Меню сайту

Нові користувачі
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
GAVGAVAV
Користувачі
04.02.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Основи наукових досліджень у сфері управління персоналом тести (МАУП)


Контрольна робота
K-27405

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ - СПРОБА 1
Question1
Балів: 1
Метод, в основі якого лежить співставлення окремих параметрів або окремих ознак досліджуваних об’єктів, встановлення відмінностей і подібностей між ними, це:
Виберіть одну правильну відповідь

a. синтез

b. вимірювання

c. порівняння

d. аналіз
Question2
Балів: 1
Метод, який полягає у русі теоретичної думки до все більш повному, всебічному й цілісному відтворенню предмета в думці, виявленню головних зв'язків досліджуваного суб'єкта та їх вияву різноманітних умовах, це:
Виберіть одну правильну відповідь

a. метод сходження від абстрактного до конкретного

b. системно-структурний метод

c. метод індукції

d. метод дедукції
Question3
Балів: 1
Метод, який полягає у створенні системи дедуктивно пов'язаних між собою гіпотез, з яких врешті-решт виводяться твердження про емпіричні факти, це
Виберіть одну правильну відповідь

a. метод індукції

b. гіпотетико-дедуктивний метод

c. метод дедукції

d. історичний метод
Question4
Балів: 1
Процедура надання числових значень властивостям реальних об'єктів за допомогою певних прийнятих одиниць, це:
Виберіть одну правильну відповідь

a. обчислення

b. узагальнення

c. вимірювання

d. порівняння
Question5
Балів: 1
Представлення властивостей реальних об'єктів у вигляді числової величини, це метод:
Виберіть одну правильну відповідь

a. вимірювання

b. дедукції

c. аналізу

d. спостереження
Question6
Балів: 1
Який з наведених нижче методів дослідження використовується як на емпіричному, так і на теоретичному рівні:
Виберіть одну правильну відповідь

a. прогнозування

b. аналіз і синтез

c. вимірювання

d. спостереження
Question7
Балів: 1
Системний метод слід відносити до:
Виберіть одну правильну відповідь

a. до методів природничих наук

b. до методів конкретних наук

c. до філософської методології

d. загальнонаукової методології
Question8
Балів: 1
Метод дослідження, який включає в себе вивчення предмета за допомогою мисленого або практичного розчленування його на складові елементи, це:
Виберіть одну правильну відповідь

a. аналіз

b. дедукція

c. індукція

d. синтез
Question9
Балів: 1
Метод дослідження, при якому на основі висновків про часткове роблять висновки про загальне, це:
Виберіть одну правильну відповідь

a. дедукція

b. синтез

c. аналіз

d. індукція
Question10
Балів: 1
Метод дослідження, заснований на висновках від загального до часткового (особливого), це:
Виберіть одну правильну відповідь

a. індукція

b. дедукція

c. аналіз

d. синтез
Question11
Балів: 1
Аналіз динаміки абсолютних та відносних показників ринку праці передбачає:
Виберіть одну правильну відповідь

a. порівняльний аналіз

b. горизонтальний аналіз

c. вертикальний аналіз

d. трендовий аналіз
Question12
Балів: 1
Визначення структури показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат (наприклад, визначення структури зайнятості населення за видами економічної діяльності), передбачає:
Виберіть одну правильну відповідь

a. трендовий аналіз

b. вертикальний аналіз

c. порівняльний аналіз

d. горизонтальний аналіз
Question13
Балів: 1
Порівняння кожної позиції статистичної звітності з рядом попередніх періодів та визначення основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів, за допомогою якого здійснюється екстраполяція найважливіших показників на перспективний період, передбачає:
Виберіть одну правильну відповідь

a. трендовий аналіз

b. горизонтальний аналіз

c. порівняльний аналіз

d. вертикальний аналіз
Question14
Балів: 1
Розрахунок показників, що характеризують ринок праці (наприклад, рівень зайнятості, рівень безробіття, показник навантаження на вільне робоче місце), передбачає:
Виберіть одну правильну відповідь

a. аналіз відносних показників (коефіцієнтів)

b. вертикальний аналіз

c. факторний аналіз

d. порівняльний аналіз
Question15
Балів: 1
Порівняння показників ринку праці регіону з показниками ринків праці інших регіонів або із загальними показниками по Україні, порівняння показників ринку праці регіону обласного рівня із показниками регіонів місцевого рівня, передбачає:
Виберіть одну правильну відповідь

a. аналіз відносних показників (коефіцієнтів)

b. факторний аналіз

c. вертикальний аналіз

d. порівняльний аналіз
Question16
Балів: 1
Визначення впливу окремих факторів (причин) на результативний показник детермінованих (розділених у часі) або стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження, передбачає:
Виберіть одну правильну відповідь

a. порівняльний аналіз

b. аналіз відносних показників (коефіцієнтів)

c. факторний аналіз

d. вертикальний аналіз
Question17
Балів: 1
Основними напрямками аналізу ринку праці є:
Виберіть одну правильну відповідь

a. співвідношення попиту і пропозиції робочої сили

b. безробіття по регіонах України з урахуванням віку і освіти

c. показників навантаження на вільне робоче місце в динаміці, за регіонами, за видами економічної діяльності

d. зайнятості населення за її статусом, за формами власності, за видами економічної діяльності

Question18
Балів: 1
Рівень економічної активності населення визначається як відношення (у відсотках) чисельності економічно активного населення...:
Виберіть одну правильну відповідь

a. віком 15—70 років до всього обстеженого населення означеного віку

b. віком 16—60 (55) років до всього обстеженого населення відповідної соціально-демографічної ознаки

c. віком 16—60 (55) років до всього обстеженого населення означеного віку

d. віком 15—70 років до всього обстеженого населення відповідної соціально-демографічної ознаки
Question19
Балів: 1
Рівень зайнятості визначається як відношення (у відсотках) чисельності зайнятого населення...:
Виберіть одну правильну відповідь

a. віком 16—60 (55) років до всього населення означеного віку

b. віком 16—60 (55) років до всього населення відповідної соціально-демографічної ознаки

c. віком 15—70 років до всього населення за відповідною соціально-демографічною ознакою

d. віком 15—70 років до всього населення означеного віку
Question20
Балів: 1
До безробітних за методологією МОП відносяться особи віком 15—70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно відповідають таким основним умовам:
Виберіть одну правильну відповідь

a. були готові приступити до роботи впродовж 3-х найближчих тижнів, тобто почати працювати за плату за наймом або на власному підприємстві

b. не працювали на підприємстві впродовж обстежуваного тижня, однак мали укладений трудовий договір

c. є працездатними за віком та станом здоров'я

d. активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню, тобто робили конкретні кроки протягом останніх чотирьох тижнів з метою знайти оплачувану роботу за наймом чи на власному підприємстві
Question21
Балів: 1
Рівень безробіття за методологією МОП— це відношення (у відсотках) чисельності безробітних...:
Виберіть одну правильну відповідь

a. віком 15—70 років до економічно активного населення (робочої сили) означеного віку або відповідної соціально-демографічної ознаки

b. віком 15—70 років до всього обстеженого населення відповідної соціально-демографічної ознаки

c. віком 16—60 (55) років до всього обстеженого населення відповідної соціально-демографічної ознаки

d. віком 16—60 (55) років до всього обстеженого населення означеного віку
Question22
Балів: 1
Рівень зареєстрованого безробіття — це відношення чисельності безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості населення, до...:
Виберіть одну правильну відповідь

a. середньорічної чисельності населення працездатного віку

b. до чисельності населення працездатного віку на відповідну дату

c. чисельності економічно активного населення

d. до працездатного населення працездатного віку на відповідну дату
Question23
Балів: 1
До осіб, які не можуть бути класифіковані як "зайняті" або "безробітні", включають такі категорії населення:
Виберіть одну правильну відповідь

a. особи, які зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей та доглядом за хворими

b. учні та студенти

c. інші особи, які не мали необхідності у працевлаштуванні, а також ті, які шукають роботу, але не готові приступити до неї найближчим часом через хворобу, навчання

d. пенсіонери за віком, по інвалідності та на пільгових умовах; особи працездатного віку, які зневірилися у пошуках роботи
Question24
Балів: 1
Показники економічної активності, зайнятості та безробіття населення працездатного віку, розраховані на базі вибіркових обстежень з питань економічної активності охоплюють:
Виберіть одну правильну відповідь

a. чоловіків віком 15—59 років

b. жінок віком 15—59 років та чоловіків віком 16—64 років

c. жінок віком 15—54 років

d. жінок та чоловіків віком 15—70 років
Question25
Балів: 1
Чисельність економічно активного населення України віком 15—70 років у 2012 році становила:
Виберіть одну правильну відповідь

a. 40,8 млн. осіб

b. 16,7 млн. осіб

c. 22,0 млн. осіб

d. 38,1 млн. осіб

Question26
Балів: 1
Серед населення України працездатного віку рівень безробіття в 2012 році складав:
Виберіть одну правильну відповідь

a. 7,5 %

b. 64,6%

c. 14,9%

d. 5%
Question27
Балів: 1
Найвищий рівень економічної активності в 2004 році був характерний для такої вікової групи населення:
Виберіть одну правильну відповідь

a. 25—-29 років

b. 30—49 років

c. 50—70 років

d. 15—24 роки
Question28
Балів: 1
Найнижчий показник економічної активності характерний для населення віком:
Виберіть одну правильну відповідь

a. 15—24 роки

b. 50—70 років

c. 60—70 років

d. 30—49 років
Question29
Балів: 1
Для ринку праці України характерним є:
Виберіть одну правильну відповідь

a. підвищення кількості безробітних

b. стабільна кількість безробітних

c. зниження кількості безробітних

d. відсутність безробітних
Question30
Балів: 1
Стратегією економічного і соціального розвитку України на 2004—2015 рр. "Шляхом європейської інтеграції" прогнозується:
Виберіть одну правильну відповідь

a. стабільна кількість зайнятих

b. підвищення кількості зайнятих

c. зниження кількості зайнятих

d. відсутність зайнятих
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.