Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Ціноутворення – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-24816

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Чутливість до цін у споживачів зростає в міру насичення ринку товаром даного виду:
a. так
b. ні
Question 2
Ціноутворення окремого виробника на ринку вільної конкуренції характеризується:
a. найбільшою складністю
b. завжди регулюється державою
c. має можливості впливу на середню ринкову ціну
d. обмежується середньою ринковою ціною
Question 3
У чому головне розходження понять «оптові» і «роздрібні» ціни?
a. у розмірі партії продажу товару
b. у наявності (відсутності) різної торговельної організації
c. у категорії покупця, заради якого організований продаж (населення або організації)
Question 4
Як формуються ціни в умовах ринкової економіки?
a. з орієнтацією винятково на зміну витрат у процесі виробництва
b. з урахуванням попиту і пропозиції на ринку
c. головним чином у залежності від споживчих властивостей продукції і попиту на неї
Question 5
Рівноважна ціна — це ціна, при якій врівноважені:
a. обсяг попиту на товар і обсяг його пропозиції
b. обсяг реального виробництва і потенційні можливості виробництва
c. прибуток і витрати на виробництво товару
Question 6
Для взаємозамінних товарів коефіцієнт перехресної еластичності має значення:
a. 0<Еаб< 1
b. Еаб > 1
c. Еаб = 0
d. Еаб > 0
Question 7
Для взаимодоповнюючих товарів коефіцієнт перехресної еластичності має значення:
a. Еаб < 0
b. 0<Еаб< 1
c. Еаб = 0
d. Еаб > 1
e. Еаб > 0
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
Розподільна функція ціни:
a. перерозподіляється національний доход
b. між галузями розподіляється частина доданої вартості
c. враховуються витрати праці на виробництво продукції
d. стимулюється розвиток підприємства
Question 2
За характером обороту, що обслуговується, виділяють:
a. закупівельні ціни
b. змінні ціни
c. біржові котирування
d. регульовані ціни
Question 3
Які задачі покликані вирішувати закупівельні ціни?
a. забезпечення необхідного прибутку сільськогосподарським виробникам
b. обмеження влади підприємства-монополістів
c. задачі державної політики
Question 4
Підприємство-виробник поставляє свою продукцію до порогу підприємства-споживача, що знаходиться від нього через вулицю. Як буде називатися ця ціна?
a. ціна франко-призначення
b. ціна франко-відправлення
Question 5
Балів: 1
Назвіть товар по якому товару продавець і покупець швидше за все домовляться на умовах ціни франко-відправлення?
Виберіть одну правильну відповідь a. газ газопроводом
b. складні конструкції
c. вугілля
d. нафта нафтороводом
Question 6
Від чого залежать умови «франко»?
a. від ринкової стратегії продавця
b. від особливостей транспортування товару
c. від типу товару
d. від державної політики
Question 7
Яке визначення варто ужити як синонім поняття «контрактна ціна»?
a. ціна рівноваги
b. ціна фактичної угоди
c. договірна ціна
Question 8
За способом фіксації ціни бувають:
a. регульованими
b. рухливими
c. біржовими
d. ковзними
Question 9
Світовими цінами на продукцію виробничо-технічного призначення (прилади, верстати, устаткування) є:
a. ціни каталогів торговельних підприємств
b. ціни основних підприємств-виробників
c. біржові котирування на найбільших біржах
d. внутрішні оптові ціни в країнах з ємним ринком
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
З якою метою держава встановлює нижню межу ціни?
a. для підтримки науково-технічного прогресу
b. для рішення соціальних питань
c. для забезпечення необхідного прибутку підприємства
d. у фіскальних цілях
Question 2
Залежно від ступеня впливу держави на процес ціноутворення ціни бувають:
a. вільними
b. регульованими
c. публікуємими
d. регіональними
Question 3
У структуру цін якого типу продукції держава в першу чергу включає акциз?
a. з еластичним попитом
b. з абсолютно нееластичним попитом
c. з нееластичним попитом
Question 4
Перелічите важелі прямого цінового регулювання:
a. межа торговельної надбавки
b. межа нормативу рентабельності
c. склад прямих витрат
d. верхня абсолютна межа ціни
e. цінові коефіцієнти
Question 5
Державне регулювання цін найбільш розвинене і поширене:
a. у чисто ринковій системі керування економікою
b. у змішаній системі керування економікою
c. у планово-централізованій системі керування економікою
Question 6
Що таке декларування цін?
a. форма державного контролю за цінами на продукцію підприємств- монополістів
b. вид цінової стратегії
c. форма цінової конкуренції
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1
Повна собівартість відрізняється від виробничої собівартості:
a. на величину витрат по оплаті праці
b. на величину комерційних витрат
c. на величину прибутку підприємства-виробника
Question 2
Витрати виробництва (або собівартість) — це:
a. витрати, зв'язані зі експлуатацією виробничого устаткування
b. сума грошей, отримана виробником при реалізації продукції
c. сума усіх витрат на виробництво продукції
Question 3
Поділ витрат, що входять у собівартість, на умовно-постійною й умовно-змінні зв'язано з їх залежністю:
a. від зміни обсягів виробництва
b. від стадії завершення виробництва
c. від їх питомої ваги у складі собівартості
Question 4
При підрахунку повної собівартості конкретного виду виробів непрямі витрати:
a. не враховуються
b. безпосередньо відносяться на ті види продукції, з виробництвом яких вони зв'язані
c. розподіляються між виробами на їхню собівартість пропорційно визначеним критеріям
Question 5
Яка з перерахованих цін відповідно до умов постачання і продажу має найбільш високий рівень:
a. CFR
b. FOB
c. CIF
Question 6
Ціна FOB обов'язково містить у собі страховку під час перевезення товару:
a. ні
b. так
Question 7
Яка ціна буде більшої за рівнем:
a. DAF
b. DDP
Question 8
Ціна - брутто це:
a. дистриб’ютерська ціна
b. трансферна ціна
c. фактурна ціна
d. тверда (постійна) ціна
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Цільовий прибуток підприємства забезпечує підприємству:
a. кошти фонду розвитку
b. кошти для виплати заробітної плати
c. кошти на придбання сировини
d. кошти на навчання персоналу
Question 2
Яке визначення найбільш прийнятне для категорії «торговельна надбавка»?
a. акциз
b. непрямий податок
c. прямий податок
Question 3
Ціна, по якій продукція може бути в даний час реалізована на вітчизняному ринку, повинна містити в собі:
a. витрати виробництва і прибуток
b. витрати виробництва
c. витрати виробництва, прибуток і непрямі податки
Question 4
Як нараховуються податки на відпускну ціну?
Виберіть одну правильну відповідь a. спочатку ПДВ, потім акциз
b. черговість не має значення
c. спочатку акциз, потім ПДВ
Question 5
Торговельна надбавка — це:
a. витрати торговельної організації, що складаються з витрат на оплату праці, оренду приміщення й інших витрат
b. ціна на послугу торговельної організації, що включає витрати обігу, ПДВ і прибуток торговельної організації
c. прибуток, одержуваний торговельною організацією в результаті її діяльності
Question 6
Витрати обігу — це:
a. витрати на виробництво товару
b. витрати посередницьких організацій
c. витрати по транспортуванню товару
Question 7
Чи тотожні поняття: «цінові знижки-надбавки» і «посередницькі знижки-надбавки»?
a. ні
b. так
ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Question 1
Політика асортиментного ціноутворення полягає у:
a. забезпеченні найбільшої прибутковості кожного виду продукції
b. максимізації прибутку по всій асортиментній групі товарів разом
c. пристосуванні ціни кожного товару до ринкових умов
Question 2
До цінових цілей відноситься:
a. збільшення прибутку у довгостроковому періоді
b. зняття з виробництва малоприбуткових виробів
c. максимізація прибутку від сезонних товарів
d. оновлення асортименту продукції
Question 3
До зовнішніх факторів ціноутворення відносяться:
a. держава
b. споживачі
c. технологія виробництва
d. витрати
e. конкуренти
Question 4
Для завоювання лідерства на ринку по показнику «якість продукції» підприємство:
a. встановлює максимальну ціну на свою продукцію
b. встановлює ціну на свою продукцію виходячи з цін конкурентів
c. прагне мінімізувати витрати
d. встановлює мінімальну ціну на свою продукцію
Question 5
За яких умов можливе використання цінової дискримінації?
a. при значній різниці в доходах споживачів
b. за умови, що покупці взаємозалежні
c. при високому ступені відновлення продукції
Question 6
Політика диференційованого ціноутворення засновані:
a. на врахуванні в цінах конкурентноздатності компанії
b. на використанні набору аналогічних, сполучених або взаємозамінних товарів
c. на неоднорідності категорій покупців і можливості продажу того самого товару по різних цінах
Question 7
Дискримінація цін — це:
a. надання знижок з цін
b. встановлення сезонних цін
c. продаж товару за ціною нижчою від собівартості його виробництва
d. встановлення різних цін на той самий товар для різних груп споживачів
ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
Чи є ціновою дискримінацією розходження у тарифах на квитки в цирк для дорослих і дітей ?
a. так
b. ні
Question 2
Ціна проникнення на ринок у кілька разів вище ціни, що склалася на ринку:
a. так
b. ні
Question 3
Варіантом стратегії середніх цін є:
a. стратегія ”зняття вершків”
b. стратегія проникнення на ринок
c. стратегія наслідування цінового лідера
Question 4
На сусідніх торговельних прилавках часто можна бачити стандартну продукцію (банки консервів, пляшки горілки, пива тощо), абсолютно ідентичну, але пропоновану по помітно різних цінах:
a. поруч із завищеними цінами буде товар із заниженою ціною, що стимулює продажі і дає основний прибуток
b. продавець дорогої продукції розраховує на неуважного покупця
Question 5
Для яких типів продукції можливе використання цінової стратегії «зняття вершків»?
a. для модних швейних виробів
b. для зернових культур
c. для сировинних товарів
Question 6
Стратегія високих цін може реалізуватися як:
a. стратегія престижних цін;
b. стратегія проходження за лідером
c. стратегія проникнення на ринок
Question 7
Застосування стратегії проникнення на ринок рекомендується:
a. при високій еластичності попиту за ціною
b. при низької еластичності попиту за ціною
ТЕСТ ДО ТЕМИ 8
Question 1
Основний недолік методу визначення ціни на основі аналізу беззбитковості:
a. не враховується взаємозв'язок ціни товару і фактора попиту
b. для визначення ціни використовуються дані про обсяг випуску продукції, який сам залежать від ціни товару
c. неможливо розрахувати обсяг виробництва при заданій величині прибутку
d. одержувані результати приблизні
Question 2
По якому товару поняття «ціна виробника» і «оптова ціна закупівлі (придбання)» збігаються?
a. запасні частини для замовленої продукції
b. вугілля
c. нафта
Question 3
Вільне ціноутворення і методи визначення цін:
a. не залежать від системи економічного регулювання, що панує в суспільстві
b. залежать від системи економічного регулювання, що панує в суспільстві
c. самі диктують форму регулювання економіки
Question 4
Для якої ситуації рівень ціни, отриманий розрахунковим (витратним) методом, імовірно, буде дорівнювати ціні фактичної угоди?
a. якщо продавець товару — монополіст
b. якщо ринок даного товару конкурентний
Question 5
Який метод правомірно використовувати для стимулювання збуту продукції?
a. метод повних витрат
b. метод прямих витрат
c. метод цінових «комплектів»
Question 6
Для яких видів продукції можливо використовувати метод поділу ціни товару на суму цін частин (складових) товару?
a. для елементарних продуктів харчування
b. для стандартних видів сировини
c. для складної побутової техніки
Question 7
Встановлення ціни методом повних витрат полягає:
a. у вирахуванні суми витрат на весь асортимент продукції, що випускається, з наступним підрозділом її за видами
b. у вирахуванні суми прямих і непрямих витрат по конкретному виду продукції і додаванні до неї визначеної величини прибутку
c. у вирахуванні суми тільки прямих витрат і додаванні до неї визначеної величини прибутку, із сум якої потім погашаються непрямі витрати
Question 8
Франкування продукції — це:
a. форма обліку в ціні транспортних витрат
b. вид групування витрат, що входять у собівартість
c. форма обліку в ціні торговельних націнок
ТЕСТ ДО ТЕМИ 9
Question 1
Правильно те, що цінові методи з урахуванням споживчого ефекту використовувати тільки при розрахунку цін на споживчу продукцію?
a. ні
b. так
Question 2
На товари, що реалізуються на ринку рівномірно по місяцях і відносно тривалий час, у контрактах встановлюють наступні ціни:
a. середня ринкова
b. сезонна
c. ковзна
d. гнучка
Question 3
Для встановлення ціни виходячи з споживчого попиту :
a. товар повинен мати переваги по якості
b. мати інформацію про доходи покупців
c. необхідно порівнювати ціни товарів-аналогів
Question 4
Чи враховує попит споживачів метод наслідування середньої ринкової ціни:
a. ні
b. так
Question 5
Встановлення ціни на основі споживацької оцінки:
a. виходить з прямих витрат на виробництво товару
b. використовує споживацькі переваги
c. побудовано на географічній диференціації цін
Question 6
”Ціннісний” метод встановлення ціни на продукцію використовує знижки до цін:
a. ні
b. так
ТЕСТ ДО ТЕМИ 10
Question 1
Чи можна цінові методи з урахуванням споживчого ефекту використовувати замість параметричних цінових методів?
a. ні
b. так
Question 2
Виберіть правильну формулу для розрахунку питомої ціни параметра якості товару в параметричному ціноутворенні (Ц- ціна базов або нова; П -параметр якості базовий або новий):
a. Цуд = Пб : Цб
b. Цуд = Цн : Цб
c. Цуд = Цб:Пб
d. Цуд = Цб:Цн
Question 3
Для якого типу продукції доцільне використання параметричних цінових методів?
a. для аналогічної з кількісно обумовленими параметрами
b. для аналогічної
c. для взаємозамінної
d. для доповнюваної
Question 4
Параметричні методи ціноутворення дозволяють:
a. рівномірно розподіляти податки
b. підраховувати витрати виробництва
c. будувати ціни з урахуванням якості продукції
Question 5
Для якого типу продукції можливе використання бального (експертного) методу ціноутворення?
a. для взаємозамінної споживчої продукції
b. для аналогічної споживчої продукції
c. для аналогічної продукції виробничо-технічного призначення
ТЕСТ ДО ТЕМИ 11
Question 1
Ціну пропозиції встановлює:
a. покупець
b. продавець
Question 2
Гнучкість ціноутворення:
a. примушує виробника змінювати технологію виробництва
b. сприяє отриманню найвищого прибутку від продажу товару
c. не впливає на обсяги продажів
Question 3
При кризовому стані ринку ціна може бути:
a. обов’язково на рівні повної собівартості
b. на рівні змінних витрат
Question 4
Надбавка за підвищену якість продукції включає додаткові витрати та додатковий прибуток:
a. так
b. ні
Question 5
При застосуванні знижок до ціни:
a. зменшується загальний розмір прибутку
b. втрачається прибуток з одиниці товару
ТЕСТ ДО ТЕМИ 12
Question 1
Що не відповідає стадії зрілості виробу у ЖЦТ:
a. конкуренція слабшає
b. витрати зростають
c. підприємства воліють не маніпулювати цінами
d. проводиться модифікування товару
Question 2
На стадії спаду ЖЦТ:
a. доцільно зберігати попередній рівень ціни та надавати знижки
b. обсяги продажів не змінюються
c. ціна стрімко знижується
Question 3
Цінове лідерство завжди означає найвищу ціну на певний вид товару:
a. так
b. ні
Question 4
Стратегія ”зняття вершків” застосовується на стадіях ЖЦТ:
a. на стадії насичення ринку
b. виведення нового товару на ринок
Question 5
Кон’юнктура ринку характеризує:
a. кількість товару на ринку
b. поточний попит на товар на ринку
c. загальний стан попиту та пропозиції на ринку
d. кількість покупців на ринку
ТЕСТ ДО ТЕМИ 13
Question 1
Зовнішньоекономічні ціни на сировинні товари: залежать від політичної ситуації:
a. так
b. ні
Question 2
Чи існують світові ціни на складну техніку:
a. ні
b. так
Question 3
Державне втручання у ціни ЗЕД здійснюється на:
a. закритих ринках
b. відкритих ринках
Question 4
Торгуємими товарами називаються товари що:
a. вільно переміщуються через кордони
b. мають певні обмеженні у переміщенні через кордони
Question 5
Встановлення експортних цін не використовує поправки:
a. на франкування продукції
b. на комплектацію товару
c. на кон’юнктуру ринку
d. на особливості покупців
Question 6
Витрати на основний транспортний засіб завжди сплачує покупець:
a. ні
b. так
Question 7
Поправка на уторговування означає коригування цін на:
a. зміни в умовах постачання згідно ІНКОТЕРМС
b. узгодження термінів постачання товару
c. загальне зниження ціни пропозиції
d. застосування надбавок до ціни
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.