Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління інноваціями – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-25443

105 ВІДПОВІДЕЙ (ТЕСТИ ДО ВСІХ ТЕМ + ПІДСУМКОВИЙ)

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1

Question 1

Новація - це:

a. кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий продукт, процес, якісно відмінний від попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок

b. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання

c. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом

d. художнє-конструктивне рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд

Question 2

Винахід - це:

a. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці

b. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом

c. кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий продукт, процес, якісно відмінний від попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок

d. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання

Question 3

До інновації не відноситься:

a. створення нового ринку товарів

b. реорганізація структури управління організації

c. введення нового продукту

d. винахід

Question 4

Поліпшуючі інновації створюються на основі:

a. існуючих знань, відомих законів та принципів

b. нових знань

c. результатів фундаментальних досліджень

d. відкриття нових законів та принципів

Question 5

Яке з наведених визначень відноситься до інноваційного менеджменту?

a. це сукупність методів і форм управління інноваційним процесом, а також управління зайнятими цією діяльністю організаційними структурами та їх персоналом

b. це прикладання знань, навичок, інструментів і методів до операцій проекту для задоволення вимог, які висуваються до проекту

c. це система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, яки зв’язані з здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності підприємства

d. це сукупність принципів, методів і засобів управління підприємством з метою підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутку

Question 6

Функція координування в інноваційному менеджменті спрямована на:

a. виконання планових завдань та об’єднання людей, які сумісно виконують інноваційні плани, програми і проекти

b. погодження діяльності усіх ланцюгів системи управління, апарату науково-дослідних підрозділів та окремих фахівців

c. розробку перспектив науково-технічного розвитку

d. обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених прогнозів і цілей розвитку підприємства

Question 7

Інноваційний процес це:

a. вкладення капіталу в усіх його формах у різні об’єкти (інструменти) з метою одержання прибутку

b. цілеспрямований упорядкований процес обчислювання вартості об’єкту у грошовому еквіваленті з урахуванням факторів, які впливають на вартість у конкретний момент часу в умовах конкретного ринку

c. послідовний ланцюг подій, у ході яких інновація розвивається від ідеї до конкретного продукту, технології, структури або послуги і поширюється у господарській практиці та суспільній діяльності

d. пошук необхідних інвестиційних ресурсів, відбір ефективних об’єктів (інструментів) інвестування, формування збалансованої інвестиційної програми і забезпечення її реалізаціїQuestion 8

Яка стадія в інноваційному процесі є першою?

a. прикладні дослідження

b. дослідно-конструкторські роботи

c. фундаментальні дослідження

d. комерціалізація нововведення

Question 9

Яка стадія в інноваційному процесі є другою?

a. фундаментальні дослідження

b. комерціалізація нововведення

c. дослідно-конструкторські роботи

d. прикладні дослідження

Question 10

В інноваційному процесі комерціалізація нововведення спрямована на:

a. розробку нових продуктів, технологій, матеріалів тощо

b. впровадження новації у практичну діяльність та її дифузію

c. вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ

d. проектування, виготовлення, та випробування продуктів, технологій, матеріалів тощо

Question 11

В інноваційному процесі прикладні дослідження спрямовані на:

a. вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ

b. впровадження новації у практичну діяльність та її дифузію

c. проектування, виготовлення, та випробування продуктів, технологій, матеріалів тощо

d. розробку нових продуктів, технологій, матеріалів тощо

Question 12

В інноваційному процесі фундаментальні дослідження спрямовані на:

a. вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ

b. проектування, виготовлення, та випробування продуктів, технологій, матеріалів тощо

c. розробку нових продуктів, технологій, матеріалів тощо

d. впровадження новації у практичну діяльність та її дифузію

Question 13

Інноваційний процес на окремому підприємстві не включає:

a. попередній вибір нововведення

b. визначення потреби в інноваціях

c. проведення фундаментальних досліджень

d. збір інформації про нововведення

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2

Question 1

До фактору успішності інновацій відноситься:

a. скорочення життєвого циклу товарів

b. ріст витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

c. ріст пропозицій нових товарів

d. перевага нового товару над товарами конкурентів

Question 2

Життєвий цикл нововведення

Виберіть одну правильну відповідь a. продажу ліцензії на використання патенту

b. появи першого зразка продукту на ринку

c. продажу дозволу на виробництво продукту

d. використання і утилізації продукту

Question 3

Для першої фази життєвого циклу інновації характерно:

a. стабілізація виробництва

b. освоєння виробництва та ріст обсягів продаж

c. спад попиту на товар

d. початок маркетингових досліджень

Question 4

Сфера інноваційної діяльності включає ринок чистої конкуренції, ринок капіталів та:

a. ринок нових виробів

b. ринок новацій

c. ринок збуту

d. ринок ресурсів

Question 5

Патент - це:

a. сукупність правових норм, які регулюють правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням певного інтелектуального продукту

b. право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи нову технологію

c. документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і виключне право на його використання

d. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці

Question 6

Товарний знак - це:

a. право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи нову технологію

b. документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і виключне право на його використання

c. оригінально оформлене графічне зображення, оригінальна назва, особливе поєднання цифр, літер або слів і т.п., якими підприємство наділяє свої вироби

d. сукупність правових норм, які регулюють правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням певного інтелектуального продукту

Question 7

Ринок новацій - це:

a. сукупність об’єктів інтелектуальної власності, яка характеризується цілісністю і володіє якістю новизни порівняно з попередніми новаціями

b. цілеспрямований упорядкований процес обчислювання вартості інновації у грошовому еквіваленті з урахуванням факторів, які впливають на вартість у конкретний момент часу в умовах конкретного ринку

c. сфера обертання капіталу, де суб’єктом виступають з одного боку організації та особи, які зайняті в науковій сфері, а з іншого - організації та особи, які здійснюють інвестиції

d. сукупність продавців і покупців, які здійснюють операції зі схожими товарами в ситуації, коли жоден з учасників не справляє великого впливу на рівень поточних цін

Question 8

Ринок капіталу - це:

a. сукупність об’єктів інтелектуальної власності, яка характеризується цілісністю і володіє якістю новизни порівняно з попередніми новаціями

b. сфера обертання капіталу, де суб’єктом виступають з одного боку організації та особи, які зайняті в науковій сфері, а з іншого - організації та особи, які здійснюють інвестиції

c. усі відповіді правильні

d. сукупність продавців і покупців, які здійснюють операції зі схожими товарами в ситуації, коли жоден з учасників не справляє великого впливу на рівень поточних цін

Question 9

До допоміжних служб (систем) інноваційної діяльності не відноситься:

a. фінансово-економічне забезпечення інноваційної діяльності

b. технополіси і технопарки

c. система інформаційного забезпечення

d. експертизи інноваційних програм

Question 10

Ноу-хау - це:

a. дозвіл окремим особам чи організаціям на використання винаходу, захищеного патентом, технічного знання, технологічні та конструкторські таємниці виробництва, товарний знак тощо

b. художнє-конструктивне рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд

c. технічні знання та практичний досвід інноваційного характеру, які являють собою комерційну цінність, використовуються в виробництві і професійній практиці, але не забезпечуються патентним захистом

d. титул власника винаходу, якій підкріплюється промисловим зразком

Question 11

Скільки технологічних укладів існує в історії людства?

a. 4

b. 6

c. 5

d. 3

Question 12

Згідно з теорією довгих хвиль науково-технічна революція розвивається хвилеподібно. Якою за переліком є технологічна хвиля, що заснована на нових технологіях у текстильній промисловості і на використанні енергії води?

a. четверта хвиля

b. друга хвиля

c. третя хвиля

d. перша хвиля

Question 13

Згідно з теорією довгих хвиль науково-технічна революція розвивається хвилеподібно. Яка за переліком є технологічна хвиля, що базується на впровадженні у промислове виробництво електричної енергії, на розвитку важкого машинобудування і електротехнічної промисловості на основі використання стального прокату, нових відкриттів у галузі хімії?

a. третя хвиля

b. четверта хвиля

c. перша хвиля

d. друга хвиля

ТЕСТ ДО ТЕМИ 3

Question

Визнається, що до найбільш адекватного показника наукоємності галузей відноситься:

a. відносна вага витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у вартості готової продукції

b. вартість продукції, яка випускається за рік за ліцензіями

c. витрати на закупівлю ліцензій

d. кількість винаходів в країні за рік

Question 2

Елементом опосередкованої державної підтримки інноваційної діяльності є:

a. фінансування інноваційних проектів з бюджетних коштів

b. пільгове оподаткування

c. формування державної інноваційної структури

d. організація конкурсів при розподілі бюджетних коштів

Question 3

Елементом прямої державної підтримки інноваційної діяльності є:

a. правове регулювання інноваційного процесу

b. зменшення податку на приріст інноваційних витрат

c. пільгове оподаткування дивідендів юридичних і фізичних осіб, які одержані за акціями інноваційних підприємств

d. відстрочка податкових платежів

Question 4

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» бюджетне фінансування наукових досліджень здійснюється шляхом:

a. лізингового фінансування

b. венчурного фінансування

c. кредитного фінансування

d. базового фінансування

Question 5

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» бюджетне фінансування наукових досліджень здійснюється шляхом:

a. проектно-цільового фінансування

b. венчурного фінансування

c. лізингового фінансування

d. кредитного фінансування

Question 6

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» фінансування наукових досліджень здійснюється наступними фондами і установами:

a. Українськими венчурними фондами

b. Державним фондом фундаментальних досліджень

c. Українськими інвестиційними фондами

d. Українськими комерційними банками

Question 7

Поняття, протилежне по значенню інноваційності:

a. мотивація

b. позиційність

c. стагнація

d. інверсія

Question 8

До генеральних цінностей організації відносяться:

a. місія

b. стратегія

c. цілі

d. інноваційність

Question 9

Інноваційність - це здатність організації:

a. зберігати організаційну культуру в умовах ротації кадрів

b. протистояти технологічним змінам при впровадженні інновацій

c. породжувати новації та здійснювати нововведення

d. зберігати стабільність організаційної структури в умовах змін зовнішнього середовища

Question 10

Відторгнення нововведень в організації зумовлено наступними об’єктивними та суб’єктивними факторами:

a. опором персоналу і фінансовими витратами

b. недисциплінованістю персоналу

c. зменшенням обсягів продажу продукту

d. загрозою банкрутства

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

Яке з наведених визначень найбільш чітко відображає сутність поняття «стратегія»:

a. стратегія - це ідеальне уявлення про організацію і бізнес, яке задає напрямок руху і вказує його маршрут

b. стратегія - це план дій для здобуття компанією вигідного положення на ринку і досягнення стійкої конкурентної переваги

c. стратегія - це загальна характеристика можливостей організації, опис її цільової аудиторії, видів діяльності та структури бізнесу

d. стратегія - це набір конкретних дій організації, фінансування, вироблення політики підтримки, мотивація робітників, створення корпоративної культури, належне керівництво

Question 2

Наступальна стратегія:

a. припускає копіювання продукції за ліцензією, яка придбана у компанії-піонера

b. визначається політикою «материнської» компанії»

c. пов’язана з прагненням компанії досягти технічного і ринкового лідерства шляхом створення і впровадження нових продуктів, які розроблені, як правило, на основі власних ідей

d. спрямована на впровадження тільки перспективних і перевірених інновацій

Question 3

Захисна стратегія:

a. визначається політикою «материнської» компанії»

b. спрямована на впровадження тільки перспективних і перевірених інновацій

c. пов’язана з прагненням компанії досягти технічного і ринкового лідерства шляхом створення і впровадження нових продуктів, які розроблені, як правило, на основі власних ідей

d. припускає копіювання продукції за ліцензією, яка придбана у компанії-піонера

Question 4

Імітаційна стратегія:

a. визначається політикою «материнської» компанії»

b. пов’язана з прагненням компанії досягти технічного і ринкового лідерства шляхом створення і впровадження нових продуктів, які розроблені, як правило, на основі власних ідей

c. припускає копіювання продукції за ліцензією, яка придбана у компанії-піонера

d. спрямована на впровадження тільки перспективних і перевірених інновацій

Question 5

Залежна стратегія:

a. пов’язана з прагненням компанії досягти технічного і ринкового лідерства шляхом створення і впровадження нових продуктів, які розроблені, як правило, на основі власних ідей

b. спрямована на впровадження тільки перспективних і перевірених інновацій

c. визначається політикою «материнської» компанії»

d. припускає копіювання продукції за ліцензією, яка придбана у компанії-піонера

Question 6

Традиційна стратегія:

a. не передбачає значних технологічних змін, тому така стратегія тільки умовно відноситься до інноваційної

b. визначається політикою «материнської» компанії

c. є реакцією керівництва на зовнішні сигнали ринку або інституційного середовища

d. припускає копіювання продукції за ліцензією, яка придбана у компанії-піонера

Question 7

Ситуаційна стратегія (стратегія ніші):

a. не передбачає значних технологічних змін, тому така стратегія тільки умовно відноситься до інноваційної

b. припускає копіювання продукції за ліцензією, яка придбана у компанії-піонера

c. є реакцією керівництва на зовнішні сигнали ринку або інституційного середовища

d. визначається політикою «материнської» компанії

Question 8

До переваг функціональної структури інноваційної організації відноситься:

a. досягається функціональна ізольованість підрозділів

b. делегується відповідальність за одержання прибутку на низові управлінські рівні

c. досягається простота в управлінні інноваційним проектом

d. співробітники мають чітку перспективу кар’єрного росту і професійного розвитку

Question 9

До недоліків функціональної структури інноваційної організації відноситься:

a. стимулюється функціональна ізольованість

b. делегування відповідальності за одержання прибутку на низові управлінські рівні

c. співробітники не мають чіткої перспективи кар’єрного росту і професійного розвитку

d. порушується принцип єдиновладдя

Question 10

До переваг матричної структури інноваційної організації відноситься:

Виберіть одну правильну відповідь a. досягається функціональна ізольованість підрозділів

b. реалізується пряма підлеглість керівнику інноваційного проекту

c. зберігаються всі переваги функціональної структури

d. делегується відповідальність за одержання прибутку на низові управлінські рівні

Question 11

До недоліків матричної структури інноваційної організації відноситься:

a. стимулюється функціональна ізольованість

b. співробітники не мають чіткої перспективи кар’єрного росту і професійного розвитку

c. порушується принцип єдиновладдя

d. делегування відповідальності за одержання прибутку на низові управлінські рівні

Question 12

До переваг дивізіональної структури інноваційної організації відноситься:

a. досягається простота в управлінні інноваційного проекту

b. інноваційний проект має цілісний горизонтальний напрямок взаємодії співробітників

c. делегується відповідальність за одержання прибутку на низові управлінські рівні

d. порушується принцип єдиновладдя

Question 13

До недоліків дивізіональної структури інноваційної організації відноситься:

a. стимулюється функціональна ізольованість

b. виникає проблема розподілу повноважень між керівництвом інноваційного проекту і керівництвом функціональних підрозділів

c. необхідність утримання відносно великого управлінського апарату

d. порушується принцип єдиновладдя

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5

Question 1

Технополіс - це:

a. цілісний науково-виробничий комплекс, у який входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на базі конкретного міста

b. науково-виробничий територіальний комплекс, у який входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади

c. складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм

d. організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково-дослідні центри, вищі учбові заклади і зв’язує їх єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг

Question 2

Інкубатор - це:

a. складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм

b. цілісний науково-виробничий комплекс, у який входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на базі конкретного міста

c. науково-виробничий територіальний комплекс, у який входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади

d. організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково-дослідні центри, вищі учбові заклади і зв’язує їх єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг

Question 3

Сучасний науково-виробничий територіальний комплекс «Сіліконова долина» в США є:

a. інкубатором

b. технопарком

c. технополісом

d. фінансово-промисловою групою

Question 4

З метою розвитку технопарків та технополісів у перші роки їх існування на цих територіях державою створюється:

a. пільгове проектно-цільове фінансування

b. пільгове бюджетне фінансування

c. пільговий податковий режим

d. пільговий конкурсний режим відбору інноваційних проектів

Question 5

Учасником фінансово-промислової групи в Україні обов’язково є:

a. вищий учбовий заклад

b. торгове підприємство

c. науково-дослідний інститут

d. банк

Question 6

Згідно з Законом України «Про промислово-фінансові групи в Україні»:

a. фінансово-промислова група та її учасники є юридичними особами

b. у фінансово-промисловій групі юридичною особою є тільки головне підприємство

c. усі учасники фінансово-промислової групи є самостійними юридичними особами

d. тільки фінансово-промислова група є юридичною особою

Question 7

Фінансово-промислова група ліквідується:

a. за постановою Кабінету Міністрів України

b. за Генеральною угодою, яка підписується керівниками всіх підприємств-ініціаторів

c. за рішенням Фонду держмайна України

d. за рішенням Мінекономіки України

Question 8

Крупні компанії, як правило:

a. характеризуються відсутністю бюрократизму в управлінні інноваційним процесом

b. мають доходність від інновацій значно більшу, ніж у малих фірмах

c. вкладають кошти тільки в такі дослідження, які гарантують прибуток

d. розробляють одну ідею

Question 9

Малі фірми, як правило:

a. орієнтовані на створення одночасно кілька інновацій

b. мають доходність значно більшу, ніж у крупних фірмах

c. бюрократичні в управлінні

d. вкладають кошти тільки в такі дослідження, які гарантують прибуток

Question 10

Створення венчурних фірм передбачає наявність:

a. гарантії надання кредиту для фінансування фірми

b. фінансових гарантій від держави

c. кількох інноваційних ідей - нових продуктів, нових технологій

d. інноваційної ідеї - нового продукту, нової технології

Question 11

Для системи венчурного фінансування інноваційного проекту не є характерним:

a. інвестор отримує прибуток від реалізації інноваційного проекту

b. інвестор купує права (частку прав) на новації інноваційного проекту

c. повне внутрішнє фінансування інноваційного проекту

d. ініціатор не повинен повертати інвестору відсотки та отримані суми для реалізації інноваційного проекту

Question 12

Особливістю венчурного фінансування є:

a. венчурний капітал інвестують у проекти з підвищеним ризиком

b. венчурний капітал забезпечує занижений ризик інвестицій

c. наявність державних гарантій повернення інвестицій

d. простота залучення інвестицій

Question 13

Концепція тотальної якості Kaizen - це:

a. рішуче, радикальне здійснення змін

b. орієнтація на постійні та поступові поліпшення продукції чи технології

c. принципи впровадження базисних інновацій

d. планування якості продукції

ТЕСТ ДО ТЕМИ 6

Question 1

Для оцінки продуктивності праці наукових співробітників використовують наступні види нормування праці:

a. норми чисельності

b. норми часу

c. норми вироблення

d. продуктивність наукової праці не нормується

Question 2

Психолог А.Маслоу виокремив п’ять мотиваційних факторів для задоволення людських потреб. Назвіть наступний мотиваційний фактор, який слідує після задоволення соціальних потреб:

a. фізіологічні потреби

b. потреби у признанні

c. самовираження

d. потреби у безпеці та захищеності

Question 3

Економіст В.Ядов виокремлює три групи вчених за типами мотивації. Яка з наведених груп найменш характерна для вчених:

a. прагматики, які прагнуть до високого положення в офіційній структурі

b. професіонали, які реально дивляться на життя, роль і функції науки у суспільстві

c. матеріалісти, для яких, в першу чергу, характерно прагнення до більш високого рівня життя

d. ентузіасти, для яких процес пізнання є способом самореалізації

Question 4

Гнучкий графік роботи наукових співробітників - це:

a. такій розклад роботи, коли науковець сам обирає час приходу-уходу у визначених керівництвом межах

b. виконання посадових обов’язків з меншими витратами робочого часу

c. такий розклад роботи, коли найбільш цінні наукові співробітники звільнюються від будь-якого контролю з боку керівництва

d. відпрацювання визначеної кількості годин за меншу кількість днів

Question 5

Створення цільових груп в інноваційних організаціях дозволяє:

a. контролювати винахідницьку діяльність творчого колективу

b. ефективно контролювати режим роботи творчого колективу

c. максимально використовувати творчий потенціал наукових співробітників

d. керівництву правильно визначати розмір оплати праці наукових співробітників

Question 6

Ризик виникнення поломок машин та обладнання, а також виникнення аварійної ситуації відноситься до:

a. інвестиційного ризику

b. промислового ризику

c. кредитного ризику

d. екологічного ризику

Question 7

Ризик, який виникає із-за помилок оформлення юридичних прав, прав власності або оренди на об'єкт, це:

a. кредитний ризик

b. інвестиційний ризик

c. фінансовий ризик

d. підприємницькі ризики

Question 8

Ризик перевищення кошторису із-за подорожчання вартості будівництва тощо - це:

a. фінансовий ризик

b. інвестиційний ризик

c. кредитний ризик

d. підприємницькі ризики

Question 9

Ризик, який пов’язаний з можливою інфляцією, це:

a. кредитний ризик

b. підприємницькі ризики

c. фінансовий ризик

d. інвестиційний ризик

Question 10

Ризик, який пов’язаний з можливістю неповертання суми кредиту та відсотків за ним, це:

a. кредитний ризик

b. підприємницькі ризики

c. фінансовий ризик

d. інвестиційний ризик

Question 11

Ризик, який пов’язаний з можливістю нанесення збитків і недодержання прибутку з-за порушення контрагентами своїх обов’язків, це:

a. підприємницькі ризики

b. фінансовий ризик

c. інвестиційний ризик

d. кредитний ризик

Question 12

Ризик, який пов’язаний з можливістю виникнення збитків у результаті зміни обмінного курсу і впливу його на очікувані доходи від продажу продукції, це:

a. підприємницькі ризики

b. інвестиційний ризик

c. фінансовий ризик

d. кредитний ризик

Question 13

Ризик, пов’язаний з можливістю неодержання прибутку у ході реалізації проекту, це:

a. інвестиційний ризик

b. кредитний ризик

c. фінансовий ризик

d. підприємницькі ризики

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Question 1

Інновація - це:

a. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання

b. кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий продукт, процес, якісно відмінний від попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок

c. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці

d. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом

Question 2

Відкриття - це:

a. кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий продукт, процес, якісно відмінний від попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок

b. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці

c. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання

d. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом

Question 3

Існує різниця між винаходом, відкриттям і нововведенням. Наведіть правильну відповідь:

a. відкриття здійснюється на прикладному рівні, нововведення на його основі створюється на фундаментальному рівні

b. відкриття чи винахід можуть бути зроблені колективно, а нововведення розробляються і впроваджуються вченим, винахідником-одинаком

c. відкриття чи винахід здійснюється винятково заради одержання прибутку, тоді як нововведення впроваджуються з метою одержання нових знань

d. відкриття або винахід можуть бути випадковими, нововведення випадково не відбуваються

Question 4

Базисні інновації створюються на основі:

a. результатів фундаментальних досліджень

b. результатів прикладних досліджень

c. результатів маркетингових досліджень

d. результатів дослідно-конструкторських робіт

Question 5

Функція прогнозування в інноваційному менеджменті спрямована на:

a. розробку набору прийомів і методів з досягнення інноваційних завдань підприємства

b. розробку комплексного плану досягнення мети підприємства

c. розробку перспектив науково-технічного розвитку підприємства

d. досягнення майбутньої мети підприємства

Question 6

Функція планування в інноваційному менеджменті спрямована на:

a. розробку перспектив науково-технічного розвитку

b. погодження діяльності усіх ланцюгів системи управління, апарату науково-дослідних підрозділів та окремих фахівців

c. обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених прогнозів і цілей розвитку підприємства

d. виконання планових завдань та об’єднання людей, які сумісно виконують інноваційні плани, програми і проекти

Question 7

Яка стадія в інноваційному процесі є третьою?

a. фундаментальні дослідження

b. комерціалізація нововведення

c. прикладні дослідження

d. дослідно-конструкторські роботи

Question 8

Яка стадія в інноваційному процесі є четвертою?

a. фундаментальні дослідження

b. дослідно-конструкторські роботи

c. комерціалізація нововведення

d. прикладні дослідження

Question 9

В інноваційному процесі дослідно-конструкторські роботи спрямовані на:

a. розробку нових продуктів, технологій, матеріалів тощо

b. впровадження новації у практичну діяльність та її дифузію

c. проектування, виготовлення, та випробування продуктів, технологій, матеріалів тощо

d. вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ

Question 10

До фактору невдачі інновацій відноситься:

a. наявність унікальних якостей товару

b. доступ до ресурсів

c. скорочення життєвого циклу товарів

d. адаптивність товару до вимог ринку

Question 11

Інноваційний лаг - це період між появою новації і:

a. використання і утилізації продукту

b. продажу патенту

c. впровадженням її в інновацію

d. продажу ліцензії на використання продукту

Question 12

Для другої фази життєвого циклу інновації характерні:

a. стабілізація виробництва

b. спад попиту на товар

c. освоєння виробництва та ріст обсягів продаж

d. початок маркетингових досліджень

Question 13

Інтелектуальна власність - це:

a. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці

b. сукупність правових норм, які регулюють правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням певного інтелектуального продукту

c. документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і виключне право на його використання

d. право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи нову технологію

Question 14

Авторське право - це:

a. документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і виключне право на його використання

b. сукупність правових норм, які регулюють правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням певного інтелектуального продукту

c. право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи нову технологію

d. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці

Question 15

Промисловий зразок - це:

a. оригінально оформлене графічне зображення, оригінальна назва, особливе поєднання цифр, літер або слів і т.п., якими підприємство наділяє свої вироби

b. художнє-конструктивне рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд

c. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці

d. документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і виключне право на його використання

Question 16

Впишіть слова, яких не вистачає у визначенні інноваційної інфраструктури: «Інноваційна інфраструктура - це сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих …, які необхідні для ефективного здійснення інноваційної діяльності»:

a. учбових закладів і підприємств

b. організацій і допоміжних служб (систем)

c. технополісів і технопарків

d. підприємств і банків

Question 17

Ліцензія - це:

a. дозвіл окремим особам чи організаціям на використання винаходу, захищеного патентом, технічного знання, технологічні та конструкторські таємниці виробництва, товарний знак тощо

b. художнє-конструктивне рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд

c. результат науково-дослідної діяльності організації, який призначений для внутрішнього і зовнішнього ринків

d. титул власника винаходу, якій підкріплюється промисловим зразком

Question 18

Згідно з теорією довгих хвиль науково-технічна революція розвивається хвилеподібно. Яка за переліком є технологічна хвиля, що пов'язана з розвитком залізничного транспорту і механічного виробництва в усіх галузях на основі парового двигуна?

a. перша хвиля

b. друга хвиля

c. четверта хвиля

d. третя хвиля

Question 19

Технопарк - це:

Виберіть одну правильну відповідь a. цілісний науково-виробничий комплекс, у який входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на базі конкретного міста

b. організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково-дослідні центри, вищі учбові заклади і пов’язує їх єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг

c. складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм

d. науково-виробничий територіальний комплекс, у який входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади

Question 20

Фінансово-промислова група - це:

a. складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм

b. цілісний науково-виробничий комплекс, у який входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на базі конкретного міста

c. організаційна структура, яка об’єднує банк, підприємства, торгові організації, науково-дослідні центри, вищі учбові заклади і пов’язує їх єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг

d. науково-виробничий територіальний комплекс, у який входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади

Question 21

Інкубатор - це:

a. учбовий заклад для підприємців

b. джерело кредитів для малих інноваційних фірм

c. експериментальне підприємство

d. учбовий заклад для наукових співробітників

Question 22

Основною метою створення технопарків та технополісів є:

a. організація конкурсного відбору інноваційних проектів

b. ефективне використання державного проектно-цільового фінансування інноваційної продукції

c. досягнення тісного територіального зближення наукового потенціалу країни та промислового виробництва

d. ефективне використання державного базового фінансування інноваційної продукції

Question 23

Центральним ланцюгом технопарків та технополісів є:

a. банк

b. вищий учбовий заклад

c. експериментальне підприємство

d. науково-дослідний інститут

Question 24

Фінансово-промислову групу в Україні очолює:

a. Фонд держмайна України

b. банк

c. головне підприємство, яке виготовляє кінцеву продукцію

d. Кабінет Міністрів України

Question 25

Фінансово-промислова група створюється:

a. за постановою Кабінету Міністрів України

b. за Генеральною угодою про сумісну діяльність, яка підписується керівниками всіх підприємств-ініціаторів

c. за рішенням Фонду держмайна України

d. за рішенням Мінекономіки України

Question 26

Крупні компанії, як правило,:

a. мають затрати на одного вченого значно менші, ніж у малих фірмах

b. мають доходність від інновацій значно більшу, ніж у малих фірмах

c. орієнтовані на створення базисних інновацій

d. орієнтовані на створення поліпшуючих інновацій

Question 27

Малі фірми, як правило,:

a. розробляють паралельно кілька ідей

b. розробляють одну ідею

c. у випадку невдачі фінансуються державою

d. у випадку невдачі фінансуються венчурним капіталом

Question 28

Для системи венчурного фінансування інноваційного проекту характерним є:

a. повне внутрішнє фінансування інноваційного проекту

b. кредитне фінансування інноваційного проекту

c. фінансову відповідальність перед кредиторами несе ініціатор інноваційного проекту

d. ініціатор не повинен повертати відсотки інвестору та отримані суми для реалізації інноваційного проекту

Question 29

Для малих інноваційних фірм не характерно:

a. поглинання більш могутніми конкурентами

b. перетворення у відкрите акціонерне товариство

c. існування до кінця життєвого циклу інновації

d. банкрутство

Question 30

Для нормування праці наукових співробітників використовують наступні методи:

a. метод моментних спостережень

b. мікроелементне нормування праці

c. нормування наукової праці не використовується

d. хронометраж
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.