Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Етнопсихологія – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-19688

Є ВСІ ТЕСТИ І ПІДСУМКОВИЙ ( весь)Тест до лекції 1
Question 1
Засновником етнопсихології є:
a. Г.Штейнталь, М.Лацарус
b. Г.Шпет
c. І.Кант
d. К.Юнг
e. В.Вундт
Question 2
Етнічні відмінності почали привертати увагу вчених з того самого часу, коли виникла етнічна самосвідомість.
a. ні
b. так
Question 3
Душу народу Вундт пропонує вивчати методом аналізу конкретно-історичних продуктів творчості народу: мови, міфів, звичаїв.
Виберіть одну правильну відповідь
a. ні
b. так
Question 4
Чи існувала насправді нація – «радянський народ»?
a. ні
b. так
Question 5
Густав Шпет вважав, що етнічна психологія повинна бути описовою, а не пояснювальною наукою.
a. ні
b. так
Question 6
Кабінет етнічної психології у 1920 році в Московському університеті був заснований:
a. О. Лурією
b. Г. Шептом
c. В. Бехтєревим
d. Л. Виготським
e. Л.Виготським
Question 7
Книга “Введение в этническую психологию” була написана:
a. Л. Виготським
b. Л.Виготським
c. Г. Шептом
d. Д.Чижевським
e. В. Бехтєревим
Question 8
Етнічна психологія у 30-і роки ХХ сторіччя в Росії:
a. була дискредитована
b. переймала досвід закордонних колег
c. стабільно розвивалася
d. не існувала
e. Бурхливо розвивалася
Question 9
Поняття “національний характер” вужче ніж поняття “психічний склад нації”.
a. ні
b. так
Question 10
Думки, судження, оцінки, що стосуються відносно певної етнічної спільноти представниками цієї ж самої спільноти називаються:
a. кліше
b. гетеростереотипи
c. автостереотипи
d. гомостереотипи
e. стереотипи
Question 11
Сукупність оціночних суджень про інші народи називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. узагальнення
b. етностереотипи
c. синтезування
d. гетеростереотипи
e. етносудження
Question 12
16. Погляд на етнопсихологічні особливості іншого народу з точки зору уявлень власного народу називається:
a. етноцентризм
b. нацизм
c. сіонізм
d. націоналізм
e. шовінізм
Question 13
Відродження вітчизняної етнопсихології почалось у:
a. на початку ХХІ століття
b. 50-х роках ХХ століття
c. у 1991 році
d. 60-х роках ХХ століття
e. 90-роках ХХ століття
Question 14
Причиною етнічних конфліктів, як правило, бувають етнічні, соціальні політичні та економічні протиріччя
a. ні
b. так
Question 15
Розквіт вітчизняної етнопсихології розпочався:
a. у 60-х роках ХХ століття
b. на початку ХХІ століття
c. у 50-х роках ХХ століття
d. у 80-х роках ХХ століття
e. у 90-х роках ХХ століття
Question 16
У основі національного характеру лежить національна самосвідомість
a. ні
b. так
Question 17
Роком народження етнічної психології прийнято вважати рік
Тест до лекції 2
Question 1
Етнічна психологія дотримується методологічного принципу, який є прийнятим у загальній психології:
a. відображення
b. усіх попередніх принципів
c. детермінізму
d. єдності психіки та діяльності
e. конкретно-історичного
Question 2
У етнопсихології умовно виділяють два основних типа досліджень.
a. констатуючі та формуючі
b. кроскультурні та внутрішньокультурні
c. об’єктивні та суб’єктивні
d. індивідуальні та групові
e. зовнішні та внутрішні
Question 3
Природній експеримент у етнопсихології вперше був запропонований:
a. Р. Лап’єром
b. В. Катцем та Д. Брейлі
c. Л. Виготським
d. Г. Шпетом
e. Р.Бохнером
Question 4
Неспівпадіння реальних дій та словесних (вербальних) відповідей отримало назву:
a. “Когнітивний дисонанс”
b. “Консонанс”
c. “Асиметрія”
d. “Парадокс Лап'єра”
e. “Дисфункція”
Question 5
Перше лабораторне дослідження етнічних стереотипів було запропоноване:
a. В.Вундтом
b. М.Лап’єром
c. Г.Шпетом
d. Р.Бохнером
e. В. Катцем та Д. Брейлі
Question 6
Перше лабораторне дослідження етнічних стереотипів було проведене:
a. у 1959 р.
b. у 1933 р.
c. в кінці ХІХ століття
d. на початку ХХ століття
e. у 1859 р.
Question 7
Внутрішнокультурне дослідження як один із основних типів дослідження використовується у етнічній психології більш активно, ніж кроскультурне
a. так
b. ні
Question 8
Прикладом природнього експерименту у етнопсихології можна назвати експеримент Р.Лап’єра.
a. так
b. ні
Question 9
“Кольоровий тест стосунків” було запропоновано:
a. А. Еткіндом
b. М. Люшером
c. Г. Мюрреєм
d. М. Лацарусом
e. К. Юнгом
Question 10
“Кольоровий тест стосунків” побудовано на основі тесту:
a. М.Пфістера
b. М. Люшера
c. Ф.Гудінаф
d. Р.Лап’єра
e. М. Розенцвейга
Question 11
Є можливість створити тести, на сприйняття яких абсолютно не має впливу культура, у якій сформувалася особистість досліджуваного.
a. ні
b. так
Question 12
Шкала соціальної дистанції була запропонована:
a. Л.Бурлачуком
b. Г.Шпетом
c. А.Еткіндом
d. К.Юнгом
e. Е.Богардусом
Question 13
Балів: 1
Зміна основних ознак етносу таких, як мова, культура, релігія, територія може привести до й до зміни самого етносу.
a. ні
b. так
Question 14
Люди, які не мають чітких етнокультурних орієнтацій, не можуть з впевненістю заявити свою причетність до того чи іншого етносу, до тієї або іншої культури називаються:
a. невизначеними
b. космополітами
c. маргіналами
d. громадянами світу
e. регіоналами
Question 15
Мова, хоч і дуже важлива, глибинна ознака нації, але не така, без якої нація може втратити свою етнічну специфіку.
a. ні
b. так
Question 16
Основними ознаками нації є:
a. мова і проживання на одній території
b. психофізіологічні ознаки
c. генетичні ознаки
d. суто психологічні ознаки
e. культурні ознаки
Question 17
Під час формування “єдиної нації – радянського народу” усі нації на території СРСР значно розвинули свою культуру
a. ні
b. так
Question 18
Своєрідні міжнародні мови, які сформувались тоді, коли європейським колонізаторам потрібно було налагоджувати стосунки із корінними жителями Африки, Америки, Індонезії, Китаю та Тихоокеанських островів називаються
Піджан-мови
Тест до лекції 3
Question 1
Елементи психічного складу передаютьcя з покоління у покоління.
a. так
b. ні
Question 2
Поняття “психічний склад” є тотожним поняттю “національний характер”.
a. ні
b. так
Question 3
6. Структурні елементи людської психіки, що знаходяться у колективному підсвідомому, яке є загальним для усього людства називаються:
a. підсвідомості
b. архетипи
c. зверхсвідомості
d. штампи
e. кліше
Question 4
Поняття “архетипи” було запропоновано:
a. В.Вундтом
b. Г.Шпетом
c. З.Фрейдом
d. К.Юнгом
e. Р.Ассаджіолі
Question 5
За Юнгом, підсвідома сфера психіки кожної людини містить приховані сліди пам’яті про історичний досвід своєї раси, нації, і навіть про долюдьске, тваринне існування предків.
a. ні
b. так
Question 6
Вважається, що архетипи закарбовані генетично і є психологічним корінням містичних ірраціональних рушійних сил життєдіяльності нації.
a. так
b. ні
Question 7
На національний характер впливає:
a. географічні умови
b. релігія та політичний лад
c. соціально-економічний устрій
d. культура
e. усе перераховане
Question 8
Найбільш плідним у дослідженні українського національного характеру Д.Чижевський вважає:
a. вивчення його внутрішніх конфліктів
b. характеристику найбільш визначних представників народу
c. вивчення найбільш яскравих історичних епох
d. дослідження традицій
e. дослідження народної творчості
Question 9
У національній свідомості, на відміну від самосвідомості, формуються уявлення, образи, знання не тільки про власну націю, але й про інші нації і, перш за все, про них, але з позицій власного етносу.
a. ні
b. так
Question 10
Головними ознаками етнічної самосвідомості є:
a. усвідомлення особливої етнічної культури
b. усе перераховане
c. усвідомлення особливих етнопсихологічних рис
d. етнічна самоідентифікація
e. усвідомлення етнічної спільності
Тест до лекції 4
Question 1
Теорія установок була розроблена:
a. О. Лурією
b. Л.Виготським
c. С. Рубінштейном
d. Г.Щокіним
e. Д. Узнадзе
Question 2
Певними установками можна пояснити, ті або інші психологічні характеристики етносу, його поведінку.
a. так
b. ні
Question 3
Поняття “стереотип” у психологічній науці запропонував:
a. Г.Костюк
b. У.Ліннман
c. Б.Ломов
d. Д.Узнадзе
e. Д.Паригін
Question 4
Поняття “стереотип” вперше було застосовано:
a. на початку ХХІ століття
b. у 1922 р.
c. у 1960 р.
d. у середині ХХ століття
e. у 1958 р.
Question 5
Процес поєднання суб’єктом себе з іншим індивідом або групою та сприйняття норм, цінностей та зразків даної групи і включення їх у свій внутрішній світ як власних називається:
a. персоніфікація
b. деградація
c. наслідування
d. ідентифікація
e. сублімація
Question 6
Балів: 1
Ідентифікація є важливим механізмом соціалізації, що проявляється у прийнятті особистістю соціальної ролі певної етнічної групи та усвідомленні належності до даної групи і формуванні соціальних установок.
a. ні
b. так
Question 7
Схильність народу сприймати та оцінювати навколишній світ, інші народи крізь призму традицій і норм власної групи, які вважають за загальний еталон, називається:
a. консерватизм
b. егоцентризм
c. етноценризм
d. шовінізм
e. традиціоналізм
Question 8
Неадекватні етнічні стереотипи призводять до формування етноцентризму, який, у свою чергу, може спричиняти етнічні конфлікти.
a. так
b. ні
Тест до лекції 5
Question 1
Український етнос є повністю сформованим і незмінним.
a. ні
b. так
Question 2
Архетипи проявляються у вигляді символів ( в образах героїв, міфах, фольклорі, обрядах, традиціях) і містять узагальнений досвід своїх предків.
a. ні
b. так
Question 3
Національний характер є специфічним поєднанням загальнолюдських рис з конкретними історичними та соціально-економічними умовами існування нації.
a. так
b. ні
Question 4
Наукові праці кінця ХVІІІ - початку ХХ сторіччя з проблем національної психологічної своєрідності, як правило, не грунтувалися на експериментальних дослідженнях
a. так
b. ні
Question 5
Природні умови України майже не вплинули на український менталітет.
a. ні
b. так
Question 6
На сьогодні український народ не має чітко сформованої національної ідеї.
a. ні
b. так
Question 7
Формування національної ідеї не є найважливішою умовою відродження нації.
a. так
b. ні
Question 8
Схильність до зіставляння, порівняння, ідентифікації соціального та духовного життя з явищами природи називається:
a. натуралізація
b. натурналізація
c. діалогічність
d. екологічність
e. ідентифікація
Question 9
Український етнос почав формуватися переважно:
a. ХІХ ст.
b. на початку ХХ ст.
c. в ХIV cт.
d. Х ст.
e. ІХ ст.
Question 10
Православ’я прийшло на українську землю:
a. на початку ІХ ст.
b. в Х ст.
c. у ІV cт.
d. у ХІХ ст.
e. наприкінці ІХ ст.
Question 11
Лише православ’я, а не інші релігійні конфесії, відігравало важливу роль у формуванні українського національного характеру.
a. так
b. ні
Тест до лекції 6
Question 1
Англійці із задоволенням діляться своїми знаннями та досвідом, розкривають секрети свого ремесла та розповідають про особливості ринку різних країн.
a. ні
b. так
Question 2
Коли перед англійцями ставлять питання прямо: «Так чи ні?», «За чи проти?» вони завжди відповідають точно і відверто.
a. так
b. ні
Question 3
Американська нація склалась:
a. у 1870 р.
b. у Х ст.
c. у ХІХ ст.
d. у кінці VII ст.
e. на початку ХХ ст.
Question 4
Жителі США, як правило, ведуть розмову на дуже близький відстані один від одного.
a. так
b. ні
Question 5
Французи із задоволенням користуються англійською мовою
a. так
b. ні
Question 6
Якщо Вас запросили до ресторану німецькі партнери, то вони повністю будуть оплачувати рахунок.
a. ні
b. так
Question 7
На запитання японці зазвичай відповідають чітко: “так” або “ні”.
a. так
b. ні
Question 8
Китайці називають свою країну Чжунго, що означає у перекладі з китайської означає:
a. “ Центр землі”
b. “Серединна держава”
c. “ Край землі”
d. “Китайська стіна”
e. “Країна чесних людей”
Question 9
Відсоток етнічних китайців, що мешкають на території Китаю дорівнює:
a. 80%
b. 90%
c. 99%
d. 85%
e. 70 %
Question 10
У Китаї є неввічливим питати співбесідника про вік, сімейний стан та про дітей
a. так
b. ні
Question 11
У Китаї подарунки краще дарувати не окремій особі, а усій організації
a. ні
b. так
Question 12
Іспанію ще називають:
a. Країна предків
b. Країна світу
c. Країна гір
d. Країна сонця
e. Країна моря
Question 13
Населення республіки Корея:
a. не є однорідним
b. на 50% складають інші етноси
c. на 70% скрадають корейці
d. характеризується повною національною однорідністю
e. різко зменшується
Question 14
Єгиптянин постійно співставляє свої слова та вчинки із реакцією на них інших людей.
a. ні
b. так
Question 15
Домінуючою релігією у арабських країнах є:
a. християнство
b. іслам
c. язичництво
d. буддизм
e. синтоїзм

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Question 1
Етнопсихологія як наука була заснована:
a. у 1907 році
b. у 20-ті роки ХХ сторіччя
c. у 1856 році
d. у 1859 році
e. на початку ХІХ сторіччя
Question 2
Етнічні стереотипи поділяються на:
a. автостереотипи та гетеростереотипи
b. корисні та шкідливі
c. глибокі та поверхневі
d. одноманітні та різноманітні
e. широкі та вузькі
Question 3
Психологічний склад етносу це -
a. відносно стійкий комплекс психічних характеристик етносу
b. певні психологічні риси етносу
c. комплекс стійких психічних характеристик етносу, що передається з покоління у покоління
d. те ж саме, що і національний характер
e. загальна психологічна характеристика народу
Question 4
У етноспсихологічних дослідженнях використовують:
a. тільки природний експеримент
b. як природний, так і лабораторний експерименти
c. тільки спостереження
d. тільки анкетування
e. тільки лабораторний експеримент
Question 5
Явище «ефекту призми» полягає у:
a. у зневажанні народу, до якого належиш
b. у зневажанні інших народів
c. підході до інших народів під кутом зору потреб власного етносу
d. у перебільшенні ролі власного етносу в історії
e. у намаганні справити враження на інших
Question 6
У нашій країні етнопсихологія:
a. розвивається тільки останні роки
b. не існувала взагалі
c. вважалась буржуазною наукою та ігнорувалась
d. бурно розвивалась на протязі десятиріч
e. почала розвиватися тільки після отримання незалежності Україною
Question 7
Етнос це стійка сукупність людей, що
a. живе на одній території
b. має спільну культуру
c. має спільну мову
d. має загальну справу
e. відрізняється власною культурою та психічними особливостями, а також усвідомленням своєї єдності та відмінності від інших подібних утворень
Question 8
Маргіналами у етноспсихології називають людей що:
a. належать до зникаючого етносу
b. хочуть емігрувати
c. належать до маловивченого етносу
d. бажають жити тільки у своїй країні
e. не можуть визначити свою національну належність
Question 9
Щоб провести порівняльний аналіз двох чи кількох етносів у етносписхології застосовують
a. інтракультурні дослідження
b. природний експеримент
c. спостереження
d. кроскультурні дослідження
e. лабораторний експеримент
Question 10
Етноспсихологія українського народу досліджується:
a. в українській діаспорі
b. тільки в Україні
c. останнім часом не досліджується
d. в основному, за рубежем
e. як в Україні, так і за рубежем
Question 11
Етнопсихологія - це наука про:
a. про культуру народів
b. етностереотипи
c. звичаї народів
d. етноси
e. про психічну своєрідність людей, що належать до різних етносів
Question 12
Основною ознакою нації вважається:
a. спільна культура
b. національна самосвідомість
c. мова
d. проживання на одній території
e. расово-етнічні корені
Question 13
Етнічний конфлікт це:
a. політична боротьба між двома етносами
b. економічна війна між етносами
c. війна між двома етносами
d. форма міжгрупового конфлікту, коли групи з протилежними інтересами поляризуються за етнічною ознакою
e. конкуренція між етносами
Question 14
Значний внесок до етнопсихології зробив:
a. З. Фрейд
b. І. Павлов
c. В. Петренко
d. К. Юнг
e. К.Іванов
Question 15
Ментальність це:
a. політична категорія
b. історичне поняття
c. цілісний вираз духовних спрямувань народу, специфіка відображення ним дійсності
d. когнітивна функція
e. характеристика процесу мислення
Question 16
Першими, хто проголосив створення науки етнопсихології були:
a. російські психологи
b. послідовники гуманістичної психології
c. представники географічного детермінізму
d. Г.Штейнталь та М. Лацарус
e. В. Павленко і С. Таглін
Question 17
Етнопсихологія як наука тісно пов’язана із:
a. культурологією
b. історією
c. етнографією
d. усім вище названим
e. мовознавством
Question 18
Нації як певні спільноти виникли:
a. у середньовіччі
b. існували завжди
c. на початку нашої ери
d. до нашої ери
e. під час становлення капіталізму
Question 19
На національний характер впливає:
a. релігія та політичний лад
b. культура
c. усе перераховане
d. географічні умови
e. соціально-економічний устрій
Question 20
Етнічні стереотипи це:
a. система звичаїв та традицій певного етносу
b. стереотипні мовні вирази
c. культурне надбання етносу
d. сформована поведінка етносу
e. уявлення про моральні, розумові, фізичні та інші якості, що характерні певним етнічним спільнотам
Question 21
Найбільш плідним у дослідженні українського національного характеру Д.Чижевський вважає:
a. дослідження традицій
b. характеристику найбільш визначних представників народу
c. дослідження народної творчості
d. вивчення його внутрішніх конфліктів
e. вивчення найбільш яскравих історичних епох
Question 22
Риси національного характеру змінюються:
a. під впливом історичних та економічних умов
b. від невідомих факторів
c. за власними законами розвитку
d. під впливом клімату
e. не змінюються
Question 23
Сукупність оціночних суджень про інші народи називається:
a. оцінювання
b. штамп
c. автостереотипом
d. шаблон
e. гетеростереотипом
Question 24
Поняття “стереотип” у психологічній науці запропонував:
a. Д.Узнадзе
b. У.Ліннман
c. Г.Костюк
d. Д.Паригін
e. Б.Ломов
Question 25
Поняття “стереотип” вперше було застосовано:
a. на початку ХХІ століття
b. у 1960 р.
c. у 1922 р.
d. у 1958 р.
e. у середині ХХ століття
Question 26
Актуальність етнопсихології як науки:
a. зникає під час поліпшення стосунків між сусідніми етносами
b. виникає тільки під час криз у міжетнічних стосунках
c. існує у будь-яку історичну епоху
d. викликає сумніви
e. викликає дискусії
Question 27
Сукупність думок, суджень, оцінок, що висловлюються однією етнічною спільноти відносно іншої етнічної спільноти:
a. називається гетеростереотипом
b. називається стереотипом
c. не має назви
d. ще має бути визначена як поняття
e. називається характеристикою
Question 28
Український етнос:
a. такий же, як і інші східнослов’янські етноси
b. майже нічим не відрізняється від російського
c. не є дослідженим детально
d. такий же, як білоруський та російський
e. має свій національний характер, що відрізняє його від будь-якого етносу
Question 29
Основу колективного несвідомого за К. Юнгом складають:
a. етнічні установки
b. психотипи
c. стереотипи
d. архетипи
e. генотипи
Question 30
У 20-ті роки ХХ сторіччя етнопсихологія у Росії
a. всіляко підтримувалась у своєму розвитку
b. не існувала взагалі
c. поступово розвивалася
d. тільки почала свій розвиток
e. була дискредитована
Question 31
Основним предметом етнопсихології є:
a. психологія українців
b. культура
c. психічні характеристики етносу
d. національний характер
e. міжетнічні конфлікти
Question 32
Думки, судження оцінки, що висловлюються відносно певної етнічної спільноти представниками цієї ж самої спільноти навиваються:
a. автостереотипами
b. гетеростереотипами
c. самоаналізом
d. стереотипами
e. узагальненнями
Question 33
Прикладом природного експерименту у етнопсихології можуть служити:
a. дослідження Лап’єра
b. дослідження природи України
c. дослідження К.Юнга
d. вивчення впливу природи на український етнос
e. Хотторнський експеримент
Question 34
Поняття нація є:
a. політичним поняттям
b. суто психологічним поняттям
c. поняття, яке використовують різні науки
d. досі не визначеним поняттям
e. історичним поняттям
Question 35
Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації
a. складається із 7 компонентів
b. не має певної структури
c. складається із двох компонентів
d. має структуру, яка залежить від різних факторів
e. має трьохкомпонентну структуру
Question 36
Етнопсихологія як наука це:
a. симбіоз етнографії та психології
b. галузь етнографії
c. галузь культурології
d. галузь історії
e. самостійна галузь психології
Question 37
Автостереотипи, як правило бувають:
a. нейтральними
b. як негативними, так і позитивними
c. позитивними
d. негативними
e. здебільшого негативними
Question 38
Домінуючою релігією у арабських країнах є:
a. іслам
b. буддизм
c. синтоїзм
d. християнство
e. язичництво
Question 39
Схильність до зіставляння, порівняння, ідентифікації соціального та духовного життя з явищами природи називається:
a. екологічність
b. натуралізація
c. ідентифікація
d. діалогічність
e. натурналізація
Question 40
Етнічна установка
a. має трьохкомпонентну структуру
b. має структуру, яка змінюється
c. складається із шести компонентів
d. не має певної структури
e. має двокомпонентну структуру
Question 41
У радянські часи етнопсихологія українців:
a. досліджувалась у багатьох державних закладах
b. вивчалась, в основному, за кордоном, у український діаспорі
c. як галузь наукового дослідження була під забороною
d. не вивчалась взагалі
e. вивчалася дуже інтенсивно
Question 42
Гетеростереотипи залежать від:
a. економічної ситуації
b. національного характеру
c. відносин, що існують між народами, які оцінюють один одного
d. національного темпераменту
e. погодних умов
Question 43
Етноцентризм це:
a. вид етнічного конфлікту
b. психологічний феномен
c. зосередження на проблемах етносу
d. риса характеру
e. погляд на етнопсихологічні особливості іншого народу під кутом уявлень власного народу
Question 44
Відродження вітчизняної етнопсихології почалось у:
a. 50-х роках ХХ століття
b. 60-х роках ХХ століття
c. на початку ХХІ століття
d. 90-роках ХХ століття
e. у 1991 році
Question 45
Поняття ідентифікації у етнопсихології
a. це один з механізмів засвоєння соціотипової поведінки
b. це єдиний механізм засвоєння соціотипової поведінки
c. не визначене
d. Частково визначене
e. не використовується
Question 46
Етнічна психологія дотримується методологічного принципу, який є прийнятим у загальній психології:
a. конкретно-історичного
b. детермінізму
c. єдності психіки та діяльності
d. відображення
e. усіх перерахованих принципів
Question 47
У чому полягає сутність географічного детермінізму?
a. у створенні географічних карат
b. у тому, що психологія етносу ставиться у певну залежність від географічних умов існування
c. у детальному вивченні географічних умов існування етносу
d. у тому, що психологія етносу ставиться у жорстку залежність від географічних умов існування
e. у залежності географії від психології
Question 48
Дані етноспихології як науки використовуються
a. лише у рамках етнопсихологічних досліджень
b. у багатьох сферах науки і практики
c. у політиці
d. лише в етнології
e. лише в етнографії
Question 49
Український етнос почав формуватися переважно:
a. ХІХ ст.
b. ІХ ст.
c. на початку ХХ ст.
d. Х ст.
e. в ХIV cт.
Question 50
Архетипи це:
a. археологічний термін
b. риси національного характеру
c. елементи колективного несвідомого
d. певні уявлення
e. елементи свідомості
Ціна

65

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.