Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Експериментальна психологія (телеуніверситет МАУП)


Контрольна робота
K-15755

Тема 1. Становлення і розвиток експериментального методу в психології
1. Якою є роль експериментального дослідження психіки в здобутті наукових психологічних знань?
2. Укажіть передумови становлення експериментального методу в психології.
3. Чому перші експерименти в психології були проведені в межах психофізіології?
4. Яким був внесок основних напрямків психологічної науки в становлення і розвиток експерименту в психології? Наведіть приклади.
5. Висвітліть особливості становлення і розвитку експериментального дослідження психіки у вітчизняній психології.
6. Яким чином можна трактувати предмет експериментальної психології на сучасному етапі його розвитку?
7. Які основні завдання вирішує експериментальна психологія?
8. Чому розробка типології психологічного експерименту є важливим завданням експериментальної психології ?
9. Укажіть основні тенденції розвитку сучасної експериментальної психології.
10. Чому на даному етапі розвитку експериментальної психології актуальною є проблема експериментального дослідження індивідуальних відмінностей суб’єктів психічної реальності ?
Тема 2. Експеримент як метод психологічного дослідження
1. Яке місце займає експеримент у системі емпіричних методів дослідження психіки?
2. У чому полягають особливості експериментального дослідження психіки?
3. Укажіть підходи до розуміння сутності експерименту, які були започатковані у вітчизняній психології. Який з цих підходів, на вашу думку, є найбільш доцільним? Чому?
4. Які принципи забезпечують можливість експериментального дослідження психіки?
5. У чому полягають переваги експерименту як методу психології у порівнянні із спостереженням?
6. Які проблеми виникають у процесі експериментального дослідження психіки?
7. Які комунікативні артефакти можуть виникнути в процесі взаємодії експериментатора з досліджуваним?
8. Які засоби використовують для запобігання комунікативним артефактам у психологічному експериментуванні?
9. Які етичні проблеми виникають в наступних дослідженнях?
10. В одному з експериментів студентів чоловічої статі примусили повірити, що їх гомосексуально збуджують фотокартки чоловіків, У іншому подібному дослідженні досліджуваними різної статі була надана суперечлива інформація щодо рівня їх маскулінності чи фемінніності. В умовах одного з експериментів ця інформація “ґрунтувалася” якби на результатах цілої серії складних психологічних випробувань, у яких брали участь досліджувані. У всіх дослідженнях наприкінці експерименту досліджуваним пояснили, що їх ввели в оману.
11. Чи було в небезпеці фізичне чи психічне благополуччя досліджуваних? Якщо так, то у чому полягала ця небезпека? Чи узнали досліджувані що-небудь цінне про самих себе? (За Пайнс Э., Маслач К.)
Тема 3. Змінни в структурі психологічного експерименту
1. Як ви розумієте поняття “змінна”?
2. Які види змінних виокремлюють в експериментальному дослідженні психіки? Наведіть приклади.
3. Укажіть, у чому полягає відмінність додаткової змінної від незалежної.
4. Що таке “контроль” змінних? Якою є процедура контролю незалежної змінної?
5. Яким чином можна контролювати побічні змінні у психологічному експерименті?
6. Для чого в психологічному експерименті застосовується процедура контрбалансування?
7. Яким чином можна виміряти факти психічної реальності?
8. Якими є вимоги до виміру змінних в психологічному експерименті?
9. Укажіть основні види психологічних шкал виміру змінних і дайте їх стислу характеристику?
10. Як ви розумієте термін “міра центральної тенденції”? Наведіть приклади.
Тема 4. Гіпотези в психологічному дослідженні
1. Яким є зв’язок між теорією і експериментом?
2. Розкрийте сутність принципів фальсифікованості і верифікованості наукових гіпотез.
3. Які існують види гіпотез у психологічному експерименті? Наведіть приклади.
4. Якими є ознаки гіпотези, яку можна перевірити в психологічному експерименті?
5. Проаналізуйте взаємозв’язок між теоретичними, експериментальними і статистичними гіпотезами.
6. Що таке нуль-гіпотеза?
7. Чому в експерименті з дослідження психіки фактично перевіряються щонайменше три гіпотези, хоча спочатку дослідник формулює тільки одну?
8. Співвідністіть альфа-рівень статистичного рішення в психологічному експерименті з ризиком помилок 1-го і 2-го роду. Наведіть приклади.
9. Яким чином зменшення надійності експериментальних даних впливає на величину відмінності між середніми показниками, що вимагається для відхилення нуль-гіпотези?
10. У чому полягає асиметрія висновків в експериментальному дослідженні психіки?
Тема 5. Етапи експериментального дослідження психіки
1. Яким чином організується психологічний експеримент?
2. Дайте стислу характеристику кожному з етапів експерименту в психології.
3. Чому планування називають центральним моментом підготовчого етапу експерименту?
4. Яким чином визначається валідність експерименту?
5. Чому бездоганний експеримент можна провести тільки в мисленому плані?
6. Укажіть види валідності психологічного експерименту і дайте їх стислу характеристику.
7. Знайдіть у психологічній науковій літературі опис будь-якого психологічного експерименту і оцініть його валідність
8. Які фактори перешкоджають зовнішній і внутрішній валідності психологічного експерименту? Чому?
9. Які існують стратегії відбору досліджуваних?
10. Поясніть, яким чином відбір досліджуваних може вплинути на валідність психологічного експерименту. Наведіть приклади.
Тема 6. Планування експерименту
1. За яких умов можна ставити питання про можливість планування експерименту?
2. У чому полягає сутність змістового і формального планування психологічного експерименту?
3. Які параметри можуть бути покладені в основу класифікації планів експерименту? Наведіть приклади.
4. Які види простих планів виокремлюють у психологічному експерименті? Hаведіть приклади.
5. Які джерела артефактів дозволяє контролювати план Р. Соломона?
6. За яких умов складаються факторні експериментальні плани?
7. У чому полягають особливості факторних планів за методом латинського і греко-латинського квадратів?
8. За яких умов складають експериментальні плани для одного досліджуваного? У яких галузях психології вони застосовуються?
9. У яких випадках використовують експериментальні схеми позиційного вирівнювання? Наведіть приклади.
10. Складіть план перевірки гіпотези: високий рівень тривожності досліджуваних в умовах довготривалого очікування знижує ефективність їх діяльності. До якого типу можна віднести цей план? Укажіть можливі джерела артефактів і засоби їх усунення.
Тема 7. Інтерпретація результатів експериментального дослідження психіки
1. У чому полягає сутність інтерпретації результатів експериментального дослідження психіки ?
2. З яких етапів складається інтерпретація експериментальних результатів ?
3. Перелічіть фази пояснення, спрямовані на обгрунтування каузальних зв’язків в “істинному” експерименті.
4. Укажіть засоби обробки даних в експериментальному дослідженні психіки.
5. У чому полягає сутність контролю за висновком при інтерпретації даних психологічного експерименту ?
6. Які існують типи психологічного пояснення в експерименті ? Який тип пояснення на вашу думку є найбільш адекватним ? Oбгрунтуйте відповідь.
7. Чи завжди отримання даних на користь експериментальної гіпотези забезпечує можливість її прийняття ? Чому ?
8. Як можна інтерпретувати “негативний” результат експерименту ?
9. Укажіть обмеження для узагальнення результатів експерименту в психології. Які існують можливості їх подолання ?
10. Перелічіть можливі помилки узагальнення експериментальних даних. Наведіть приклади.
Тема 8. Типи експериментів у психології. Експеримент і квазіексперимент
1. Укажіть основні різновиди експерименту в психології. Наведіть приклади.
2. Проведіть порівняльний аналіз лабораторного і природнього експериментів.
3. У яких випадках в психології проводиться критичний експеримент?
4. У чому полягають переваги мисленого експерименту в порівнянні з реальним?
5. Якими є відмінності квазіекспериментального дослідження психіки в порівнянні з “істинним” експериментом?
6. Чи можна стверджувати, що квазіексперимент є методом перевірки каузальних гіпотез при відсутності функціонального контролю незалежної змінної? Чому?
7. Якими є шляхи забезпечення валідності квазіекспериментального дослідження психіки?
8. Що виступає аналогом незалежної змінної в лонгітюдному дослідженні психіки як квазіексперименті? Яким чином у такому дослідженні відбувається розділення факторів когорти, віку, часу виміру? Складіть схему (подібно до схеми, представленої у таблиці 14) щодо лонгітюдного дослідження К. Шайє.
9. Чому кроскультурні і психогенетичні дослідження можна вважати квазіекспериментом?
10. Які особливості проведення формуючого експерименту дозволяють віднести його до різновиду квазіекспериментального дослідження психіки?
Тема 9. Кореляційні дослідження в психології
1. У чому суть поняття “кореляція”? Яким є його співвідношення з поняттям “коваріація”?
2. Укажіть міри зв’язку в кореляційному досліджені і особливості їх дослідження на шкалі інтервалів, порядку, номінальній шкалі тощо.
3. Чи може коефіцієнт кореляції виступати в якості способу визначення впливу незалежної змінної на залежну? Чому?
4. Яким чином можна використати коефіцієнт кореляції в емпіричному дослідженні психіки?
5. Чи можна сказати, що коефіцієнт коваріації є дисперсією? Обґрунтуйте свою відповідь
6. У чому полягають відмінності між кореляційним дослідженням і квазіекспериментом?
7. Чому в кореляційному дослідженні завжди спостерігається змішування змінних і тільки іноді - в “істинному” експерименті?
8. Чи можна назвати кореляційне дослідження “пасивно спостерігаючим”? Чому?
9. Які з наведених нижче форм контролю змішувань змінних використовуються в кореляційному дослідженні - індивідуальний підбір пар, контроль латентних змінних, підбір груп, що відрізняються за рівнем змінних, відбір досліджуваних до еквівалентних груп?
10. Які проблеми виникають в результаті контролю змішувань шляхом попарного відбору? Наведіть приклад.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.