Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Господарське право (МАУП)


Контрольна робота
K-21841

Тема 1
1. Господарська діяльність це:
А) вид суспільних відносин, що об'єктивно потребує та піддається юридичної регламентації;
Б) найважливіший вид суспільних відносин, що має принципове значення для держави, об'єднань людей та конкретних осіб не обмежених законом у правоздатності та дієздатності;
В) діяльність господарюючих суб’єктів (резидентів) та осіб без громадянства з виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) для власних потреб з метою одержання прибутку;
Г) діяльність господарюючих суб’єктів з виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з метою підвищення економіки держави шляхом виконання державних замовлень.
2. Предмет правового регулювання господарської діяльності становлять:
А) визначенні законодавством України основні засади господарювання в Україні, господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення некомерційної господарської діяльності між державними органами–суб'єктами господарювання, споживачами, органами внутрішніх справ, прокуратури, суду (господарського суду) та нагляд та контроль вищезазначених органів за цією діяльністю з метою отримання прибутку;
Б) визначенні міжнародними правовими нормами та законодавством України господарські відносини, що виникають при здійсненні суб’єктами господарювання підприємницької діяльності та нагляд і контроль за цією діяльністю з боку держави з метою координації ринків товарів та послуг в Україні та їх пересування за митний кордон;
В) визначенні законодавством України основні засади господарювання в Україні, господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, між суб'єктами господарювання та іншими учасниками відносин у сфері господарювання та нагляд та контроль за цією діяльністю з боку держави з метою усунення незаконності в галузі господарювання, що може призвести до негативних наслідків як для суб’єктів господарювання, підприємців та споживачів, так і для економіки України взагалі.
3. Визначте зайве. Загальними принципами господарювання в Україні є:
А) інформування підприємцями державних органів всіх рівнів про результати своєї діяльності;
Б) забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання;
В) свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом;
Г) вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України;
Д) обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави;
Є) вільний доступ суб’єктів господарювання до інформації, отриманої державними органами про діяльність конкретних господарюючих суб’єктів;

Ж) захист національного товаровиробника;
З) заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини;
И) заборона вільного відкриття валютних рахунків суб’єкт ам господарювання, прибуток яких більше за мінімальну заробітну платню Президента України.
4. Як ви розумієте поняття „нормативно-правове регулювання господарської діяльності” та „державне регулювання господарської діяльності”? Це спільні чи розбіжни поняття? Дайте визначення.
Тема 2
1. Суб’єктом господарювання можуть бути:
А) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГКУ, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці; філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності;
Б) громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності та дієздатності, не обмежені законодавством в праві заняття підприємницькою діяльністю, юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України "Про власність";
В) громадяни України, не обмежені законом у правоздатності та дієздатності та не обмежені законодавством в праві заняття підприємницькою діяльністю.
2. Визначте зайве. Для державної реєстрації суб'єкта господарювання подаються такі документи:
А) рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу у випадках, передбачених законом;
Б) нотаріально засвідчена розписка одного з подружжя (у випадку перебування на час реєстрації у законному шлюбі) про його погодження щодо занняття її чоловіка/дружини господарською діяльністю;
В) установчі документи, передбачені законом для відповідного виду юридичних осіб;
Г) рішення Антимонопольного комітету України про згоду на створення, реорганізацію (злиття, приєднання) суб'єктів господарювання у випадках, передбачених законом;
Д) документ (документи), що засвідчує сплату засновником (засновниками) внеску до статутного фонду суб'єкта господарювання в розмірі, встановленому законом;
Є) почтовий пакет встановленого зразка, як гарантійний внесок своєчасної державної реєстрації;
Ж) реєстраційна картка встановленого зразка;
З) документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію;
І) документ, що завідчує не судимість та не утримання під вартою на момент створення підприємства.
3. За яких підстав відмова у державної реєстрації підприємницва вважається законною?
А) У разі його недоцільності;
Уразі невідповідності установчих документів вимогам законодавства;
Б) У разі його недоцільності;
Внаслідок порушення встановленого законом порядку сворення підприємства;
В) У разі невідповідності установчих документів вимогам законодавства;
Внаслідок порушення встановленого законом порядку сворення підприємства;
Г) У разі відсутності на робочому місці спеціаліста з реєстрації юридичних осіб;
У разі невідповідності установчих документів вимогам законодавства;
Д) У разі подання документів через представника;
У разі його недоцільності;
Уразі невідповідності установчих документів вимогам законодавства.
4. У яких формах здійснюється реорганізація підприємства?
А) санація, перетворення, перереєстрація;
Б) приєднання, ліквідація, злиття;
В) злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення;
Г) об'єднання, перетворення, санація.
5. З якого моменту юридична особа вважається ліквідованою?
А) з моменту прийняття рішення про оголошення її банкрутом;
Б) з моменту прийняття власником рішення про припинення діяльності;
В) з моменту виключення її з державного реєстру;
Г) з моменту погашення боргів перед кредиторами.
6. Залежно від форм власності, передбачених законодавством, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:
А) приватне підприємство;
Б) сільськогосподарське підприємство;
В) підприємство, що діє на основі колективної власності;
Г) комунальне підприємство;
Д) державне підприємство;
Є) підприємство, засноване на змішаній формі власності;
Ж) інженерно-будівельні компанії;
З) підприємство з іноземними інвестиціями;
І) іноземне підприємство;
К) унітарне підприємство;
Л) корпоративне підприємство.
Тема 3
1. У чому полягають майнові гарантії прав суб’єктів господарювання (підприємців)?
А) держава гарантує недоторканість майна підприємця, збитки, завдані підприємцю внаслідок державними органами його майнових прав, що охороняються законом, відшкодовуються підприємцю відповідно до чинного законодавства;
Б) держава гарантує недоторканість майна і забезпечує захист права власності підприємця, не допускається вилучення державою у підприємця його основних і оборотних фондів та іншого використовуваного ним майна за винятком випадків, передбачених законодавством, збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення громадянами, юридичними особами і державними органами його майнових прав, що охороняються законом, відшкодовуються підприємцю відповідно до чинного законодавства;
В) держава гарантує недоторканість майна і забезпечує захист права власності підприємця, недопускається вилучення державою у підприємця його основних і оборотних фондів та іншого використовуваного ним майна за винятком випадків, передбачених законодавством, збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення державними органами його майнових прав відшкодовуються підприємцю відповідно до чинного законодавства;
Г) держава гарантує недоторканість майна і забезпечує захист права власності підприємця, недопускається вилучення громадянами, юридичними особами, державою у підприємця його основних і оборотних фондів та іншого використовуваного ним майна за винятком випадків, передбачених законодавством, збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення державними органами його майнових прав, що охороняються законом, відшкодовуються підприємцю;
Д) держава гарантує недоторканість майна підприємця, не допускається вилучення у підприємця його основних і оборотних фондів та іншого використовуваного ним майна, збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення державними органами його майнових прав, що охороняються законом, відшкодовуються підприємцю.
2. Визначте зайве. Джерелами формування майна суб'єктів господарювання є:
А) грошові та матеріальні внески засновників;
Б) надходження від продажу на аукціоні державного майна;
В) доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);
Г) доходи від цінних паперів;
Д) надходження від учасників тендарів на будівництво торгівельних (промислових) споруд для потреб громадян;
Є) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
Ж) доходи отримані шляхом змови з конкурентами з метою монополізації товарних ринків;
З) надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать їм, придбання майна інших суб'єктів;
І) кредити банків та інших кредиторів;
К) безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;
Л) інші джерела, не заборонені законом.
3. Приватизація державного майна є процесом, який спрямований на:
А) Об'єкти державної власності;
Б) Об'єкти комунальної власності;
В) Об'єкти державної і комунальної власності;
Г) Об'єкти колективної власності.
4. Цінним папером є:
А) документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає відповідальність суб'єктів господарювання, які його видали перед третіми особами та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами пакта Великої Вітчизняної Революції щодо майнової рівності робочих та селян перед інтелігенцією, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам;
Б) документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає відносини між суб'єктом господарювання, який його випустив (видав), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа;
В) документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає відносини між суб'єктом господарювання, який його випустив (видав), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.
5. Перелічіть об’єкти, які можуть складати майнову основу господарюванняма
Тема 4
1. Господарським зобов’язанням визнається:
А) зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених господарським кодексом України, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку;
Б) зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником в ході господарських (комерційних) відносин з підстав, передбачених господарським кодексом України, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо) або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку;
В) зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених господарським кодексом України, в силу якого один суб'єкт, що не є признаним господарським судом як банкрут зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо) або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.
2. Визначте зайве. Господарські зобов'язання можуть виникати:
А) безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акту, що регулює господарську діяльність;
Б) з акту управління господарською діяльністю;
В) з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать;
Г) з особистого договору з органами влади та управління щодо провомочності дій, суперечащих діючому законодавству;
Д) внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом господарювання, придбання або збереження майна суб'єкта або суб'єктом господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав;
Є) у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів, а також внаслідок подій, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання.
3. Розмежуйте за видами господарські зобов’язання:
І. ... зобов’язанням визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь іншої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку;
ІІ. ... зобов’язанням визнаються господарські зобов'язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю між суб'єктом господарювання та суб'єктом організаційно-господарських повноважень, в силу яких зобов'язана сторона повинна здійснити на користь іншої сторони певну управлінсько-господарську (організаційну) дію або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.
А) І визначення зобов’язання є видом майново-господарського зобов’язання, а ІІ – організаційно-господарського;
Б) І – вид організаційно-господарського зобов’язання, а ІІ – є видом майново-господарського зобов’язання;
В) і І, і ІІ є визначенням майново-господарського зобов’язання;
Г) і І, і ІІ є визначенням організаційно-господарського зобов’язання
4. З якого моменту господарський договір вважається укладеним?
А) Господарський договір вважається укладеним з моменту його підписання сторонами;
Б) Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов;
В) Господарський договір вважається укладеним, якщо він засвідчений нотаріально.
5. Знайдіть вірне твердження.
А) Нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури вважається банкрутством.
Б) Нездатність боржника задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури вважається банкрутством.
В) Нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів вважається банкрутством.
6. Визначте зайве. У передбачених законом випадках щодо неплатоспроможного боржника застосовуються такі процедури:
А) розпорядження майном боржника;
Б) утримання під вартою під заставу;
В) мирова угода;
Г) конфіскація майна;
Д) відновлення платоспроможності боржника;
Є) санація;
Ж) ліквідація банкрута.
7. Чи є вірним твердження, що:
Приховування банкрутства, фіктивне банкрутство або умисне доведення до банкрутства, а також неправомірні дії у процедурах неплатоспроможності, пов'язані з розпорядженням майном боржника, що завдали істотної шкоди інтересам кредиторів та держави, тягнуть за собою кримінальну відповідальність винних осіб відповідно до закону, а саме – є ЗЛОЧИНОМ?
Тема 5
1. Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є:
А) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
Б) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці;
В) підрозділи (структурні одиниці) іноземних суб'єктів господарювання, що не є юридичними особами за законодавством України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України і зареєстровані в порядку, встановленому законом;
Г) громадяни інших держав, що користуються дипломатичною недоторканістю та зареєстровані як підприємці за законодавством іншої держави.
2. Визначте зайве. Оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності має здійснюватися за такими принципами:
А) встановлення рівня оподаткування виходячи з необхідності досягнення та підтримання самоокупності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення бездефіцитності платіжного балансу України;
Б) підвищення економіки держави шляхом дозволу на приватизацію її майнових комлексів та вільних економічних зон підприємцями – нерезидентами;
В) гарантування стабільності видів і розміру податків;
Г) встановлення податків і зборів (обов'язкових платежів), а також статусу іноземних валют на території України виключно законом;
Д) рівності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при встановленні ставок податків;
Є) заохочення експорту продукції вітчизняного виробництва;
Ж) залучення принципу подвійого оподаткування у випадках нерозуміння діючих міжнародних конвенцій.
3. Іноземними інвесторами визнаються такі суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України:
А) юридичні особи, утворені за законодавством іншим, ніж законодавство України;
Б) іноземці та особи без громадянства, які не мають постійного місця проживання на території України;
В) юридичні особи, утворені за законодавством України;
Г) міжнародні урядові та неурядові організації;
Д) інші держави;
Є) фізичні особи-підприємці створені та зареєстровані відповідно до законодавства України;
Ж) інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, визначені законом.
4. Іноземні інвестиції можуть здійснюватись у наступних виглядах:
А) Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у вигляді будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав; інших цінностей (майна), які відповідно до закону визнаються іноземними інвестиціями;
Б) Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у вигляді іноземної валюти, що визнається конвертованою НБУ, будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав;
В) Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у вигляді іноземної валюти, що визнається конвертованою НБУ, будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав; інших цінностей (майна), які відповідно до закону визнаються іноземними інвестиціями;
Г) Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у вигляді іноземної валюти, що визнається конвертованою НБУ, будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав; інших цінностей (майна), які відповідно до закону визнаються іноземними інвестиціями, а також у вигляді інноваційної діяльності.
5. Державна реєстрація іноземних інвестицій відбувається:
А) протягом 5 днів;
Б) протягом 10 днів;
В) протягом 3 робочих днів після фактичного їх внесення у відповідному порядку;
Г) протягом 2 робочих днів;
Д) не більше ніж за 30 днів після фактичного їх внесення у відповідному порядку;
Є) не більше ніж за 7 днів.
Тема 6
1. Перелічте основні напрямки державної економічної політики.
2. Основними формами державного планування господарської діяльності є:
А) Державна програма економічного та соціального розвитку України;
Б) Державний бюджет України;
В) інші державні програми з питань економічного і соціального розвитку.
3. Визначте зайве. Система оподаткування будується за принципами:
А) принцип економічної доцільності;
Б) принцип соціальної справедливості;
В) принцип рівності всіх платників податків;
Г) принцип поєднання інтересів суспільства, держави, територіальних громад, суб'єктів господарювання та громадян;
Д) принципу вільного корестування грошима які залишилися після уплати податків.
4. Знайдіть вірні відповіді та розтошуйте нормативні акти у порядку підлеглості. Правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання визначаються:
А) Господарським кодексом України;
Б) Повітряним кодексом України;
В) Цивільним кодексом України;
Г) ЗУ „Про захист економічної конкуренції”;
Д) ЗУ „Про захист від недобросовісної конкуренції”;
Є) Конституцією України;
Ж) Паризькою конвенцією з охорони промислової власності;
З) ЗУ „Про антимонопольний комітет”;
І) ЗУ „Про природні монополії”;
К) ЗУ „Про обмеження монополізму та недопущенню недобросовісної конкуренції”.
5. Чи вірне твердження: Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються.
А) Так;
Б) Ні.
6. Якими нормативними актами здійснюється державний контроль у сфері захисту прав споживачів? Перелічте ці акти.
7. Суб'єктами господарювання державного сектора економіки є:
А) суб'єкти, що діють на основі лише державної власності, а також суб'єкти, державна частка у статутному фонді яких перевищує 50% чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів;
Б) суб'єкти, що діють на основі лише державної чи комунальної власності, а також суб'єкти, державна частка у статутному фонді яких перевищує 50% чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів;
В) суб'єкти, що діють на основі державної чи комунальної власності, є суб’єктом державної монополії, а також суб'єкти, державна частка у статутному фонді яких перевищує 50% чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів;
8. Перелічте конституційно закріплені повноваження органів місцевого самоврядування щодо суб'єктів господарювання.
Тема 7
1. Господарсько-правова відповідальність базується на принципах, згідно з якими:
А) потерпіла сторона не має право на відшкодування збитків якщо це не передбачено договором;
Б) потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в договорі;
В) у господарському договорі неприпустимі застереження щодо виключення або обмеження відповідальності виробника (продавця) продукції;
Г) передбачена законом відповідальність виробника (продавця) за недоброякісність продукції застосовується також незалежно від того, чи є застереження про це в договорі;
Д) сплата штрафних санкцій за порушення зобов'язання, а також відшкодування збитків не звільняють правопорушника без згоди іншої сторони від виконання прийнятих зобов’язань у натурі;
Є) у господарському договорі можуть бути застереження щодо обмеження відповідальності виробника (продавця) продукції порівняно з чинним законодавством.
2. Чи вірне твердження: Єдиною підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання.
А) Так;
Б) Ні.
3. Визначте зайве. Засновники суб’єкта господарювання не відповідають за зобов’язаннями якщо:
А) правопорушенню сприяли неправомірні дії (бездіяльність) другої сторони зобов’язання;
Б) сторони передбачили в договорі певні обставини, які через надзвичайний їх характер звільняють від відповідальності;
В) порушенню сприяли обставини непереборної сили;
Г) порушенню сприяла неосудність засновника;
Д) винна сторона є учасником економічних реформ роздержавлення та приватизації.
4. У яких випадках пред’явлення претензії є обов’язковим?
5. До складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються:
А) вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства;
Б) обов’язкові державні витрати (витрати, пов’язані з оплатою транспортного проїзду до суду, обов’язкових платежів, супроводжуючих позитивне рішення, та т.ін);
В) додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб’єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов’язання другою стороною;
Г) неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною;
Д) матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.
6. Знайдіть вірне твердження.
А) У разі порушення грошового зобов’язання учасник господарських відносин звільняється від відповідальності через неможливість виконання їх у випадку банкрутства;
Б) Учасник господарських відносин у разі порушення ним грошового зобов’язання не звільняється від відповідальності через неможливість виконання їх через банкрутство і зобов’язаний сплатити штрафні санкції відповідно до вимог, встановлених ГКУ та іншими законами;
В) Учасник господарських відносин у разі порушення ним грошового зобов'язання не звільняється від відповідальності через неможливість виконання і зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані невиконанням зобов'язання, а також сплатити штрафні санкції відповідно до вимог, встановлених ГКУ та іншими законами
Тема 8
1. У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій:
А) господарсько-розрахункові санкції; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції;
Б) відшкодування збитків; моральні; оперативно-господарські санкції;
В) відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції.
2. Штрафними санкціями визнаються:
А) господарські санкції у вигляді неустойки яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, обумовленою договором;
Б) господарські санкції у вигляді грошової суми, яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності відповідно до законодавства;
В) господарські санкції у вигляді штрафу, який учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання за постановою господарського суду;
Г) господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.
3. Оперативно-господарські санкції застосовуються за порушення господарських зобов’язань як:
А) заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов’язання в односторонньому порядку;
Б) заходи, що застосовуються до правопорушника з метою відшкодування збитківзаподіяних учасником договору;
В) запобіжні заходи, здатні впливати як гарантії виконання порушених господарських зобов’язань на учасників господарських відносин з метою припинення або попередження повторення порушень зобов’язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку;
Г) заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку.
4. Які види адміністративно-господарських санкцій Ви знаєте?
Тема 9
1. Які галузі народного господарства Вам відомі?
2. Доповніть список.
Господарсько-торговельна діяльність може здійснюватися суб'єктами господарювання в таких формах:
енергопостачання;
заготівля;
роздрібна торгівля і громадське харчування;
продаж і передача в оренду засобів виробництва;
комерційне посередництво у здійсненні торговельної діяльності та інша допоміжна діяльність по забезпеченню реалізації товарів (послуг) у сфері обігу;
... ...
3. Якими нормативно-правовими актами регулюється біржова діяльність в Україні?
4. Який зміст договору оренди та які об’єкти оренди Ви знаєте?
5. Що таке лізинг? Які види лізингу регламентує законодавство?
6. Чи вірне твердження?
Комерційним агентом може бути суб'єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, основаним на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво та підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені.
7. Визначте зміст договору перевезення вантажів. Які є особливості цього договору і порівнянні з іншими.
8. Перелічите види договорів підряду.
9. Що таке інноваційна діяльність та де вона запроваджується?
10. Визначте зайве.Для одержання банківського кредиту позичальник надає банку такі документи:
А) клопотання (заяву), в якому зазначаються характер кредитної угоди, мета використання кредиту, сума позички і строк користування нею;
Б) згоду співвласників;
В) довідку про стан здоров’я;
Г) техніко-економічне обгрунтування кредитного заходу та розрахунок економічного ефекту від його реалізації;
Д) інші необхідні документи.
11. Знайдіть вірне твердження.
А) Страхування – це діяльність спеціально уповноважених державних організацій та суб'єктів господарювання (страховиків), пов'язана з наданням страхових послуг громадянам (страхувальникам) щодо захисту їх майнових інтересів у разі настання визначених законом чи договором страхування подій (страхових випадків), за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежів;
Б) Страхування – це діяльність спеціально уповноважених державних організацій та суб'єктів господарювання (страховиків), пов'язана з наданням страхових послуг юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо захисту їх майнових інтересів у разі настання визначених законом чи договором страхування подій (страхових випадків), за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежів;
В) Страхування – це діяльність спеціально уповноважених державних організацій та суб'єктів господарювання (страховиків), пов'язана з наданням страхових послуг юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо захисту їх майнових інтересів у разі настання визначених законом чи договором страхування подій (страхових випадків), за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом підвищення статутного капіталу.
12. Визначте зміст договору комерційної концессії.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.