Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

лузеві принципи кримінального процесу


Магістерська
K-22809

План
Вступ…………………………………………………………………….3
1. Система принципів кримінального процесу що реалізуються в досудових стадіях кримінального процесу………………………………….6
2. Реалізація галузевих принципів кримінального процесу на досудових стадіях…………………………………………………………………………32
2.1 реалізація принципу презумпції невинуватості………………….32
2.2 реалізація принципу публічності………………………………....39
2.3 реалізація принципу всебічності, повноти та об’єктивності дослідження обставин справи……………………………………………………………….47
2.4 принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист…………………………...51
2.5 принцип забезпечення доведеності вини
3. Реалізація специфічних принципів кримінального процесу на досудових стадіях…………………………………………………………………………..60
Висновки………………………………………………………………....78
Список використаної літератури………………………...……………..81

Вступ
На сучасному етапі розвитку кримінально-процесуального права України особливу увагу вчених і практиків привертають питання реформування системи досудового провадження як в цілому, так і окремих його інститутів.
Обрання напряму реформування досудового розслідування, у тому числі й типу реформування – англо-американського, континентального, змішаного – перш за все потребує визначення тих засад, на яких будуватиметься досудове розслідування для належного забезпечення реалізації завдань кримінального процесу. До цих основних засад належать принципи кримінального процесу, які реалізуються у досудових стадіях кримінального процесу. Принципи мають фундаментальне значення як для кримінального процесу в цілому, так і для його окремих стадій, оскільки виражають сутність і призначення кримінального процесу, сприяють досягненню його завдань. Однак окремі стадії кримінального процесу, будучи відносно самостійними його частинами, обумовлюють необхідність специфічності прояву дії принципів у їх межах, враховуючи специфіку завдань стадій, його суб’єктів, відносин між суб’єктами, порядок провадження кримінально-процесуальних дій та прийняття кримінально-процесуальних рішень. Поряд з тим є також ряд принципів, що реалізуються на всіх стадіях кримінального процесу.
У теорії кримінального процесу до проблематики його принципів зверталася значна кількість дослідників. Загальним питанням поняття та системи принципів кримінального процесу присвячені праці О.В. Агутіна, О.В. Гриненка, Ю.М. Грошевого, Т.М. Добровольської, З.Д. Єнікеєва, В.Т. Маляренка, Т.М. Мірошніченко, М.М. Михеєнка, П.І. Репешка, М.С. Строговича, І.В. Тирічева, В.М. Тертишника, Г.І. Чангулі, Р.Х. Якупова та ін. Аналізу окремих принципів кримінального процесу присвячені дослідження С.С. Аскерова, О.П. Герасимчука, В.О. Гринюка, С.Л. Деревянкіна, В.С. Зеленецького, Л.В. Карабут, О.С. Коблікова, С.О. Ковальчука, С.Ю. Ільченко, Л.Б. Ісмаілової, М.І. Леоненка, В.Я. Лівшиця, Л.М. Лобойка, В.Т. Маляренка, В.І. Мариніва, М.А. Маркуш, В.В. Навроцької, Г.Г. Незванова, Г.М. Резніка, З.І. Сарбаєва, К.Г. Фетисенка, А.Л. Ципкіна, С.Д. Шестакової та ін. Окремим аспектам розробки проблеми реалізації принципів кримінального процесу у стадії досудового розслідування присвячені наукові праці Ю.П. Аленіна, О.І. Бастрикіна, О.В. Гриненка, А.П. Гуляєва, М.В. Жогіна, Т.В. Каткової, В.Д. Лісогора, Г.К. Кожевнікова, І.Ф. Крилова, А.І. Макаркіна, Є.А. Матвієнка, А.О. Машовець, О.Р. Михайленка, Н.П. Митрохіна, Н.І. Николайчика, І.А. Пікалова, А.В. Самодіна, В.А. Стремовського, М.С. Строговича, Г.П. Саркісянца, О.В. Танцюри, Ф.Н. Фаткулліна, Г.П. Хімічевої, С.Ф. Шумиліна. Однак наукові праці, присвячені особливостям реалізації принципів кримінального процесу у досудових стадіях кримінального процесу, як правило, виконані на основі застарілого кримінально-процесуального законодавства та й в інших історичних та суспільно-політичних умовах. Практично недослідженими залишилися питання щодо поняття, системи та характеристики специфічних принципів досудового розслідування, досить недостатнім є також дослідження питання саме реалізації принципів на досудових стадіях кримінального процесу, в сучасних умовах, оскільки наука кримінального процесу постійно перебуває у динаміці, тому постійно потрібно проводити адаптацію старих норм сучасним суспільно-політичним і законодавчим умовам. Це й обумовило обрання теми дослідження.
Основна мета наукової роботи полягає в розробці положень теоретичного та практичного характеру, пов’язаних з реалізацією галузевих та специфічних принципів кримінального процесу досудових стадіях кримінального процесу.
Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі завдання:
визначити поняття принципу та системи принципів кримінального процесу, з’ясувати структуру системи принципів кримінального процесу;
визначити структуру системи принципів кримінального процесу, яка реалізується у досудових стадіях;
розкрити особливості реалізації галузевих принципів у стадії досудового розслідування;
розкрити особливості реалізації галузевих принципів у стадії порушення кррмінальної справи;
визначити поняття специфічних принципів досудового розслідування та їх правову природу;
розкрити зміст специфічних принципів досудового розслідування;
розробити пропозиції до діючого КПК та проекту КПК щодо удосконалення інституту принципів кримінального процесу у досудових стадіях кримінального процесу.
Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають при провадженні в кримінальній справі у стадіях порушення кримінальної справи та досудового розслідування.
Предметом дослідження є реалізація галузевих та специфічних принципів кримінального процесу у стадії досудового розслідування.
Методи дослідження. Методологічним підґрунтям наукового дослідження є сукупність філософських, загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. За допомогою діалектичного методу поглиблено понятійний апарат, з’ясовано сутність принципів кримінального процесу, системи принципів кримінального процесу та системи принципів стадій порушення кримінальної справи та досудового розслідування. Із використанням формально-догматичного методу аналізувалися норми чинного кримінально-процесуального законодавства та формулювалися пропозиції щодо його вдосконалення. Метод системного аналізу правових норм застосовувався при дослідженні кримінально-процесуальних норм. Метод системно-структурного аналізу дав можливість дослідити структуру системи принципів кримінального процесу та структуру системи принципів досудових стадій кримінального процесу. Логіко-нормативний метод використовувався при формулюванні пропозицій до діючого КПК та проектів КПК. Усі методи дослідження використовувались у взаємозв’язку та взаємозалежності, що забезпечило всебічність, повноту та об’єктивність дослідження, коректність, несуперечливість та істинність наукових результатів.
Теоретичну основу дослідження становлять наукові положення, що містяться у працях українських і зарубіжних дослідників із теорії держави та права, кримінально-процесуального права.
Нормативну базу дослідження становлять норми Конституції і законодавства України та зарубіжних держав, положення міжнародно-правових актів, Верховного Суду України.

1. Система принципів кримінального процесу що реалізуються на досудових стадіях.
Проблема принципів судочинства є однією з центральних у науці кримінального процесу. Як справедливо зазначала Т.Н. Добровольська, “якщо ми хочемо взнати, яким є кримінальний процес держави, ми маємо встановити, якими є принципи, які визначають зміст цього процесу ” . Вихідним моментом при цьому є поняття принципу (засади) кримінального процесу. Його не містить ні конституція України, ні чинний КПК. В науці також досі немає єдиного загальноприйнятого визначення цього поняття. “Принцип” – термін латинського походження і дослівно означає – “основне, вихідне положення якої-небудь теорії, вчення, науки” .
Принципи кримінального процесу слушно ототожнюють з такими поняттями як “засади”, оскільки їх лексичне значення дуже близьке (так, під “засадами” розуміють вихідне, головне положення, принцип, основу світогляду, правило поведінки) . а етимологічно вони ідентичні . Зазначимо, що в Конституції України вживаються обидва ці поняття.
З’ясування поняття принципу (засади) головно пов’язане зі встановленням його ознак. У вітчизняній кримінально-процесуальній літературі чи не найбільш повно такі ознаки розкривають М.М. Михеєнко, В.Т. Нор та В.П. Шибіко. На їхню думку, принципами є найбільш загальні, вихідні положення, ідеї:
1) які мають фундаментальне значення для кримінального процесу, визначають його спрямованість, побудову загалом, форму і зміст стадій та інститутів;
2) які виражають панівні у цій державі ідеї, що стосуються завдань, способу формування і здійснення правосуддя в кримінальних справах;
3) які закріплені в нормах права;
4) які діють в усіх чи декількох стадіях кримінального процесу і обов’язково в його центральній стадії – стадії судового розгляду;
5) порушення яких означає незаконність рішення по справі і обов’язкову його відміну .
Ціна

270

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.