Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології - Підсумковий тест (МАУП)


Контрольна робота
K-27252

Підсумковий тест
Question 1
Експерт – це
a. Особа, що має ґрунтовну фахову підготовку у відповідній галузі
b. Особа, що має базову освіту у відповідній галузі
c. Особа, що добре поінформована, має фахові знання і фаховий досвід у певній галузі
d. Особа, що має фахову інтуіцію
Question 2
Обставини, за котрих доцільно призначати експертизу, можуть бути такі:
a. Особливі, екстраординарні випадки, коли знань осіб, відповідальних за ухвалення рішення, буває недостатньо
b. Конфліктна ситуація у сфері виробництва
c. Потреба вирішити проблеми, що знаходяться на стику різноманітних галузей науки
d. Недосвідченість посадової особи
Question 3
Експертиза – це
a. Спеціальна дослідницька діяльність
b. Особлива діяльність, яка охоплює оцінку, інформаційне забезпечення, діагностику, консультацію, прогноз
c. Ретельне вивчення ситуацій, подій, процесів, вчинків окремих людей, зокрема посадових осіб
d. Компетентне вивчення поставленого питання
Question 4
Перевірений практикою і засвідчений логікою результат процесу пізнання дійсності, адекватний його відбиток у свідомості людини у вигляді уявлень, суджень, понять, теорій – це
a. Знання
b. Інтуїція
c. Досвід
d. Спеціальні знання
Question 5
Використання експертизи для вирішення спеціальних завдань базується на низці принципів, основним з яких є принцип:
a. Експерт повинен керуватись у своїй професійній діяльності певними етичними нормами
b. Експертні оцінки повинні бути отримані від визнаних у певній галузі знань спеціалістів у максимально систематизованій формі, яка дає можливість їхнього узагальнення
c. Для одержання суджень експертів у максимально систематизованій формі необхідно ставити їм чітко визначену задачу
d. Вибір експертів, постановка їм задач, узагальнення їхніх суджень повинні ґрунтуватися на певній методиці
Question 6
Психологічна експертиза освітнього середовища включає в себе:
a. Якість умов і якість результату
b. Здатність установи створити освітнє середовище
c. Відповідність результатів запитам сучасного суспільства
d. Психологічні характеристики випускників
Question 7
Процеси взаємодії учасників освіти, під якими маються на увазі учні, їх батьки, педагоги та представники адміністрації освіти – це
a. Об'єкт експертизи освітнього середовища
b. Предмет експертизи освітнього середовища
c. Умови створення освітнього середовища
d. Результат створення освітнього середовища
Question 8
Критеріями оцінки об'єкта при проведенні психологічної експертизи визначено такі:
a. Ставлення до освітнього середовища учасників взаємодії
b. Референтність освітнього середовища, задоволеність основними характеристиками взаємодії, захищеність від психологічного насильства
c. Можливість отримання психотравми в освітньому середовищі
d. Задоволеність учасників окремими складовими шкільного середовища
Question 9
Діяльність медико-психолого-педагогічної комісіі спрямована перш за все на:
a. Рекомендації по направленню дітей в лікувально-профілактичні установи
b. Вирішення питання про виведення зі спеціальної школи та дошкільного закладу або переведення з одного в інше
c. Диференційований відбір дітей з відхиленнями в психічному та фізичному розвитку в спеціальні дошкільні та шкільні установи
d. Рекомендації по направленню в установи соціального забезпечення дітей, які не підлягають навчанню в масових школах за станом здоров'я та інтелекту
Question 10
У спектрі задач МППК основними є:
a. Ретельне медичне, психолого-педагогічне та логопедичне обстеження
b. Складання характеристики структури дефекту
c. З'ясування готовності дошкільника до навчання
d. Консультування батьків і педагогів з питань лікування, виховання, освіти дітей з легкими відхиленнями у розвитку
Question 11
Точна й об'єктивна оцінка індивідуальних особливостей психічної діяльності психічно здорових обвинувачених, свідків і потерпілих у зв'язку з завданнями кримінального процесу є
a. Головною функцією судово-психологічної експертизи
b. Об'єктом судово-психологічної експертизи
c. Предметом судово-психологічної експертизи
d. Змістом судово-психологічної експертизи
Question 12
Психологічні прояви людини, які не виходять за рамки психічної норми, тобто не викликають сумніву в її психічній повноцінності є
a. Головною функцією судово-психологічної експертизи
b. Об'єктом судово-психологічної експертизи
c. Предметом судово-психологічної експертизи
d. Змістом судово-психологічної експертизи
Question 13
Психічні процеси, стани та властивості психічно здорового учасника кримінального процесу у зв'язку із завданнями кримінального процесу є
a. Головною функцією судово-психологічної експертизи
b. Об'єктом судово-психологічної експертизи
c. Предметом судово-психологічної експертизи
d. Змістом судово-психологічної експертизи
Question 14
Однією з провідних характеристик роботи психолога в судово-психологічній експертизі є
a. Дотримання етичних норм
b. Незалежність експерта
c. Конфіденційність
d. Неупередженість
Question 15
Стан фізіологічного афекту розглядається законодавством як обставина, що пом'якшує вину у справах про вбивства і нанесення тяжких тілесних ушкоджень через те, що
a. Характеризується високим емоційним напруженням
b. Характеризується стислістю і «вибуховим» характером
c. Дезорганізує вищі психічні функції: відбувається звуження свідомості, що різко знижує контроль за поведінкою в цілому
d. Характеризується високою напруженістю і інтенсивністю реалізації фізичних і психологічних ресурсів людини
Question 16
Процедура визначення (оцінки) відповідності вимогам конкретної трудової діяльності та підготовки фахівця в науковому та практичному відношенні визначається як
a. Трудова експертиза
b. Експертиза професійної придатності
c. Професійна прогностика
d. Ретроспективна експертиза
Question 17
Сукупність індивідуальних особливостей людини, що впливають на успішність освоєння будь-якої трудової діяльності та ефективність її виконання – це
a. Характер
b. Здібності
c. Професійно значущі якості
d. Професійна придатність
Question 18
Спонукальна і спрямовуюча активність особистості на задоволення не тільки біологічних потреб, а й потреби в праці, пізнанні, спілкуванні, самоствердженні, самореалізації, самовдосконаленні тощо – це
a. Професійна мотивація
b. Мотив діяльності
c. Спрямованість особистості
d. Актуальна потреба
Question 19
При вивченні системи «людина-професія» слід брати до уваги цілий комплекс характеристик людини, від яких залежить кінцевий успіх в професійному становленні та які в сукупності визначають рівень професійної придатності людини. Виділіть серед з цих характеристик зайву:
a. Професійна мотивація
b. Загальна і професійна підготовленість
c. Спеціальні здібності
d. Рівень функціональної готовності до трудової діяльності
Question 20
Результати практичної оцінки професійної придатності дозволяють виділити кілька рівнів її вираженості. Виділіть зайвий:
a. Максимальна ефективність та надійність професійної діяльності стосовно всього діапазону її можливих варіантів та умов виконання
b. Відсутність протипоказань по здоров'ю, наявність особистих якостей, які вказують на можливість вибору певної професії
c. Ефективне виконання типових штатних завдань діяльності в умовах, що виключають нештатні і екстремальні умови
d. Ефективне виконання окремих завдань професійної діяльності протягом певного відрізка часу
Question 21
Результат діяльності експерта по проведенню експертизи, що являє собою складений відповідно до вимог закону документ, у якому викладаються фактичні дані, отримані в процесі дослідження, – це
a. Висновок експерта
b. Звіт експертної групи
c. Дослідницькі дані
d. Діагностичні дані
Question 22
Висновок експерта складається з кількох частин. Виділіть необов'язкову частину:
a. Вступна
b. Дослідницька
c. Висновки
d. Синтезуюча
Question 23
У який частині експертного висновку дається загальна сумарна оцінка результатів проведеного дослідження й обґрунтування висновків, до яких прийшов експерт?
a. Вступна
b. Дослідницька
c. Висновки
d. Синтезуюча
Question 24
У який частині експертного висновку викладається процес експертного дослідження і його результати і дається наукове пояснення встановлених фактів?
a. Вступна
b. Дослідницька
c. Висновки
d. Синтезуюча
Question 25
Форма експертного висновку в ситуації, коли експерту не вдалося прийти до єдиного варіанта рішення називається
a. Альтернативний
b. Умовний
c. Імовірний
d. Негативний
Question 26
Апробація діагностичних методик на різних вибірках, вироблення нормативів, алгоритмів пред'явлення , має назву
a. Валідність
b. Надійність
c. Стандартизація
d. Екологічна репрезентативність
Question 27
До екстенсивних методів не належить
a. Біографічний метод
b. Спостереження
c. Біалогові мотоди
d. Метод експертних оцінок
Question 28
До інтенсивних методів не належить
a. Метод парних порівнянь
b. Об'єктивні тести
c. Стандартизовані самозвіти
d. Проективні техніки
Question 29
Метод, що передбачає винесення суджень декількома експертами незалежно один від одного з подальшою статистичною обробкою, узагальненням й формулюванням зважених оцінок – це
a. Глибинне інтерв'ю
b. Експертна оцінка
c. Аналіз
d. Експеримент
Question 30
Метод, в рамках якого моделюються різні ситуації діалогової взаємодії з реєстрацією поведінки підекспертного, формулюється гіпотеза експертного дослідження, яка надалі піддається експериментальній перевірці – це
a. Бесіда
b. Експеримент
c. Спостереження
d. Глибинне інтерв'ю
Question 31
У числі визначальних інтелектуальних дій експерта в профільній літературі називають декілька. Визначить зайві серед наведених:
a. Дослідницько-аналітичні здібності
b. Творчі здібності
c. Рефлексивні здібності
d. Прогностичні здібності
Question 32
Здатність експерта до створення обґрунтованих прогностичних моделей, інноваційне бачення й здатність модифікації традиційного процесу – це
a. Дослідницько-аналітичні здібності
b. Творчі здібності
c. Рефлексивні здібності
d. Прогностичні здібності
Question 33
Експерт не має права
a. У випадку незгоди з іншими членами експертної комісії – складати окремі висновки експертизи
b. Вступати в контакти, не передбачені порядком проведення експертизи
c. Вказувати у висновку експертизи на факти, які мають значення для справи, із приводу яких йому не були поставлені питання
d. Надавати клопотання про надання додаткових і нових матеріалів, необхідних для вирішення поставлених питань
Question 34
На експерта покладається виконання ряду функцій. Виділіть зайву серед наведених:
a. Виявляти повагу до інших фахівців та методів їх роботи незалежно від власних теоретичних і методичних уподобань
b. Прийняття відповідального рішення на основі своєї спеціальної підготовки
c. Співпраця з замовником на всіх етапах проведення експертизи та її завершення
d. Орієнтація в умовах нештатних ситуацій на основі наявного загального і спеціального досвіду проведення експертизи
Question 35
Принцип професійної кооперації полягає в наступному (виділіть зайве):
a. Робота психолога ґрунтується на праві і обов'язку виявляти повагу до інших фахівців та методів їх роботи
b. Психолог утримується від публічних оцінок і зауважень про засоби і методи роботи колег у присутності клієнтів і обстежуваних осіб
c. Володіння прийнятними для розуміння стильовими особливостями побудови експертного висновку
d. Якщо етичне порушення не може бути усунуто неформальним шляхом, психолог може винести проблему на обговорення методичного об'єднання
Ціна

20

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.