Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Організація виконання бюджету (МАУП)


Контрольна робота
K-27509

Тема 1
1. Що таке державний бюджет?
2. Що таке бюджетна система? Структура бюджетної системи.
3. Бюджетна класифікація – це......
4. Бюджетна класифікація України має такі складові частини.....
5. Як класифікуються доходи бюджету?
6. Які класифікації видатків діють в Україні?
7. Дайте визначення Державного бюджету України.
8. Як формують структуру Державного бюджету України?
9. Що визнається неоподатковим надходженням?
10. Дайте визначення видатків Державного бюджету України.
Тема 2
1. Дайте визначення дефіциту державного бюджету.
2. Профіцит бюджету – це ...
3. Оборотна касова готівка.
4. Дефіцит державного бюджету.
5. Державний борг.
Тема 3
1. Бюджетний проце­с.
2. Відповідно до бюджетного кодексу України стадіями бюджетного процесу визнаються …….
3. Резервний фонд бюджету
4. В нутрішній та зовнішній фінансовий контроль і аудит.
5. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему.
6. Які особливими обставини, за яких Державний бюджет України може бути прийнято на інший бюджетний період?
Тема 4
1. За якими принципами повинна здійснюватися організація виконання Державного та місцевих бюджетів?
2. Перерахуйте органи, які забезпечують виконання дохідної частини Державного бюджету.
3. Чи вірний даний вислів? («так», «ні»)
Розпис доходів і видатків місцевих бюджетів, бюджету АРК складає Міністерство фінансів України.
4. Банківська система касового виконання бюджету — це...
5. Державний бюджет України виконується ...
6. Бюджетний розпис.
7. Касове виконання бюджету
8. Що є основою успішного виконання бюджетів усіх рівнів?
9. Міністерство фінансів України.
10. Державне казначейство України.
Тема 5
1. Банківська система касового виконання бюджету — це...
2. Загальні положення банківської моделі організації виконання бюджетів визначено в:
3. На основі угоди між Міністерством фінансів та НБУ від­повідні установи банків виконують ...
4. Де акумулюються грошові кошти державного бюджету, які надходять до установ комерційних банків
5. Фінансування видатків з державного бюджету України мі­ністерств, відомств, підприємств, організацій та установ здійсню­ється ....
6. В чому відмінність банківської системи касового виконання бюджету від казначейської?
7. Яку інформацію банківські установи щодня подають органам казначейства?
9. Ким здійснюється касове виконання державного бюджету?
Тема 6
1. Сутність організації виконання бюджету за казначейською моделлю полягає у …
2. Казначейська модель обслуговування бюджету ґрунтується на таких основних принципах:
3. Єдиний казначейський рахунок – це…
4. Технологія функціонування єдиного казначейського рахунку ґрунтується на принципі....
5. Єдиний казначейський рахунок об’єднує кошти…
6. Що забезпечує функціонування єдиного казначейського рахунку?
Тема 7
1. У процесі виконання Державного бюджету за доходами органами Державного казначейства здійснюють такі функції…
2. Платежі до бюджету, які відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік є доходами до загального фонду бюджету, зараховуються безпосередньо на….
3.Для щоденного перерахування платежів, які надійшли до загального фонду Державного бюджету з обласних управлінь до Державного казначейства України (центральний рівень), в Обласному управлінні Державного казначейства за балансовим рахунком „Загальний фонд Державного бюджету” відкриваються ….
4. У випадках недостатності або відсутності коштів на аналітичних рахунках у цілому по області повернення надмірно або помилково сплачених платежів здійснюється на підставі ….
5. Чім відрізняється банківська система касового виконання бюджету від казначейської системи касового виконання бюджету?
6. Перерахуйте органи, які забезпечують виконання дохідної частини обласного бюджету.
7. Казначейська система касового виконання бюджету — це...
8. Систематизоване групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками — це...
9. Які документи про надходження доходів складають територіальні органи Державного казначейства?
10. З чого складаються сукупні доходи?
11. Які документи складають про наслідки звірки доходів між органами казначейства і податковою адміністрацією?
12. За допомогою чого здійснюється:
а) прийом доходів від фізичних осіб
б) прийом доходів від юридичних осіб?
Тема 8
1. Групування видатків Державного і місцевих бюджетів, яке відображає напрями використання коштів в залежності від функцій, які виконує дер­жава, — це...
2. Форми бюджетного фінансування
3. Реєстраційний рахунок — це...
4. Бюджетне фінансування — це...
5. Загальні видатки поділяються на:
6. Чи вірний даний вислів? («так», «ні»)
При фінансуванні через територіальні органи казначейства шляхом оплати рахунків та видачі готівкою розпорядникам коштів відповідного рівня відкривається реєстраційний рахунок в органах казначейства.
7. Державне казначейство України здійснює фінансування видат­ків Державного бюджету шляхом .....
8. Які документи розпорядник коштів подає до органів казначей­ства для отримання готівки?
9. Як здійснюється Оплата рахунків здійснюється Державним казначейством?
Тема 9
1. Які фактори спонукають до виникнення взаємних розрахунків?
2. Кому надано право вирішення питання про видачу бюджетної позички?
3. Чи вірний даний вислів («так», «ні») і чому?
Бюджетна субвенція — це грошова допомога, що надається вищесто­ящим бюджетом бюджету нижчого рівня з метою забезпечення ними ре­алізації конкретних цілей, але без необхідності вкладання коштів з боку отримувача. При нецільовому використанні кошти підлягають поверненню.
4. Взаємні розрахунки — це ...
5. З якого року в Україні використовується практика вилучення коштів на користь Державного бюджету?
6. Хто виписує «Повідомлення про взаємні розрахунки» (ф. № 11) ?
7. Що є підставою для оформлення взаємних розрахунків між бюджетами?
8. Фіксована в сумі грошова допомога, що за певних умов надається вищестоящим бюджетом нижчестоящому з метою забезпечення виконання ними своїх функцій без обмеження сфери використання коштів на безпо­воротній основі і не вимагає вкладання коштів з боку отримувача, — це…
9. В яких випадках проводять взаємозалік?
10. Які види бюджетних трансфертів використовуються в Україні?
Тема 10
1. Що таке бюджетування?
2. Які етапи пройшли бюджетні технології розвинених країн Заходу?
3. Що передбачає процедура зменшеного бюджетування?
4. З яких етапів бюджетного планування складається система програмно-цільового бюджетування?
5. Які переваги запровадження системи програмно-цільового бюджетування?
Тема 11
1. Дайте визначення плану рахунків з обліку виконання бюджету.
2. Який клас рахунків призначений для обліку доходів і які рахунки другого порядку він містить?
3. Що являє собою єдиний казначейський рахунок?
4. Перерахуйте завдання бухгалтерського обліку бюджету у фінансових органах.
5. Виходячи з того, що облікові реєстри поділяються на реєстри синте­тичного та аналітичного обліку, вкажіть книги обліку, які відносяться до даних бухгалтерських реєстрів.
6. Первинні документи — це...
7. Хто розробив діючий план рахунків з обліку виконання бюджету і з яко­го часу він діє в Україні?
8. Книги, картки та аркуші певної форми, що їх використовують для об­ліку наявності і руху матеріальних цінностей і коштів та реєстрації гос­подарських операцій на підприємствах (установах, організаціях), — це ...
9. Який клас рахунків призначений для обліку видатків і які рахунки друго­го порядку він містить?
Тема 12
1. Система контрольних дій направлена на всебічну перевірку фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій з метою вста­новлення законності проведених операцій, дотримання фінансової дис­ципліни, порядку та правил організації обліку, достовірності звітнос­ті — це ...
2. Визначте структуру Контрольно-ревізійної служби України.
3. Як поділяються ревізії залежно від організації роботи?
4. Обстеження і вивчення окремих сторін фінансово-господарської діяль­ності підприємств і організацій або їх підрозділів — це...
5. Акт ревізії— це...
6. Проміжні акти складають за результатами ...
7. Завдання ревізії бюджетної установи — ...
8. Які найважливіші функції виконує рахункова палата України.
9. В якому році і яким законодавчим актом в Україні була утворена Кон­трольно-ревізійна служба?
10. Чи вірний вислів? («так», «ні»)
При перевірці витрачання грошових коштів на заробітну плату слід перевірити правильність встановлення і застосування посадових окла­дів (ставок) заробітної плати, доплат, надбавок, виплат за заміщення / сумісництво та премій; чи не допускались виплати за невідпрацьований час; інше.
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.