Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Методологія наукових досліджень - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-27400

108 ответов

ТЕСТ 1.
Question 1
Розглядати науку як соціальний інститут, це означає:
a. розглядати форми суспільної організації науки
b. розглядати науку у її внутрішніх закономірностях
c. розглядати науку як певну сукупність теорій
d. розглядати науку з точки зору законів пізнання
Question 2
Яка з названих функцій не є функцією науки?
a. прогностична
b. світоглядна
c. компенсаторна
d. описова
Question 3
Чи передбачає визначення «ненауковий» лише негативну оцінку?
a. так, тому що наукове обґрунтування розповсюджується на ріні сфери людського життя
b. ні, тому що кожна форма людської діяльності має специфічне призначення
c. так, тому що наукове знання передбачає точність, виваженість, експериментальну перевірку
d. так, тому що наука є найвищим досягненням людського розуму
Question 4
Результатом діяльності науки є:
a. теорія
b. факти
c. спостереження
d. закони
Question 5
Яка з рис не є особливістю наукового знання:
a. можливість дослідної перевірки
b. інтерпретація популярних в суспільстві теорій
c. постійна методологічна рефлексія
d. системність
Question 6
В якому з суджень знайшла відображення точка зору сцієнтизму:
a. наука як вища форма суспільної свідомості має право втручатися в усі області природної і соціальної дійсності, для неї немає перепон
b. наукові теорії можуть бути як моральними, так і аморальними
c. наукові досягнення можуть бути використані як на благо, так і на шкоду людям
d. наука у сучасних умовах стала ворожою людині, веде до дегуманізації суспільства, до перетворення наукових відкриттів у пануючу над людиною силу
Question 7
В якому з суджень знайшла відображення точка зору антисцієнтизму:
a. наука як вища форма суспільної свідомості має право втручатися в усі області природної і соціальної дійсності, для неї немає перепон
b. наука – джерело прогресу людського суспільства
c. наукові досягнення можуть бути використані як на благо, так і на шкоду людям
d. наука у сучасних умовах стала ворожою людині, веде до дегуманізації суспільства, до перетворення наукових відкриттів у пануючу над людиною силу
Question 8
Хто з мислителів запропонував класифікацію наук, виділивши дві області людського розуму: науки, загальні для всієї реальності (фізика, астрономія, хімія, математика) і науки про Землю (науки біологічні, геологічні і гуманітарні):
a. В. Вернадський
b. Ф. Бекон
c. Гегель
d. Арістотель
Question 9
Хто з філософів поклав в основу класифікації наук принцип розвитку форм знань, що відповідає основним етапам розвитку Абсолютної ідеї:
a. Арістотель
b. Ф. Бекон
c. В. Вернадський
d. Гегель
Question 10
Хто з мислителів поділив всі науки на три великі групи в залежності від пізнавальних можливостей людини (таких як пам'ять, розсудок і уява):
a. Арістотель
b. В. Вернадський
c. Ф. Бекон
d. Гегель
ТЕСТ 2
Question 1
Наукова теорія це:
a. комплекс поглядів, уявлень, ідей, спрямованих на пояснення певного явища
b. будь-який опис реальності
c. точне відображення реальності
d. різновид предметно-практичної діяльності людей
Question 2
Наукова ідея це:
a. ідеологічна конструкція
b. ідеальне відображення світу
c. думка, що є новим пояснення
d. будь-яка оригінальна думка
Question 3
Науковий принцип це:
a. все, вище зазначене
b. емпіричний рівень пізнання
c. повне і конкретне відображення дійсності
d. вихідний пункт теорії
Question 4
Найбільш розвиненою формою наукового пізнання є:
a. теорія
b. проблема
c. ідея
d. гіпотеза
Question 5
Чи зводиться завдання науки до збору фактичного матеріалу?
a. так, тому що факти пов’язують науку з реальністю життя
b. так, тому що збір фактичного матеріалу – фундамент науки
c. ні, тому що вчений повинен певним чином організувати факти
d. так, вже одне накопичення фактів робить науку наукою
Question 6
Гіпотеза – це:
a. науково обґрунтоване припущення, яке висувається для пояснення будь-якого процесу у первинному формулюванні, але яке після перевірки може виявитись як істинним, так і хибним
b. наукове припущення, яке після перевірки виявилось хибним
c. будь-яке припущення, яке висувається в процесі пізнання дійсності суб’єктом пізнання
d. наукове припущення, яке після перевірки виявилось істинним
Question 7
Чи може вчений захистити теорію від явної невідповідності емпіричним даним?
a. ні, вчений не може протистояти емпіричним фактам
b. ні, він не має на це морального права
c. ні, вчений поступається перед більш досконалою теорією
d. так, вчений може створити додаткові гіпотези, скоригувати межі застосування теорії
Question 8
Протиріччя у пізнанні, яке характеризується невідповідністю між новими фактами і старими способами їх пояснення, це:
a. парадокс
b. наукова проблема
c. абсурд
d. алогізм
Question 9
Чи можливе емпіричне знання без теоретичних узагальнень ?
a. ні, бо без певних теоретичних узагальнень неможливо сформулювати напрями емпіричного пошуку
b. так, бо емпіричні знання беруться з дійсності без опосередкування теорією
c. так, бо емпіричний рівень пізнання не завжди спрямовується та обґрунтовується теорією
d. так, бо емпіричні знання передують теоретичним узагальненням
Question 10
Чи можливе відкриття нових явищ шляхом теоретичних досліджень ?
a. ні, не можливо, необхідні практичні підтвердження теоретичних висновків
b. ні, не можливо, за теоретичними дослідженнями повинні слідувати емпіричні
c. ні, не можливо, теорія – це теорія, практика - це практика
d. так, можливо, тому що наука виконує прогностичну функцію
ТЕСТ 3
Question 1
Чи завжди істинне знання є науковим?
a. так, істинне знання може бути тільки науковим
b. так, тому що знання, що виявляється у художніх образах, повсякденному житті, не є істинним
c. ні, істинне знання може належати іншим сферам пізнання
d. так, тому що істинне знання може бути сформульоване лише у поняттях
Question 2
Здатність осягати істини, не звертаючись до розгорнутого логічного міркування, це:
a. воля
b. інтуїція
c. уява
d. талант
Question 3
Об’єкт пізнання:
a. передує суб’єкту та визначає його
b. є невід’ємним від суб’єкта, оскільки вони постають сторонами єдиного процесу пізнання
c. є похідним від суб’єкта
d. постає частиною суб’єкта пізнання
Question 4
Погодження з яким судженням означає агностицизм:
a. людства ніколи не буде знати про все
b. всі наші знання – лише гіпотези
c. «річ у собі» принципово не може бути пізнаною
d. у науках існують невирішені проблеми
Question 5
Чуттєвий рівень пізнання характеризується:
a. тим, що воно є єдиним реальним джерелом пізнання
b. чітким відокремленням суттєвого від несуттєвого
c. найбільшою достовірністю, оскільки прямо засвідчує реальність
d. тим, що воно є найпершим джерелом пізнання
Question 6
Яке з тверджень характеризує позицію раціоналізму:
a. джерелом пізнання є відчуття
b. джерелом пізнання розум
c. єдине джерело пізнання – інтуїція
d. джерелом пізнання є досвід
Question 7
Хто з філософів заклав традицію визначати істину як відповідність дійсності?
a. Арістотель
b. Ф. Бекон
c. Платон
d. К. Маркс
Question 8
Якої концепції істини не існує в сучасній філософії?
a. прагматичної
b. когерентної
c. конвенціальної
d. достовірної
Question 9
Підхід до істини, відповідно до якого перебільшується значення мінливості знань, усі знань проголошуються відносними:
a. позиція нормативного ставлення до істини
b. позиція релятивізму
c. позиція догматизму
d. позиція утилітаризму
Question 10
Висловлення сумніву у позитивних можливостях пізнання – це позиція:
a. гносеологічного оптимізму
b. скептицизму
c. агностицизму
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4.1 -
Question 1
З чим, на думку Піфагора, узгоджуються всі речі?
a. з космосом
b. з простором
c. з душею
d. з числом
Question 2
Хто з філософів стверджував, що неможливий поділ речей до безкінечності ?
a. Зенон Елейський
b. Демокріт
c. Анаксагор
d. Парменід
Question 3
Якому типу філософування віддавав перевагу Платон ?
a. суб’єктивному ідеалізму
b. об’єктивному ідеалізму
c. стихійному матеріалізму
d. скептицизму
Question 4
Що, за Платоном, являє собою пізнання ?
a. пригадування того, що відомо ще до народження
b. конституювання світу в свідомості суб’єкта
c. відображення об’єктивної реальності
Question 5
Яка риса характерна середньовічній філософії?
a. антропоцентризм
b. теоцентризм
c. геліоцентризм
d. космоцентризм
Question 6
Яке положення, з точки зору схоластики, займає філософія по відношенню до інших наук ?
a. філософія – головна серед наук
b. філософія – сукупність всіх наук
c. філософія – служниця богослов’я
d. філософія – методологія наук
Question 7
Яке джерело знань в схоластичній філософії вважалось головним критерієм істини?
a. містична інтуїція
b. апріорні знання
c. чуттєвий досвід
d. Священне писання
Question 8
Розмежування середньовічної схоластики на два напрями – реалізм і номіналізм – відбулось через питання про
a. свободу волі людини
b. термін другого пришестя Христа
c. природу загальних понять (універсалій)
d. методи доведення буття Бога
Розмежування середньовічної схоластики на два напрями – реалізм і номіналізм
Question 9
Хто першим з філософів Середньовіччя сформулював п’ять доведень існування Бога?
a. Р.Бекон
b. П.Абеляр
c. Ф.Аквінський
d. Августин Аврелій
Question 10
Як називається перша філософія у Арістотеля?
a. логіка
b. діалектика
c. аналітика
d. метафізика
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4.2
Question 1
Які проблеми постають на перший план у філософії Нового часу?
a. антропології
b. онтології
c. аксіології
d. гносеології
Question 2
На кого, згідно з образним порівнянням Ф. Бекона, повинен бути схожий справжній вчений?
a. павука
b. бджолу
c. мураху
d. метелика
Question 3
Кому належить вислів «Мислю, отже, існую»?
a. Р. Декарту
b. Ф. Вольтеру
c. Т. Гоббсу
d. Ф. Бекону
Question 4
Кому належить гасло: «Знання – це сила»?
a. Ф. Вольтеру
b. Р. Декарту
c. Ф. Бекону
d. Т. Гоббсу
Question 5
Хто з філософів Нового часу започаткував дедуктивний метод?
a. Дж. Локк
b. Ф. Бекон
c. Б. Спіноза
d. Р. Декарт
Question 6
Хто з філософів Нового часу започаткував індуктивний метод?
a. Р. Декарт
b. Дж. Локк
c. Б. Спіноза
d. Ф. Бекон
Question 7
Р. Декарт розробив метод пізнання, спираючись на метод:
a. фізики
b. математики
c. біології
d. астрономії
Question 8
До якого типу ідолів, за Беконом, відносяться омани, що виникають внаслідок безумовного підпорядкування авторитету?
a. ідоли ринку
b. ідоли театру
c. ідоли роду
d. ідоли печери
Question 9
Р. Декарт закликав на початку процесу пізнання спиратися:
a. на миттєві враження
b. на внутрішні відчуття
c. на очевидні істини
d. на експеримент
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4.3
Question 1
Як називаєтся філософський напрям, що не визнає метафізичного обґрунтування наукових знань і вимагає їх емпіричного підтвердження:
a. екзистенціалізм
b. феноменологія
c. ірраціоналізм
d. позитивізм
Question 2
Теза «Наука сама собі філософія» належить:
a. Ф. Ніцше
b. О. Конту
c. А. Бергсону
d. К. Марксу
Question 3
Симптомами наукової революції, за Т. Куном, є:
a. велика кількість невирішених проблем і непояснених фактів
b. готовність випробовувати щось нове
c. збільшення конкуруючих варіантів
Question 4
Як, за Т. Куном, відбувається перехід до нової парадигми в розвитку науки?
a. вкрай повільно, шляхом поступового порівняння старої парадигми з новою, а також із самою природою
b. різко, революційним шляхом
c. повільно, шляхом часткових змін старої парадигми
d. поступово, шляхом логічних аргументів та посилань на досвід
Question 5
Хто з представників позитивізму розробив вчення про три стадії розвитку знань в історії людства?
a. Р. Авенаріус
b. Е. Мах
c. О. Конт
d. Г. Спенсер
Question 6
Хто є автором книги «Структура наукових революцій»?
a. К. Поппер
b. І. Лакатос
c. О. Конт
d. Т. Кун
Question 7
Що, з точки зору О. Конта, є метою позитивної науки?
a. пізнання апріорних законів розуму
b. постановка практичних цілей, в досягненні яких зацікавлено суспільство
c. пізнання сутності явищ
Question 8
Під парадигмами Т. Кун розумів:
a. універсальні теорії (Коперника, Ньютона, Дарвіна та ін.)
b. визнанні всіма наукові досягнення, які протягом певного часу дають певну модель постановки проблем та спосіб їх рішень науковому співтовариству
c. передові досягнення, що мають велике майбутнє, але ще не визнані
d. сміливі гіпотези, які обіцяють розширення обріїв науки
Question 9
Хто з філософів запропонував принцип «фальсифікації»?
a. К. Поппер
b. І. Лакатос
c. Б. Рассел
d. Ч. Пірс
Question 10
Яким терміном визначив Т. Кун групу людей, що дотримуються однієї наукової парадигми?
a. когорта
b. наукове співтовариство
c. колегія
d. секта
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Чи можуть наукові революції за своїм значенням виходити за межі тієї області науки, в якій вони відбулися?
a. ні, не можуть, бо вони є революцією переважно для своєї науки
b. так, можуть, бо та чи інша наука може визначати перспективи наукового прогресу взагалі
c. ні, загальні революційні зміни, що впливають на науку, відбуваються передусім у сфері філософії
d. ні, не, можуть, бо окрема наука не вирішує загальнонаукових проблем
Question 2
Проблема загострення моральних проблем науки характеризує передусім:
a. класичну науку
b. некласичну науку
c. античну науку
d. постнекласичну науку
Question 3
Засновником експериментальної науки вважається:
a. Ф. Бекон
b. Аристотель
c. Г. Галілей
d. Д. Бруно
Question 4
Теорія А. Ейнштейна стосується періоду:
a. некласичної науки
b. постнекласичної науки
c. науки Нового часу
d. класичної науки
Question 5
Коли виникло класичне природознавство:
a. у період пізнього середньовіччя
b. у кам’яному віці, коли людина почала накопичувати і передавати іншим знання про світ
c. у ХVІ-ХVІІ ст.
d. приблизно у V ст. до н.е. у Стародавній Греції
Question 6
Пануванням механіки та принципу механіцизму у створенні наукової картини світу характеризується:
a. некласична наука
b. класична наука
c. фізична наука
d. постнекласична наука
Question 7
Некласична наука характеризується:
a. пануванням механіки у створенні картини світу
b. залежністю наукової картини об’єкта від методів його дослідження
c. незалежністю наукової картини об’єкта від методів його дослідження
d. механістичним редукціонізмом у розумінні природних процесів
Question 8
Яке положення не відповідає сутності механістичного детермінізму:
a. причина породжує наслідок, який можна однозначно передбачити
b. світ природи керується не лише причинно-наслідковими зв’язками, але й закономірністю випадку
c. всі речі та події складаються з причинних зв’язків;
d. світ – це великий механізм, в якому не існує випадковість
Question 9
Принцип релятивізму, відносності людських знань, відповідно до якого кожна теорія визнається істинною лише у конкретній системі координат набуває актуальності в період:
a. класичної науки
b. некласичної науки
c. античної науки
d. постнекласичної науки
Question 10
В якому з суджень знайшла відображення точка зору сцієнтизму:
a. наукові теорії можуть бути як моральними, так і аморальними
b. наукові досягнення можуть бути використані як на благо, так і на шкоду людям
c. наука у сучасних умовах стала ворожою людині, веде до дегуманізації суспільства, до перетворення наукових відкриттів у пануючу над людиною силу
d. наука як вища форма суспільної свідомості має право втручатися в усі області природної і соціальної дійсності, для неї немає перепон
ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Question 1
Специфічно гуманітарним методом наукового дослідження є:
a. герменевтика
b. метафізика
c. діалектика
d. системний метод
Question 2
Чи можуть філософські підвалини науки бути предметом наукових дискусій:
a. так, можуть. Від розуміння вченими філософських підвалин науки залежать перспективи її розвитку
b. ні, не можуть, бо лише філософія вказує науці напрямки її розвитку, а наука підпорядкована філософії
c. ні, не можуть, бо наука – це наука, а філософія – це філософія
d. ні, не можуть, бо вчені у своїх дослідженнях рідко досягають філософських узагальнень
Question 3
Яке з понять не відноситься до найважливіших понять герменевтики:
a. герменевтичний трикутник
b. герменевтичне коло
c. інтерпретація
d. розуміння
Question 4
На яких принципах базується діалектика?
a. розвитку
b. субстанціоналізму
c. зв’язку
d. універсалізму
Question 5
Який з запропонованих варіантів відповідає одному з вихідних принципів діалектичної логіки Гегеля?
a. тотожність протилежностей
b. єдність «я» і «не-я»
c. антропологічний принцип
d. синтез матерії і форми
Question 6
Яка риса є характеристикою свідомості, на думку Е. Гуссерля?
a. об’єктивність
b. емоційність
c. регулятивність
d. інтенціальність
Question 7
Предметом дослідження феноменології є:
a. феномени уяви
b. феномени буття
c. феномени фантазії
d. феномени свідомості
Question 8
Який принцип не відповідає діалектичному методу?
a. принцип історизму
b. принцип гармонії
c. принцип розвитку
d. принцип об’єктивності
Question 9
Яку роль виконують філософські методи по відношенню до наукового пізнання?
a. задають генеральну стратегію і не замінюють спеціальних методів
b. кожна наука має свій арсенал спеціальних методів і не потребує зайвих абстракцій
c. філософські вчення не мають відношення до пізнання об’єктивної істини
d. це сума жорстко фіксованих регулятивів
Question 10
Функція філософії,відповідно до якої філософія формує знання загальних закономірностей самого пізнавального процесу, вчення про істину і шляхах її досягнення, має назву:
a. інтегративна функція
b. онтологічна функція
c. гносеологічна функція
d. методологічна функція
ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
Методологія наукового дослідження – це:
a. спосіб досягнення мети, сукупність прийомів та операцій теоретичного та практичного освоєння дійсності
b. система певних способів та прийомів, що застосовуються у певній сфері діяльності, а також вчення про цю систему
c. порядок застосування методів наукового дослідження
d. методи наукового дослідження в їх сукупності
Question 2
Метод, який потребує, щоб розвиток об’єкта відтворювався у всій його багатогранності, з урахуванням всіх зигзагів та випадковостей, це:
a. логічний метод
b. історичний метод
c. синергетичний метод
d. системний метод
Question 3
Метод теоретичного відтворення історичного об’єкта в усіх його суттєвих властивостях, закономірних зв’язках, відносинах, це:
a. історичний метод
b. діалектичний метод
c. системно-структурний метод
d. логічний метод
Question 4
Ігнорування значення фактів у науковому дослідженні називається:
a. манізм
b. схоластичне теоретизування
c. сенсуалізм
d. емпіризм
Question 5
Найбільш складний та ефективний метод емпіричного рівня пізнання, це:
a. порівняння
b. спостереження
c. вимірювання
d. експеримент
Question 6
Системний метод слід віднести до:
a. до методів природничих наук
b. загальнонаукової методології
c. філософської методології
d. до методів конкретних наук
Question 7
Конкретно-наукова методологія це:
a. конкретність у використанні наукових методів
b. сукупність ідей або специфічних методів конкретної науки
c. конкретні, а не абстрактні методи науки
d. методи, що ведуть до наукової конкретності
Question 8
Біфуркація – це термін, що стосується методу:
a. синергетики
b. метафізики
c. діалектики
d. герменевтики
Question 9
Метод, який дає можливість досліднику ініціювати ті процеси та явища, до яких він має науковий інтерес, це:
a. спостереження
b. абстрагування
c. вимірювання
d. експеримент
ТЕСТ ДО ТЕМИ 8
Question 1
Що таке наукова комунікація?
a. обмін науковою інформацією між вченими і спеціалістами
b. обмін науковою інформацією
c. будь-яка комунікація, розглянута з наукової точки зору
d. обладнання для передання інформації
Question 2
Одним з показників значення наукового результату у сфері наукової комунікації є:
a. індекс цитування
b. коефіцієнт інтелектуальності вченого
c. якість опублікованих матеріалів
d. кількість опублікованих матеріалів
Question 3
У якій формі може бути зафіксований науковий результат?
a. у формі повідомлення про науково-дослідну роботу
b. у формі наукової праці та доповіді
c. на носіях наукової інформації у формі звіту
Question 4
Науковим результатом називається нове знання, яке отримане:
a. у процесі прикладних наукових досліджень
b. у процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень
c. у процесі фундаментальних наукових досліджень
Question 5
Що є головним в розвитку науки?
a. конкуренція теорій та дослідницьких програм окремих наукових шкіл
b. взаємодія теорії та емпіричних даних
c. конфлікт суспільно-економічних інтересів
d. боротьба різних наукових напрямів
Question 6
Обмін науковою інформацією через спеціально створені структури для генерації, оброблення і поширення наукового знання називають:
a. формальною науковою комунікацією
b. неформальною науковою комунікацією
c. недокументальною (усною) науковою комунікацією
d. документальною науковою комунікацією
Question 7
Оприлюднення результатів наукового дослідження за допомогою преси, радіо та телебачення, це:
a. публікація
b. тиражування
c. апробація
d. трансляція
Question 8
Яка з функцій не відноситься до діяльності наукової школи:
a. підготовка обдарованих вихованців
b. популяризація наукових знань
c. виробництво наукових знань
d. поширення наукових знань
Question 9
В процесі наукової комунікації роль отримувача повідомлення, тобто роль особи, якій призначена наукова інформація і яка певним чином інтерпретує її, виконує:
a. комунікат
b. реципієнт
c. комунікант
Question 10
Неформальний творчий колектив дослідників різних поколінь, об'єднаних загальною програмою і стилем дослідницької роботи, які діють під керівництвом визнаного лідера називається:
a. науковий напрям
b. наукова школа
c. наукова асоціація
d. наукова спілка
ТЕСТ ДО ТЕМИ 9
Question 1
Положення, які виносяться на захист наукової роботи, спочатку викладаються:
a. у першому розділі роботи
b. у вступі до роботи
c. у доповіді дисертанта
d. у висновках
Question 2
Бажаний кінцевий результат дослідження, те, що ми хочемо отримати, це:
a. об’єкт дослідження
b. предмет дослідження
c. проблема дослідження
d. мета дослідження
Question 3
Авторство тих чи інших проблем у дослідженні фіксується:
a. за допомогою посилань, наведення прізвища дослідника
b. за допомогою цитувань певної праці
c. за допомогою використання певних ідей дослідника
d. за допомогою наведення певних принципів праці дослідника
Question 4
Буквально відтворені фрагменти чужого висловлювання для підтвердження власного погляду або полеміки з даним автором, це:
a. компіляція
b. цитата
c. конкретизація
d. плагіат

Question 5
Ступінь розробки і дослідження наукою обраної для роботи дисертаційної теми викладається:
a. у вступі, перед розкриттям актуальності теми
b. у першому розділі роботи
c. у вступі, після розкриттям актуальності теми
d. наприкінці вступу
Question 6
Актуальність теми дослідження означає:
a. її важливість, злободенність на даний момент
b. її політичну кон’юнктурність
c. можливість бути використаною у відповідній економічній, соціальній та ін. сфері
d. її практичну значущість
Question 7
Стисле викладення змісту дисертації у процесі підготовки до захисту робиться в:
a. доповідях на конференціях
b. опублікованих статтях
c. об’яві про захист у Бюлетені ВАК
d. авторефераті дисертації
Question 8
Захист кандидатської дисертації відбувається:
a. на засіданні кафедри, де працює дисертант
b. на засіданні колегії ВАК
c. на засіданні ректорату вищого навчального закладу, де працює дисертант
d. на засіданні спеціалізованої вченої ради
Question 9
Остаточно захист кандидатської та докторської дисертації затверджується:
a. спеціалізованою вченою радою
b. вищою атестаційною комісією (ВАК)
c. кафедрою, на якій працює дисертант
d. науковим керівником дисертанта
Question 10
Наукова праця у вигляді книги, яка містить повне або поглиблене дослідження однієї проблеми чи теми, це:
a. книга
b. монографія
c. звіт
d. есе
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.