 1987 році було позбавлено права укладати колективні договори:

шахтарів

вчителів державних середніх шкіл

журналістів

Question 23

Право на колективні договори прямо закріплено в Конституції:

Норвегії

Іспанії

Данії

Question 24

Федеральна адміністрація з техніки безпеки і виробничої санітарії діє:

у Великобританії

в Німеччині

В Сполучених Штатах Америки

Question 25

В Німеччині, Австрії та Іспанії громадських інспекторів праці:

висувають профспілки

обирають працівники

призначає адміністрація з числа працівників

Question 26

Інспекторам праці надано право при надзвичайних обставинах тимчасово закривати підприємства або видавати обов'язкові накази:

в Італії

В Греції

у Великобританії

Question 27

Паралельний профспілковий рух ( рух цехових старост) характерний для:

Франції

Великобританії

Німеччини

Question 28

Найбільшою розгалуженістю характеризується система профспілкових органів:

В США та Великобританії

у Франції та Італії

В Німеччині та Австрії

Question 29

Сучасні об’єднання підприємців почали створювались:

одночасно зі створенням профспілок

пізніше створення профспілок

раніше створення профспілок

Question 30

Право на страйк закріплено в Конституції:

Норвегії

Франції

Фінлянді
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.