Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Загальна та візуальна психодіагностика -тести (МАУП)


Контрольна робота
K-27396

Question1
Баллов: 1
Поняття „конструктна валідність тесту” передбачає його відповідність щодо:
Выберите один ответ.

a. повноти, точності і широти психодіагностичної проекції;

b. підтвердження діагностичного матеріалу іншими методами.

c. зовнішньої очевидності того, що вимірюється;

d. визнаної в науці теоретичної концепції;


Question2
Баллов: 1
Визначте методику, у якій використовуються стимули – вербальні стандартизовані, відповіді – відкриті, типу „доповнення”:

Выберите один ответ.

a. асоціативний есперимент;

b. ШТРР (шкільний тест розумового розвитку).

c. незавершені речення;

d. фрустраційний тест Розенцвейга;
Question3
Баллов: 1
Щоб уникнути недоліків у психологічній діагностиці, до тестових завдань висуваються такі вимоги :

Выберите один ответ.

a. непрогностичності і неочевидності в рішеннях тест-завдань;

b. логічної комбінованості, наступності;

c. індиферентності результатів і оцінок.
Question4
Баллов: 1
Визначте, які з перерахованих тестів належать до тих, у яких стимули – вербальні стандартизовані; відповіді закриті, типу „вибір”:

Выберите один ответ.

a. прогресивні матриці Равена;

b. ШТРР (шкільний тест розумового розвитку).

c. 16-факторний особистісний тест Р.Кеттела;

d. методика „ціннісні орієнтації” М.Рокича;

e. коректурна таблиця Бурдона;
Question5
Баллов: 1
Так звані „процедурні технології психодіагноситки” використовуються у:
Выберите один ответ.

a. всіх теоретично-психологічних течіях.

b. психогенетичному підході в психології;

c. психології якісного аналізу;

d. біхевіоріальній психології;
Question6
Баллов: 1
Надійність тестів перевіряється шляхом :
Выберите один ответ.

a. повторного застосування тесту на одній і тій же вибірці;

b. використання різних тестових методик;

c. набору одного статистичного матеріалу на різних вибірках;

d. застосування двох еквівалентних форм тесту.
Question7
Баллов: 1
Предметом психодіагностики є:

Выберите один ответ.

a. вимір динаміки психічних процесів під впливом життєвих ситуацій;

b. набір різних діагностичних методів;

c. тестування інтелектуального розвитку людей.

d. ) дослідження особистості в системі інтеріндивідуальних, інтраіндивідуальних зв’язків і суб’єкт-суб’єктних стосунків;
Question8
Баллов: 1
До професійних психодіагностичних тестів пред’являються вимоги на відповідність:

Выберите один ответ.

a. достовірності;

b. економічності;

c. точності;

d. валідності;
Question9
Баллов: 1
Згідно з висновками Б.Г.Ананьєва, за основу тестової категоризації взято такий принцип:

Выберите один ответ.

a. логічної наступності і взаємної доповнюваності тестових методик;

b. ) предметної спрямованості, що виходить з мети дослідження;

c. завершеності циклу психологічного дослідження.
Question10
Баллов: 1
У сучасній психологічній науці поняття „тест” означає:
Выберите один ответ.

a. системна модель експертизи психічних явищ;

b. єдино можливий метод вивчення психіки;

c. стандартизована система запитань і задач, що мають визначену шкалу значень.

d. спеціально створений набір запитань, призначених для виявлення особистісних властивостей і особливостей психічних процесів;
Question11
Баллов: 1
Стимульний матеріал у психологічних тестах поділяється на такі види:

Выберите один ответ.

a. закриті.

b. вербальні;

c. невербальні;

d. відкриті;
Question12
Баллов: 1
Визначте методику, де основний принцип конструювання – „стимули – вербальні (невербальні) індивідуально орієнтовані; відповіді – відкриті”:

Выберите один ответ.

a. психодіагностичний тренінг;

b. рівень домагань Ф.Хоппе.

c. контент-аналіз;
Question13
Баллов: 1
Визначте методику, у якій використовуються стимули – невербальні, вербальні; відповіді – відкриті, типів „доповнення” і „вільне конструювання”:

Выберите один ответ.

a. малюнок „будинок – дерево – людина”.

b. час реакції;

c. контент-аналіз;
Question14
Баллов: 1
Надійність тесту – це:

Выберите один ответ.

a. стійкість процедури щодо об’єктів дослідження, забезпечення стабільності вимірів;

b. істинність тестової інформацї.

c. однозначність досліджуваних властивостей і якостей психіки;
Question15
Баллов: 1

В основу дослідження простої реакції людини покладена така логіка конструювання тестів:

Выберите один ответ.

a. стимули – невербальні, індивідуально орієнтовані; відповіді – відкриті;

b. стимули - невербальні; відповіді – типу „вільне конструювання”.

c. стимули – невербальні, динамічні; відповіді – регулювання через органи управління
Question16
Баллов: 1
Першу у світі лабораторію психологічних досліджень заснував:

Выберите один ответ.

a. Григорій Росслімо;

b. Альфред Біне;

c. Вільгельм Вундт;

d. Френсіс Гальотн;
Question17
Баллов: 1
Валідизація тестів пов’язана з їх перевіркою:

Выберите один ответ.

a. на повторюваність результатів при всіх тестуваннях;

b. на відповідність предмету діагностики;

c. на зручність у використанні;

d. на допустимі інтервали точності, тобто мінімальний інтервал погрішностей;
Question18
Баллов: 1
Достовірність тестів – це:

Выберите один ответ.

a. безпомилковість вимірів.

b. допустимий рівень в точності вимірів;

c. переконливість результатів для підтвердження гіпотези психодіагностики;
Question19
Баллов: 1
Помилка вимірів при перевірці тесту на достовірність визначається:

Выберите один ответ.

a. ) мірою розсіювання середніх значень у заданому діапазоні, тобто величиною середньоквадратичного відхилення (дисперсією);

b. коефіцієнтом варіації (V).

c. середньоарифметичним значенням (Х);
Question20
Баллов: 1
Психодіагностичні методи Б.Г.Ананьєв поділяє на таку кількість категорій:
Выберите один ответ.

a. 4;

b. 3;

c. 5;

d. 8;

ТЕСТ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2

Question1
Баллов: 1
Зазначте візуальні прояви готовності до активності:

Выберите один ответ.

a. нахили голови з боку в бік;

b. вертикальні складки на чолі, твердий погляд;

c. різкий нахил і закидання голови, спирання на стіл з широко розведеними руками

d. зчеплені руки; покашлювання.
Question2
Баллов: 1
Зазначте ознаки психопатичних рис характеру людини, які можна визначити візуально:

Выберите один ответ.

a. стриманість у вчинках; скупа пантоміміка;

b. часті конфлікти, нестійкість поведінки;

c. здатність швидко мобілізувати себе у разі невдачі; вміння долати невдачі в роботі;

d. вміння оперувати інформацією та логічно її висловлювати
Question3
Баллов: 1
Зазначте рядок, у якому вказані візуальні ознаки завищеної самооцінки:

Выберите один ответ.

a. мовлення ритмічне, голова опущена вниз, погляд невизначений.

b. міміка рухлива, куточки рота відтягнуті назад-угору;

c. погляд згори вниз, коса посмішка, плечі відкинені назад, груди роздуті;

d. часте кліпання очима, невиразна мова, шаркаюча хода;
Question4
Баллов: 1
Зазначте, які риси характеру, з позицій візуальної психодіагностики, притаманні людині з І групою крові:

Выберите один ответ.

a. повільність, слабка воля, обережність; вміння вислуховувати та аналізувати думки інших.

b. впевненість у собі, прагнення до незалежності, схильності до сміливих починань, упертість;

c. оптимізм, різкі зміни настрою, підвищена збудливість та неврівноваженість;

d. здатність до співчуття та альтруїстичних вчинків, безкорисливої дружби, збудливість;
Question5
Баллов: 1
Ритмічна хода притаманна людям:

Выберите один ответ.

a. нездатним до вільного вияву емоцій, скутим;

b. у яких відсутні вольові зусилля та прагнення, вони повільні та ліниві;

c. з розслабленою формою піднесеного, але врівноваженого настрою, типова для людей, які гуляють;

d. із швидким мисленням.
Question6
Баллов: 1
Поза людини, коли одна або обидві руки сховані в кишені, означає:

Выберите один ответ.

a. усвідомлення своєї значущості та переваги над іншими;

b. прагнення до самоствердження;

c. радість;

d. спробу приховати хвилювання;
Question7
Баллов: 1
Шаркаюча, обвисла хода, невизначений погляд, нечітка вимова, наморщування носа у візуальній психодіагностиці є ознаками:

Выберите один ответ.

a. недостатньої сили волі;

b. ейфорії;

c. егоїзму;

d. інтроверсії;

Question8
Баллов: 1
Тісно сплетені руки співрозмовника під час бесіди означають:
Выберите один ответ.

a. підозру та недовіру;

b. зниження інтересу до оточуючих подій;

c. сумнів

d. прагнення висловитися;
Question9
Баллов: 1
Зазначте візуальні ознаки заниженої самооцінки:

Выберите один ответ.

a. невпевнена посмішка, втягнуте підборіддя, неритмічні дрібні кроки, вимова тиха;

b. хода ритмічна, з розхитуванням уперед, голова піднята, рухлива міміка;

c. погляд твердий, рот підкреслено закритий, вимова чітка;

d. швидке мовлення, міміка різноманітна, руки підняті догори.
Question10
Баллов: 1
Жест, коли людина спирається на стіл, спинку стільця, трибуну, означає:
Выберите один ответ.

a. короткочасну задумливість;

b. сором;

c. прагнення додаткової підтримки при внутрішній невпевненості;

d. демонстрацію іншим своєї твердості, впевненості, переваги.
Question11
Баллов: 1
Зазначте характеристику людини, у якої почерк нахилений ліворуч (іноді до 125 %):

Выберите один ответ.

a. гордість, сміливість, хвалькуватість.

b. емпатичність, тривожність, нерішучість;

c. спостережливість, хитрість;

d. вміння досконало володіти собою;

Question12
Баллов: 1
Зазначте рядок, у якому йдеться про візуальні проблеми довірчого ставлення до співрозмовника:

Выберите один ответ.

a. різкий нахил, закидання голови;

b. пальці рук з’єднані у вигляді купола храму;

c. звужений, підкреслено закритий рот;

d. зчеплені руки.
Question13
Баллов: 1
Погляд скоса через плече у візуальній психодіагностиці означає:

Выберите один ответ.

a. крайній ступінь нудьги;

b. обережність, спостереження;

c. гордість;

d. захист з готовністю до нападу;
Question14
Баллов: 1
Серед наведених жестів зазначте той, який означає відкритість:

Выберите один ответ.

a. руки стиснуті в кулаки;

b. застібання гудзиків;

c. підборіддя спирається на долоню;

d. розкриті руки долонями вгору.
Question15
Баллов: 1
Погляд людини, який створює нібито трикутник, розташований у ділянці очей та чола співрозмовника, у візуальній психодіагностиці називають:

Выберите один ответ.

a. поглядом “прикриті повіки”;

b. діловим поглядом.

c. соціальним поглядом;

d. інтимним поглядом;
Question16
Баллов: 1
Жести, які використовуються у певного народу в різних ситуаціях спілкування, називаються:

Выберите один ответ.

a. неумовними;

b. умовними;

c. ритмічними.

d. підкреслюючими;

Question17
Баллов: 1
Якщо голос людини раптово стає високим і пронизливим, це означає:
Выберите один ответ.

a. скромність;

b. страх і хвилювання;

c. спокій і хвилювання;

d. розсудливість;
Question18
Баллов: 1
Жест, коли вказівний палець торкається краю губ, означає:
Выберите один ответ.

a. глибокі роздуми про щось.

b. невпевненість, безпорадний пошук;

c. подив;

d. тривогу;

Question19
Баллов: 1
Жест, при якому руки спираються на стегна, означає:
Выберите один ответ.

a. подив, невпевненість;

b. пояснювання, виправдання;

c. захисну реакцію, замкнутість;

d. демонстрацію своєї твердості.
Question20
Баллов: 1
Жест, при якому палець щільно притиснений до рота, означає:

Выберите один ответ.

a. безпорадний пошук;

b. критичне оцінювання;

c. переоцінювання своїх сил.

d. подив, прагнення оволодіти собою;


ТЕСТ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 3

Question1
Баллов: 1
Зазначте жест, який вказує на довіру:

Выберите один ответ.

a. почухування підборіддя;

b. пальці рук з’єднані по типу купола вгору;

c. гризіння нігтів.

d. поправляння краватки;
Question2
Баллов: 1
Так звані „процедурні технології психодіагноситки” використовуються у:
Выберите один ответ.

a. біхевіоріальній психології;

b. психогенетичному підході в психології;

c. всіх теоретично-психологічних течіях.

d. психології якісного аналізу;
Question3
Баллов: 1
Графологічними дослідженнями доведено, що прямі рядки при письмі є ознакою:

Выберите один ответ.

a. впевненості, сили волі, агресивності.

b. хитрості, тактовності;

c. рішучості, хоробрості, довірливості;

d. відсутності ініціативи, апатії, сентиментальності;
Question4
Баллов: 1
Рівний сміх видає:

Выберите один ответ.

a. задоволену людину;

b. самонадіяну людину.

c. уважну людину;

d. емпатійну людину;
Question5
Баллов: 1
Людина, яка сміється із заплющеними очима:

Выберите один ответ.

a. любитель насолод;

b. любить товариство, легко завойовує дружбу;

c. свідчить про мрійливість, емпатичність і меланхолійність.

d. свідчить про те, що людина не керує собою;
Question6
Баллов: 1
Зморщений ніс співрозмовника означає:

Выберите один ответ.

a. відвертість.

b. безпорадність;

c. гнів;

d. невдоволення, неприємні відчуття;
Question7
Баллов: 1
Зазначте жести, які означають нудьгу:

Выберите один ответ.

a. машинальне малювання на аркуші.

b. руки розташовані за спиною, а підборіддя підняте вгору;

c. тісно зчеплені та напружені руки;

d. рука прикриває рот;
Question8
Баллов: 1
Поза, при якій відбувається часта зміна основної ноги, означає:

Выберите один ответ.

a. недостатню твердість та дисциплінованість;

b. внутрішній спокій, довіру.

c. глибокі роздуми про щось;

d. самовдоволення;
Question9
Баллов: 1
Тихий регіт видає людину, яка:

Выберите один ответ.

a. любить товариство вона легко завойовує дружбу;

b. мрійлива.

c. має чітку мету і готова негайно діяти;

d. хитра;
Question10
Баллов: 1
Тверда, ходульна, дерев’яна хода притаманна людям:

Выберите один ответ.

a. нездатним до вільного прояву почуттів, скутим, з браком контактів;

b. стриманим в почуттях, інтровертам;

c. цілеспрямованим, екстравертам;

d. з частими проявами агресивності, імпульсивним та педантичним.
Question11
Баллов: 1
Кинесика — це напрям експериментальної психології, який вивчає:

Выберите один ответ.

a. просторову поведінку людини;

b. дотики людини до себе та до інших;

c. рухи тіла людини та її жести;

d. різні характеристики голосу людини, жестів, які супроводжують її мовлення.
Question12
Баллов: 1
Зазначте рядок, у якому йдеться про візуальний прояв обережного спостереження за співрозмовником:

Выберите один ответ.

a. покашлювання, ритмічні рухи пальців рук, ступнів, нерідко з малою амплітудою;

b. “пустий” погляд, опора на щось руками, зменшення швидкості мовлення.

c. високо підняті плечі, притиснені до тіла лікті, наморщування носа;

d. швидкий погляд з куточків очей, рухи рук закривають обличчя або його частину;
Question13
Баллов: 1
Погляд людини, який створює нібито трикутник, розташований у ділянці очей та рота співрозмовника, у візуальній психодіагностиці називають:

Выберите один ответ.

a. соціальним поглядом;

b. діловим поглядом;

c. поглядом поверх окулярів.

d. інтимним поглядом;
Question14
Баллов: 1
Жест, коли людина хитає головою з боку в бік, означає:

Выберите один ответ.

a. критичне оцінювання;

b. внутрішній спокій, захищеність.

c. глибокі роздуми про щось;

d. нерішучість, скепсис, обережність;
Question15
Баллов: 1
Манера пожвавлено розмовляти, швидкий темп мовлення свідчать:
Выберите один ответ.

a. про впевненість співрозмовника;

b. про розсудливість, незворушність;

c. про мрійливість, емпатичність і меланхолійність.

d. про внутрішню дисципліну, педантичність, холодність почуттів;
Question16
Баллов: 1
Широко розведені руки у візуальній психодіагностиці означають:

Выберите один ответ.

a. невдоволення ситуацією;

b. відкритість;

c. агресивність;

d. готовність до активності.
Question17
Баллов: 1
Невербальне спілкування — це:

Выберите один ответ.

a. спілкування без допомоги усного чи письмового мовлення;

b. автономне мовлення;

c. спілкування за допомогою усного чи письмового мовлення;

d. внутрішнє мовлення.

Question18
Баллов: 1
Повільне зняття окулярів і доскіпливе витирання скелець означає:

Выберите один ответ.

a. затягування часу;

b. уважність;

c. поганий настрій;

d. емпатійність.
Question19
Баллов: 1
Підкреслено закритий рот у співрозмовника у візуальній психодіагностиці означає:

Выберите один ответ.

a. задоволення;

b. рішучість, твердість;

c. огиду.

d. подив;
Question20
Баллов: 1
Людина, яка сміється коротким, уривчастим сміхом:

Выберите один ответ.

a. любить товариство, легко завойовує дружбу;

b. безкомпромісно йде до накресленої мети;

c. хитра;

d. емпатійна.

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Question1
Баллов: 1
Щоб уникнути недоліків у психологічній діагностиці, до тестових завдань висуваються такі вимоги:
Выберите один ответ.

a. індиферентності результатів і оцінок.

b. логічної комбінованості, наступності;

c. непрогностичності і неочевидності в рішеннях тест-завдань;
Question2
Баллов: 1
Проблема оцінки й оцінювання в психодіагностиці розглядається як:

Выберите один ответ.

a. результат зображення кількості вимірюваного явища психіки;

b. розміщення вивченого факту в дихотомічній шкалі „добре – погано”.

c. процес оцінювання, своєрідна кваліметрія, осмислення і тлумачення властивостей, змісту і якості психічних проявів досліджуваного;
Question3
Баллов: 1
"Закрита посмішка", при якій куточки вуст піднімаються чи опускаються, видає:
Выберите один ответ.

a. насмішку чи зневагу до інших.

b. вразливість;

c. нервозність;

d. скромність;
Question4
Баллов: 1
Подзенькування монетами в кишені означає:

Выберите один ответ.

a. стурбованість недостатністю грошей.

b. агресивність;

c. огиду;

d. нервозність;
Question5
Баллов: 1
Дуже голосний сміх, при якому деформується обличчя, свідчить про:

Выберите один ответ.

a. стурбованість.

b. хороший настрій;

c. відкритість;

d. що людина не керує собою;
Question6
Баллов: 1
Відкривання і закривання шухляди стола означає:

Выберите один ответ.

a. агресивність;

b. нервозність;

c. роздумування над складною проблемою.

d. педантичність;
Question7
Баллов: 1
Постукування по столу чи ногою по підлозі означає:

Выберите один ответ.

a. рішучість, твердість;

b. подив;

c. стурбованість.

d. задоволення;
Question8
Баллов: 1
У психодіагностиці застосовують два види статистичних досліджень: суцільне і вибіркове. При вибірковому дослідженні отриманий результат допускає деяку неточність – помилку репрезентативності. Зі збільшенням кількості спостережень допущена помилка неточності:

Выберите один ответ.

a. зменшується;

b. не змінюється.

c. збільшується;
Question9
Баллов: 1
Розкачування на стільці означає:

Выберите один ответ.

a. нахабність.

b. задоволення;

c. нервозність;

d. агресивність;
Question10
Баллов: 1
У психодіагностичній практиці вдаються до тактичних прийомів: маскування дійсної мети дослідження, раптової постановки запитань, нечіткості цілей тестування, відволікання від головного, а також до використання статусних форм психіки, психофізіологічних і статусних індикаторів психіки, інших принципів. Це робиться для того, щоб:

Выберите один ответ.

a. додати психологічному обстеженню риси науковості, загадковості;

b. приховати від випробовуваного істинне пізнання його психіки;

c. забезпечити об’єктивність психодіагностичних вимірів.
Question11
Баллов: 1
Схрещення ніг означає:

Выберите один ответ.

a. агресивність;

b. насмішку чи зневагу до інших.

c. нудьгу;

d. захисну позицію;
Question12
Баллов: 1
Перевірка гіпотези (діагностичного задуму, припущення) здійснюється в такому психодіагностичному експерименті:

Выберите один ответ.

a. що орієнтований на „пілотажне” дослідження;

b. методичному дослідженні.

c. критичному дослідженні;
Question13
Баллов: 1
Коли у стимульному матеріалі тесту використовуються помилки сприйняття, установча готовність діяти, оцінювати і поступати певним чином, актуалізація особистісних сенсів, конструктивних домінант, вибірковість, заміщення цінностей і переживань, то йдеться про:

Выберите один ответ.

a. проективні тести;

b. тести на визначення здібностей;

c. тести на сприйняття і діагностику пізнавальних процесів;

d. тести на визначення умінь і навичок.
Question14
Баллов: 1
Погладжування підборіддя означає, що людина

Выберите один ответ.

a. соромиться.

b. розлючена;

c. нервує;

d. приймає рішення;
Question15
Баллов: 1
Кінчик дужки окулярів у роті означає:

Выберите один ответ.

a. подив;

b. очікування нової інформації;

c. рішучість, твердість;

d. стурбованість.
Question16
Баллов: 1
Ймовірне прогнозування в психологічній діагностиці здійснюється за допомогою
Выберите один ответ.

a. точних математичних розрахунків;

b. практично виключається з психологічних досліджень.

c. інтуїції і осяяння, досвіду і внутрішнього „чуття” діагноста;
Question17
Баллов: 1
Відтягування комірця означає:

Выберите один ответ.

a. неправду, яка може бути розкрита.

b. турботу про зовнішність;

c. нервозність;

d. агресивність;
Question18
Баллов: 1
Спотворення, тобто інсценування різних форм, специфічних станів чи їх симптомів людиною, якій вони не притаманні, називається (відзначити неправильну назву):

Выберите один ответ.

a. симуляція;

b. аперцепція.

c. дисимуляція;
Question19
Баллов: 1
Спотворення відповідей у бік соціальної бажаності називається:
Выберите один ответ.

a. агравація;

b. симуляція;

c. дисимуляція.

d. депривація;
Question20
Баллов: 1
Серед наведених жестів зазначте той, який означає відкритість:

Выберите один ответ.

a. застібання гудзиків;

b. руки стиснуті в кулаки;

c. розкриті руки долонями вгору.

d. підборіддя спирається на долоню;
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.