Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Основи наукових досліджень у сфері управління персоналом (МАУП)


Контрольна робота
K-27238

Завдання до теми 1
1. В чому полягає відмінність між повсякденним в науковим пізнанням
2. Визначте та поясніть на прикладах основні функції наукової теорії.
3. Визначте та охарактеризуйте основні етапи становлення і розвитку науки.
4. Охарактеризуйте основні сучасні тенденції (особливості) розвитку науки.
5. Поясніть існування різних поглядів на тлумачення терміну «наука».

Завдання до теми 2
1. В чому полягають відмінності між науковими законами та принципами? Наведіть приклад.
2. У чому полягають фундаментальні і прикладні аспекти наукової теорії?
3. Визначте складові наукової теорії. Що є головним елементом?
4.Які розділи визначилися в сучасному наукознавстві?
5. Як здійснюється класифікація наук?
6. Охарактеризуйте основні риси працівника науки.

Завдання до теми 3
1. Визначте місце економічної науки в системі гуманітарного знання.
2. Визначте основні віхи теорії класичної політичної економії. Назвіть представників даного наукового напрямку.
3. В чому полягає сутність теорії монетаризму? В чому полягає позитивна роль досліджень теорії монетаризму? Назвіть найяскравіших представників даного наукового напрямку.
4. В чому полягає заслуга А. Філліпса в дослідженнях проблеми безробіття? Дайте графічну інтерпретацію.
5. Визначте головні положення теорії зайнятості Д. Кейнса. До якого наукового напрямку належали дослідження цього ученого?
6. Визначте передумови прогресу економічної науки.
7. Як здійснюється класифікація економічних наук?

Завдання до теми 4
1. Класифікуйте основні наукові підходи до дослідження трудового потенціалу.
2. В чому полягає сутність і основні складові трудового потенціалу з точки зору дослідників Львівської школи? Назвіть найяскравіших представників даного наукового напрямку.
3. Дайте визначення понять номінальний (існуючий) та реальний (реалізований) трудовий потенціал. В чому полягає відмінність ?
4. Дайте визначення категорії якість трудового потенціалу. Назвіть основні складові якісної характеристики трудового потенціалу.
5. В чому полягає сутність поняття «життєвий потенціал»?
6. Опишіть методичні положення розрахунку кількісної оцінки реального трудового потенціалу.
7. Назвіть фактори розвитку трудового потенціалу.

Завдання до теми 5
1. Охарактеризуйте систему організації науки в Україні. Яка установа є найвищим науковим центром держави?
2. Визначте пріоритетні напрями фінансування науки в Україні.
3. Які є форми планомірної підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів?
4. Для чого розробляються д ержавні наукові та науково-технічні програми ?
5. За рахунок яких фінансових джерел здійснюються наукові розробки. Яка роль в цьому відводиться державному фінансуванню?
6. В яких формах реалізується науково-дослідна робота студентів?

Завдання до теми 6
1. З’ясуйте сутність методології та її роль у процесі наукового пізнання.
2. Дайте визначення категорії метод дослідження. В чому полягає його функція?
3. На які типи поділяються методи наукового пізнання?
4. Визначте рівні, що виділяються в структурі загальнонаукових методів?
5. Яка роль філософських методів наукового пізнання?

Завдання до теми 7
1. Назвіть основні загальнонаукові методи дослідження. В чому полягає сутність методів абстрагування та моделювання? Дайте приклад використання методу моделювання в практиці економічних досліджень.
2. Які методи застосовуються в процесі вивчення причинно-наслідкових зв’язків?
3. Назвіть основні конкретно-наукові методи дослідження. Яким чином застосовується балансовий метод в практиці економічних досліджень?
4. Які відмінності існують між загальнонауковими та спеціальними методами досліджень?
5. Охарактеризуйте методи, що використовуються в дослідженнях емпіричного рівня.
6. Чим зумовлене існування спеціальних методів наукових досліджень? В чому полягає їх специфіка?

Завдання до теми 8
1. Для чого виконуються економічні дослідження?
2. Назвіть основні етапи виконання наукових досліджень.
3. Які методи економічного дослідження Вам відомі? Дайте приклад застосування одного з них.
4. Для чого з астосовуються соціологічні дослідження? Яким чином їх використовують для дослідження персоналу? Наведіть приклад.
5. Охарактеризуйте методику здійснення соціометричних досліджень Якими способами реалізується кількісна обробка соціометричних даних?

Завдання до теми 9
1. Дайте визначення поняття «наукове дослідження». В чому полягає його мета?
2. Назвіть пріоритетні напрямами розвитку науки і техніки в Україні.
3. Для чого проводиться техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) наукового дослідження?
4. Охарактеризуйте етапи реалізації наукових досліджень.
5. Як розраховується економічна ефективність наукових досліджень?

Завдання до теми 10
1. Дайте визначення та обґрунтуйте необхідність реалізації конкретно-економічних досліджень.
2. Класифікуйте види конкретно-економічних досліджень.
3. Назвіть етапи проведення конкретних соціально-економічних досліджень.
4. Назвіть функції програми конкретно -економічного дослідження.

Завдання до теми 11
1. В чому полягає відмінність між первинною і вторинною інформацією. Дайте приклад документів, що належать до цих видів.
2. Визначте роль групування для аналізу наукової інформації.
3. Назвіть структурні елементи аналітичної записки.
4. Як необхідно проводити роботу з літературою ?
5. Назвіть основні форми обміну науковою інформацією .

Завдання до теми 12
1. Охарактеризуйте особливості оформлення результатів наукової роботи.
2. Поясніть для чого здійснюється рецензування наукових робіт.
3. Що необхідно для оформлення заявки на видачу авторського посвідчення або патенту?
4. Для чого проводяться наукові конференції?
5. Назвіть основні етапи підготовки до виступу з доповіддю на конференції, симпозіумі?

Завдання до теми 13
1. Охарактеризуйте основні види наукових публікацій.
2. Чим відрізняється наукова монографія від підручника?
3. Охарактеризуйте основні етапи роботи над науковою статтею.
4. З’ясуйте відмінність між доповіддю та тезою доповіді. Підготуйте тезу наукової доповіді для запропонованої нижче статті.
5. Перерахуйте загальні правила оформлення публікацій.

Завдання до теми 14
1. Назвіть види кваліфікаційних робіт. На яких етапах підготовки вони здійснюються?
2. Назвіть етапи процесу написання реферату.
3. Охарактеризуйте етапи виконання курсової роботи.
4. Визначте роль наукового керівника при написанні курсових і кваліфікаційних робіт.
5. Складіть вступ до кваліфікаційної роботи на тему: «Розробка кадрової політики організації в сучасних умовах», користуючись прикладом

Завдання до теми 15
1. Дотриманням яких принципів визначається успіх роботи наукового колективу?
2. Назвіть о сновні завданням та елементи організації праці наукового колективу.
3. Поясніть важливість правильної організації робочого місця і робочого дня науковця.
4. В чому полягають етичні норми науки?
5. Поясніть в чому полягає сутність плагіату. Як на Вашу думку можливо цього уникнути при написанні власних наукових робіт.

Завдання до теми 16
1. Визначте показники для оцінки соціальної ефективності управління персоналом підприємства.
2. Назвіть та охарактеризуйте показники для оцінки організаційної ефективності управління персоналом підприємства.
3. Наведіть формули розрахунку економічної ефективності управління персоналом підприємства.
4. Поясніть методику оцінки технології управління персоналом підприємства.
5. Визначте мету оцінювання оцінки ефективності управління персоналом за функціями управління.

Завдання до теми 17
1. Охарактеризуйте процес аналізу чисельності, складу та руху робочої сили.
2. Дайте приклад документ, який може бути використано для аналізу використання фонду робочого часу. За якими показниками він здійснюється?
3. В чому полягає мета аналізу трудомісткості продукції?
4. Назвіть показники, що використовуються в ході аналізу продуктивності праці. Які можуть бути задіяні фактори зростання продуктивності праці?
5. Поясніть методику оцінки витрат на пряму заробітну плату.

Завдання до теми 18
1. Визначте сутність категорії плинність робочої сили. Які види плинності є?
2. Охарактеризуйте стадії дослідження плинності кадрів.
3. Назвіть показники визначення економічного збитку, викликаного плинністю персоналу.
4. Назвіть основні причини плинності кадрів.
5. Охарактеризуйте методи управління і мінімізації плинності персоналу.

Завдання до теми 19
1. Назвіть основні прийоми аналізу ринку праці.
2. Які економіко-математичні методи можна використовувати при аналізі ринку праці.
3. Визначте основні джерела інформаційного забезпечення аналізу ринку праці України.
4. За якими ознаками класифікують аналітичні показники ринку праці?
5. Визначте згідно статистичного щорічника України показники економічної активності населення, а також показники використання робочого часу (за даними статистичної звітності).
6. Які показники оцінки ринку праці використовуються для аналізу пропозиції робочої сили та попиту на неї.

Завдання до теми 20
1. Визначте відмінність кількісної оцінки економічно активного населення та зайнятого населення, визначеного згідно методології Міжнародної організації праці.
2. Поясніть актуальність здійснення вибіркових обстежень домогосподарств.
3. Чи збігаються показники рівня безробіття, розрахованого на основі методології Міжнародної організації праці та розрахованого згідно статистики Державної служби зайнятості? Відповідь поясніть.
4. Назвіть основні методи збору неофіційної інформації для дослідження ринку праці.
5. Поясніть доцільність прогнозування стану ринку праці України.
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.